AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första halvåret och andra kvartalet 2016

 • De totala intäkterna minskade som förväntat med 3%, vilket återspeglar en minskning i produktförsäljning med 2% och är drivet av patentutgångar, i synnerhet Crestor i USA. Merparten av intäkterna från externa samarbeten förväntas ligga under andra halvåret.
 • Redovisade FoU-kostnader och FoU-kostnader för kärnverksamheten ökade med 6% respektive 9%. Redovisade försäljnings- och administrationskostnader var stabila, försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten minskade med 5%, vilket stödjer vårt åtagande för helåret.
 • Rapporterad vinst per aktie minskade med 45% och påverkades negativt av omstruktureringskostnader i samband med det nyligen tillkännagivna besparingsprogrammet. Vinsten per aktie för kärnverksamheten minskade med 20%, vilket avspeglar att merparten av intäkterna från externa samarbeten förväntas ligga under andra halvåret.
 • En oförändrad utdelning för första halvåret på 0,90 USD
 • Oförändrad prognos för helåret 2016

Affärsverksamheten i sammandrag

 • Tillväxtplattformarna ökade med 7% under det första halvåret. Bland de sex plattformarna:
 • Tillväxtmarknader: +7%. Lovande tillväxt i Kina med 11%
 • Diabetes: +18%. Ett bra resultat som bygger på framgångarna med Farxiga
 • Andningsvägar: +1%. Stark försäljning på tillväxtmarknaderna av Symbicort, prispress i USA och Europa
 • Ny onkologi: Försäljning på 251 MUSD speglade den framgångsrika, pågående lanseringen av Tagrisso

Uppnå ledarskap inom forskningen: Framsteg sedan föregående resultatrapport

Myndighetsgodkännanden/villkorade godkännanden

 • Qtern (saxagliptin/dapagliflozin) – diabetes typ 2 (EU)
 • Zavicefta (tidigare CAZ AVI) – allvarliga infektioner (EU)
 • Pandemic Live Attenuated Influenza Vaccine (P/LAIV)– pandemisk influensa (EU)*

Accepterande av ansökningar om registrering

 • saxagliptin/dapagliflozin (USA) förnyad ansökan om registrering

Positiva övergripande resultat från fas III-studier

 • benralizumab – allvarlig astma
 • Faslodex – bröstcancer (första linjens behandling)
 • Tagrisso – lungcancer (andra linjens behandling)

Övriga viktiga framsteg

 • Särläkemedelsstatus: selumetinib – sköldkörtelcancer (USA)
 • Snabbfilsstatus: Lynparza – andra linjens behandling av äggstockscancer (USA)

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterade resultatet:

”Våra resultat under det första halvåret ligger i linje med förväntningarna och speglar de förutsedda utmaningarna i närtid kring patentutgångar samt infasningen av intäkterna från externa samarbeten under 2016. Våra tillväxtplattformar fortsatte att öka och utgjorde över 60% av de totala intäkterna. Viktigt är också att vår transformerade forskningsportfölj utvecklas snabbt och levererar ett rikt flöde av nya, differentierade läkemedel, vilket bådar gott för vår återgång till tillväxt.

Vid sidan av uppmuntrande resultat för vårt första potentiella biologiska läkemedel för sjukdomar i andningsvägarna, benralizumab och för Tagrisso i andra linjens behandling av lungcancergynnas vi av den mycket snabba patientrekryteringen till våra program inom immuno-onkologi för kombinationen durvalumab-tremelimumab. Detta starka vetenskapliga momentum kommer att fortsätta, särskilt inom immuno-onkologi där vi förväntar avgörande data”

Prognos för helåret 2016

Prognoserna för helåret 2016 är oförändrade och visas i fasta valutakurser1.

Totala intäkter En låg till medelhög ensiffrig procentuell nedgång
Vinst per aktie för kärnverksamheten En låg till medelhög ensiffrig procentuell nedgång

Ovanstående prognos innefattar effekterna från transaktionerna med Acerta Pharma B.V. (Acerta Pharma) och ZS Pharma, Inc. (ZS Pharma) som tillkännagavs i rapporten för helåret 2015.

Intäkterna från externa samarbeten förväntas öka jämfört med budgetåret 2015, inklusive ett inslag av återkommande intäkter från tidigare avtal. Detta är i linje med företagets långsiktiga affärsmodell som innefattar externa samarbeten som en del i portföljstyrningsstrategin.

Aktiviteter från externa samarbeten, ett resultat av en ökad FoU-produktivitet samt fokus på tre terapiområden, avser specifika strategiska risk- och vinstdelningssamarbeten. De breddar, accelererar och maximerar utvecklings- och kommersialiseringspotentialen för ett antal av företagets läkemedel. Initiala intäkter, intäkter baserade på vissa på förhand bestämda milstolpar samt försäljningsrelaterade intäkter inkluderas i företagets resultatrapport i form av intäkter från externa samarbeten. Intäkterna kommer att redovisas som intäkter från externa samarbeten där AstraZeneca behåller ett betydande löpande intresse i det potentiella eller lanserade läkemedlet.

FoU-kostnader för kärnverksamheten förväntas ligga på en liknande nivå som under helåret 2015. Företaget är inriktat på att avsevärt minska försäljnings- och administrationskostnaderna för kärnverksamheten under helåret 2016 jämfört med föregående år. Dessa åtgärder baseras på fasta valutakurser.

Bolaget presenterar prognos för vinst per aktie för kärnverksamheten. Det går inte att ge en prognos baserad på redovisad/GAAP-basis, eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat/GAAP resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser.

Valutakurseffekter helåret 2016

Baserat på genomsnittliga valutakurser under första halvåret och företagets publicerade valutakurskänslighet förväntas det nu bara bli en minimal negativ påverkan på de totala intäkterna för helåret 2016 från valutarörlighet. Vinsten per aktie för kärnverksamheten förväntas nu gynnas av valutarörlighet med en låg till medelhög ensiffrig procentsats jämfört med föregående år. Ytterligare detaljer om valutakänsligheter framgår av Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten.

Forskningsportföljen: kommande större nyheter

Innovation är avgörande för att tillgodose stora patientbehov och är något som ligger i centrum för företagets tillväxtstrategi. Vårt fokus på forskning och utveckling är utformat för att ge starka resultat för forskningsportföljen.

Andra halvåret 2016

benralizumab – allvarlig astma: ansökan om registrering (USA, EU)

brodalumab – psoriasis: myndighetsbeslut (USA)

Brilinta – perifer artärsjukdom (PAD): övergripande resultat

 • ZS-9 – hyperkalemi: förnyad ansökan om registrering (USA)
 • roxadustat – anemi: rullande inlämning av ansökan om registrering (Kina)
 • Lynparza – bröstcancer: övergripande resultat
 • Lynparza – äggstockscancer (andra linjens behandling): övergripande resultat
 • Tagrisso – lungcancer: ansökan om registrering (Kina)
 • cediranib – äggstockscancer: myndighetsbeslut (EU)
  selumetinib – lungcancer: övergripande resultat
 • durvalumab – cancer i huvud och hals (HAWK): övergripande resultat (fas II)*
 • acalabrutinib – blodcancer: Övergripande resultat, ansökan om registrering (USA) (fas II)*

Första halvåret 2017

brodalumab: myndighetsbeslut (EU)

Brilinta – perifer artärsjukdom (PAD): ansökan om registrering

saxagliptin/dapagliflozin – diabetes typ 2: myndighetsbeslut (USA)

ZS-9 – hyperkalemi: myndighetsbeslut (EU)

Lynparza – bröstcancer: ansökan om registrering

Lynparza – äggstockscancer (andra linjens behandling): ansökan om registrering

 • selumetinib – lungcancer: ansökan om registrering
 • durvalumab – cancer i huvud och hals (HAWK): ansökan om registrering (USA) (fas II)*

durva + treme – cancer i huvud och hals (CONDOR): övergripande resultat, ansökan om registrering (USA) (fas II)*

durva + treme – lungcancer (MYSTIC): övergripande resultat

durva + treme – lungcancer (ARCTIC): övergripande resultat

Andra halvåret 2017

 • tralokinumab – allvarlig astma: övergripande resultat
 • roxadustat – anemi: övergripande resultat (AstraZeneca-sponsrad studie)
 • Lynparza – äggstockscancer (första linjens behandling): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Tagrisso– lungcancer (första linjens behandling): övergripande resultat
 • durvalumab – lungcancer (PACIFIC) övergripande resultat, ansökan om registrering (USA)
 • durva + treme – lungcancer (MYSTIC): ansökan om registrering
 • durva + treme – lungcancer (ARCTIC): ansökan om registrering
 • durva + treme – cancer i huvud och hals (KESTREL): övergripande resultat
 • moxetumumab – leukemi: övergripande resultat

Termen ”övergripande resultat” i detta avsnitt avser övergripande resultat från fas III, om inget annat anges.

*Potentiell snabb marknadslansering inför randomiserade, kontrollerade studier.

Den fullständig resultatrapporten på engelska finns som bifogad PDF-fil.

Noter

1.Samtliga tillväxttal anges i fasta valutakurser (CER) om inte annat anges.

2.Se Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten för en definition av de ekonomiska måtten för kärnverksamheten och en avstämning av de ekonomiska måtten mellan kärnverksamheten och redovisat resultat

Presentation av resultaten

En telefonkonferens för investerare och analytiker, anordnat av ledningen, börjar klockan 13.00 CET idag. Detaljer fås via www.astrazeneca.com/investors.

Rapporteringskalender

Företaget kommer att publicera resultaten för det tredje kvartalet den 10 november 2016.

About AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: andningsvägar/inflammation/autoimmunitet (RIA), hjärta/kärl/metabolism (CVMD) och cancer men också områdena infektion och neurovetenskap. Företaget är också aktivt inom inflammation, infektion och neurovetenskap genom ett antal samarbeten. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. För mer information: www.astrazeneca.com.

Frågor från media
Neil Burrows Storbritannien/Globalt +44 203 749 5637
Vanessa Rhodes Storbritannien/Globalt +44 203 749 5736
Karen Birmingham Storbritannien/Globalt +44 203 749 5634
Rob Skelding Storbritannien/Globalt +44 203 749 5821
Jacob Lund Sverige +46 8 553 260 20
Michele Meixell USA +1 302 885 2677
Investor Relations
Storbritannien
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Nick Stone Respiratory & Autoimmunity +44 203 749 5716
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Christer Gruvris Infection & Neuroscience +44 203 749 5711
USA
Lindsey Trickett Cardiovascular & Metabolic Diseases +1 240 543 7970
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771

Adrian Kemp

Company Secretary

AstraZeneca PLC

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden – andningsvägar/inflammation/autoimmunitet (RIA), hjärta/kärl/metabolism (CVMD) och cancer men också områdena infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

AbbVie erhåller positivt utlåtande för kortare behandlingstid med Viekirax hos patienter med hepatit C genotyp 4

– Utlåtandet från CHMP är ett positivt steg mot godkännande av 12 veckors behandling med Viekirax (ombitasvir / paritaprevir / ritonavir tabletter) för personer infekterade med hepatit C-virus, med eller utan kompenserad levercirros (så kallad Child-Pugh A).

– AbbVies utökade ansökan till EMA baseras på resultaten från fas 3-studien AGATE-I som visar att 97 procent av patienterna blev botade efter 12 veckors behandling.

– Fullständiga resultat från studien AGATE-I publicerades i The Lancet i juni.

Läs hela pressreleasen på engelska HÄR.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som bildades år 2013 efter delningen av Abbott. Med hjälp av kunniga och engagerade medarbetare och en unik innovationsstrategi arbetar vi för att hitta lösningar på svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 28 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 130 medarbetare och huvudkontor i Solna. För mer information om företaget besök www.abbvie.se och www.abbvie.com, följ @abbvie på Twitter eller gå in på vår Facebook- eller LinkedIn-sida.

Snart kan det finnas botemedel för astma

Har du astma i dag kan du enbart dämpa symtomen. Men tack vare en ny upptäckt tror forskare sig snart kunna bota astma helt, skriver brittiska Metro.

image

Lider du av astma i dag kan du enbart behandla sjukdomen med olika slags symtomdämpande läkemedel. Men tack vare ett medicinskt genombrott hoppas forskare nu kunna hitta ett botemedel.

Hittat genen bakom sjukdomen
Forskare vid University of Southampton har upptäckt en gen, ADAM33, som kan orsaka astma genom att smalna av luftvägarna. Genen får kroppen att producera ett enzym som vanligtvis hjälper kroppen att återuppbygga skadade muskler. Men för människor med astma bygger den istället helt nya muskler där de inte behövs – därför blir luftvägarna smalare.

Kan förebygga astma helt

Man har nu genomfört tester på både människor och möss genom att utsätta dem för dammkvalster, som ofta utlöser astma, och sett att när genen stängs av har allergenerna mycket mindre påverkan på kroppen.
– Upptäckten ändrar radikalt vår förståelse för området. I åratal har vi trott att luftvägarna smalnas av på grund av en inflammation efter en allergisk reaktion men vår forskning tyder på något helt annat nu, säger Hans Michel Haitchi, biträdande professor i medicin, till brittiska Metro.

Forskarna tror nu att astma helt kan förebyggas genom att blockera genen innan eller när den beter sig felaktigt.

AstraZeneca’s antibiotic Zavicefta met primary endpoints in phase III trial for treatment of hospital-acquired pneumonia

AstraZeneca today announced positive results from the Phase III REPROVE trial for Zavicefta (ceftazidime-avibactam), a new combination antibiotic for the treatment of a broad range of serious Gram-negative bacterial infections in hospitalised patients. Zavicefta has been developed in response to the urgent need for new antibiotics to treat serious infections that are becoming increasingly resistant to current antibiotics commonly used for serious infections, such as carbapenems and polymixins, including colistin.

The REPROVE trial assessed the efficacy of Zavicefta (ceftazidime-avibactam) compared with meropenem in the treatment of adult patients with hospital-acquired pneumonia (HAP), including ventilator-associated pneumonia (VAP). Zavicefta met the primary objective of statistical non-inferiority compared to meropenem at the test of cure visit (day 21 from randomisation). All-cause mortality rate at day 28 from randomisation was also similar in the two groups. Safety observed in the trial was consistent with the known safety profiles of both antibiotics. Full results from REPROVE are expected to be presented at future scientific meetings.

Hans Sijbesma, Managing Director, AstraZeneca Antibiotics Business Unit, said: “The positive results from this important Phase III trial validate our science-led approach and confirm the effectiveness of Zavicefta in treating hospital-acquired pneumonia, providing patients and physicians with a much-needed new treatment option in the fight against antibiotic-resistant pathogens.”

On 24 June 2016, Zavicefta was approved by the European Commission for intravenous use in the treatment of adult patients suffering from HAP, including VAP, as well as: Complicated intra-abdominal infections (cIAI); complicated urinary tract infections (cUTI), including pyelonephritis; and the treatment of aerobic Gram-negative infections in adult patients who have limited treatment options.

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

About REPROVE

REPROVE is a Phase III, randomised, multi-centre, double-blind, double-dummy, parallel-group, comparative trial to determine the efficacy, safety and tolerability of ceftazidime-avibactam administered intravenously as a two-hour infusion (2000 mg / 500 mg, every 8 hours, compared to meropenem, administered intravenously as a 30 minute infusion (1000 mg every 8 hours). A total of 879 patients were randomised to the REPROVE trial from 23 countries.

The primary endpoint was assessed in the clinically modified intent-to-treat (cMITT) and clinically evaluable (CE) trial populations. The cMITT population consists of all patients dosed who met clinical disease criteria, had microbiologically confirmed Gram-negative respiratory pathogens (with or without concomitant Gram-positive pathogens) and in whom no specific, disease-causing (e.g. etiologic) pathogens were identified. Patients with infections caused by Gram-negative pathogens not expected to respond to either trial drug were excluded from the cMITT analysis. The CE population consists of patients who met the cMITT criteria and also had an evaluable assessment, no important protocol deviations that would affect efficacy, received adequate treatment and received no unacceptable prior/concomitant antibiotics.

The non-inferiority margin was 12.5%.

About Zavicefta

Zavicefta (ceftazidime-avibactam) is a combination antibiotic that has been developed to treat serious Gram-negative bacterial infections. It consists of a combination of avibactam and ceftazidime – a third generation antipseudomonal cephalosporin with a well-established efficacy and safety profile. Avibactam is a first-in-class broad-spectrum β-lactamase inhibitor, which protects ceftazidime against degradation by Class A, C and some D β-lactamases.

Zavicefta offers a differentiated profile versus existing treatment options in serious Gram-negative infections through its coverage of a broad range Enterobacteriaceae species, including those that produce ESBL and KPC, together with activity against difficult-to-treat P. aeruginosa.

Zavicefta has previously demonstrated non-inferiority to comparators in Phase III trials in hospitalised adult patients with cIAI (RECLAIM 1 and 2) and cUTI (RECAPTURE 1 and 2). In addition, Zavicefta demonstrated statistically significant superior efficacy compared to doripenem for the European Medicines Agency-specified primary endpoint in the RECAPTURE trials. In the REPRISE trial, which evaluated the efficacy and safety of Zavicefta in patients with cIAI or cUTI infections caused by ceftazidime-resistant Gram-negative pathogens, efficacy was similar to best available treatment, and substantially higher microbiological cure rates were observed in cUTI patients treated with Zavicefta.

Ceftazidime-avibactam is being jointly developed by AstraZeneca and Allergan. AstraZeneca holds the global rights to commercialise Zavicefta, with the exception of North America, where the rights are held by Allergan.

About Hospital-Acquired Pneumonia (HAP) including Ventilator-Associated Pneumonia (VAP)

Hospital-acquired pneumonia (HAP), also known as nosocomial pneumonia, refers to the development of lung infections after a patient has been hospitalised for a minimum of 48 hours. If, after 48 hours, the infection develops during the use of intubation and mechanical ventilation, the condition is then called ventilator-associated pneumonia (VAP).

VAP is generally a severe illness, with patients requiring treatment in the intensive care unit (ICU). Some non-intubated patients with HAP can have either mild or more severe pneumonia.

Nosocomial pneumonia and HAP have similar clinical characteristics and the terms are often used interchangeably.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three therapy areas – Respiratory and Autoimmunity, Cardiovascular and Metabolic Diseases, and Oncology. The company is also active in inflammation, infection and neuroscience through numerous collaborations. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com

CONTACTS

Media Enquiries
Neil Burrows UK/Global +44 203 749 5637
Vanessa Rhodes UK/Global +44 203 749 5736
Karen Birmingham UK/Global +44 203 749 5634
Rob Skelding UK/Global +44 203 749 5821
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677
Investor Relations
UK
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Nick Stone Respiratory & Autoimmunity +44 203 749 5716
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Christer Gruvris Infection & Neuroscience +44 203 749 5711
US
Lindsey Trickett Cardiovascular & Metabolic Diseases +1 240 543 7970
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Toll-free +1 866 381 7277

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden – andningsvägar/inflammation/autoimmunitet (RIA), hjärta/kärl/metabolism (CVMD) och cancer men också områdena infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

ASTRAZENECA RECEIVES APPROVAL IN THE EU FOR QTERN (SAXAGLIPTIN AND DAPAGLIFLOZIN) FOR TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES

ASTRAZENECA RECEIVES APPROVAL IN THE EU FOR QTERN (SAXAGLIPTIN AND DAPAGLIFLOZIN) FOR TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES

19 July 2016

AstraZeneca today announced that the European Commission (EC) has approved Qtern (saxagliptin/dapagliflozin) tablets for the treatment of type 2 diabetes in all 28 EU member countries plus Iceland, Liechtenstein and Norway. The fixed-dose combination of saxagliptin and dapagliflozin is the first DPP-4i/SGLT-2i combination product to be approved in Europe.

Qtern is indicated for adults with type 2 diabetes aged 18 years and older to improve glycaemic control when metformin and/or sulphonylurea and one of the mono-components of Qtern alone do not provide adequate control, or when a patient is already being treated with the free combination of saxagliptin and dapagliflozin.

Elisabeth Björk, Vice President, Head of Cardiovascular and Metabolic Diseases, Global Medicines Development at AstraZeneca said: “Nearly half of all people with type 2 diabetes are unable to reach their treatment goal and so risk developing complications due to hyperglycaemia. Qtern is the first combination product of its kind approved in Europe and an important new treatment option to help patients reach their goals through powerful HbA1c reduction.”

The approval is based on data from three trials in type 2 diabetes submitted to the European Medicines Agency. In two trials, the combination of saxagliptin and dapagliflozin with metformin resulted in statistically significant reductions in HbA1c in comparison to patients treated with placebo. An additional trial showed that the combination of saxagliptin and dapagliflozin added to metformin resulted in statistically superior reductions in HbA1c in comparison to patients treated with saxagliptin or dapagliflozin alone added to metformin. In these trials, the safety profile of Qtern was similar to the known safety profiles of saxagliptin and dapagliflozin.

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

About AstraZeneca in Diabetes

AstraZeneca is pushing the boundaries of science with the goal of developing life-changing medicines that aim to reduce the global burden and complications of diabetes. Our current portfolio consists of the three newest classes of non-insulin, anti-diabetic treatments that support individualised treatment approaches: SGLT-2 inhibitors, GLP-1 receptor agonists and DPP-4 inhibitors.

As a main therapy area for the company, we are focusing our research and development efforts on diverse populations and patients with significant co-morbidities, such as cardiovascular disease, obesity, non-alcoholic steatohepatitis (NASH) and chronic kidney disease.

Our commitment to diabetes is exemplified by the depth and breadth of our global clinical research programme. This commitment is advancing understanding of the treatment effects of our diabetes medicines in broad patient populations, as well as exploring combination product approaches to help more patients achieve treatment success earlier in their disease progression. Our ambition is to reduce the long-term impact of diabetes.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three therapy areas – Respiratory and Autoimmunity, Cardiovascular and Metabolic Diseases, and Oncology. The company is also active in inflammation, infection and neuroscience through numerous collaborations. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com

CONTACTS

Media Enquiries
Neil Burrows UK/Global +44 203 749 5637
Vanessa Rhodes UK/Global +44 203 749 5736
Karen Birmingham UK/Global +44 203 749 5634
Rob Skelding UK/Global +44 203 749 5821
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677
Investor Relations
UK
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Nick Stone Respiratory & Autoimmunity +44 203 749 5716
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Christer Gruvris Infection & Neuroscience +44 203 749 5711
US
Lindsey Trickett Cardiovascular & Metabolic Diseases +1 240 543 7970
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Toll-free +1 866 381 7277

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden – andningsvägar/inflammation/autoimmunitet (RIA), hjärta/kärl/metabolism (CVMD) och cancer men också områdena infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kronans Apotek öppnar nytt apotek i Huddinge

Den 21 juli öppnar Kronans Apotek ett nytt apotek i Huddinge Sjukhus. Apoteket kommer ligga precis vid huvudentrén och kommer att ha en stor egenvård, även om apoteket är vårdnära.

– Området runt Huddinge sjukhus är apotekstätt, men vi vet att vi har attraktiva apotek, medarbetare som ger fantastisk service och ett sortiment som lockar. Så vi räds inte konkurrensen, säger Stig Tornell, VD på Kronans Apotek.

– Kunderna kommer att få tillgång till vårt breda egenvårdssortiment och självklart få ta del av vår farmaceutiska kompetens. Receptkunden kan bland annat använda våra speciella tjänster som vänder sig just till dem, som Läkmedelsdialogen och en mer djupgående genomgång av läkemedelsanvändningen genom Kronans Läkemedelssamtal.

Kronans Apotek Huddinge sjukhus kommer att invigas den 21 juli klockan 9 av dagens första kund och apotekschef Saga Rönnberg. Genom etablering finns nu över 310 Kronans Apotek i landet.

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Rosenlund, informationsdirektör Kronans Apotek, 010 240 61 58, 070 359 10 58

Kronans Droghandel Apotek AB är ett modernt apotek som verkar för kunden i tiden. Apoteken kännetecknas av ett positivt kundbemötande och ett attraktivt sortiment. Apotekskedjan har över 300 apotek i hela Sverige från Trelleborg i söder till Haparanda i norr och cirka 2500 anställda.

90 000 möss dödas för botox varje år

Foto: Shutterstock

Idag lanserar djurorganisationer runt om i Europa en kampanjvecka mot de djurförsök som görs för botox och som dödar minst 90 000 möss i Europa varje år.

Botox licensieras för medicinskt bruk men används i ökande omfattning för kosmetiska ändamål. En injektion gör att ansiktsrynkor försvinner för flera månader framåt. Men priset för denna kortvariga skönhet betalas av hundratusentals möss.

– Det är oacceptabelt att kännande varelser utsätts för en plågsam död för en kosmetiskt produkt där det redan finns godkända djurfria metoder. Vi uppmanar nu de ansvariga myndigheterna och företagen Eisai och Ipsen att se till att djurförsök för botox upphör, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Djurförsök för botox görs genom s.k. LD50-försök, ett kontroversiellt och mycket plågsamt djurförsök där en grupp djur ges en dos av produkten som testas för att undersöka vilken mängd som krävs för att döda hälften av djuren. Dessa försök utsätter djuren för ett oerhört lidande.

Djurförsöken för botox regleras inte heller av EU:s förbud mot djurtestad kosmetika då botox inte används på huden, ett kriterium för kosmetika, utan injiceras. Detta kryphål gör att hundratusentals möss kan plågas ihjäl för botox varje år.

European Coalition to End Animal Experiments, en koalition av djurorganisationer runt om i Europa med Djurens Rätt som svensk representant, inleder denna vecka en kampanj mot de djurförsök som görs för botox. I fokus för protesterna står det japanska företaget Eisai och det brittiska företaget Ipsen, som båda använder djurförsök i tillverkningen av botox.

Företagen Allergan och Merz-Pharma har däremot fått godkännande för att använda alternativa testmetoder för botoxprodukter i EU och har upphört med djurförsöken. Dessa försök, baserat på mänskliga celler, visar att det är möjligt att testa säkerheten hos botox utan att utsätta djur för lidande. Det är dags för företagen Ipsen och Eisai att följa efter.

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med omkring 40 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för ett en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Djurens Rätt är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa djuren.

Tagrisso met primary endpoint in Phase III 2nd-line lung cancer trial

Tagrisso demonstrated superior progression-free survival compared to standard platinum-based chemotherapy,with a safety profile consistent with previous trials

First randomised trial to evaluate the clinical benefit of an EGFR T790M medicine, and data are consistent with those supporting Tagrisso approvals

AstraZeneca today announced that the Phase III AURA3 trial met its primary endpoint, demonstrating superior progression-free survival (PFS) compared to standard platinum-based doublet chemotherapy. The AURA3 randomised trial assessed the efficacy and safety of Tagrisso as a 2nd-line treatment in more than 400 patients with EGFR T790M mutation-positive, locally-advanced or metastatic NSCLC, whose disease had progressed following 1st-line EGFR tyrosine kinase inhibitor (TKI) therapy. Tagrisso also demonstrated a safety profile consistent with previous trials.

In addition to PFS, the objective response rate (ORR), disease control rate (DCR) and duration of response (DoR) also achieved clinically meaningful improvement versus chemotherapy. A full evaluation of AURA3 data, including an analysis of overall survival (OS), is ongoing, and results will be presented at an upcoming medical meeting.

Sean Bohen, Executive Vice President, Global Medicines Development and Chief Medical Officer at AstraZeneca, said: “These results confirm Tagrisso as a meaningful alternative to benefit EGFR T790M lung cancer patients. The AURA3 results demonstrate the benefits of our science-led approach that enabled the rapid development of Tagrisso as a targeted treatment to address the most common cause of resistance to a first-generation EGFR-TKI for patients with metastatic EGFR-mutant lung cancer. We remain committed to exploring the potential of Tagrisso to further extend its reach and help meet patient need.”

Tagrisso is one of the fastest development programmes ever, from start of clinical trials to approval in just over two and a half years. It was approved in the US, EU, Japan, Canada, Switzerland, Israel and Mexicoas the first treatment for patients with EGFR T790M mutation-positive advanced NSCLC. Tagrisso is also approved in South Korea in the same indication. Eligibility for treatment with Tagrisso is dependent on confirmation that the EGFR T790M mutation is present in the tumour.

AstraZeneca is committed to exploring the full potential of Tagrisso as monotherapy and in combination, for patients with lung cancer, including in adjuvant and locally-advanced/ metastatic 1st-line EGFRm settings. In addition, AstraZeneca is exploring Tagrisso in NSCLC patients with and without brain metastases, and has presented encouraging data in a small cohort of patients with leptomeningeal disease.

NOTES TO EDITORS

About Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)

Lung cancer is the leading cause of cancer death among both men and women, accounting for about one-third of all cancer deaths and more than breast, prostate and colorectal cancers combined. Patients who have the EGFRm form of NSCLC, which occurs in 10-15% of NSCLC patients in the US and Europeand 30-40% of NSCLC patients in Asia,are particularly sensitive to treatment with currently-available EGFR-TKIs, which block the cell signalling pathways that drive the growth of tumour cells. However, tumours almost always develop resistance to treatment, leading to disease progression. In approximately two-thirds of patients treated with approved EGFR-TKIs such as gefitinib and erlotinib, this resistance is caused by the secondary mutation, T790M.

About Tagrisso

Tagrisso (osimertinib, AZD9291) 80mg once-daily tablet is the first medicine indicated for the treatment of adult patients with locally-advanced or metastatic EGFR T790M mutation-positive NSCLC. Tagrisso is as an irreversible EGFR inhibitor, born out of scientific exploration and engineered to combat the mechanism of resistance by targeting the T790M resistance mutation.

Tagrisso is also being investigated in the adjuvant and metastatic 1st-line settings, including in patients with and without brain metastases, in leptomeningeal disease, and in combination with other treatments.

About AURA3

AURA3 compared the efficacy and safety of Tagrisso 80mg once daily and platinum-based doublet chemotherapy in 419 patients with EGFR T790M mutation-positive, locally-advanced or metastatic NSCLC whose disease had progressed on or after treatment with a previous EGFR-TKI. The trial was carried out in more than 130 locations worldwide, including the USA, Canada, Europe, China, Japan, Korea, Taiwan and Australia.

The primary endpoint of the trial was PFS, and secondary endpoints included OS, ORR, DoR, DCR, safety and measures of health-related quality of life (HRQoL).

About AstraZeneca in Oncology

AstraZeneca has a deep-rooted heritage in Oncology and offers a quickly growing portfolio of new medicines that has the potential to transform patients’ lives and the Company’s future. With at least 6 new medicines to be launched between 2014 and 2020, and a broad pipeline of small molecules and biologics in development, we are committed to advance New Oncology as one of AstraZeneca’s six Growth Platforms focused on lung, ovarian, breast and blood cancers. In addition to our core capabilities, we actively pursue innovative partnerships and investments that accelerate the delivery of our strategy as illustrated by our investment in Acerta Pharma in haematology.

By harnessing the power of four scientific platforms — immuno-oncology, the genetic drivers of cancer and resistance, DNA damage response and antibody drug conjugates — and by championing the development of personalised combinations, AstraZeneca has the vision to redefine cancer treatment and one day eliminate cancer as a cause of death.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three therapy areas – Respiratory and Autoimmunity, Cardiovascular and Metabolic Diseases, and Oncology. The company is also active in inflammation, infection and neuroscience through numerous collaborations. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com

CONTACTS

Media Enquiries
Neil Burrows UK/Global

+44 203 749 5637

Vanessa Rhodes

UK/Global

+44 203 749 5736

Karen Birmingham

UK/Global

+44 203 749 5634

Rob Skelding

UK/Global

+44 203 749 5821

Jacob Lund

Sweden

+46 8 553 260 20

Michele Meixell

US

+1 302 885 2677

Investor Relations

UK
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Nick Stone Respiratory and Autoimmunity +44 203 749 5716
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Christer Gruvris Infection and Neuroscience +44 203 749 5711
US
Lindsey Trickett Cardiovascular and Metabolic Diseases +1 240 543 7970
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Toll-free +1 866 381 7277

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden – andningsvägar/inflammation/autoimmunitet (RIA), hjärta/kärl/metabolism (CVMD) och cancer men också områdena infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Genombrottet: Forskare kan ha hittat botemedel mot diabetes.

Ett medicinskt genombrott har gjorts på ett universitet i Trondheim. Ett genombrott som i förlängningen kan innebära att människor med typ 2-diabetes botas. – Det här är ganska revolutionerande, för man uppskattar ju att 600 miljoner människor kan vara drabbade av typ 2-diabetes om 15 år, säger Magnus Kringstad Olsen, doktorand på NTNU, till norska TV2 som rapporterarom den revolutionerande upptäckten.

Pixabay

Den revolutionerande upptäckten gjordes i samband med operationer av överviktiga personer. I vissa fall kunde man nämligen se att deras typ 2-diabetes botades. Det skriver norska TV2.

Enligt forskarna på universitet i Trondheim ska det aptitnedsättande hormonet PYY kunna användas i diabetesmedicin. Studier på djur visar också att läkemedlet har potential att få sjukdomen att försvinna helt.
– Om vi kan göra något för att hjälpa människor så är det meningen med vår forskning, säger det kinesiska forskarparet Duan Chen och Chun-mei Zhao, som ligger bakom upptäckten, till TV2.

Bildkälla

diabetes

Magnus Kringstad Olsen, doktorand på Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim, är positiv till upptäckten och kallar den för ”revolutionerande”. Men innan ett läkemedel kan utvecklas behöver tester på människor genomföras.
– Det här är ganska revolutionerande, för man uppskattar ju att 600 miljoner människor kan vara drabbade av typ 2-diabetes om 15 år, säger han.

Kvinna låg död på trygghetsboende i veckor

En äldre kvinna dog och blev liggande i sin lägenhet på ett trygghetsboende i flera veckor. Först när Helsingborgshem skulle måla om i huset hittades hennes kropp.

trygghetsboende-0-jpg

SVT Nyheter Helsingborg har pratat med andra som bor på trygghetsboendet som känner oro inför det inträffade, men som inte vill framträda med sina namn.

– Ska det vara såhär? Det känns väldigt olustigt och jag blir orolig, inte minst för min egen del. Vi bor ju på ett trygghetsboende och då hör det väl till att personalen ska titta till oss lite, säger en person vi pratat med.

Målare hittade kroppen

Det var i mitten av juni när Helsingborgshem skulle måla om i huset som hantverkare hittade den avlidne kvinnan. När polisen kom dit hittade de oöppnad post från slutet av april.

– Det var mitt i en värmebölja som vi hittade henne men vi vet inte hur länge hon legat i lägenheten. Det vi vet är att att det rör sig om flera veckor, säger Mikaela Andersson från Helsingborgshem.

Trygghet utan vård

På trygghetsboendet bor personer över 70 år som ska kunna klara sig själva. Där utförs alltså ingen vård eller hemtjänst men det ska ändå finnas trygghetsvärdar på plats som ska skapa en gemenskap och social samvaro.

Detta är ju ändå ett trygghetsboende, hur kunde ingen upptäcka att hon låg död så länge?

– Det som har inträffat är oerhört beklagligt, men trygghetsboenden har inga vårdinslag utan bygger på frivilligt deltagande. Och i detta fall fanns det tyvärr ingen indikation på att det skulle varit någonting som inte stod rätt till i lägenheten, säger Mikaela Andersson.

Enligt de som bor i huset går rykten om händelsen och det finns ett stort behov av tydlig information om vad som faktiskt hänt.

– Alla pratar om det, men det känns som att händelsen smusslades bort, vi som bor här vill men får ingenting veta, säger en av de boende.

Skärper rutiner

Att Helsingborgshem borde gett tydligare information till de boende håller Mikaela Andersson med om.

– Såhär med facit i hand hade vi behövt samla och ventilera detta i grupp och inte bara svarat på enskilda frågor.

Helsingborgshem kommer nu att se över sina rutiner så att detta inte ska hända igen.

– Om det finns något vi kan göra utan att inkräkta på de boendes privatliv men ändå säkra någon slags kontakt kommer vi göra det, säger Mikaela Andersson.