​Bimekizumab visar signifikant bättre fullständig hudutläkning jämfört med Cosentyx®

Fas 3-studien BE RADIANT nådde det primära effektmåttet och samtliga rankade sekundära effektmått.

Bimekizumab visade statistisk signifikans mot Cosentyx® (sekukinumab) i att uppnå PASI 100 vid vecka 16 och PASI 100 vid vecka 48. Inga nya säkerhetssignaler observerades för bimekizumab. Dessa positiva resultat bekräftar effekten sett vid behandling med bimekizumab i tre tidigare psoriasisstudier.
Läs mer