CHMP ger positivt utlåtande om första allogena stamcellsläkemedlet

– Stamcellsläkemedlet Cx601 (darvadstrocel) är ett potentiellt nytt behandlingsalternativ för patienter med komplexa perianala fistlar vid Crohns sjukdom

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, har gett ett positivt utlåtande om stamcellsläkemedlet Cx601 (darvadstrocel) för komplexa perianala fistlar hos vuxna patienter med Crohns sjukdom (2). Det är det första allogena stamcellsläkemedlet som fått positivt utlåtande i Europa. Utlåtandet baseras på resultaten från ADMIRE-CD-studien som visar att i patientgruppen som fått stamcellsläkemedlet Cx601 uppnådde en statistiskt signifikant större andel patienter kombinerad remission jämfört med kontrollgruppen (1). Det innebär att patienter som inte svarar på dagens behandling potentiellt kan erbjudas ett helt nytt behandlingsalternativ (1). Komplexa perianala fistlar är en av de mest invalidiserande komplikationerna vid Crohns sjukdom (4). 

– Perianala fistlar är det vanligaste symtomet av perianal sjukdom vid Crohns sjukdom. Behandlingen är såväl medicinsk som kirurgisk och det finns sedan tidigare ett stort antal ingrepp som kan övervägas, men trots upprepade operationer är det idag bara ungefär hälften av fistlarna som långvarigt läker ut. Analfistelsjukdomen innebär ett stort lidande, som ibland kan bli livslångt. Det finns ett behov av förbättring och resurser för patienterna med analfistelsjukdom, säger docent Pär Myrelid, universitetsöverläkare, kirurgkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping och ordförande i Svensk förening för kolorektal kirurgi.

Takeda och TiGenix meddelar att den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, i samarbete med kommittén för avancerade terapier (CAT), har gett ett positivt utlåtande och rekommenderar ett marknadsföringstillstånd för stamcellsläkemedlet Cx601. Det positiva CHMP utlåtandet baseras på resultaten från TiGenix ADMIRE-CD-studie.

Högre andel uppnår kombinerad remission med stamcellsläkemedlet Cx601 än standardbehandling
ADMIRE-CD-studien är en randomiserad dubbelblind, kontrollerad, fas III studie som undersökte effekten och säkerheten av en singeldos av stamcellsläkemedlet Cx601 (3). Läkemedlet Cx601 administreras som en lokal injektion av allogena (donatorhärledda) stamceller från fettvävnad (eASCs).

Studiens primära effektmått var kombinerad klinisk och radiologisk remission (1). Kombinerad remission definierades som en klinisk bedömning av slutning av alla behandlade externa öppningar vid mild kompression samt frånvaro av kaviteter större än 2 cm mätt med magnetröntgen av bäckenet (1). Att studien bedömer radiologisk remission innebär att även ett objektivt effektmått används för att fastställa läkningen av perianala fistlar.

Totalt 212 patienter randomiserades antingen till att få en singeldos av stamcellsläkemedlet Cx601 samt standardbehandling (n=107) eller till att få en singeldos av saltlösning samt standardbehandling (n= 105) (1). Resultaten efter 24 veckor publicerades i den medicinska tidskriften The Lancet. De visade att i gruppen (ITT) som fått stamcellsläkemedlet Cx601, uppnådde en statistiskt signifikant större andel av patienterna, 50 procent (53 av 107) kombinerad remission, jämfört med 34 procent (36 av 105) i kontrollgruppen (1).

Biverkningar jämförbara mellan stamcellsläkemedlet Cx601 och kontrollgruppen
Frekvensen och typer av behandlingsrelaterade biverkningar (icke-allvarliga och allvarliga) och andelen som avbröt behandlingen till följd av biverkningar var jämförbar mellan gruppen som fick stamcellsläkemedlet Cx601 och kontrollgruppen, där de vanligaste var varböld vid ändtarmsöppningen (anal abscess) samt smärta i ändtarmen (proktalgi) (1).

Det positiva utlåtandet kommer nu att granskas av Europeiska kommissionen, som godkänner läkemedel inom EU. Ett godkännande skulle innebära att stamcellsläkemedlet Cx601 kan marknadsföras i alla 28 medlemsländer inom EU samt Norge, Island och Lichtenstein.

TiGenix har ingått ett licensavtal med Takeda vilket ger exklusiv rätt för Takeda att utveckla och marknadsföra läkemedlet Cx601 för komplexa perianala fistlar utanför USA.

Om Crohns sjukdom och perianala fistlar
Crohns sjukdom är en kronisk tarmsjukdom som orsakar inflammation i mag-tarmkanalen, oftast i tunntarmen och första delen av tjocktarmen. Sjukdomen går i skov och orsakar periodvis symptom som diarré, buksmärtor, blödning från tarmen, viktnedgång och feber. Crohns sjukdom går inte att bota och syftet med behandlingen är att få till stånd och bibehålla remission (lugn sjukdom). I Sverige beräknas cirka 19 000 personer vara drabbade av sjukdomen (8).

Patienter med Crohns sjukdom riskerar även att drabbas av komplexa perianala fistlar. Sådana fistlar anses vara en av de mest invalidiserande komplikationerna av Crohns sjukdom (4) och kan orsaka intensiv smärta (5), svullnad, infektion samt inkontinens (1). Perianala symptom inklusive fistlar drabbar cirka 13 procent av patienterna som lever med Crohns sjukdom (8). Även med hjälp av dagens befintliga behandlingsalternativ och kirurgiska framsteg är perianala fistlar fortfarande ett svårbehandlat område för läkarna (6) och en komplikation som påverkar patienternas livskvalitet mycket negativt (5).

För mer information, vänligen kontakta
Henry Werner, Communication Director Nordics & Baltics, henry.werner@takeda.com,
+46 8 731 28 00, +49-(0)151-55 13 10 87

Läs det engelska pressmeddelandet i sin helhet här.

För mer information vänligen besök: www.ema.europa.eu/ema/www.takeda.se eller www.takeda.com

Referenser
1. Panés J, García-Olmo D, Van Assche G, et al., Expanded allogeneic adipose-derived mesenchymal stem cells (Cx601) for complex perianal fistulas in Crohn’s disease: a phase 3 randomized, double-blind controlled trial. The Lancet. 2016; 388(10051): 1281-1290.
2. European Medicines Agency. CHMP, Available at: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/12/news_detail_002873.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 Accessed December 15, 2017.
3. Clinicaltrials.gov. Adipose Derived Mesenchymal Stem Cells for Induction of Remission in Perianal Fistulizing Crohn’s Disease (ADMIRE-CD). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01541579?term=cx601 &rank=2. Published February 2012. Accessed October 20, 2017.
4. Marzo M, Felice C, Pugliese D, et al., Management of perianal fistulas in Crohn’s disease: An up-to-date review. World J Gastroenterol. 2015; 21(5): 1394-1395.
5. Mahadev S, Young JM, Selby W, et al., Quality of life in perianal Crohn’s disease: what do patients consider important? Dis Colon Rectum. 2011; 54(5): 579-585.
6. Geltzeiler C, Wieghard N and Tsikitis V. Recent developments in the surgical management of perianal fistula for Crohn’s disease. Ann Gastroenterol. 2014; 27(4): 320-330.
7. Digestive Health. University of Miami Hospital. Available at: http://umiamihospital.com/service-lines/digestive-health. Accessed October 20, 2017.
8. Busch, et al. Nationwide prevalence of inflammatory bowel disease in Sweden: a population-based register study, Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 2014; 39: 57–68

Takeda’s engagemang inom gastroenterologi
Över 70 miljoner människor världen över lider av gastrointestinala (GI) sjukdomar. Sjukdomar som kan vara både komplexa försvagande och förändra livet för den som drabbas (7). Takeda är ledande inom det gastroenterologiska området med över 25-års erfarenhet. Takedas målsättning är att förbättra livet för de patienter som är drabbade av GI-sjukdomar genom att tillhandahålla innovativa läkemedel, ge stöd för patientens sjukdomshantering samt utveckla vårdmiljön. Takeda utvecklar läkemedel för terapiområden med stora ouppfyllda vårdbehov, som inflammatorisk tarmsjukdom, syrarelaterade sjukdomar och motilitetssjukdomar (GI). Takeda driver även forskning och utveckling inom celiakiområdet, leversjukdomar samt inom microbiomterapier.

Om Takeda
Takeda Pharmaceutical Company Limited är ett globalt, R&D-drivet läkemedelsföretag, som arbetar med att förbättra patienters hälsa och framtidsutsikter genom forskning kring livsförändrande läkemedel. Takeda fokuserar sina R&D-insatser på behandlingar inom onkologi, gastroenterologi och centrala nervsystemet samt vacciner. Takeda forskar både internt och tillsammans med samarbetspartner för att ligga i framkant av utvecklingen. Nya innovativa produkter, särskilt inom onkologi och gastroenterologi, samt vår närvaro på nya marknader driver Takedas tillväxt. Tillsammans med hälso- och sjukvården i mer än 70 länder arbetar Takedas 30 000 medarbetare för att förbättra livskvaliteten för patienter. Det svenska dotterbolaget ligger i Bergshamra och har cirka 45 anställda. Läs mer på: www.takeda.com

SE/CX601/1217/0002

Stort steg mot eliminering av hepatit C i Sverige

TLV har idag meddelat att sex läkemedel mot hepatit C subventioneras till samtliga patienter oavsett fibrosstadium1. Det skapar förutsättningar för att öka takten i arbetet med att eliminera hepatit C i Sverige i enlighet med WHOs mål att eliminera hepatit B och C år 2030.

Behandling av hepatit C har genomgått en revolution de senaste åren med effektivare behandling, dramatiskt kortare behandlingstider och avsevärt mindre biverkningar, vilket gör att eliminering av sjukdomen nu är inom räckhåll.

Allt fler behandlingsalternativ och en vilja att behandla fler än de allra sjukaste har gjort det möjligt att träffa överenskommelser på en avsevärt lägre prisnivå än tidigare. När de direktverkande läkemedlen mot hepatit C introducerades 2014 var läkemedelskostnaden för att behandla en patient mellan 600 000 och 1 300 000 kronor. Idag finns läkemedel som kostar betydligt mindre än 100 000 kronor2.

De överenskommelser som nu träffats mellan MSD m fl företag och landstingen (genom NT-rådet) gör att arbetet med att eliminera hepatit C i Sverige kan påskyndas. Förutsättningarna är goda eftersom staten sedan flera år skjuter till avsevärda resurser för behandling av hepatit C i överenskommelsen med SKL3. Det som återstår på vägen mot WHOs mål om eliminering är att identifiera de personer som behöver behandling och här finns flera goda initiativ som behöver förstärkas och samordnas. Ett viktig nästa steg är därför att säkerställa en gemensam strategi och en plan för det fortsatta arbetet i hela Sverige.

– Besluten innebär att alla svenska patienter med hepatit C får tillgång till effektiv och kostnadseffektiv behandling för en infektion som obehandlad riskerar att leda till skrumplever och i värsta fall levercancer. Vi på MSD är naturligtvis glada över TLVs beslut och NT-rådets rekommendation och ser fram emot ett gott samarbete med vården för att påskynda arbetet med att eliminera hepatit C, säger Oskar Lindeberg, Market Access Director.

1. TLV: Läkemedel mot hepatit C subventioneras till samtliga patienter oavsett fibrosstadium

2. TLV: Botande hepatit C-läkemedel subventioneras till alla patienter

3. Regeringen: Överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner m.m. för år 2017

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jenny Wahren

Kommunikationschef

MSD

070-775 21 12

jenny.wahren@merck.com

Om hepatit C

Kronisk hepatit C-infektion är en sjukdom som kan orsaka allvarliga och långsiktiga hälsoproblem för patienter, till exempel nedsatt leverfunktion, leversvikt eller levercancer. Infektionen orsakas av ett virus som sprids via blod och är idag en sjukdom som går att bota hos många patienter. Smittämnet är globalt sett mycket vanligt, men förekomsten i Sverige är förhållandevis låg.

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Ökad progressionsfri överlevnad med Ibrance vid spridd bröstcancer

Uppdaterade data från Fas 3-prövning av IBRANCE (palbociclib) i kombination med letrozol vid HR+/HER2- metastatisk bröstcancer bekräftar en ökad progressionsfri överlevnad. Uppföljningen av patienterna, med en mediantid på över tre år, är den hittills längsta för någon Fas3-prövning med en CDK 4/6-hämmare.

Pfizer har presenterat uppdaterade resultat för progressionsfri överlevnad (progression-free survival, PFS) från Fas 3-prövningen PALOMA-2, som ytterligare styrker de kliniska fördelarna med IBRANCE (palbociclib) i kombination med letrozol. Resultaten, som presenterades vid San Antonio Breast Cancer Symposium (SABC) den 8 december [abstract #P5-21-031] visar att kombinationen av IBRANCE och letrozol minskade risken för sjukdomsprogression med 44 procent och förbättrade median-PFS med över ett år jämfört med letrozol plus placebo (27,6 månader [95% CI: 22,4, 30,3] jämfört med 14,5 månader [95% CI: 12,3, 17,1] vid användning som initial behandling av postmenopausala kvinnor med östrogenreceptor-positiv (ER+) / human epidermal tillväxtfaktor 2-negativ (ER+, HER2-) metastatisk bröstcancer (HR=0,56 [95% CI: 0,46, 0,69]). Denna uppdaterade post-hoc analys har en median uppföljningstid på mer än tre år, den hittills längsta för någon Fas 3-studie med en CDK 4/6-hämmare.

De uppdaterade resultaten överensstämmer med resultaten från den primära analysen av PALOMA-2, som visade en median-PFS för kvinnor behandlade med IBRANCE i kombination med letrozol på 24,8 månader (95% CI: 22,2, NE) jämfört med14,5 månader [95% CI: 12,9, 17,1] för kvinnor behandlade med letrozol plus placebo (HR=0,58 [95% CI: 0,46, 0,72], p<0,0001). Precis som fynden i den primära analysen visar de uppdaterade resultaten att klinisk nytta observerades i alla patientgrupper som fick kombinationen av IBRANCE och letrozol. Data för total överlevnad var ännu inte mogna för analys vid tidpunkten för denna uppdaterade PFS-analys.

– Det finns för närvarande inget botemedel för metastatisk bröstcancer, så att förlänga progressionsfri överlevnad och fördröja behovet av ytterligare behandlingar är av yttersta vikt i behandlingen av dessa patienter, säger Hope Rugo, huvudförfattare och professor i medicin och director of Breast Oncology and Clinical Trials Education vid University of California San Francisco Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center.

Ytterligare 10 Pfizer-sponsrade abstracts där IBRANCE utvärderas presenterades vid SABCS. Flera av dessa behandlar ytterligare analys av PALOMA-2, tillsammans med tre real-world studier av patienter behandlade med IBRANCE i klinisk vardag. Dessa verkliga patientdata omfattar patienter som fått IBRANCE i kombination med hormonterapi i olika kliniska situationer och olika åldersgrupper, bland annat unga kvinnor (50 år och under, som fungerade som surrogat för premenopausalstatus i analysen).

– De verkliga patientdata som presenteras vid SABCS understryker den betydelse som IBRANCE har haft på behandlingen av HR+, HER2- metastatisk bröstcancer och ger ytterligare viktiga insikter om hur IBRANCE används i klinisk praxis, säger Mace Rothenberg, chief development officer, Oncology, Pfizer Global Product Development. Det snabba införandet av behandling med IBRANCE för unga kvinnor är speciellt noterbart, då premenopausala kvinnor med metastatisk bröstcancer historiskt sett haft färre godkända behandlingsalternativ tillgängliga än postmenopausala kvinnor. PALOMA 3-prövningen av IBRANCE var den första Fas 3-prövningen av en CDK 4/6-hämmare som innefattade premenopausala kvinnor och som fastställde dess effekt i denna patientpopulation.

Säkerhetsprofilen hos IBRANCE i den uppdaterade analysen av PALOMA-2 överensstämmer med tidigare rapporter.

IBRANCE var den första CDK 4/6-hämmare som godkändes av någon registreringsmyndighet och är nu godkänd i mer än 75 länder. Dessa globala godkännanden baseras på data från PALOMA-programmet, PALOMA-2 så väl som Fas 3-studien PALOMA-3 som utvärderat IBRANCE i kombination med fulvestrant i pre-, peri- och postmenopausala kvinnor med HR+, HER2- metastatisk bröstcancer vars sjukdom progredierade under eller efter tidigare hormonterapi. Pre- och perimenopausala kvinnor som rekryterades till PALOMA-3 gavs LHRH-agonisten goserelin.

Fram till idag har IBRANCE förskrivits till mer än 90 000 patienter runt om i världen.

Om PALOMA-2
PALOMA-2 är en randomiserad (2:1) multinationell dubbelblind fas 3 multicenterstudie, utformad för att utvärdera PFS med IBRANCE (125 mg oralt en gång om dagen under tre av fyra veckor i upprepade cykler) i kombination med letrozol (2,5 mg en gång om dagen kontinuerligt) jämfört med letrozol plus placebo som första linjens behandling av postmenopausala kvinnor med HR+, HER2- spridd bröstcancer. I PALOMA-2 utvärderades totalt 666 kvinnor från 186 kliniker i 17 länder.

Fullständig information om Ibrance finns på www.fass.se

Resultaten från PALOMA-2 med median 23-månaders uppföljning har tidigare publicerats i The New England Journal of Medicine i november 2016.

Om IBRANCE
IBRANCE är det första läkemedlet i klassen CDK 4/6-hämmare1. CDK står för cyklinberoende kinaser. Det verksamma ämnet heter palbociklib. Vid många cancertyper är CDK 4/6 överaktiverade vilket leder till en okontrollerad celltillväxt. Genom en innovativ verkningsmekanism verkar IBRANCE för att återställa kontrollen av cellcykeln och blockera tillväxten av tumörceller, vilket fördröjer sjukdomsutvecklingen2,3. IBRANCE tas som kapsel.

1 IBRANCE® (palbociclib) Prescribing Information. New York. NY: Pfizer Inc: 2017.

2 Weinberg RA. pRb and Control of the Cell Cycle Clock. In: Weinberg RA, ed. The Biology of Cancer. 2nd ed. New York, NY: Garland Science; 2014:275-329.

3 Sotillo E, Grana X. Escape from Cellular Quiescence. In: Enders GH, ed. Cell Cycle Deregulation in Cancer. New York, NY: Humana Press; 2010:3-22.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Botande hepatit C-läkemedel subventioneras till alla patienter

Läkemedel som botar kronisk hepatit C kommer att subventioneras till alla patienter, oavsett fibrosstadium och genotyp. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.

– En stor del av de svårast sjuka patienterna har under de senaste åren behandlats, samtidigt har kostnaderna för att behandla en patient med hepatit C sjunkit avsevärt. Tack vare att kostnaderna har sjunkit kraftigt kan vi nu även subventionera behandling till patienter i de lägsta fibrosstadierna, säger Sophia Brodin, enhetschef TLV.

Subventionen utökas nu till att även omfatta de lindrigast sjuka med hepatit C, det vill säga patienter i fibrosstadier F0 och F1. Den utökade subventionen gäller för sex av tio botande hepatit C-läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Med de nya lägre läkemedelskostnaderna kan betydligt fler patienter behandlas jämfört med tidigare, utan att samhällets kostnader ökar.

TLV, landstingen och företagen har haft så kallade trepartsöverläggningar. Dessa har resulterat i att landstingen och vissa företag kommit överens om att teckna sidoöverenskommelser. Det innebär att landstingen och företagen delar på de ekonomiska riskerna kring hur många patienter som behandlas samt hur länge. Sidoöverenskommelserna är en del av underlaget för TLV:s beslut.

– Arbetet tillsammans med landsting och företag har fungerat bra och lett till betydligt lägre kostnader. Det möjliggör att även de lindrigast sjuka patienterna kan behandlas, säger Sophia Brodin.

När de första botande läkemedlen mot hepatit C lanserades 2014 var läkemedelskostnaden för att behandla en patient mellan 600 000 och 1 300 000 kronor. Idag finns läkemedel som kostar betydligt mindre än 100 000 kronor.

Bakgrund
År 2014 fick läkemedelsmarknaden ett stort genombrott i och med lanseringen av de nya, botande läkemedlen mot hepatit C. Samtidigt var priset högt och antalet patienter stort, uppskattningsvis omkring 40 000 i Sverige. Detta innebar att läkemedlen mot hepatit C till en början enbart subventionerades till de svårast sjuka, patienter med allvarlig leverpåverkan i fibrosstadium F3 och F4. I juli 2015 utvidgades subvention till att även omfatta de patienter med måttlig leverpåverkan, fibrosstadium F2.

Venclyxto i kombination med rituximab uppnådde det primära effektmåttet i fas III-studie

Venclyxto i kombination med rituximab uppnådde det primära effektmåttet i fas III-studie
 • För första gången presenteras nu resultaten från fas III-studien MURANO som ett av sex så kallade ”Late Breaking Abstracts” under den internationella hematologikongressen ASH (American Society of Hematology Annual Meeting and Expositions) i Atlanta, USA
 • Förlängd progressionsfri överlevnad (PFS) var vid 24 månaders uppföljning av kombinationsbehandling med Venclyxto och rituximab 84,9 procent jämfört med 36,3 procent för patienter som fått kombinationen bendamustin och rituximab1
 • En oberoende kommitté som gått igenom studiedata rekommenderade att avblinda studien baserat på de positiva PFS resultaten i behandlingsarmen som fått Venclyxto och rituximab
 • Vid tidpunkten för interimsanalysen överensstämde förekomsten av biverkningar i studien med den kända biverkningsprofilen för läkemedlen1
 • I Sverige deltog patienter från Lund och Uppsala i studien

Under årets ASH-kongress presenterar AbbVie för första gången resultaten från MURANO, en internationell, multicenter, öppen, randomiserad fas III-studie av Venclyxto (venetoklax) i kombination med rituximab jämfört med bendamustin i kombination med rituximab för patienter som fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL). Resultaten som bedömts av studieprövare visade att patienter med R/R KLL fick signifikant förlängd progressionsfri överlevnad (PFS) med Venclyxto i kombination med rituximab jämfört med bendamustin i kombination med rituximab.1 Måttet PFS bedömt efter 24 månaders uppföljning var 84,9 procent jämfört med 36,3 procent (detaljerade resultat i tabell längre ner). Studiedata bedömdes även av en oberoende expertkommitté som kom fram till likvärdiga resultat.1 Dessutom sågs en likvärdig förbättring av PFS i alla subgrupper av patienter som bedömdes i studien, även bland patienter med 17p deletion.

Vid tidpunkten för interimsanalysen överensstämde förekomsten av biverkningar i studien med den kända biverkningsprofilen för läkemedlen.1

Resultaten från kombinationsstudien utgör nästa viktiga utvecklingssteg i möjliga behandlingar för patienter med R/R KLL, en indikation där vi fått ”Breakthrough Therapy Designation”, säger Michael Severino, MD och global forskningschef på AbbVie.

Den här analysen av MURANO-studien visade en signifikant förbättring av PFS med Venclyxto och rituximab jämfört med bendamustin och rituximab, och med likvärdiga resultat i alla bedömda subgrupper av patienter, säger John Seymour, MD, verksam vid Peter MacCallum Cancer Centre & Royal Melbourne Hospital i Australien och huvudprövare i studien.

Baserat på effekt och säkerhetsdata från studien har kombinationen Venclyxto och rituximab potential att erbjuda en ny cytostatikafri behandling för patienter med R/R KLL. Vi fortsätter att utvärdera effekten och säkerheten hos studiepatienterna för att få ytterligare data och information, säger han.

Om MURANO-studien
Studien omfattade totalt 389 patienter med R/R KLL som fått en till tre tidigare behandlingar. MURANO är en internationell, multicenter, öppen, randomiserad fas III-studie designad att utvärdera effekten och säkerheten av Venclyxto i kombination med rituximab (194 patienter, medianålder 64,5 år) jämfört med bendamustin i kombination med rituximab (195 patienter, medianålder 66 år).1

För patienter som randomiserats till Venclyxto i kombination med rituximab höjdes dosen av Venclyxto gradvis från 20 till 400 mg dagligen under 4-5 veckor för att minska risken för tumörlyssyndrom (TLS).1 Med start behandlingsvecka 6 gavs rituximab intravenöst en gång i månaden (28-dagarscykler, 375 mg/m2 första dosen, sen 500 mg/m2).1 Patienter fortsatte med Venclyxto 400 mg dagligen i maximalt två år eller tills sjukdomen progredierade, vilket som skedde först.1 För patienter som randomiserats till bendamustin i kombination med rituximab gavs bendamustin (70 mg/m2 IV) dag 1 och 2 i början av sex 28-dagarscykler i kombination med rituximab utifrån samma dosschema.1

Primärt effektmått i studien var prövarbedömd PFS, vilket bedömdes enligt standardiserade riktlinjer från International Workshop on Chronic Lylmpocytic Leukemia (IwCLL).3 Sekundära effektmått omfattade bland annat PFS bedömt av en oberoende expertkommitté, samt PFS hos patienter med 17p deletion.

Ytterligare sekundära effektmått var: best overall response (definierat som komplett respons [CR], komplett respons med icke-komplett återhämtning I benmärg [CRi], nodulär partiell respons [nPR], eller partiell respons [PR]), overall survival (OS), event-free survival, duration of response, tid till nästa KLL-behandling, samt andel (procent) patienter som uppnådde minimal residual disease (MRD)-negativitet.3

Fram till 8 maj 2017 var mediantiden för uppföljning i studien 23,8 månader (i spannet 0 – 37.4 månader).1

Studieresultat:1

Förkortningar: VR=Venclyxto + rituximab, BR=bendamustin + rituximab

*) Bästa respons vid varje tidpunkt, MRD- definierades som mindre än en KLL-cell på 10 000 leukocyter (uppmätt i perifert blod)

Biverkningarna i studien överensstämde med den kända biverkningsprofilen för Venclyxto respektive rituximab. Grad 3-4 neutropeni var högre bland patienter som randomiserats till behandling med Venclyxto och rituximab.1 Bland patienter som fick Venclyxto och rituximab fanns 6 fall (3,1 procent) av tumörlyssyndrom (TLS) av grad ≥3, i armen bendamustin och rituximab fanns 2 fall (1,1 procent).1 Richter transformation kunde konstateras hos 6 (Venclyxto-armen) respektive 5 patienter (Bendamustin-armen), och biverkningar med dödlig utgång rapporterades för 10 patienter (5,2 procent) jämfört med 11 patienter (5,9 procent).1

Om Venclyxto
Venclyxto (venetoklax) är den första selektiva hämmaren av det antiapoptotiska proteinet BCL-2.2,4 Detta protein förhindrar naturlig celldöd, apoptos, hos de celler som uttrycker proteinet, bland annat cancerceller t ex KLL-celler.2,4 Genom att blockera detta protein dör cancercellerna och antalet minskar. Det bromsar också försämringen av sjukdomen.2,4 Läkemedlet är godkänt i EU för behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en B-cellsreceptorhämmare. Venclyxto är även godkänt för behandling av KLL hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både en B-cellsreceptorhämmare och kemoimmunterapi.2,4

Venclyxto är en tablettbehandling. Då behandlingen startas ges 20 mg en gång dagligen i 7 dagar. Dosen ska ökas gradvis under en period på 5 veckor, upp till den rekommenderade dagliga dosen på 400 mg en gång per dag. Behandlingen ska pågå fram till sjukdomsprogression eller till dess att patienten inte längre tolerar den.
Vissa personer kan under behandling utveckla onormala nivåer av vissa kroppssalter (såsom kalium och urinsyra) i blodet på grund av att cancercellerna bryts ner så snabbt. Detta kan leda till förändringar i njurfunktion, onormala hjärtslag eller krampanfall. Detta kallas TLS (tumörlyssyndrom). Det finns risk för TLS under de första 5 veckorna av behandling med Venclyxto.2 De vanligaste biverkningarna under behandling med Venclyxto är lågt antal vita blodkroppar (neutropeni), övre luftvägsinfektion, diarré, illamående, förstoppning och att känna sig trött.2
Venclyxto har utvecklats av AbbVie i samarbete med Genentech. I November 2017 fick företagen ta emot utmärkelsen ”Bästa Farmacevtiska produkt” för Venclyxto av Prix Galien, ett av de mest prestigefyllda priserna inom läkemedelsforskning och utveckling.5

Om AbbVie inom onkologi/hematologi
AbbVies forskning inom onkologi och hematologi fokuserar på upptäckt och utveckling av målstyrda behandlingar för några av de mest utbredda och svårbehandlade cancerformerna. Genom förvärvet av Pharmacyclics 2015 och Stemcentrx 2016, våra forsknings-och utvecklingsinsatser samt ett flertal andra samarbeten, har AbbVie nu en portfölj av marknadsförda produkter och potentiella substanser inom fler än 20 olika cancerformer, vilka undersöks i fler än 200 kliniska studier. För mer information om AbbVie inom onkologi – se www.abbvieoncology.com

Referenser:

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2017 utsågs vi, för tredje året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Twitter @abbvie_se.

Tillfälligt ”extrahjärta” kan rädda liv

Tillfälligt ”extrahjärta” kan rädda liv
Här tas patienten hand om på hjärtintensiven (HIA). – Successivt kommer patientens hjärtsvikt att minska, efter 1-2 månader bör det vara betydligt bättre, säger kardiolog Lars Eurenius (i bild th).

För första gången i Stockholm har en patient genomgått kranskärlsvidgning (PCI) med samtidig hjälp av en ny version av hjärtpumpen Impella Cardiac Power, som ersätter hjärtats pumpfunktion under ballongvidgning av tilltäppta kranskärl.

– Den här nya versionen tillåter ett högre flöde än tidigare versioner som är tänkta att användas i samband med PCI, informerar ansvarig kardiolog Rikard Linder. Metoden är lämplig både vid planerade ingrepp på högriskpatienter och vid akut livshotande hjärtsvikt, där det finns goda chanser till överlevnad.

Patienten, som är 60 år och tidigare frisk (förutom högt blodtryck) kom in akut med livshotande hjärtsvikt för en dryg månad sedan. Två kranskärl var helt igentäppta och det tredje kranskärlet hade en tät förträngning.

Utredning med magnetresonanskamera visade att patienten hade haft flera sk tysta hjärtinfarkter, som upptäcktes först i samband med den svåra hjärtsvikten.

– En stor del av framväggen på hjärtat var ”levande” men kunde inte bidra till pumpförmågan på grund av kronisk syrebrist, som är ett resultat av kranskärlstoppen, berättar Rikard.

Vid en multidisciplinär konferens (specialistläkare med olika kompetenser) gjorde thoraxkirurger på Karolinska Universitetssjukhuset bedömningen att en öppen operation var alltför riskfylld och då accepterades istället patienten för PCI på Danderyds Sjukhus under skydd av Impella CP.

Hjärtpumpen skyddar hjärtat under ingreppet

– Patientens hjärta hade inte kapacitet att klara av ett större ingrepp som det handlade om i det här fallet, säger Rikard Linder. Men med hjälp av Impella CP blev dock detta ingrepp möjligt.

Hjärtpumpen placeras tillfälligt i hjärtats vänstra kammare, där den skyddar hjärtat genom att ta över pumpfunktionen eftersom hjärtat inte själv orkar. När ballongvidgningen sedan är klar, och hjärtats funktion stabiliserats, tas hjärtpumpen bort igen.

Patienten vaken genom hela ingreppet

Ingreppet blev lyckat trots svåra förutsättningar med flera helt tilltäppta kärl. Två av kranskärlen gick att öppna med hjälp av ballongvidgning. Eftersom det ena kärlet var helt tilltäppt krävdes flera och längre metallnät, sk stent, men till slut var kärlen öppna och blodet kunde passera utan problem.

Patienten var vaken under hela ingreppet och kunde följa allt som hände i hjärtats kranskärl via en dataskärm. Han var medveten om att han var den första patienten i Stockholm som fick hjälp av den nya hjärtpumpen i samband med PCI.

– Vi har även använt en ny metod för att ”laga hålet” i ljumsken, där katetern fördes in, berättar Rikard Linder. Den kan jämföras vid en symaskinspedal som placeras inne i artären och garanterat täpper till hålet i kärlet. Den är självabsorberande och försvinner alltså av sig själv efter några månader. För första gången på Danderyds Sjukhus användes denna förslutningsmetod i samband med att Impellan avlägsnades ur blodkärlet.

Patienten fick gå hem dagen efter ingreppet.

– Successivt kommer patientens hjärtsvikt att minska, efter 1-2 månader bör det vara betydligt bättre, säger kardiolog Lars Eurenius som ansvarade för patienten på HIA och hjälpte till med att guida under ingreppet med ultraljud.

Planerar 10-15 ingrepp per år på DS

– Vi planerar att genomföra 10-15 ingrepp per år på Danderyds sjukhus. Metoden skall företrädesvis användas till yngre patienter med goda förutsättningar till överlevnad som är på väg att dö i akut hjärtsvikt, s.k. kardiogen chock, avslutar Rikard Linder.

Impella CP används förutom på Danderyds sjukhus även i Lund och Uppsala. Patienten har godkänt publicering av den här texten och bifogade pressbilder.

Läkarteam som ansvarade för patienten

 • Kardiolog Rikard Linder
 • Kardiolog Mattias Törnerud
 • Kardiolog Nikolaos Östlund-Papadogeorgos
 • Kardiolog Lars Eurenius
 • Intensivvårdsöverläkare Daniel Törnberg
 • Intensivvårdsläkare Kalle Löfström

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans. 
Danderyds sjukhus utnämndes i år av Dagens Medicin till Sveriges tredje bästa akutsjukhus i sin klass. I Stockholms län blev Danderyds sjukhus högst rankad av de mellanstora akutsjukhusen.

Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com

Ny behandlingsrekommendation för urinvägsinfektion i öppenvård

Ny behandlingsrekommendation för urinvägsinfektion i öppenvård
Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor, män och barn syftar till att använda de antibiotika som finns på bästa sätt. Foto: Mostphotos

Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor, män och barn syftar till att använda de antibiotika som finns på bästa sätt. Allt för att bidra till bättre folkhälsa och minska risken för utveckling av antibiotikaresistens.

Tidigare behandlingsrekommendationer har endast omfattat kvinnor men nu omfattar rekommendationerna även män och barn.

– De nya rekommendationerna tar ett helhetsgrepp kring diagnosen urinvägsinfektion och syftar till att minska risken för utveckling av antibiotikaresistens, säger Pia Bylund på Läkemedelsverket som varit projektledare för framtagandet av de nya rekommendationerna.

Genom de nya behandlingsrekommendationerna hoppas Läkemedelsverket att patienter med urinvägsinfektion ska få ändamålsenlig behandling, där antibiotika inte används i onödan.

Behandlingsrekommendationen baseras på ett expertmöte där representanter för berörda medicinska specialiteter samt experter från Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket deltog. Underlaget för behandlingsrekommendationen består av bakgrundsdokument, som baseras på vetenskaplig evidens avseende diagnostik, handläggning och antibiotikabehandling av urinvägsinfektion, samt produktresuméerna för respektive läkemedel.

Läs hela behandlingsrekommendationen

För mer information

 • Pia Bylund, utredare läkemedelsanvändning, Läkemedelsverket
  Telefon: 018-17 46 00, Mejl: pia.bylund@mpa.se
 • Torsten Sandberg, överläkare,docent, specialist i infektionssjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra. Telefon: 070-609 95 06
 • Katarina Hedin, docent, specialist i allmänmedicin, Region Jönköpings län. Telefon: 076-132 90 19

Ett urval fakta om urinvägsinfektion

 • Med urinvägsinfektion menas alla infektioner i urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa, urinrör) där det samtidigt förekommer bakterier i urinen. Hos män inkluderas även bakteriella infektioner som involverar prostata.

 • Escherichia coli (E. coli) är en vanlig tarmbakterie hos människor och djur och är den vanligaste orsaken till alla former av urinvägsinfektion i alla åldrar.
 • Urinvägsinfektion är en av de vanligaste bakteriella infektionerna under de första levnadsåren. Hos barn yngre än ett halvår är urinvägsinfektion vanligare hos pojkar, därefter dominerar den hos flickor. Hos pojkar äldre än ett år är urinvägsinfektion ovanligt.
 • Omkring hälften av alla kvinnor får någon gång under sitt liv en urinvägsinfektion. Vanligast är det bland unga kvinnor, sjunker med stigande ålder för att sedan öka hos äldre kvinnor.
 • Hos män under 60 år är urinvägsinfektion ovanligt men med stigande ålder ökar förekomsten.

  Antibiotikaresistens och urinvägsinfektion

  Antibiotikaresistens – att bakterier utvecklar skydd som ökar deras motståndskraft mot antibiotika – är ett växande problem över hela världen. Antibiotikaresistensen är lägre i Sverige och övriga Norden än i resten av världen. Även om resistensen hos bakterier som orsakar urinvägsinfektion ökar finns det fortfarande antibiotika mot vilka resistensen är låg. Inflödet av multiresistenta bakterier från utlandet ökar dock och det är viktigt att hälso- och sjukvården kontinuerligt övervakar resistensläget för att kunna ordinera rätt antibiotika.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Idogen har beviljats ett patent i USA för sin immunterapiteknologi

Idogen har beviljats ett patent i USA för sin immunterapiteknologi

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har beviljat ett patent som täcker bolagets teknologi för tolerogen immunterapi. Denna teknologi utgör grunden i de nya behandlingar som utvecklas av Idogen för att undvika att kroppens immunförsvar inaktiverar dagens standardläkemedel mot blödarsjuka, respektive orsakar bortstötning av transplanterade organ. Patent inom samma patentfamilj har tidigare beviljats i Japan och Europa. Det nya USA-patentet ger Idogens immunterapiteknologi ett brett skydd på en strategiskt mycket viktig marknad och stärker bolagets patentportfölj markant.

Det amerikanska patentverket (USPTO) utfärdade i mars 2017 en ”Notice of Allowance” och har nu meddelat att de formellt beviljat ett patent, US 9,839,674, baserat på Idogens ansökan nr 14/553,098. Detta patent tillhör Idogens andra patentfamilj och täcker användningen av bolagets immunteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar samt tolerans av transplanterade organ. Patentet är giltigt till den 20 december 2031. En relaterad patentansökan är under handläggning i Kanada. Det godkända patentet kompletterar de godkända japanska och europeiska patenten i denna familj och ett tidigare europeiskt patent i Idogens första patentfamilj som godkändes i december 2013.

”Det nu beviljade patentet ger ett starkt immaterialrättsligt skydd på världens största läkemedelsmarknad och ökar därmed signifikant den kommersiella potentialen för våra innovativa tolerogena immunterapier”, kommenterar Idogens vd, Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2017.

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Knightec anställer Thomas Malmer som marknads- och kommunikationschef

Knightec anställer Thomas Malmer som marknads- och kommunikationschef

Knightec, med över 500 anställda och en omsättning på en halv miljard kr, växer och har som mål att fördubbla omsättningen till år 2020. För att lyckas behövs en utvecklad kommunikation med både kunder och talanger. Thomas Malmer kommer tillträda en nyinrättad tjänst som marknads- och kommunikationschef med ansvar för att utveckla Knightecs marknadskommunikation och position.

Thomas Malmer kommer närmast från rollen som kommunikations- och managementkonsult. Han har lång erfarenhet av att driva både affärsutveckling och kommunikationsarbete på såväl strategisk som operativ nivå, bl.a. kring kompetensförsörjning i industrin.

– Konkurrensen om talang är tuff och vi behöver stärka vårt kommunikationsarbete för att attrahera och rekrytera drivna konsulter. Vi behöver också stärka våra kunderbjudanden varför marknadskommunikationen blir allt viktigare, säger Dimitris Gioulekas, vd Knightec.

– Efter många år som konsult ser jag fram emot att åter ingå i ett dedikerat team och bidra till att driva Knightec framåt. På företaget finns en stark företagskultur av samarbete och omtanke. Det är en fantastisk grund för att skapa öka kommunikation om vad Knightec är och hur företaget skapar kundnytta, säger Thomas Malmer.

Thomas Malmer tillträder tjänsten den 22 januari 2018.

Om Knightec:

Knightec är ett värderingsstyrt företag inom teknik och ledarskap med missionen att skapa en bättre framtid genom utveckling av människor och teknik. Genom uppdragen skapas innovationer som förenklar och förbättrar människors vardag. På Knightec finns en övertygelse om kraften hos ett team som består av olikheter. Idag består Knightec av fler än 20 olika nationaliteter och 30% kvinnor. Ambitionen är att öka mångfalden ännu mer. Egenskaper som värdesätts högt på Knightec är målmedvetenhet, affärsmässighet och samarbetsvilja. Du hittar Knightec på nio orter från Lund i söder till Umeå i norr. Läs mer på www.knightec.se

Risankizumab når alla primära effektmått och visar positiva resultat i fjärde fas 3-studien för psoriasis

Risankizumab når alla primära effektmått och visar positiva resultat i fjärde fas 3-studien för psoriasis

 • Risankizumab nådde samtliga primära och rankade sekundära effektmått i den fjärde fas 3-studien; inga nya säkerhetssignaler tillkom under fas 3-programmet för plackpsoriasis.1-4*
 • I studien uppvisade nästan hälften (47 procent) av patienterna som fick risankizumab fullständig utläkning i huden (PASI 100) jämfört med placebogruppens 1 procent vid vecka 16.1

 • Av de patienter som fick risankizumab som visade fullständig eller nästan fullständig utläkning (sPGA 0/1) vid vecka 28 uppvisade 87 procent fortfarande detta svar efter ett år (vecka 52).1
 • Resultaten från denna studie kommer att vara underlag till regulatoriska ansökningar och presenterades vid den internationella psorisasiskonferensen i London: ”8th International congress of psoriasis from gene to clinic”.
 • Risankizumab är ett läkemedel som är framtaget för att selektivt hämma IL-23 genom att binda till dess p19-subenhet. Substansen utvärderas med avseende på sin potential att, med dosering var 12:e vecka, ge psoriasispatienter långsiktig utläkning av huden.

AbbVie offentliggör positiva resultat från IMMhance, den fjärde fas 3-kliniska studien som utvärderat risankizumab (150 mg) för behandling av patienter med måttlig till svår plackpsoriasis.1 Studien var indelad i två faser. Resultat från den första fasen visade att efter 16 veckors behandling hade patienter som fått risankizumab nått de primära effektmåtten på minst 90 procents förbättring enligt Psoriasis and severity index (PASI 90) och en bedömning enligt static Physician global assessment (sPGA) på utläkt eller nästan utläkt (SPGA 0/1) jämfört med placebo.1 I studiens andra fas uppnåddes även det primära effektmåttet sPGA 0/1 vid vecka 52 (ett år).1 Under den andra fasen (vecka 28 till och med 104) utvärderas effekt och säkerhet vid kontinuerlig terapi med risankizumab jämfört med randomiserad utsättning. Efter detta utvärderas också återupptagen behandling i denna pågående studie. Risankizumab är inte godkänd av regulatoriska myndigheter och dess säkerhet och effekt har inte fastställts. Resultatet från IMMhance fram till och med vecka 16 presenterades den andra december under en muntlig presentation vid den internationella psoriasiskonferensen i London: ”8th International congress of psoriasis from gene to clinic”.

”Dessa positiva resultat är konsekventa med tidigare data vi har sett med risankizumab under hela fas 3-kliniska prövningsprogrammet”, sade Michael Severino, M.D, vice vd för forskning och utveckling samt Chief scientific officer, AbbVie. ”Med höga nivåer av utläkning av huden hos en ansenlig andel av risankizumabpatienterna kan dessa resultat läggas till de data som styrker risankizumabs potential att kunna bli ett meningsfullt nytt behandlingsalternativ för patienter som har psoriasis. Vi ser fram emot att dela med oss av ytterligare data från prövningsprogrammet till vetenskapen och regulatoriska myndigheter när vi nu förbereder oss för att gå vidare med globala regulatoriska ansökningar”.

Risankizumab ingår i ett samarbete med Boehringer Ingelheim, där AbbVie leder den framtida utvecklingen och kommersialiseringen av risankizumab globalt. Resultat från de tre tidigare avgörande fas 3-psoriasisstudierna med risankizumab (ultIMMa-1, ultIMMa-2 och IMMvent) tillkännagavsi oktober 2017.2-4

Vid vecka 16 visade resultaten från IMMhance-studien att 73 procent av de patienter som fick risankizumab nådde PASI 90, jämfört med 2 procent av de patienter som fick placebo.1 En sPGA-bedömning om 0/1 uppnåddes av 84 procent av risankizumabpatienterna jämfört med 7 procent av de patienter som fick placebo.1

Resultaten visade att nästan hälften (47 procent) av de patienter som fick risankizumab nådde PASI 100, jämfört med 1 procent av de patienter som fick placebo.1 Vidare nådde 46 procent av patienterna som fick risankizumab en sPGA på 0, jämfört med 1 procent av de patienter som fick placebo.1 Alla primära och rangordnade sekundära effektmått fick p-värden på < 0,001 mot placebo.1

                                                          IMMhance effektresultat vid vecka 16*
    PASI 90**    
    sPGA 0/1**    
    PASI 75**         PASI 100**      sPGA 0/1**   

Risankizumab
150 mg
(n = 407)
73 % 84 % 89 % 47 % 46%
Placebo
(PBO)
(n = 100)
2% 7% 8% 1% 1%

*Alla primära och rangordnade sekundära effektmått fick p-värden på < 0,001 mot placebo. Inte alla sekundära effektmått visas.
**De samprimära effektmåtten i ultIMMa var PASI 90 vid vecka 16 och en sPGA-poäng motsvarande utläkt eller nästan utläkt hud (sPGA 0/1) vid vecka 16, jämfört med placebo.

I studiens andra fas (vecka 28 till och med 104) återrandomiserades de patienter som ursprungligen hade randomiserats till risankizumab och uppvisat sPGA 0/1 vid vecka 28, till antingen risankizumab (underhållsbehandling) eller placebo (utsättning).1 Från början av vecka 32 återbehandlades de patienter som uppvisade recidiv (definierat som en sPGA-poäng måttlig eller svår [> 3]) med risankizumab, omedelbart, fyra veckor senare och därefter var 12:e vecka.1

Det primära effektmåttet i studiens andra fas (vecka 28 till och med 104) var sPGA 0/1 vid ett år (vecka 52).1 Igruppen med underhållsbehandling, uppvisade 87 procent av patienterna sPGA 0/1 vid ett år, jämfört med 61 procent av patienterna i utsättningsgruppen (p-värde på < 0,001).1

”Den signifikanta frekvensen av full utläkning av huden vid vecka 16 ser lovande ut för patienter med måttlig till svår plackpsoriasis”, sade Andrew Blauvelt, M.D., M.B.A., dermatolog och ordförande för Oregon medical research center samt studiens huvudprövare. ”Dessa data indikerar också att kontinuerlig behandling med risankizumab kan ge bättre sjukdomslindring för patienter över tid, jämfört med att sätta ut deras behandling för de som svarat bra.”

                                                     IMMhance effektresultat vid ett år (vecka 52)***
Gruppen underhållsbehandlade
(återrandomiserade till risankizumab 150 mg)
(n = 111)

Utsättningsgruppen
(återrandomiserade till PBO)
(n = 225)                                                    
sPGA 0/1 87 % 61 %

***Primärt effektmått för IMMhance vid vecka 28 till och med vecka 104 var sPGA helt eller nästan utläkt (sPGA 0/1) vid ett år (p-värde < 0,001).

Säkerhetsprofilen i IMMhance är i linje med tidigare rapporterade fas 3-kliniska prövningar, och inga nya säkerhetssignaler upptäcktes under hela fas 3-programmet.1–4 I denna studie uppstod allvarliga oönskade effekter hos 2 procent av patienterna i risankizumab-gruppen och hos 8 procent av patienterna i placebogruppen fram till och med vecka 16.1 I studiens andra del, fram tills det att data låstes, uppstod allvarliga oönskade effekter hos 6 procent av de patienter som återrandomiserats till risankizumab-gruppen, samt 6 procent av de patienter som återrandomiserats till placebo-gruppen.1 Under studiens andra fas fick en patient som behandlades med risankizumab tunntarmscancer (adenokarcinom) och metastatisk levercancer och avled på studiedag 339. Ytterligare en patient som behandlats med risankizumab avled på studiedag 263 på grund av okänd anledning och som bedömdes som en större allvarlig kardiovaskulär händelse (MACE).1 Vid tidpunkten för stängning av databasen hade ytterligare två bedömda MACE-fall inträffat.1 En händelse inträffade i placeboarmen under studiens första fas och den andra i risankizumab-armen under den andra fasen.1 Samtliga tre patienter hade en anamnes av kardiovaskulära riskfaktorer.1

AbbVie fortsätter att utvärdera potentialen hos risankizumab för flera immunmedierade sjukdomstillstånd.6,7

Om fas 3-studien IMMhance1

IMMhance är en pågående multicenter-, fas 3-studie. Den är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad och syftar till att utvärdera säkerhet och effekt för risankizumab jämfört med placebo hos vuxna patienter med måttlig till svår kronisk plackpsoriasis. I den första fasen randomiserades patienterna i förhållandet 4:1 till risankizumab (150 mg), given som en subkutan injektion vid baslinjen, 4 veckor därefter och sedan var 12:e vecka, eller placebo. De primära effektmåtten var minst 90 procents förbättring av poängen på PASI-skalan (PASI 90) och en sPGA-poäng (0/1) vid vecka 16 jämfört med placebo. De patienter som ursprungligen randomiserades till placebo bytte till risankizumab vid vecka 16.

Under studiens andra fas (vecka 28 till och med 104) återrandomiserades de patienter som ursprungligen randomiserats till risankizumab och nått sPGA 0/1 vid vecka 28, till antingen risankizumab (underhållsbehandling) eller placebo (utsättning). Från början av vecka 32 återbehandlades de patienter som uppvisade recidiv (definierat som en sPGA-poäng om måttlig eller svår [> 3]) med risankizumab, omedelbart, fyra veckor senare och därefter var 12:e vecka. Det primära effektmåttet från studiens vecka 28 till och med 104 var sPGA 0/1 vid ett år. Denna fas 3-studie har genomförts som ett samarbete mellan AbbVie och Boehringer Ingelheim. Studien pågår ännu och kommer att bedöma patienter till och med vecka 104. Mer information om den här studien finns på www.clinicaltrials.gov (NCT02672852).

Om fas 3-programmet för risankizumab vid psoriasis1–4

I det globala fas 3-programmet för risankizumab vid psoriasis utvärderas fler än 2 000 patienter med måttlig till svår kronisk plackpsoriasis i fyra pivotala studier. I studierna ingår utvärdering av effekt, säkerhet och tolerabilitet hos risankizumab. Några av de viktigaste effektmåtten är noggranna mätningar av sjukdomsaktivitet och hudläkning, däribland PASI 90 och PASI 100 och sPGA 0/1, samt långsiktigt kliniskt utfall. Mer information om programmet finns på www.clinicaltrials.gov(NCT02672852, NCT02694523, NCT02684370, NCT02684357).

Om Risankizumab

Risankizumab är ett läkemedel som är under utvärdering i kliniska studier. Molekylen är framtagen för att selektivt blockera IL-23 genom att binda till dess p19-subenhet.6 IL-23 är ett cytokin som spelar en viktig roll vid inflammatoriska processer och antas vara kopplat till flera kroniska immunmedierade sjukdomar. Fas 3-studierna med risankizumab vid psoriasis pågår just nu och substansen prövas även för behandling av Crohns sjukdom och psoriasisartrit. Vidare finns planer på framtida prövningar av risankizumab vid ulcerös kolit. Risankizumab är inte godkänt av de regulatoriska myndigheterna. Säkerhet och effekt har inte fastställts.

Referenser
________________________

1 AbbVie. Data on File, ABVRRTI65374.

2 AbbVie. Data on File, RRTI65191.

3 AbbVie. Data on File, RRTI65192.

4 AbbVie. Data on File, RRTI65055.

5 Papp K.A., et al. Risankizumab versus Ustekinumab for Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis. NEJM. 2017.

6 A Study of the Efficacy and Safety of Risankizumab in Subjects With Moderately to Severely Active Crohn’s Disease. Clinicaltrials.gov. 2017. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03105128?cond=RISANKIZUMAB&amp;draw=3&amp;rank=15. Accessed December 1, 2017.

7 BI 655066/ABBV-066/Risankizumab Compared to Placebo in Patients With Active Psoriatic Arthritis. Clinicaltrials.gov. 2017. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02719171?cond=RISANKIZUMAB&amp;draw=3&amp;rank=17. Accessed December 1, 2017.

8 Duvallet E, Sererano L, Assier E, et. al. Interleukin-23: a key cytokine in inflammatory diseases. Ann Med. 2011 Nov;43(7):503-11.

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2017 utsågs vi, för tredje året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Twitter @abbvie_se.