Läkaresällskapet uppmanar Gabriel Wikström initiera en primärvårdsreform

Bristen på allmänläkare är mycket allvarlig och har på många håll nått en kritisk nivå som omöjliggör en välfungerande primärvård. Värst drabbar avsaknaden av fast läkarkontakt personer med kronisk sjukdom bland vilka sjuka äldre utgör en stor grupp.

– Det som nu krävs är ett tydligt politiskt ledarskap och blocköverskridande samarbete, säger Karl Sallin, ordförande i Läkaresällskapets arbetsgrupp En värdefull vård, i en replik på Läkarförbundets artikel den 14 juni i Läkartidningen. Hälso- och sjukvårdsministern har i dag ett gott underlag för att inleda samtal med riksdagspartiernas sjukvårdspolitiska företrädare och initiera en statlig nationell primärvårdsreform, fortsätter Karl Sallin.

Ingmarie Skoglund är specialist i allmänmedicin och distriktsläkare på Vårdcentralen Södra Torget i Borås samt ledamot i Svenska Läkaresällskapets nämnd.

– En välfungerande primärvård är viktig inte bara för att förverkliga målet om jämlik hälsa, säger Ingmarie Skoglund. Det finns vetenskapliga belägg och en omfattande internationell erfarenhet som talar för att en stark bas uppbyggd kring en fast läkarkontakt för alla invånare är gynnsam för kontinuitet, patientsäkerhet, tillgänglighet, kvalitet, folkhälsa och kostnadseffektivitet.

För det stora flertalet patienter, liksom för samhällsekonomin och det förebyggande arbetet, är en fast läkarkontakt i primärvården viktig eftersom det skapar trygghet och tillit. Det motverkar också onödig och farlig vårdkonsumtion vilket frigör resurser och prioritering av dem med större behov.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränserna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; den hålls nästa gång 2017. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Kampanj: Pfizer och BMS tar pulsen på Almedalen

100 000 svenskar har ingen aning om att deras hjärta slår oregelbundet och att det kan vara ett tecken på förmaksflimmer[1]. Sjukdomen är en av de främsta orsakerna till stroke. I kampanjen Almedalspulsen lyfts vikten av att göra det enklare att upptäcka förmaksflimmer.

– Det är idag en stor utmaning för sjukvården att hitta personer som har förmaksflimmer utan att veta om det. Genom Almedalspulsen vill vi lyfta vikten av att sjukvården regelbundet kontrollerar pulsen på äldre personer. Vi vet att tidig diagnos och korrekt behandling kraftigt minskar riskerna för att drabbas av stroke, säger Johan Brun, medicinsk direktör på Pfizer Sverige.

I Sverige drabbas 30 000 personer av stroke varje år[2]. Minst var femte person som drabbas har förmaksflimmer. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera om ett nationellt screeningprogram ska införas, ett program som har potential att minska mörkertalet av dolt förmaksflimmer och därmed insjuknandet av stroke i Sverige.

Med Almedalspulsen vill Pfizer och BMS bidra till att sätta fokus på denna fråga genom att ta pulsen på politiker, beslutsfattare och andra besökare i Almedalen. Är pulsen hög, låg eller kanske till och med oregelbunden, väckande misstanke om förmaksflimmer? Den genomsnittliga pulsen på alla som testas kommer att kunna följas på kampanjsajten www.almedalspulsen.se. Kampanjen använder även Twitter och Facebook (#almedalspulsen) för att kommunicera direkt med politiker och beslutsfattare.

– Det här är en mycket angelägen fråga som vi vill bidra till att belysa. Vi vill visa att en så enkel sak som att ta pulsen kan leda till att många fall av förmaksflimmer upptäcks i tid, och därmed kan man vidta medicinska åtgärder och minska risken för stroke. Det gör vi genom att ta pulsen på Almedalen. För oss är det här ett delvis nytt sätt arbeta bortom det traditionella formatet i Almedalen med seminarier och rundabordssamtal, säger Johan Brun.

Pulskontrollen görs av sjuksköterskor som tar pulsen med hjälp av så kallad tum-EKG som är en svensk medicinteknisk uppfinning där man med en knapptryckning kan både värdera pulsen och upptäcka om den är oregelbunden. Det kommer att vara möjligt att kontrollera pulsen på två platser i Almedalen:

 • Måndag och tisdag: Hälsodalen på S:t Hansplan 2
 • Onsdag och torsdag: Tält på Hamnplan (plats 216)

Fakta om förmaksflimmer

 • 209 000 svenskar beräknas ha diagnosen förmaksflimmer. Ytterligare cirka 100 000 har sjukdomen utan att känna till det[3].
 • Det är viktigt att upptäcka förmaksflimmer då det bland annat kan leda till blodproppar som orsakar stroke. Om pulsen är snabb och oregelbunden kan det vara tecken på förmaksflimmer. Diagnos ställs med EKG-undersökning.
 • Man beräknar att cirka 6 000 personer med förmaksflimmer drabbas av stroke årligen, vilket motsvarar ungefär 16 personer per dag[4].
 • Samhällets kostnader för stroke uppskattas till mer än 16 miljarder kronor årligen[5].

Projektet genomförs av Pfizer och BMS i samarbete med medicinteknikföretaget Zenicor som utvecklat det tum-EKG-test som kan användas för att upptäcka förmaksflimmer.

För mer information kontakta
Ulrika Goossens, kommunikationschef på Pfizer, tel: 0768-89 29 57
Annica Holmberg, kommunikationschef på Bristol-Myers Squibb, tel: 072-553 98 07

Om Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb (BMS) är ett globalt bioteknologiskt biopharmaföretag, som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar. För mer information, besök gärna www.bms.se. Besök även vårt pressrum på http://www.mynewsdesk.com/se/bristol-myers_squibb eller Twitter på @BMSHorizont.

Om Zenicor
Zenicor är ett svenskt medicinteknikföretag som är ledande inom hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system för diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier. www.zenicor.se

.

[1] Läkartidningen. 2015;112:DIMU
[2]Nationell utvärdering Strokesjukvården, Socialstyrelsen 2011.
[3] Läkartidningen. 2015;112:DIMU
[4] Riksstroke årsrapport 2013. Akut stroke. I: Stroke och TIA. Rapport från Riksstroke utgiven november 2014. s. 49-114. http://www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2014/07/Strokerapport_AKUTTIA3man_LR.pdf
[5] Faktablad hälsoekonomisk utvärdering av trombektomi, TLV 2016.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Läkemedelsverket förbjuder butik att sälja läkemedel som inte är godkända i Sverige

Flying Rabbit. Foto: Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket har beslutat att en livsmedelshandlare i Stockholm måste sluta att sälja produkterna Boxing liniment, Counterpain, Counterpain Cool, Counterpain Plus, Flying Rabbit och Pises Powder. Beslutet gäller omedelbart och är förenat med ett vite om en miljon kronor. 

Läkemedelsverket har under hösten 2015 besökt specialbutiker för utländska livsmedel och påträffat ett stort antal utländska läkemedel. Beslutet om saluförbud är en följd av projektet.

Produkterna som omfattas av beslutet är bland annat liniment och en lösning som ska tas via munnen. De innehåller antiinflammatoriska substanser och läkemedelssubstanser som inte längre används i Sverige. En produkt innehåller en antibakteriell substans. Det är okänt hur produkterna har tillverkats och hur de har hanterats och de är därmed inte säkra att använda.

På grund av produkternas innehåll och marknadsföring mot smärta eller sjukdomar så måste de vara godkända som läkemedel för att få säljas. Det är de inte, och därför beslutade Läkemedelsverket om förbudet. Två av produkterna finns som godkända läkemedel i Sverige, men förpackningarna på produkterna i butiken var inte de som är godkända här.

– Det är inte tillåtet att påstå att produkter har effekter mot olika sjukdomar eller att sälja produkter med läkemedelssubstanser, om produkterna inte är godkända läkemedel, säger Martin Burman, utredare på Läkemedelsverket. Den som säljer dessa produkter ansvarar för att lagstiftningen följs.

Produkter som inte är godkända i Sverige och som berörs av förbudet:

Boxing Liniment – innehåller ämnet metylsalicylat (smärtlindrande)

Counterpain – gel som marknadsförs mot smärta, innehåller ämnet metylsalicylat (smärtlindrande)

Counterpain Cool – gel som marknadsförs mot smärta

Counterpain Plus – gel som innehåller ämnena metylsalicylat (smärtlindrande) och piroxikam (antiinflammatorisk)

Flying Rabbit – mjölkaktig lösning i flaska som innehåller salol/ fenylsalicylat. Marknadsförs mot magproblem.

Pises Powder – pulver för utvärtes bruk med sulfanilamid (antibakteriellt)

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Visst gör goda levnadsvanor skillnad. Läkaresällskapet för dagens och morgondagens hälsa och sjukvård

Vård&Hälsa, magasinet och webben, är ett initiativ från Svenska Läkaresällskapet, läkarkårens vetenskapliga organisation. Syftet är att vägleda och ge en tydlig och samlad bild av pågående utveckling inom hälso- och sjukvårdsområdet. Första numret om levnadsvanor är nu klart och distribuerades med Dagens Nyheter den 30 juni och på www.vårdochhälsa.se.

– Svenska Läkaresällskapet, som arbetar med frågor inom medicinsk vetenskap, utbildning, etik och kvalitet, har identifierat ett behov av information i hälso- och sjukvårdsfrågor från en obunden aktör, säger Stefan Lindgren, ny ordförande i Svenska Läkaresällskapet från och med den 1 juli. Vi översköljs alla av åsikter och nyheter inom olika områden som är svåra att bedöma värdet av och trovärdigheten i, fortsätter han. Läkaresällskapet har möjlighet att bidra med expertkunskaper inom hälso- och sjukvårdsområdet. I magasinet och på webben Vård&Hälsa kommer vi att lyfta frågor som påverkar utvecklingen av hälso- och sjukvården och som vi tycker är särskilt viktiga att skapa debatt och bidra med kunskap om.

Ytterligare två nummer kommer ut under året: psykisk hälsa (oktober) och kroniska sjukdomar (december).

Initiativet Vård&Hälsa består av intressenter inom området särskilt inbjudna av Svenska Läkaresällskapet att medverka. En referensgrupp, med Stefan Lindgren som ordförande, väljer ut vilka frågor som ska belysas i varje nummer.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränserna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; den hålls nästa gång 2017. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Akut indragning av fentanylplåstret, Fentanyl Orion 12µg/h med batchnummer P0059AB0AA

En tillverkningssats (batch) av fentanylplåstret, Fentanyl Orion, dras in av tillverkaren efter att en reklamation mottagits där ett plåster med styrkan 25µg/h hittats i en förpackning med styrkan 12µg/h. Fel dosering av läkemedlet kan innebära livsfara. Därför ska alla förpackningar från den aktuella batchen omedelbart lämnas in på närmaste apotek för utbyte. Har man som patient frågor runt det aktuella läkemedlet ska man kontakta vården. Läkemedlet används vid svår kronisk smärta hos vuxna och vid långtidsbehandling av svår kronisk smärta hos barn över 2 år.

Tillverkaren har meddelat samtliga svenska apotek och vården att läkemedlet från den aktuella batchen omedelbart ska sluta säljas, användas och plockas bort från eventuella lager.

Det är bara tillverkningssatser med batchnummer P0059AB0AA som berörs av indragningen. Patienter som har denna förpackning hemma uppmanas att inte använda läkemedlet, och att återlämna det till apoteket för utbyte.

Den aktuella förpackningen är märkt på följande sätt:
Fentanyl Orion
12 mikrogram/timme
Batch nr: P0059AB0AA

 • Kontakta oss

  Katarina Andersson, gruppchef
  Inspektion av industri och sjukvård
  Tel: 072-537 39 60

  Muzaffer Özalp, klinisk utredare
  Effekt och Säkerhet 1
  Tel: 018-17 48 72

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Läkemedelsföretag redovisar redan resultaten från alla sina studier


I debattartikeln ”Regeringen ger dubbla signaler om läkemedel” skriver Riksrevisionen att staten och myndigheterna kan göra mer för att kontrollera läkemedel och ge vägledning till sjukvården med hög integritet. Det är en åsikt som vi delar, men vi vill nyansera bilden av att läkemedelsföretagen inte skulle arbeta för en ökad transparens. En viktig del i Riksrevisionens argumentation bygger på att läkemedelsföretagen har ett informationsövertag över staten och myndigheterna. Eftersom det är företagen som utvecklar och testar sina produkter kan de styra över vilken information som kommuniceras externt. Det ger läkemedelsindustrin ett stort inflytande över vården, som Riksrevisionen anser att staten…

I debattartikeln ”Regeringen ger dubbla signaler om läkemedel skriver Riksrevisionen att staten och myndigheterna kan göra mer för att kontrollera läkemedel och ge vägledning till sjukvården med hög integritet. Det är en åsikt som vi delar, men vi vill nyansera bilden av att läkemedelsföretagen inte skulle arbeta för en ökad transparens.

En viktig del i Riksrevisionens argumentation bygger på att läkemedelsföretagen har ett informationsövertag över staten och myndigheterna. Eftersom det är företagen som utvecklar och testar sina produkter kan de styra över vilken information som kommuniceras externt. Det ger läkemedelsindustrin ett stort inflytande över vården, som Riksrevisionen anser att staten måste hantera.

Som exempel på läkemedelsbolagens inflytande framhålls att läkemedelsföretagen själva kan välja vilka studier som ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter, och att det är dubbelt så vanligt att studier som visar positiva resultat publiceras.

Det finns självklart en drivkraft hos läkemedelsföretag att nå ut med och publicera positiva studieresultat, men vi känner ett behov av att nyansera bilden som Riksrevisionen målar upp. Det finns läkemedelsföretag som redovisar alla sina studier och tillhandahåller information om deras design, metodologiska överväganden och resultat, oavsett om resultaten är ”positiva” eller ”negativa”. Däribland GSK som var det första läkemedelsföretaget som redovisar och tillhandahåller dessa data via en webbportal.

Vi anser att det är centralt att ständigt arbeta för en ökad transparens gentemot hälso- och sjukvården eftersom det lägger grund till ett bättre och ökat samarbete. Det stärker tilliten för läkemedelsföretagen. Men framförallt för att det bidrar till att öka den vetenskapliga förståelsen och förbättra den medicinska bedömningen, något som i förlängningen gynnar hälso- och sjukvården i allmänhet och patienten i synnerhet.

Niclas Karlsson, Verkställande direktör, GSK Sverige
Stefan Frenning, chef för samhällskontakter och kommunikation, GSK Sverige

SE/CORPC/0012/16, juni 2016

GSK är ett av världens ledande forskande hälso- och läkemedelsföretag. Målet är att forska fram och utveckla mediciner som bidrar till att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Globalt har GSK omkring 100 000 anställda och en av världens största budgetar för forskning och utveckling. I Sverige har GSK omkring 130 anställda som arbetar med kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning av egenvårdsprodukter, läkemedel och vacciner.– – – -

Läs mer: Läkemedelsföretag redovisar redan resultaten från alla sina studier

ABIGO Medical expands the Sorbact® range of infection preventive dressings with the Foam Gentle Border dressing


New Sorbact® Foam Gentle Border The new Sorbact® Foam Gentle Border dressing further extends the use of Sorbact® Technology with an all-in-one dressing with gentle silicone adhesive border, especially suitable for patients with sensitive or vulnerable skin. The Sorbact® range of microbial binding dressings help preventing infections as well as managing already infected and hard-to-heal wounds. Infected wounds mean longer healing times, leading to unnecessary suffering for the patient and increased costs for the community.Sorbact® Foam Gentle Border is an atraumatic all-in-one dressing that reduces bioburden in a wide range of wounds. It consists of a green Sorbact® wound contact…

New Sorbact® Foam Gentle Border

The new Sorbact® Foam Gentle Border dressing further extends the use of Sorbact® Technology with an all-in-one dressing with gentle silicone adhesive border, especially suitable for patients with sensitive or vulnerable skin. The Sorbact® range of microbial binding dressings help preventing infections as well as managing already infected and hard-to-heal wounds. Infected wounds mean longer healing times, leading to unnecessary suffering for the patient and increased costs for the community.

Sorbact® Foam Gentle Border is an atraumatic all-in-one dressing that reduces bioburden in a wide range of wounds. It consists of a green Sorbact® wound contact layer, polyurethane foam, soft silicone adhesive borders and a vapor permeable polyurethane backing film. Sorbact® Foam Gentle Border is intended for use in management of clean, colonized, contaminated or infected wounds with moderate exudate levels, such as surgical wounds, traumatic wounds, pressure ulcers, diabetic ulcers and foot and leg ulcers.

The skin-friendly soft silicone adhesive borders make Sorbact® Foam Gentle Border dressing especially suitable in patients with sensitive or vulnerable skin, i.e. elderly patients, patients who are sensitive to common plasters or surgical tape, patients with thin skin due to long-term use of systemic corticosteroids, and children who are experiencing pain when removing a patch.

Sorbact® Foam Gentle Border is based on the Sorbact® Technology with a wound contact surface more attractive for microorganisms than the wound bed. The microorganisms bind irreversibly to Sorbact®, and are removed at dressing change. Sorbact® Foam Gentle Border can be used prophylactically to prevent infections in different types of wounds and is available in three different sizes.

– Adding the Foam Gentle Border dressing to the Sorbact® product range is a response to customer and patient needs, says Mattias Andrup, Medical Affairs Director at ABIGO Medical. We are delighted to be able to offer this gentle all-in-one dressing combined with the Sorbact® Technology advantage.

Sorbact® Foam Gentle Border was launched in conjunction with the 26th conference of European Wound Management Association, EWMA 2016, 11–13 May in Bremen, Germany.

More about Sorbact®
Common wound microorganisms bind to Sorbact®, such as Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Candida albicans, and including MRSA¹ bacteria. No mechanisms of resistance to Sorbact® have been described. Sorbact® does not contain or release toxic agents and can be used with children and during pregnancy. Sorbact® is available in a comprehensive range of dressing types and sizes and, through our partners and distributors, used in in more than 65 countries. For more information on Sorbact® please visit abigo.com.

References:
1. Rönner AC, Curtin J, Karami N, and Rönner U. Adhesion of meticillin-resistant Staphylococcus aureus to DACC-coated dressings. J Wound Care 2014; 23(10):484, 486-488.

ABIGO Medical is a Swedish entrepreneurial pharmaceutical company that owns, develops, manufactures and markets pharmaceuticals and medical devices. ABIGO Medical has a wide range of non-prescription and prescription drugs, as well as a range of medical products in advanced wound management and ear, nose and throat (ENT) treatment, as well as food for special medical purposes. The company was founded in 1989 by the current owners, brothers Jan G. Smith and Leif Smith, both still actively involved in the ABIGO management. ABIGO’s products are sold and used in over 65 countries, through its own sales organizations and partners. Consolidated turnover for 2015/2016 will be approximately SEK 275 million and continued growth is expected, which is reinvested in research and development. To meet the surge in demand, including Sorbact®, more than 40 million SEK is invested to multi-double capacity at the company’s production plant in Askersund.

Sorbact® is a registered trademark of ABIGO Medical AB. More information is available at www.abigo.com– – – -

Läs mer: ABIGO Medical expands the Sorbact® range of infection preventive dressings with the Foam Gentle Border dressing

EMA utreder allvarliga biverkningar hos kor vid behandling med Velactis


Velactis som är avsett att användas i samband med sinläggning av mjölkkor godkändes i EU 2015. Läkemedlet marknadsförs i ett antal EU-länder, dock inte i Sverige. Under senaste tiden har allvarliga tidigare inte kända biverkningar rapporterats hos behandlade kor.  Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utreder för närvarande misstanken om ett samband med behandlingen. Granskningen som förväntas vara klar under juli månad kommer att ligga till grund för att fatta EU-gemensamt beslut om vidare åtgärder. Till dess att ett EU-gemensamt beslut fattats har varje EU land möjlighet att vidta åtgärder för den egna marknaden, vilket skett bland annat i Danmark. Det aktuella…

Velactis som är avsett att användas i samband med sinläggning av mjölkkor godkändes i EU 2015. Läkemedlet marknadsförs i ett antal EU-länder, dock inte i Sverige. Under senaste tiden har allvarliga tidigare inte kända biverkningar rapporterats hos behandlade kor. 

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utreder för närvarande misstanken om ett samband med behandlingen. Granskningen som förväntas vara klar under juli månad kommer att ligga till grund för att fatta EU-gemensamt beslut om vidare åtgärder. Till dess att ett EU-gemensamt beslut fattats har varje EU land möjlighet att vidta åtgärder för den egna marknaden, vilket skett bland annat i Danmark. Det aktuella läkemedelsföretaget distribuerar inte Velactis under den tid biverkningsmisstanken utreds.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.– – – -

Läs mer: EMA utreder allvarliga biverkningar hos kor vid behandling med Velactis

Nicolas Verbeke invald i LIFs styrelse


Celgenes nordiska VD Nicolas Verbeke har vid årsmötet den 26 maj blivit invald i Läkemedelsindustriföreningen, LIFs, styrelse. Nicolas Verbeke har varit nordisk VD för Celgene sedan januari 2015 och har arbetat på företaget sedan 2006.- Det är en stor ära att bli invald i LIFs styrelse och jag ser fram emot att få arbeta med svensk hälso- och sjukvård ur ett branschperspektiv. Svensk läkemedelsindustri spelar en viktig roll för svensk närings- och innovationspolitik och jag hoppas kunna bidra till ett ökat samarbete med vårdens olika aktörer för att stärka ställningen för svensk life science, säger Nicolas Verbeke.Branschorganisationen LIF, som består…

Celgenes nordiska VD Nicolas Verbeke har vid årsmötet den 26 maj blivit invald i Läkemedelsindustriföreningen, LIFs, styrelse. Nicolas Verbeke har varit nordisk VD för Celgene sedan januari 2015 och har arbetat på företaget sedan 2006.

– Det är en stor ära att bli invald i LIFs styrelse och jag ser fram emot att få arbeta med svensk hälso- och sjukvård ur ett branschperspektiv. Svensk läkemedelsindustri spelar en viktig roll för svensk närings- och innovationspolitik och jag hoppas kunna bidra till ett ökat samarbete med vårdens olika aktörer för att stärka ställningen för svensk life science, säger Nicolas Verbeke.

Branschorganisationen LIF, som består av 85 medlemsföretag, verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård. Detta vill man uppnå genom nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

I linje med detta arbete har Celgene initierat ”Innovationsplattform för framtidens vård”, en arena för debatter och diskussioner om hur framtidens sjukvård kan utvecklas.

– Vår förhoppning med detta initiativ är att samla hälso- och sjukvårdsaktörer och utifrån dessa möten och diskussioner ta fram konkreta policy-inspel som kan vara användbara som underlag för strategiska beslut till politiker och beslutsfattare. Här spelar naturligtvis LIF en stor och viktig roll, fortsätter Nicolas Verbeke.

Hittills har Celgene under hösten 2015 och 2016 bjudit in till fyra dialogmöten med olika intressenter och experter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Rapporter från dessa möten finns tillgängliga på plattformens webbsida: www.innovationsplattformen.se

För ytterligare information, kontakta: Nicolas Verbeke, VD, Celgene Nordic, 08-703 16 71, nverbeke@celgene.com

Celgene AB är ett forskningsbaserat biofarmaceutiskt företag som har som mål att upptäcka, utveckla och marknadsföra innovativa och livsförändrande läkemedel inom cancer och inflammatoriska sjukdomar. Celgene har för närvarande ett antal kliniska prövningar på gång inom gen- och proteinforskning vid stora medicinska centra runt om i världen. Företaget har funnits sedan 1986 och har 1600 medarbetare i världen. För mer information, se www.celgene.se– – – -

Läs mer: Nicolas Verbeke invald i LIFs styrelse

Moberg Pharma lanserar i Japan och ger en marknadsuppdatering för Kerasal Nail och Emtrix


STOCKHOLM, 28 juni, 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att dess partner, Menarini Asia-Pacific, nyligen har påbörjat lanseringen av Emtrix® i Japan med positiv första respons från kunder. I USA fortsätter Kerasal Nail® att öka sin marknadsandel efter den nyligen genomförda repositioneringen av varumärket.Den globala lanseringen av Kerasal Nail / Emtrix fortsätter. De senaste milstolparna inkluderar:Moberg Pharmas partner Menarini Asia-Pacific inledde nyligen en regional lansering i Japan. Den initiala kundresponsen har varit positiv och försäljningen via apotek har överträffat förväntningarna. Moberg Pharmas distributionsavtal med Menarini Group – ett av världens 40 största globala läkemedelsföretag – omfattar Italien, Kina,…

STOCKHOLM, 28 juni, 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att dess partner, Menarini Asia-Pacific, nyligen har påbörjat lanseringen av Emtrix® i Japan med positiv första respons från kunder. I USA fortsätter Kerasal Nail® att öka sin marknadsandel efter den nyligen genomförda repositioneringen av varumärket.

Den globala lanseringen av Kerasal Nail / Emtrix fortsätter. De senaste milstolparna inkluderar:

 • Moberg Pharmas partner Menarini Asia-Pacific inledde nyligen en regional lansering i Japan. Den initiala kundresponsen har varit positiv och försäljningen via apotek har överträffat förväntningarna. Moberg Pharmas distributionsavtal med Menarini Group – ett av världens 40 största globala läkemedelsföretag – omfattar Italien, Kina, Japan, Ryssland och åtta länder i Sydostasien.
 • Under våren inleddes lanseringen i Taiwan med mycket positiva resultat. Emtrix blev marknadsledande i april.
 • I USA har den positiva reaktionen från konsumenterna på repositioneringen av Kerasal Nail resulterat i den högsta marknadsandelen hittills. Under de senaste fyra veckorna, till och med den 15 maj, nådde Kerasal Nail 27% marknadsandel och bidrog till att vända trenden för kategorin med OTC produkter relaterade till nagelsvamp. Försäljningen av Kerasal Nail ut från apotek ökade med 28,4% under de senaste 4 veckorna (12,3% under de senaste 12 veckorna) och kategorin som helhet ökade med 3,2% (minskning med -4,5% under de senaste 12 veckorna)*. Notera att det normalt finns en fördröjning mellan förändringar i försäljning ut från apotek och bolagets nettoförsäljning.

*USA försäljning ut från apotek för nagelsvampsprodukter, exklusive kedjornas egna varumärken, i så kallade Multioutlet-butiker under de senaste 4 och 12 veckorna fram till 15 maj 2016, enligt SymphonyIRI.

Vi är mycket nöjda med den globala lanseringen av Kerasal Nail / Emtrix, nu också med inledande framgångar på viktiga marknader som Japan och Taiwan. Kerasal Nail / Emtrix har en betydande potential i denna dynamiska region. Förutsatt lyckade lanseringar, räknar vi med att regionen ska bidra ännu mer till omsättning och resultat framåt “, säger Martin Ingman, VP Sales & Marketing Moberg Pharma AB.

Den positiva responsen från konsumenterna på varumärkesrepositioneringen och den nya marknadsföringskampanj som lanserades i början av 2016 bekräftar vår hypotes att den snabba synliga skillnaden som Kerasal Nail ger är en viktig fördel som konsumenterna värderar högt. Kerasal Nail fortsätter att vara en viktig tillväxtmotor i OTC-segmentet “, säger Jeff Vernimb, GM Moberg Pharma Nordamerika.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 (CET) den 28 juni 2016.

Om Kerasal Nail® / Emtrix® och nagelsjukdomar
Kerasal Nail är en utvärtes produkt för att behandla nagelsjukdomar. Efter lanseringen under hösten 2010 blev produkten snabbt marknadsledande i Norden och därefter i USA. Den internationella lanseringen sker via eget marknadsbolag i USA och tio partners med försäljnings-rättigheter på 50 marknader, inklusive de största EU-marknaderna, Kina, Sydostasien, Turkiet, Japan och Ryssland. Kerasal Nail är en receptfri OTC produkt som säljs under namnen Kerasal Nail®, Emtrix® och Naloc® / Nalox ™. Säkerhet och effekt har dokumenterats i flera kliniska studier med totalt mer än 600 patienter. Kerasal Nail har en unik, snabb verkningsmekanism och kan åstadkomma synlig förbättring redan efter 2-4 veckors behandling. Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen, drabbar cirka 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Det är allmänt känt att behov föreligger av nya effektiva och säkra utvärtes behandlingsalternativ.

Om Moberg Pharma www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex® och Domeboro®. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada och i flera EU-länder och lanseras för närvarande i Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produkt-utveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas-2 studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).– – – -

Läs mer: Moberg Pharma lanserar i Japan och ger en marknadsuppdatering för Kerasal Nail och Emtrix