Kunskapsbaserad och jämlik vård nås inte med obligatoriska riktlinjer

Kunskapsbaserad och jämlik vård nås inte med obligatoriska riktlinjer

SLS välkomnar i sitt remissvar på betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård, SOU 2017:48, att utredningen är tydlig med att nationella riktlinjer bör vara vägledande, inte obligatoriska eller bindande.

 SLS delar utredningens uppfattning om att den statliga styrningen behöver bli mer övergripande och att staten och landstingen behöver samråda om olika insatser för en kunskapsbaserad och jämlik vård, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande . Men anser att det behöver uttryckas tydligare i förslagen och rekommendationerna att professionerna ska involveras i detta arbete.

Läkaresällskapet har synpunkter på begreppet kunskapsstyrning som är obsolet och inte bör användas i det här sammanhanget.

Uttrycket ger ett felaktigt intryck av att kunskap skulle gå att ”styra”, säger Stefan Lindgren. Kunskap betecknar en praktisk förmåga att äga och tillämpa viss information och är något man tillägnar sig genom utbildning och erfarenhet. Kravet på kunskap brukar sammanfattas med att hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Särskilt positivt är, enligt Läkaresällskapet, förslaget i hälso- och sjukvårdslagen om att hälso- och sjukvårds-personal ska ha goda förutsättningar att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och att detta ska säkerställas av verksamhetschefen. Det tydliggör att professionerna måste få nödvändig fortbildning.

SLS avstyrker utredningens förslag att upphäva lagen om läkemedelskommittéer. Skälet är att strikt jävspolicy och kravet på att kommittéerna måste vara oberoende är en förutsättning för valida, evidensbaserade behandlingsrekommendationer. Läkemedelskommittéerna är verksamma inom ett område med stark påverkan från externa intressenter i form av läkemedelsindustrier och lobbygrupper som är lokalt, nationellt och globalt verksamma.

Genom sitt oberoende kan läkemedelskommittéerna erbjuda en balanserad bild som stöd till förskrivare och verksamhet, säger Stefan Lindgren.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Typ-2 diabetes – ny rekommendation för läkemedelsbehandling från Läkemedelsverket


I veckan publicerades Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för patienter med typ-2 diabetes. Typ-2 diabetes är den vanligaste formen av diabetes och drabbar oftast personer över 40 år. Ungefär fem procent av befolkningen har diagnostiserad typ-2 diabetes.


Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation har tagits fram i samverkan med Socialstyrelsen och beskriver en övergripande strategi för läkemedelsbehandling där metformin fortfarande är förstahandsbehandling vid typ-2 diabetes.


Det finns ett flertal andra läkemedel som kan kombineras med metformin eller vara ett alternativ när metformin inte kan användas, som DPP-4-hämmare och SGLT 2-hämmare. Jardiance (empagliflozin) är en SGLT 2-hämmare som är ett av de läkemedel som anses vara ett lämpligt val som tillägg eller alternativ till metformin hos patienter med manifest kardiovaskulär sjukdom.


Jardiance har tidigare i år lyfts i Socialstyrelsens riktlinjer till prioritet 3 för patienter med typ-2 diabetes och manifest hjärt-kärlsjukdom, det innebär att hälso- och sjukvården bör erbjuda Jardiance till personer med typ 2-diabetes och manifest hjärt-kärlsjukdom.


– Att Läkemedelsverket uppmärksammar att läkemedelsbehandlingen ska var individualiserad och ta hänsyn till patientens förutsättningar och samsjuklighet är positivt och viktigt, säger Josefin Skogsberg, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim.


Jardiance sänker blodsockret och minskar risken för att patienter med typ 2-diabetes och etablerad kardiovaskulär sjukdom ska dö i någon hjärt-kärlsjukdom med 38 procent enligt studien EMPA-REG OUTCOME.
(1)


För vidare information, välkommen att kontakta:


Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0708-998 699


E-post: 
tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com


Josefin Skogsberg, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB


Telefon: 0708-582 137


E-post:
josefin.skogsberg@boehringer-ingelheim.com
Referenser:


1.
 Zinman B et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Typ 2 Diabetes. N Engl J Medx 10. 1056 (2015).

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Ett steg närmare botemedel mot åldersdiabetes

Ett steg närmare botemedel mot åldersdiabetes
Pernilla Wittung Stafshede, professor vid institutionen för biologi- och bioteknik, Chalmers

Hos friska personer blockerar exosomer – små signalbärare som celler skickar ut – hopklumpning av det protein som ger upphov till typ 2-diabetes. Exosomer hos patienter med sjukdomen har inte samma förmåga. Upptäckten, som gjorts i ett forskningssamarbete mellan Chalmers och Astrazeneca, tar oss ett steg närmare ett botemedel mot typ 2-diabetes.

Proteiner är kroppens arbetshästar som utför allt jobb i våra celler. Ett protein är lång kedja av aminosyror som måste veckas till en specifik tredimensionell struktur för att fungera. Ibland uppför de sig dock på ett felaktigt sätt och aggregerar – klumpar ihop sig – med varandra till långa fibrer, så kallade amyloider, som kan orsaka sjukdomar. Sedan tidigare är det känt att typ 2-diabetes orsakas av ett protein som aggregerar i bukspottskörteln.

– Vad vi har funnit är att exosomer som celler skickar ut i bukspottskörteln stoppar den processen och skyddar friska personer mot typ 2-diabetes, medan exosomerna inte gör det hos diabetespatienter, säger professor Pernilla Wittung Stafshede, som har lett studien vars resultat nyligen publicerades i ansedda tidskriften PNAS.

Det man nu vet är att ”friska” exosomer binder proteinet som orsakar diabetes på utsidan och hindrar det från att aggregera, men resultaten förklarar inte varför. Man vet inte heller om det är ”sjuka” exosomer som orsakar typ 2-diabetes eller om det är sjukdomen i sig som gör att det blir fel på dem.

– Nästa steg är att göra kontrollerade modeller av exosomerna, vars membran innehåller både lipider och proteiner, för att exakt förstå vilken beståndsdel som påverkar diabetesproteinet amylin. Hittar vi vilken lipid eller protein som ger effekten, och sen kan bena ut mekanismen, ja, då har vi ett bra läkemedel mot typ 2-diabetes.

Studien är egentligen en del av industridoktoranden Diana Ribeiros avhandlingsarbete, och ett samarbete mellan Chalmers och Aztrazeneca.

– Hon kom på idén till det här projektet själv. Hon hade forskat en del på exosomer innan och jag hade läst lite om dem. Det är ett ganska nytt och outforskat område, och i ärlighetens namn trodde jag inte experimenten skulle fungera. Men genom Astrazeneca hade Diana tillgång till bukspottkörtelceller – något vi aldrig haft tidigare – och hon gjorde testerna mycket noggrant, och så upptäckte vi det här, säger Pernilla Wittung Stafshede, som också är Diana Ribeiros handledare på Chalmers.

Det är första gången som Pernilla Wittung Stafshede samarbetar med Astrazeneca.

– Vi borde samarbeta mer. Det är nyttigt för dem att förstå vilka molekylära experiment vi kan utföra och värdefullt för oss att få sätta in vår forskning i ett större medicinskt-kliniskt perspektiv. Om man tänker framtida botemedel mot typ 2-diabetes är det förstås också bra för oss att redan ha ett samarbete med ett läkemedelsföretag.

Läs artikeln i tidskriften PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences:
Extracellular vesicles from human pancreatic islets suppress human islet amyloid polypeptide amyloid formation

För mer information:
Pernilla Wittung Stafshede, professor vid institutionen för biologi och bioteknik, Chalmers, 0766-07 22 83, pernilla.wittung@chalmers.se

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ
inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.

Knightec i Uppsala tredubblar kontorsytan med nya lokaler

Knightec i Uppsala tredubblar kontorsytan med nya lokaler
Knightecs nya Uppsalakontor i Forumgallerian (bildmontage)

Uppsalakontoret flyttar till Forumgallerian i maj 2018. 

Den nya lokalen på Dragarbrunnsgatan i centrala Uppsala är ett led i en snabbt expanderande verksamhet för Knightec. Inflyttning beräknas ske i maj 2018.

Lokalen, bara 300 meter från Uppsala Resecentrum, är på drygt 300 kvm och innebär en tredubbling av kontorsytan jämfört med Knightecs nuvarande lokaler. Det nya kontoret ger ökad möjlighet att ta utökade och nya projekt. Specialanpassade avskilda ytor för så kallade ”satelliter” planeras. Dessa projektrum är helt dedikerade åt stora kunder och projekt inom design, konstruktion och systemutveckling.

”Knightec har kundernas förtroende att driva stora och kvalificerade utvecklingsprojekt i våra egna lokaler”, berättar Dimitris Gioulekas, VD på Knightec. ”Vi växer starkt i hela Sverige och utökar kontorsytan på de flesta av våra nio kontor. Allt större åtaganden från våra kunder gör att antalet medarbetare växer och det kräver större lokaler och modernare arbetssätt” menar Dimitris Gioulekas.

Det nya Uppsalakontoret ska renoveras och byggas om för Knightec. Ägare till fastigheten i Uppsala är Atrium Ljungberg, och Filip Personne, uthyrare, ser fram emot samarbetet. ”Knightec är nytänkande i sin strävan att skapa bra samarbeten även genom lokalens utformning”, menar Filip Personne, ”Vi ser fram emot att få hjälpa dem att erbjuda sina tjänster från en optimal arbetsplats. Det blir 30 arbetsplatser, med två avskilda satelliter, flera mötesrum och lounge för presentationer och pauser. Knightecs anställda kan även avnjuta fastighetens innergård med uteplats för husets hyresgäster.”

”Uppsalakontoret kommer att kunna ta sig an än fler och större åtaganden med dessa stora, moderna ytor. Det ger bättre förutsättningar för oss att bli en av de riktigt stora aktörerna i teknikkonsultbranschen – ett premiumvarumärke”, fortsätter Dimitris Gioulekas. ”Inom de närmsta fem åren har vi som mål att omsätta 1,5 miljard och den tillväxten sker i hela landet. På Knightec bygger vi en starkare kultur med långsiktigt fokus på kunder och medarbetare – det som skapar värde i ett konsultföretag”.

Nyligen meddelade Knightec att man också satsar på ett nytt Stockholmskontor med inflyttning 2019. Det är lokaler på 1550 kvm i det pågående bygget ”Solna United”, som tillsammans med Skanska utformas till ett ledande innovations- och produktutvecklingscenter. Lokalerna skapas med optimala förutsättningar för ett aktivitetsbaserat arbetssätt, vilket även ska spridas till övriga kontor.

Om Knightec:

Knightec är ett snabbväxande konsultbolag som erbjuder specialisttjänster för lönsammare produktutveckling, från idé till en kvalitetssäkrad produkt. Företaget är verksamt inom Fordon, Life Science, Försvar, Energi, Förpackning och Industri. Vår vision är att förändra vår bransch genom nya affärsmodeller baserade på kundvärde. Mer information om Knightec finns på http://www.knightec.se.

Ta hand om din lust – en liten skrift av största vikt

Ta hand om din lust – en liten skrift av största vikt
Ta hand om din lust är skriven av gynekolog Boel Bahr och faktagranskad av överläkare och onkolog Elisabet Lidbrink.

Kvinnor lider i onödan!

Nästan 70 % av alla kvinnor med bröstcancer får antihormonell behandling, och över 60 % av dem får sexuella besvär. Hos nära hälften kvarstår besvären efter avslutad behandling – en behandling som pågår mellan 5 och 10 år. Om man tidigt informerade om sexuella biverkningar och gav råd kring hur besvären kan lindras skulle problemen minska betydligt.

Lagom till Rosa Oktober lanserar därför Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, en efterlängtad och angelägen skrift om sexualitet och bröstcancerbehandling. Syftet är dels att hjälpa patienterna, dels att underlätta för behandlande läkare att samtala om kvinnans eventuella sexuella biverkningar. Kvinnors problem i samlivet ges inte lika mycket utrymme som exempelvis erektionssvårigheter hos män med prostatacancer trots att problemen faktiskt är likartade.

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor i Sverige. Varje timme får en kvinna sin bröstcancerdiagnos. Bröstcancer drabbar främst kvinnor i 40-årsåldern och uppåt men blir allt vanligare och smyger sig ner i åldrarna. Torra slemhinnor och samlagssmärtor, och därmed minskad lust, är vanliga biverkningar i samband med en bröstcancerbehandling. Generellt får patienter för lite information om detta. Att sätta fokus på något som drabbar så många, men som det talas så lite om, är därför oerhört viktigt – inte minst eftersom detta visat sig kunna minska besvären. Kvinnor är också i behov av konkreta och praktiska råd om hur man kan vårda sin lust både under och efter behandlingstiden.

– Ta hand om din lust fyller ett tomrum och avsikten och förhoppningen är att den kan göra skillnad. BRO hyser stor tacksamhet mot Boel Bahr för att hon ger oss möjlighet att ge ut den här viktiga skriften. Den ligger helt i linje med en av de största uppgifter vi som patientorganisation har: att ingen ska behöva känna sig ensam med sin bröstcancer, säger Elizabeth Bergsten Nordström ordförande, BRO.

– I mitt arbete som gynekolog träffar jag många kvinnor som uttrycker sorg och frustration kring bristen på lust i samband med en bröstcancerbehandling. Jag är glad över att BRO tycker att det här är ett lika viktigt ämne som jag. Sexualitet är en del av vår folkhälsa. Därför borde det också vara en mänsklig rättighet att hitta den form av sin sexualitet som man kan ha glädje av under olika skeden av livet, säger Boel Bahr, gynekolog och författare av Ta hand om din lust. Intervju med Boel Bahr

Vi frågor, vänligen kontakta

Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO.
Telefon: 070-288 49 39. Mejl: elizabeth.bergsten-nordstrom@bro.se

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, är en ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. BRO bildades 1982 och har över 11 000 medlemmar. BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande vård och rehabilitering. www.bro.se

Bröstcancerfonden, som är de bröstcancerbehandlades egen fond och startades 2001. Den administreras av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO. De gåvor som kommer till fonden går till viktig klinisk patientnära forskning, information och stöd till bröstcancerdrabbade och deras familjer.

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, är en ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. BRO bildades 1982 och har över 11 000 medlemmar. BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande vård och rehabilitering. www.bro.se

Bröstcancerfonden, som är de bröstcancerbehandlades egen fond och startades 2001. Den administreras av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO. De gåvor som kommer till fonden går till viktig klinisk patientnära forskning, information och stöd till bröstcancerdrabbade och deras familjer.

Mer än dubbelt så lång mediantid för totalöverlevnad med KEYTRUDA® (pembrolizumab)

Mer än dubbelt så lång mediantid för totalöverlevnad med KEYTRUDA® (pembrolizumab)
Flera tusen besökte invigningen av WCLC17 där kronprinsen, His Imperial Highness Crown Prince of Japan, högtidligt närvarade.

Mer än dubbelt så lång mediantid för totalöverlevnad med KEYTRUDA® (pembrolizumab) jämfört med kemoterapi vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer med högt PD-L1-uttryck.

Det framgick av data från MSD:s KEYNOTE-024 som presenterades på världskongressen för lungcancer (WCLC). Efter två års uppföljning var totalöverlevnaden i mediantid 30 månader i gruppen som fick KEYTRUDA® jämfört med 14,2 månader i kemoterapigruppen.

MSD tillkännagav idag uppdaterade data för totalöverlevnad (OS), ett sekundärt utfallsmått[1], från fas 3-studien KEYNOTE-024 där KEYTRUDA® (pembrolizumab), företagets PD-1-hämmare, i monoterapi utvärderats som förstalinjesbehandling för patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars tumörer uttrycker höga nivåer av PD-L1 (tumour proportion score [TPS] ≥ 50 procent). Studien inkluderade patienter med NSCLC av skivepitel- och icke-skivepitelhistologi utan EGFR-mutationer eller ALK-translokationer.

Med ytterligare sex månaders data tillgängliga påvisades en fortsatt reducerad risk för död, 37 procent, med KEYTRUDA jämfört med kemoterapi (HR 0,63 [95% CI: 0,47-0,86], nominellt p=0,002). Vidare förlängde KEYTRUDA mediantiden för OS mer än ett år, vilket var mer än dubbelt så långt som median OS för kemoterapi (30,0 månader [95% CI: 18,3-ej uppnått]; respektive 14,2 månader [95% CI: 9,8-19,0]).

Fynden baseras på mer än två års uppföljning och presenterades idag av Dr Brahmer vid den 18:e världskongressen för lungcancer i Yokohama, Japan (Abstract OA 17.06). Se länk för fullständig pressrelease från vårt moderbolag.

”När det gäller första linjens behandling av en PD-L1-selekterad population av NSCLC-patienter var data från KEYNOTE-024 övertygande redan då de presenterades första gången vid ESMO 2016.”, säger Simon Ekman, onkolog på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. ”Dessa uppdaterade data, med en signifikant längre medianöverlevnad för KEYTRUDA trots cross-over, bidrar till att stärka positionen för KEYTRUDA som förstahandsval före för kemoterapi för relevanta patienter.

Om pembrolizumab
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt som monoterapi för behandling av vuxna patienter med:

 • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom
 • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
 • metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
 • recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin (BV), eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV
 • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.
 • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi.

Läs mer om pembrolizumab på fass.se

[1] Primärt utfallsmått för studien var progressionsfri överlevnad som uppnåtts vid den andra interimsanalysen (data cutoff 9 Maj 2016). Baserat på dessa data bröts studien i förtid av en oberoende dataövervakningskommitté och deltagarna som fick kemoterapi erbjöds gå över till aktiv behandling (NEJM. 2016; 375:1823-1833). 

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Individen i fokus i ny behandlingsrekommendation

Individen i fokus i ny behandlingsrekommendation
Livsstilsförändring är grunden i behandlingen av diabetes typ 2. Det framhåller de nya behandlingsrekommendationerna från Läkemedelsverket. Foto: Mostphotos

Idag publicerar Läkemedelsverket nya rekommendationer för behandling av typ 2-diabetes. Rekommendationerna har tagits fram i samverkan med Socialstyrelsen och syftar till att underlätta individanpassningen av behandling med glukossänkande läkemedel.

Individuella behandlingar med livsstilsförändring som utgångspunkt

De nya rekommendationerna understryker att behandlingen av typ 2-diabetes behöver baseras på patientens förutsättningar såsom ålder, vikt, njurfunktion och annan sjuklighet, inklusive förändringar av livsstil för att uppnå viktnedgång och regelbunden fysisk aktivitet. Livsstilsförändring är grunden i behandlingen av typ 2-diabetes men om det inte är tillräckligt kan behandling med läkemedel som sänker blodsockret bli nödvändigt. Valet av läkemedel ska styras av om läkemedlets egenskaper kan förväntas leda till gynnsamma effekter i det individuella patientfallet.

– Utvecklingen inom området har de senaste åren varit intensiv med nya läkemedel och ny kunskap om redan etablerade behandlingar. De nya rekommendationerna är avsedda som stöd och vägledning i valet av glukossänkande läkemedelsbehandling så att individen får den behandling som gör störst nytta, säger Peter Rosenberg, gruppchef, Läkemedelsverket.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i samverkan

Läkemedelsverkets framtagande av nya rekommendationer och Socialstyrelsens uppdatering av de nationella riktlinjerna som kom tidigare i år har gjorts i nära samverkan. Därigenom har det varit möjligt att utgå från samma medicinska behovsfrågeställningar och att samordnat och baserat på samma evidensgrund, adressera behov ur såväl övergripande prioriteringar, som den enskilde förskrivarens behov av vägledning.

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation tar liksom Socialstyrelsens riktlinjer sikte på att möjliggöra den vård och omsorg som gör mest nytta.

Fakta

 • Insulin är ett hormon som behövs för att kroppens celler ska kunna ta upp socker (glukos) från blodet. Hormonet produceras av en viss typ av celler i bukspottkörteln. Vid sockersjuka, diabetes mellitus, är glukoshalten i blodet förhöjd till följd av otillräcklig insulinproduktion och/eller minskad effekt av insulin.
 • Typ 2-diabetes är den vanligaste formen av diabetes och drabbar oftast personer över 40 år. Idag har hela fem procent av befolkningen typ 2-diabetes.
 • Vid typ 2-diabetes är insulinfrisättningen från bukspottkörteln minskad och/eller cellernas känslighet för insulin sänkt (insulinresistens). De främsta riskfaktorerna för att utveckla typ 2-diabetes är övervikt och fysisk inaktivitet.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

US FDA accepts regulatory submission for Lynparza in metastatic breast cancer and grants priority review

US FDA accepts regulatory submission for Lynparza in metastatic breast cancer and grants priority review

Lynparza has the potential to offer a new treatment option for patients with germline BRCA-mutated, HER2-negative metastatic breast cancer

Regulatory submission acceptance is first for a PARP inhibitor beyond ovarian cancer

AstraZeneca and Merck & Co., Inc., (Merck: known as MSD outside the US and Canada) today announced that the US Food and Drug Administration (FDA) has accepted and granted priority review for a supplemental New Drug Application (sNDA) for the use of Lynparza(olaparib) tablets in patients with germline BRCA-mutated (gBRCAm), HER2-negative metastatic breast cancer who have been previously treated with chemotherapy in the neoadjuvant, adjuvant, or metastatic settings. A Prescription Drug User Fee Act date is set for the first quarter of 2018.

This is the first submission for a poly ADP-ribose polymerase (PARP) inhibitor outside ovarian cancer and the third indication submission for Lynparza in the US. The sNDA is based on the positive results from the Phase III OlympiAD trial published in the New England Journal of Medicine.

Lynparza was first approved in December 2014 as a capsule formulation, making it the first ever PARP inhibitor to be approved. Since then, Lynparza has been used to treat more than 3,000 advanced ovarian cancer patients. Lynparza tablets are currently being tested in a range of tumour types including breast, prostate and pancreatic cancers.

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

About OlympiAD

OlympiAD is a randomised, open-label, multicenter Phase III trial assessing the efficacy and safety of LYNPARZA tablets (300mg twice daily) compared to ‘physician’s choice’ chemotherapy (capecitabine, vinorelbine, eribulin) in 302 patients with HER2-negative metastatic breast cancer with germline BRCA1 or BRCA2 mutations, which are predicted or suspected to be deleterious. The international trial was conducted in 19 countries across Europe, Asia, North America and South America.

About Lynparza (olaparib) Lynparza was the first FDA-approved oral poly ADP-ribose polymerase (PARP) inhibitor that may exploit tumour DNA damage response (DDR) pathway deficiencies to potentially kill cancer cells. Specifically, in vitro studies have shown that olaparib-induced cytotoxicity may involve inhibition of PARP enzymatic activity and increased formation of PARP-DNA complexes, resulting in DNA damage and cancer cell death.

Lynparza is the foundation of AstraZeneca’s industry-leading portfolio of potential new medicines targeting DDR mechanisms in cancer cells.

About Metastatic Breast Cancer

Approximately one in eight women will be diagnosed with breast cancer in the US, based on 2012 – 2014 data.[[i]] In 2017 this would amount to more than 250,000 women who will be diagnosed with breast cancer.[i] Despite treatment options increasing during the past three decades, there is currently no cure for patients diagnosed with metastatic breast cancer and the 5-year relative survival rate for this patient population is currently 26.9%.[i,[ii],[iii]] Thus, the primary aim of treatment is to slow progression of the disease for as long as possible, improving, or at least maintaining, a patient’s quality of life.[ii]

About Germline BRCA mutations

BRCA1 and BRCA2 are human genes that produce proteins responsible for repairing damaged DNA and play an important role in maintaining the genetic stability of cells. When either of these genes is mutated, or altered, such that its protein is either not made or is faulty, DNA damage may not be repaired properly. As a result, cells are more likely to develop additional genetic alterations that can lead to cancer.[[iv]]

About the AstraZeneca and Merck Strategic Oncology Collaboration

On 27 July 2017, AstraZeneca and Merck & Co., Inc., announced a global strategic oncology collaboration to jointly develop and commercialise AstraZeneca’sLynparza, the world’s first and leading PARP inhibitor, and potential new medicine selumetinib, a MEK inhibitor, for multiple cancer types. The collaboration is based on increasing evidence that PARP and MEK inhibitors can be combined with PDL-1/PD-1 inhibitors for a range of tumour types and is aimed at maximising the potential ofLynparzato become the preferred backbone of combination therapies. Working together, the companies will developLynparzaand selumetinib in combination with other potential new medicines and as a monotherapy. Independently, the companies will developLynparzaand selumetinib in combination with their respective PD-L1 and PD-1 medicines.

About AstraZeneca in Oncology

AstraZeneca has a deep-rooted heritage in Oncology and offers a quickly growing portfolio of new medicines that has the potential to transform patients’ lives and the Company’s future. With at least six new medicines to be launched between 2014 and 2020 and a broad pipeline of small molecules and biologics in development, we are committed to advance New Oncology as one of AstraZeneca’s five Growth Platforms focused on lung, ovarian, breast and blood cancers. In addition to our core capabilities, we actively pursue innovative partnerships and investments that accelerate the delivery of our strategy, as illustrated by our majority investment in Acerta Pharma in haematology.

By harnessing the power of four scientific platforms – Immuno-Oncology, Tumour Drivers and Resistance, DNA Damage Response and Antibody Drug Conjugates – and by championing the development of personalised combinations, AstraZeneca has the vision to redefine cancer treatment and one day eliminate cancer as a cause of death.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three therapy areas – Oncology, Cardiovascular & Metabolic Diseases and Respiratory. The Company also is selectively active in the areas of autoimmunity, neuroscience and infection. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide.

For more information, please visit www.astrazeneca.com and follow us on Twitter @AstraZeneca.

Media Relations
Esra Erkal-Paler UK/Global +44 203 749 5638
Karen Birmingham UK/Global +44 203 749 5634
Rob Skelding UK/Global +44 203 749 5821
Matt Kent UK/Global +44 203 749 5906
Gonzalo Viña UK/Global +44 203 749 5916
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677
Investor Relations
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Christer Gruvris Diabetes; Autoimmunity, Neuroscience & Infection +44 203 749 5711
Nick Stone Respiratory; Brilinta +44 203 749 5716
US toll free +1 866 381 7277

[i] National Cancer Institute. Cancer Fact Sheet: Female Breast Cancer. Available at https://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast.html Last accessed October 2017

[ii] American Cancer Society. Breast Cancer Facts & Figures 2015-2016. Available Online. Accessed October 2017.

[iii] American Cancer Society. Managing Cancer as a Chronic Illness. Available Online. Accessed October 2017.

[iv] National Cancer Institute. BRCA1 and BRCA2: Cancer Risk and Genetic Testing. Available Online. Accessed October 2017.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

NT-rådet rekommenderar Keytruda i första hand vid blåscancer

NT-rådet meddelade idag att de rekommenderar landstingen att i första hand använda Keytruda® (pembrolizumab) vid urotelial cancer som tidigare behandlats med kemoterapi.

– Vi är självklart glada över att NT-rådets beslut ger patienter tillgång till vår produkt, men kanske ännu gladare att klinisk dokumentation och evidens har vägt tungt i denna process, säger Oskar Lindeberg, Chef Market Access, MSD. Det visar att det lönar sig att investera i klinisk forskning vilket är bra för patienter och för fortsatt utvekling av nya läkemedel.

Läs hela yttrandet från NT-rådet.

Om pembrolizumab
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt som monoterapi för behandling av vuxna patienter med:

 • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom
 • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
 • metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
 • recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin (BV), eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV
 • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.
 • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi.

Läs mer om pembrolizumab på fass.se

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Sanofi Pasteur lanserar nytt fyrvalent influensavaccin – VaxigripTetra® ger ett bredare skydd mot säsongsinfluensa

Ett nytt fyrvalent influensavaccin, Vaxigrip Tetra®, finns nu tillgängligt på vaccinationskliniker*. VaxigripTetra fick EU-godkännande i december 2016 och influensasäsongen 2017-2018 blir den första säsongen som vaccinet finns tillgängligt i Sverige för barn och vuxna över 3 år.

”Sanofi Pasteur fortsätter att ligga i framkant inom utvecklingen av vacciner för att förbättra skyddet mot säsongsinfluensa”, säger Martin Ungerstedt, Medicinsk chef för Sanofi Pasteur i Sverige. ”Med VaxigripTetra, som innehåller alla fyra stammarna av influensavirus som förväntas smitta kommande säsong, erbjuder vi ett bredare skydd mot influensa och dess för många livshotande komplikationer. Sanofi Pasteur kommer att övergå helt från trivalenta till fyrvalenta influensavacciner under de kommande åren.”

Om fyrvalenta influensavacciner
För närvarande är majoriteten av tillgängliga säsongsinfluensavacciner trivalenta, vilket innebär att de skyddar mot tre influensavirus-stammar; två A-stammar och en B-stam (B / Victoria eller B / Yamagata). Under de senaste influensasäsongerna har dock båda B-stammarna smittat samtidigt, vilket har gjort det svårt för Världshälsoorganisationen (WHO) att förutsäga vilken av de två B-stammarna som kommer dominera och därmed ska inkluderas i trivalenta influensavacciner. Under 2015 orsakades exempelvis 92% av de dokumenterade B-stamsrelaterade influensafallen i Europa av B / Victoria-stammen, som inte var inkluderat i det årets trivalenta vaccin (1). VaxigripTetra skyddar mot två A-stammar och två B-stammar och förbättrar därmed skyddet mot influensa genom att eliminera risken att fel B-stam smittar.

WHO rekommenderar fyrvalenta influensavacciner och skriver att ”när fyrvalenta influensavaccin som potentiellt kan ge ett bättre skydd mot B-influensavirus blir tillgängliga, bör inte rekommendationer begränsas till trivalenta vaccin.” Från ett folkhälsoperspektiv beräknas användning av fyrvalenta istället för trivalenta influensavaccin leda till en minskning av upp till 1,6 miljoner influensafall, 37 300 influensarelaterade sjukhusvistelser och 14 800 influensarelaterade dödsfall i EU under en tioårsperiod. (2)

Om VaxigripTetra

VaxigripTetra är ett fyrvalent influensavaccin som innehåller två A-stammar (A/H1N1 and A/H3N2) och två B-stammar (B/Victoria and B/Yamagata) av influensavirus. VaxigripTetra är det senaste tillskottet bland influensavacciner som tillverkas av Sanofi Pasteur.

Om influensa

Influensa är en infektion som orsakas av virus. De vanligaste symptomen är plötslig hög feber, huvud- och muskelvärk, halsont, hosta och röda ömmande ögon. Influensan sprids till Sverige varje år och drabbar under vinterhalvåret. Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa (3). Säsongsinfluensa är en allvarlig folkhälsosjukdom som orsakar hög sjukfrånvaro och även överdödlighet bland äldre och andra riskgrupper (4,5).

Under influensasäsongen 2016/2017 konstaterades 13 069 laboratorieverifierade influensafall i Sverige (6). Dock tros antalet influensasjuka svenskar vara betydligt högre, då långt ifrån alla som drabbas av influensa söker vård. Mellan 200 000 och upp till 1,5 miljoner svenskar beräknas drabbas av säsongsinfluensa varje år (7).

*Eftersom Vaxigrip Tetra blev godkänt så sent som i slutet av 2016 finns det ännu inte upphandlat av något landsting eftersom avtalen ofta löper på fyra år.


Om Sanofi


Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes och Hjärt- och Kärlsjukdomar, General Medicines och Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterat i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).


Sanofi Pasteur, vaccindelen av Sanofi, levererar årligen mer än 1 miljard doser vaccin, vilket innebär vaccination av mer än 500 miljoner människor världen över. Som en världsledare inom vaccintillverkning producerar Sanofi Pasteur högkvalitativa vacciner som matchar sjukvårdens behov. Företagets historia med att ta fram vacciner som räddar liv sträcker sig mer än ett sekel bakåt i tiden. Sanofi Pasteur är det största företaget som enbart fokuserar på vacciner. Varje dag investerar företaget mer än en miljon euro i forskning och utveckling. För mer information, besök www.sanofi.se.


Referenser


1 ECDC. Seasonal influenza vaccination and antiviral use in Europe – Overview of vaccination recommendations and coverage rates in the EU Member States for the 2013–14 and 2014–15 influenza seasons. Stockholm: ECDC; 2016. http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/seasonal-influenza-vaccination-antiviral-use-europe.pdf


2 Uhart M, et al. Public health and economic impact of seasonal influenza vaccination with quadrivalent influenza vaccines compared to trivalent influenza vaccines in Europe. Hum Vaccin Immunother. 2016 11:1-10.


3 Vårdguiden 1177 om influensa: https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Influensa/


4 WHO om influensa: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/


5 Folkhälsomyndigheten om influensa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/influensa-/


6 Folkhälsomyndigheten Influensasäsongen 2016-2017 https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-influensa/2016-2017/influensarapport-2017-v20-2017-08-01.pdf


7 Läkemedelsverket https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Sjukdom-och-behandling/Behandlingsrekommendationer—listan/Influensa/


SASE.VAXIQ.17.09.0299, September 2017