​Lex Maria: Förlängd vårdtid efter kommunikationsbrist

En patient med kramper sökte vård och symtomen visade sig bero på lågt natriumvärde, hyponatremi. Men på grund av brister i kommunikation när patienten skrevs in, plus att tillräcklig kunskap om tillståndet till viss del saknades, följdes inte behandlingen upp på ett korrekt sätt.
Läs mer