Ny långtidsverkande behandling mot schizofreni tillgänglig i Sverige

TREVICTA® är den första behandlingen mot schizofreni som tas endast fyra gånger per år och finns nu tillgänglig i Sverige.

TREVICTA® ges som en intramuskulär injektion var tredje månad. Patienten kan med dessa färre administreringstillfällen bibehålla en optimal nivå av läkemedel i kroppen under längre tid jämfört med andra tillgängliga antipsykotiska behandlingar. Den nya behandlingen möjliggör det längsta dosintervallet för antipsykotiska läkemedel.1,2

– Nu när TREVICTA® finns tillgängligt för att behandla patienter ser vi fram emot att erbjuda en adekvat medicinering var 3:e månad och då kan vården och patienten fokusera på psykosocial behandling, aktiviteter, planering och andra aspekter av patientens återhämtning och rehabilitering. Detta nya behandlingsalternativ har dessutom en stor potential att minska risken för återfall och progression av sjukdomen. Det hjälper också vårdpersonal att säkerställa kontinuerlig tillförsel av läkemedel vilket är en grundförutsättning för varaktigt välmående och stabilitet hos individer med schizofrenisjukdom” säger Massoud Eftekhari, Överläkare och specialist i psykiatri, (info@dreftekhari.com, 070-7268472).

TREVICTA® är godkänt för underhållsbehandling av schizofreni hos vuxna patienter som är kliniskt stabila efter behandling med XEPLION®. TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, godkände den 23 september subventionsansökan för TREVICTA®.

Den aktiva substansen paliperidon finns sedan tidigare tillgängligt i två godkända läkemedel Invega® (dagliga depottabletter paliperidon) och Xeplion® (månatlig långverkande injektion paliperidonpalmitat). Godkännandet av TREVICTA® baseras på två kliniska studier.2,3 Den första är en randomiserad, multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad återfallsförebyggande studie med mer än 500 patienter med schizofreni.3 Den andra är en randomiserad, multicenter, dubbelblind studie som jämförde effekt och säkerhet av tremånaders (TREVICTA®) jämfört med månatligpaliperidonpalmitat (Xeplion®).2 Studien visade att behandling med tremånaders paliperidonpalmitat var minst lika effektivt för att förebygga återfall som månatlig paliperidonpalmitat och förknippades inte med några nya eller oväntade säkerhetssignaler.2

Som med alla läkemedel kan vissa patienter uppleva biverkningar. De vanligast observerade biverkningarna som rapporterats hos ≥ 5 procent av patienterna i de två dubbelblinda kontrollerade kliniska prövningarna med TREVICTA® var viktökning, övre luftvägsinfektion, ångest, huvudvärk, sömnlöshet och reaktion vid injektionsstället.1,2,3

###

Vid frågor kontakta:Mikael Själin,
Leg. Läkare och specialist i psykiatri
Nordic Medical Affairs
email: msjalin@its.jnj.com
Tel: 08-626 5173

Om schizofreni
Schizofreni är en komplex och kronisk hjärnsjukdom, där symtomen kan vara allvarliga och handikappande och påverka alla aspekter av en persons dagliga liv. Sjukdomen drabbar människor från alla länder, socioekonomiska grupper och kulturer. Dess förekomst är liknande över hela världen och nästan en person på 100 kommer att utveckla schizofreni innan de når 60 års ålder. Män löper något större risk att drabbas än kvinnor.4,5

Det finns ingen enskild orsak till schizofreni. Olika faktorer tillsammans tros bidra till utvecklingen av sjukdomen och både genetiska och miljömässiga faktorer verkar vara av vikt.6Symtomen vid schizofreni kan innefatta hallucinationer, vanföreställningar, brist på känslomässig reaktion, social tillbakadragenhet/depression, apati och brist på driv eller initiativ.För mer information om TREVICTA® finns på www.fass.se.

Schizofreni är vanligtvis ett livslångt tillstånd, men det finns behandlingar som kan vara till nytta. Kliniska riktlinjer rekommenderar antipsykotiska läkemedel i kombination med psykoterapi, psykosocial utbildning.7 Effektiv behandling kan möjliggöra för människor med schizofreni att njuta av ett mer givande och fulländat liv – vilket kan innefatta att återvända till arbete eller studera, ett självständigt boende och sociala relationer vilket i sin tur kan bidra till deras återhämtning.7

För mer information om schizofreni, samthjälpmedel och interaktiva verktyg för de som drabbats av sjukdomen, besök www.schizophrenia24x7.com. Denna webbplats är sponsrad av Janssen Pharmaceutica NV.

Referenser

 1. European Medicines Agency, Committee Medicinal Products for Human Use. Summary of opinion: TREVICTA (paliperidone). 1 April 2016. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/004066/WC500204137.pdf (last accessed May 2016).
 2. Savitz A et al. Efficacy and safety of paliperidone palmitate 3-month formulation for patients with schizophrenia: A randomized, multicenter, double-blind, non-inferiority study. Int J Neuropsychopharmacol 2016 (Feb 22). doi: 10.1093 [Epub ahead of print].
 3. Berwaerts J et al. Efficacy and Safety of the 3-Month Formulation of Paliperidone Palmitate vs Placebo for Relapse Prevention of Schizophrenia: A Randomized Clinical Trial.JAMA Psych 2015;72(8):830–9.
 4. American Psychiatric Association (APA). Practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia. Second edition 2004;42. Available at http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/schizophrenia.pdf (last accessed May 2016).
 5. Picchioni MM et al. Schizophrenia. BMJ 2007;335(7610):91–5.
 6. Lang U et al. Molecular mechanisms of schizophrenia. Cell Physiol Biochem 2007;20:687.
 7. National Institute for Clinical Excellence: Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management; National Clinical Practice Guidelines Number CG178. Available at https://www.nice.org.uk/guidance/cg178 (last accessed May 2016).

Läkemedelsbolaget Janssen arbetar för att möta dagens stora och angelägna medicinska behov. Vi bedriver forskning och utveckling inom följande svåra sjukdomar: prostatacancer, schizofreni, alzheimers sjukdom, hiv/aids, hepatit C, tuberkulos, psoriasis artrit och diabetes. Våra medarbetare drivs av att få bidra till att erbjuda patienter nya medicinska lösningar, produkter och tjänster. Janssen är ett världsomspännande företag med anställda i drygt 50 länder och finns representerat i alla nordiska länder.

Valberedning utsedd i Idogen AB

Valberedning utsedd i Idogen AB

Vid Idogen AB:s (”Idogen”) årsstämma den 26 april 2016 beslutades att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2016 som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. I enlighet med årsstämmans beslut om riktlinjer för valberedning har styrelsens ordförande Agneta Edberg tagit fram namn från de tre största ägarna.

Valberedningen, bestående av Jonas Edelswärd (HCN group), Mikael Ørum (Ventac Partners) och Leif G. Salford, har samlats. Jonas Edelswärd har utsetts till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande Agneta Edberg adjungeras tillsammans med CFO Ingvar Karlsson (sekreterare). Valberedningens arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2017 har inletts. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor:

 1. förslag till ordförande vid årsstämman;
 2. förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;
 3. förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;
 4. förslag till arvode till revisorer;
 5. förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;
 6. förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

  Aktieägare som har synpunkter och förslag ombedes kontakta valberedningens ordförande Jonas Edelswärd på e-post: jonas@swegf.com eller mobiltelefon: 070-916 87 29.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2016.

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com

Skippa morgonkoppen och maxa koffeinkicken

Den tidiga morgonkoppen kan göra oss toleranta mot koffein och på sikt dämpa effekten av kaffet, skriver Daily Mail. Det visare en ny studie från forskare vid Uniformed Services University of Health Sciences i USA. 

cappuccino

Rubbar vår inbyggda klocka

Solljuset är kroppens egen väckarklocka som gör att kroppen utsöndrar kortisol, ett stresshormon som gör oss pigga och alerta. Kortisolet kickar vanligtvis in tre gånger om dagen, mellan 08.00-09.00, 12.00-13.00 och 17.30-18.30. Om vi dricker kaffe samtidigt minskar effekten av koffeinet. Det kan även störa hela kroppens dygnsrytm.

Pricka kortisoldipparna

Vill du få bästa effekt av dina kaffekoppar ska du tajma kroppens hormonklocka som ger dig tre perfekta tillfällen varje dag. På så vis undviker du även att störa kroppens harmonbalans och inbyggda klocka, skriver Daily Mail.

– 1:a koppen: När du har kommit till jobbet – 9.30
– 2:a koppen: Efter lunch – 13.30
– 3:e koppen: Sen eftermiddag – 17.00

Low levels of endogenous anti-PC identified as a novel risk factor for vein bypass graft failure and cardiovascular complications in PAD patients

Copenhagen September 29, 2016 Professor Michael Sobel, vascular surgeon at University of Washington in Seattle, USA presents new data from a prospective, observational study of 142 patients with peripheral artery disease (PAD) undergoing vein bypass at the annual meeting of ESVS (European Society of Vascular Surgeons) in Copenhagen. The primary outcome of this study was the loss of primary patency in the intervened blood vessel, and secondary endpoint was a composite of vessel failure, heart attack and stroke.

The study concludes that low levels of the naturally occurring anti-PC (endogenous antibodies towards phosphorylcholine) are linked with vein bypass graft failure, and that high anti-PC levels seems to be protective. The beneficial effects of anti-PC are suggested to be mediated by the anti-inflammatory actions, which are thought to quench the inflammatory effects of the exposed PC in damaged vascular cells. This novel biological mediator may be a useful marker to identify patients at higher risk of graft failure, and offers the potential for novel, directed therapies for vascular inflammation and its serious consequences. Endogenous IgM anti-PC was measured in blood samples from the patients using CVDefine® kit from Athera Biotechnologies

PAD is a chronic disease that severely restricts the mobility of the patients and therefore their quality of life. It affects about 5% in ages 45-50 and 19% in ages 85-90. With severe PAD the disease is causing extensive pain also at rest, leading to further morbidity. Vein graft intervention is performed to restore blood flow to reduce pain and restore mobility for the patients. However, the risk for severe events like heart attack and stroke is still high, as well as the risk for amputation of the affected limb.

For more information, contact: Carina Schmidt, CEO, Athera Biotechnologies AB Phone: +46 (0)76 1938 190, email:c.schmidt@athera.se

About Athera Biotechnologies AB

The mission of Athera is to address the large unmet need for anti-inflammatory therapeutics in the treatment of immunovascular disease. Athera´s focus is on PC-mAb, a clinical stage biopharmaceutical program with block-buster potential. In addition, Athera has developed a biomarker and companion diagnostics product, CVDefine® kit. The biomarker could in the future be used for identification of patients that benefit from Athera’s novel therapeutics. Development of PC-mAb is co-funded by EU FP7 in the CARDIMMUN project. Major shareholders are Industrifonden, The Foundation for Baltic and East European Studies (Östersjöstiftelsen) and Linc AB.For more information: www.athera.se

Nya webbsidor ska få fler att våga söka hjälp på Capio Ätstörningscenter

Nya webbsidor ska få fler att våga söka hjälp på Capio Ätstörningscenter
Att söka hjälp är en viktig del i processen mot att bli frisk

För en person med ätstörning utgör steget att söka hjälp en viktig del i processen mot att bli frisk. Capio Ätstörningscenter finns i Stockholm och i Varberg, och förhoppningen är att de nya webbplatser som nu lanseras ska bidra till att fler patienter tar det viktiga steg det innebär att kontakta en mottagning för att få hjälp.

Jennie Furu har varit projektledare för de nya webbsidorna och nu när de lanserats kommer hon att fungera som redaktör. Hon förklarar att en välinformerad patient oftast är motiverad att söka vård, och därför är det förstås viktigt att god information finns tillgänglig på webben.

– Vi vill kunna ge svar på patienters frågor redan innan de tar kontakt med oss. Våra verksamheter anpassar vården efter varje enskild patient och det försöker vi vara tydliga med på de nya webbsidorna, berättar Jennie Furu.

– Vi hoppas att de nya webbsidorna ska bidra till att fler patienter vågar söka hjälp.

De nya sidorna är dessutom mer användarvänliga. Det handlar till exempel om digitala tjänster direkt på webben, som gör att patienten kan göra olika bokningar själv.

Besök webbsidorna för Capio Ätstörningscenter Varberg eller Capio Ätstörningscenter Stockholm.

Om Capio Ätstörningscenter

Capio Ätstörningscenter finns till för patienter med ätstörningsproblematik. Capio har två mottagningar i Stockholm, där vi erbjuder både dagbehandling och heldygnsvård, och en i Varberg, där vi erbjuder heldygnsvård. På mottagningarna tar vi emot patienter från hela Norden från cirka 13 år och uppåt.

Vi arbetar utifrån evidensbaserade (beprövade) metoder, och vi följer internationella, nationella och regionala riktlinjer. Vårt mål är att erbjuda bästa möjliga kvalitet vad gäller såväl diagnostik och behandling som bemötande. Alla som arbetar på Capio Ätstörningscenter har gedigen erfarenhet av behandling av ätstörningar.

Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting, Region Värmland och Region Jönköpings län.

Capio är en ledande paneuropeisk vårdgivare och erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Under 2015 tog Capios 12 360 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i våra verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 486 MSEK. För information vänligen besök www.capio.com. Capio AB (publ) är sedan den 30 juni 2016 noterat på Nasdaq Stockholm.

Nordisk konferens – NCFIE 2016. Barn med hörselnedsättning – från familjeintervention till ett livslångt lärande

Nordisk konferens - NCFIE 2016. Barn med hörselnedsättning - från familjeintervention till ett livslångt lärande
Vincent – en aktiv kille som hör med cochleaimplantat

Barnplantorna och Sahlgrenska universitetssjukhuset erbjuder fortbildning utifrån ett unikt koncept

Tid:Den 3-4 oktober

Plats:Konferenscentrum Wallenberg, Göteborg

Det finns bred evidens för att föräldraengagemang (s.k. maternal sensitivity) spelar stor roll i barns utveckling. Samverkan och dialog mellan föräldrar och professionella inom förskola, skola och familjeintervention är väsentlig rörande barn med hörselnedsättning och deras möjligheter till utveckling av språk och kognition.

Barnplantorna och Sahlgrenska universitetssjukhuset fortsätter mångårig samverkan med NCFIE 2016. Unik därför att konferensen riktar sig till både professionella och föräldrar.

NCFIE 2016 ämnar visa på modeller, metoder och konkreta verktyg. Tiden är inne att ta steget från ord till handling. Vad gör skillnad för barn med hörselnedsättning? Vad finns det evidens för? NCFIE 2016 länkar ihop kunskap inom en rad områden för omvandling till handling d.v.s. interventionsplanering i tiden samt pedagogiska åtgärder i förskola och skola till nytta för det enskilda barnet.

Radi Jönsson, verksamhetschef ÖNH avdelningen Sahlgrenska universitetssjukhuset konstaterar

– det har aldrig funnits större möjligheter att förbättra och optimera förutsättningarna för barn med hörselnedsättning. Nya behandlingsmetoder, teknologiska landvinningar och specialpedagogiska modeller har sin grund i tvärvetenskapligt arbete och tänkande.

Programmet erbjuder aktuell forskning, information om lärande i skolan samt om hörselträning i vardagen. Jacob Johanen (en av föreläsarna) hör med cochleaimplantat och säger

– när man är aktiv i sin egen hörselträning stimuleras man även socialt, kognitivt, intellektuellt, filosofiskt och kreativt.

Cirka 260 deltagare från Norden strålar samman för kunskap och lärande i framkanten av utvecklingen där teknologiska landvinningar som cochleaimplantat, digitala hörapparater och trådlös hörteknik erbjuder barn och vuxna med hörselnedsättning fantastiska möjligheter till ett rikt liv.

Föreläsare från Sverige, Danmark, Norge, Australien, Nederländerna och Kanada kommer att förse alla med kunskap, ge upphov till reflektion och frågor om verksamheters behov av förändring och utveckling.

Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande i Barnplantorna

– förutom ett konferensprogram i tiden erbjuder vi föräldrar och professionella en unik mötesplattform. Det ligger i tiden och främjar dialoger med fokus på barnens bästa. Barnplantornas motto ”Barn lever i nuet men äger framtiden” har aldrig varit mer aktuellt.

Barnplantorna utnämner fyra nya hedersmedlemmar under konferensen.

Konferensprogram:www.ncfie.se

För ytterligare information:

Ann-Charlotte Gyllenram; , 070-741 14 14

ordforande@barnplantorna.se

Följ oss under konferensdagarna på Facebook, Twitter och Instagram. #NCFIE2016, #cochleaimplantat, @barnplantorna

BARNPLANTORNA är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt andra typer av hörapparater. BARNPLANTORNA ger ut en tidning, Barnplantabladet samt bedriver kurs- och informationsverksamhet till föräldrar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning. Vi distribuerar ett elektroniskt Nyhetsbrev var tredje vecka.

Små upptäckter kan göra stor skillnad – Crohns sjukdom samt blodförgiftning och resistens i centrum när Läkaresällskapet delar ut priser

Små upptäckter kan göra stor skillnad – Crohns sjukdom samt blodförgiftning och resistens i centrum när Läkaresällskapet delar ut priser

För att uppmuntra unga forskare och identifiera särskilt bra forskning bland de omkring 600 ansökningar om projektanslag som fick stöd från Svenska Läkaresällskapet i år belönar Läkaresällskapet de två bästa projektansökningarna.

Årets pristagare är Charlotte Hedin – Bästa projektansökan, 100 000 kronor, och Christian Giske – Translationella priset, 50 000 kronor. Båda är verksamma vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

– Jätteroligt att min forskning uppmärksammas med det här priset, säger Charlotte Hedin. I min studie undersöker jag uppkomsten av Crohns sjukdom och samspelet mellan tarmfloran och tarmimmunsystemet. Vi tittar på familjer med Crohns sjukdom för att försöka förstå varför patienten fick sjukdomen och om någon annan i familjen är i riskzonen. Att få bidra till kunskaperna om en sjukdom är en stor motiverande faktor i forskningen, tillägger Charlotte Hedin. Även små upptäckter är givande att göra eftersom till och med små upptäckter kan göra stor skillnad. 

ST-läkare Charlotte Hedin, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, får priset Bästa vetenskapliga projektansökan 2016, 100 000 kronor, för sin ansökan ”The development and dysfunction of the interface between gut microbiota and innate and adaptive intestinal immunity”.

Translationella priset, 50 000 kronor, belönar forskning som är av stor klinisk nytta. Det går i år till överläkare/universitetslektor Christian Giske, vid Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, för hans ansökan: ”Kraftigt ökande incidens av sepsis orsakat av ESBL-producerande E. coli: identifikation av riskgrupper, kartläggning av prognos, och relation till bakteriell virulens”.

– Stort tack för priset, det stimulerar för det fortsatta arbetet, säger Christian Giske. Syftet med mitt projekt är att ta fram en riskscoringsalgoritm som kan användas på akuten för att snabbare kunna sätta in rätt antibiotika vid blodförgiftning. Vi har de senaste åren sett en ökning i cefalosporinresistenta E. coli-bakterier i blododlingar i Sverige och resistenssiffran ligger nu på flera håll nära 10 procent. För sent insatt effektiv behandling kan resultera i ökad dödlighet. I det här forskningsprojektet identifierar vi riskfaktorer för resistens genom en retrospektiv genomgång av journaler.

På frågan hur man får fler att börja men också att fortsätta forska, säger Christian Giske

– “Gräv där du står” kan vara en bra utgångspunkt för att öka intresset för forskning och leda till mer komplexa projekt på sikt. Det finns ett stort behov av kliniknära forskning och, förutom möjlighet till bra finansiering, krävs också goda förebilder och chefer som visar intresse för forskning, konstaterar han.

Priserna delas ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 15 november, då båda projekten kortfattat kommer att beskrivas.

För mer information
om priserna: Mats Ulfendahl, 08-5248 6926
– om forskningen: Charlotte Hedin, charlotte.hedin@karolinska.se, 08-517 71 618
och Christian Giske, christian.giske@karolinska.se, 0704 39 79 05

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränserna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; den hålls nästa gång 2017. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Amgen announces top-line results from Phase 3 Kyprolis (Carfilzomib) CLARION STUDY in newly diagnosed multiple myeloma patients

Amgen (NASDAQ:AMGN) today announced top-line results of the Phase 3 CLARION trial, which evaluated an investigational regimen of KYPROLIS (carfilzomib), melphalan and prednisone (KMP) versus Velcade (bortezomib), melphalan and prednisone (VMP) for 54 weeks in patients with newly diagnosed multiple myeloma who were ineligible for hematopoietic stem-cell transplant. The trial did not meet the primary endpoint of superiority in progression-free survival (PFS) (median PFS 22.3 months for KMP versus 22.1 months for VMP, HR = 0.91, 95 percent CI, 0.75 – 1.10). While the data for overall survival, a secondary endpoint, are not yet mature, the observed hazard ratio (KMP versus VMP) was 1.21 (95 percent CI, 0.90 – 1.64). Neither result was statistically significant.

Overall, the adverse events in the KMP arm were consistent with the known safety profile of KYPROLIS. The incidence of Grade 3 or higher adverse events was 74.7 percent in the KMP arm and 76.2 percent in the VMP arm. Fatal treatment-emergent adverse events occurred in 6.5 percent of KMP patients and 4.3 percent of VMP patients. The incidence of Grade 2 or higher peripheral neuropathy, a secondary endpoint, was 2.5 percent in the KMP arm and 35.1 percent in the VMP arm.

These data will be submitted to a future medical conference and for publication.

“Based on studies in the KYPROLIS label, including the ENDEAVOR study, a head-to-head comparison of KYPROLIS to Velcade in patients with relapsed or refractory multiple myeloma, we know KYPROLIS to be a major advance in proteasome inhibitor therapy,” said Sean E. Harper, M.D., executive vice president of Research and Development at Amgen. “The CLARION results, generated in the context of a melphalan-containing regimen, are disappointing, especially given the robust data we’ve seen in the second-line setting. However, the myeloma landscape has changed dramatically since the design of the CLARION study with very few newly diagnosed patients treated with melphalan-based regimens, particularly in the U.S. We remain committed to exploring KYPROLIS in combination with other agents to advance the treatment of multiple myeloma.”

Amgen supports a number of investigator-sponsored studies, and a Phase 3 study evaluating KYPROLIS in combination with lenalidomide plus dexamethasone (KRd) versus Velcade in combination with lenalidomide plus dexamethasone (VRd) in newly diagnosed multiple myeloma patients. This trial, called E1A11 or ENDURANCE, is underway independently by the ECOG-ACRIN Cancer Research Group with funding provided by the National Cancer Institute (NCI) and its National Clinical Trials Network. Over 750 institutions nationwide are currently enrolling patients in the study (NCT01863550).

The KYPROLIS clinical program continues to focus on providing solutions for physicians and patients in treating this frequently relapsing and difficult-to-treat cancer. KYPROLIS is available for patients whose myeloma has relapsed or become resistant to another treatment and continues to be studied in a range of combinations and patient populations.

About the CLARION Study

The CLARION study was a Phase 3 head-to-head multicenter, open-label, randomized study in transplant-ineligible patients with newly diagnosed multiple myeloma. A total of 955 patients were randomized 1:1 to receive KYPROLIS, melphalan and prednisone or Velcade, melphalan and prednisone for 54 weeks. The median patient age was 72.

The KMP regimen consisted of KYPROLIS as a 30 minute intravenous (IV) infusion on days 1, 2, 8, 9, 22, 23, 29 and 30 during each 42-day cycle (20 mg/m2 on days 1 and 2 of cycle 1; 36 mg/m2 thereafter), melphalan 9 mg/m2 on days 1–4, and prednisone 60 mg/m2 on days 1–4.

Amgen Webcast Investor Call

Amgenwill host a webcast call for the investment community onTuesday, Sept. 27, 2016, at8:30 a.m. ET. Sean E. Harper, M.D., executive vice president of Research and Development atAmgen, along with KYPROLIS clinical investigators, will participate in the call to discussthe CLARION data.

Live audio of the investor call will be simultaneously broadcast over the Internet and will be available to members of the news media, investors and the general public.

The webcast, as with other selected presentations regarding developments inAmgen’sbusiness given by management at certain investor and medical conferences, can be found onAmgen’swebsite,www.amgen.com, under Investors. Information regarding presentation times, webcast availability and webcast links are noted onAmgen’sInvestor Relations Events Calendar. The webcast will be archived and available for replay for at least 90 days after the event.

About Multiple Myeloma

Multiple myeloma is an incurable blood cancer, characterized by a recurring pattern of remission and relapse.1 It is a rare and very aggressive disease that accounts for approximately one percent of all cancers.2,3 In the U.S., there are nearly 95,000 people living with, or in remission from, multiple myeloma.4 Approximately 30,330 Americans are diagnosed with multiple myeloma each year and 12,650 patient deaths are reported on an annual basis.4

About Amgen’s Commitment to Oncology

Amgen Oncology is committed to helping patients take on some of the toughest cancers, such as those that have been resistant to drugs, those that progress rapidly through the body and those where limited treatment options exist. Amgen’s supportive care treatments help patients combat certain side effects of strong chemotherapy, and our targeted medicines and immunotherapies focus on more than a dozen different malignancies, ranging from blood cancers to solid tumors. With decades of experience providing therapies for cancer patients, Amgen continues to grow its portfolio of innovative and biosimilar oncology medicines.

About KYPROLIS (carfilzomib)

Proteasomes play an important role in cell function and growth by breaking down proteins that are damaged or no longer needed.5 KYPROLIS has been shown to block proteasomes, leading to an excessive build-up of proteins within cells.5 In some cells, KYPROLIS can cause cell death, especially in myeloma cells because they are more likely to contain a higher amount of abnormal proteins.5,6

KYPROLIS is approved in the U.S. for the following:

In combination with dexamethasone or with lenalidomide plus dexamethasone for the treatment of patients with relapsed or refractory multiple myeloma who have received one to three lines of therapy.

As a single agent for the treatment of patients with relapsed or refractory multiple myeloma who have received one or more lines of therapy.

KYPROLIS is also approved in Argentina, Israel, Kuwait, Mexico, Thailand, Colombia, Korea, Canada, Switzerland, Russia, Brazil and the European Union. Additional regulatory applications for KYPROLIS are underway and have been submitted to health authorities worldwide.

For more U.S. information, please visit www.kyprolis.com.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Cardiac Toxicities

New onset or worsening of pre-existing cardiac failure (e.g., congestive heart failure, pulmonary edema, decreased ejection fraction), restrictive cardiomyopathy, myocardial ischemia, and myocardial infarction including fatalities have occurred following administration of KYPROLIS. Some events occurred in patients with normal baseline ventricular function. Death due to cardiac arrest has occurred within one day of KYPROLIS administration.

Monitor patients for clinical signs or symptoms of cardiac failure or cardiac ischemia. Evaluate promptly if cardiac toxicity is suspected.Withhold KYPROLIS for Grade 3 or 4 cardiac adverse events until recovery, and consider whether to restart KYPROLIS at 1 dose level reduction based on a benefit/risk assessment.

While adequate hydration is required prior to each dose in Cycle 1, monitor all patients for evidence of volume overload, especially patients at risk for cardiac failure. Adjust total fluid intake as clinically appropriate in patients with baseline cardiac failure or who are at risk for cardiac failure.

Patients ≥ 75 years, the risk of cardiac failure is increased. Patients with New York Heart Association Class III and IV heart failure, recent myocardial infarction, conduction abnormalities, angina, or arrhythmias may be at greater risk for cardiac complications and should have a comprehensive medical assessment (including blood pressure and fluid management) prior to starting treatment with KYPROLIS and remain under close follow-up.

Acute Renal Failure

Cases of acute renal failure and renal insufficiency adverse events (including renal failure) have occurred in patients receiving KYPROLIS. Acute renal failure was reported more frequently in patients with advanced relapsed and refractory multiple myeloma who received KYPROLIS monotherapy. Monitor renal function with regular measurement of the serum creatinine and/or estimated creatinine clearance. Reduce or withhold dose as appropriate.

Tumor Lysis Syndrome

Cases of Tumor Lysis Syndrome (TLS), including fatal outcomes, have occurred in patients receiving KYPROLIS. Patients with multiple myeloma and a high tumor burden should be considered at greater risk for TLS. Adequate hydration is required prior to each dose in Cycle 1, and in subsequent cycles as needed. Consider uric acid lowering drugs in patients at risk for TLS. Monitor for evidence of TLS during treatment and manage promptly. Withhold KYPROLIS until TLS is resolved.

Pulmonary Toxicity

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), acute respiratory failure, and acute diffuse infiltrative pulmonary disease such as pneumonitis and interstitial lung disease have occurred in patients receiving KYPROLIS. Some events have been fatal. In the event of drug‐induced pulmonary toxicity, discontinue KYPROLIS.

Pulmonary Hypertension

Pulmonary arterial hypertension (PAH) was reported in patients treated with KYPROLIS. Evaluate with cardiac imaging and/or other tests as indicated. Withhold KYPROLIS for PAH until resolved or returned to baseline and consider whether to restart KYPROLIS based on a benefit/risk assessment.

Dyspnea

Dyspnea was reported in patients treated with KYPROLIS. Evaluate dyspnea to exclude cardiopulmonary conditions including cardiac failure and pulmonary syndromes. Stop KYPROLIS for Grade 3 or 4 dyspnea until resolved or returned to baseline. Consider whether to restart KYPROLIS based on a benefit/risk assessment.

Hypertension

Hypertension, including hypertensive crisis and hypertensive emergency, has been observed with KYPROLIS. Some of these events have been fatal. Monitor blood pressure regularly in all patients. If hypertension cannot be adequately controlled, withhold KYPROLIS and evaluate. Consider whether to restart KYPROLIS based on a benefit/risk assessment.

Venous Thrombosis

Venous thromboembolic events (including deep venous thrombosis and pulmonary embolism) have been observed with KYPROLIS. Thromboprophylaxis is recommended for patients being treated with the combination of KYPROLIS with dexamethasone or with lenalidomide plus dexamethasone.The thromboprophylaxis regimen should be based on an assessment of the patient’s underlying risks.

Patients using oral contraceptives or a hormonal method of contraception associated with a risk of thrombosis should consider an alternative method of effective contraception during treatment with KYPROLIS in combination with dexamethasone or lenalidomide plus dexamethasone.

Infusion Reactions

Infusion reactions, including life‐threatening reactions, have occurred in patients receiving KYPROLIS.

Symptoms include fever, chills, arthralgia, myalgia, facial flushing, facial edema, vomiting, weakness, shortness of breath, hypotension, syncope, chest tightness, or angina. These reactions can occur immediately following or up to 24 hours after administration of KYPROLIS. Premedicate with dexamethasone to reduce the incidence and severity of infusion reactions. Inform patients of the risk and of symptoms of an infusion reaction and to contact a physician immediately if they occur.

Hemorrhage

Fatal or serious cases of hemorrhage have been reported in patients receiving KYPROLIS. Hemorrhagic events have included gastrointestinal, pulmonary, and intracranial hemorrhage and epistaxis. Promptly evaluate signs and symptoms of blood loss. Reduce or withhold dose as appropriate.

Thrombocytopenia

KYPROLIS causes thrombocytopenia with recovery to baseline platelet count usually by the start of the next cycle. Thrombocytopenia was reported in patients receiving KYPROLIS. Monitor platelet counts frequently during treatment with KYPROLIS. Reduce or withhold dose as appropriate.

Hepatic Toxicity and Hepatic Failure

Cases of hepatic failure, including fatal cases, have been reported during treatment with KYPROLIS. KYPROLIS can cause increased serum transaminases. Monitor liver enzymes regularly regardless of baseline values. Reduce or withhold dose as appropriate.

Thrombotic Microangiopathy

Cases of thrombotic microangiopathy, including thrombotic thrombocytopenic purpura/hemolytic uremic syndrome (TTP/HUS), including fatal outcome have occurred in patients receiving KYPROLIS. Monitor for signs and symptoms of TTP/HUS. Discontinue KYPROLIS if diagnosis is suspected. If the diagnosis of TTP/HUS is excluded, KYPROLIS may be restarted. The safety of reinitiating KYPROLIS therapy in patients previously experiencing TTP/HUS is not known.

Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES)

Cases of PRES have occurred in patients receiving KYPROLIS. PRES was formerly known as Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome. Consider a neuro‐radiological imaging (MRI) for onset of visual or neurological symptoms. Discontinue KYPROLIS if PRES is suspected and evaluate. The safety of reinitiating KYPROLIS therapy in patients previously experiencing PRES is not known.

Embryo-fetal Toxicity

KYPROLIS can cause fetal harm when administered to a pregnant woman based on its mechanism of action and findings in animals.

Females of reproductive potential should be advised to avoid becoming pregnant while being treated with KYPROLIS. Males of reproductive potential should be advised to avoid fathering a child while being treated with KYPROLIS. If this drug is used during pregnancy, or if pregnancy occurs while taking this drug, the patient should be apprised of the potential hazard to the fetus.

ADVERSE REACTIONS

The most common adverse reactions occurring in at least 20% of patients treated with KYPROLIS in the combination therapy trials: anemia, neutropenia, diarrhea, dyspnea, fatigue, thrombocytopenia, pyrexia, insomnia, muscle spasm, cough, upper respiratory tract infection, hypokalemia.

The most common adverse reactions occurring in at least 20% of patients treated with KYPROLIS in monotherapy trials: anemia, fatigue, thrombocytopenia, nausea, pyrexia, dyspnea, diarrhea, headache, cough, edema peripheral.

Please see full prescribing information at www.kyprolis.com.

About Amgen

Amgen is committed to unlocking the potential of biology for patients suffering from serious illnesses by discovering, developing, manufacturing and delivering innovative human therapeutics. This approach begins by using tools like advanced human genetics to unravel the complexities of disease and understand the fundamentals of human biology.

Amgen focuses on areas of high unmet medical need and leverages its expertise to strive for solutions that improve health outcomes and dramatically improve people’s lives. A biotechnology pioneer since 1980, Amgen has grown to be one of the world’s leading independent biotechnology companies, has reached millions of patients around the world and is developing a pipeline of medicines with breakaway potential.

For more information, visit www.amgen.com and follow us on www.twitter.com/amgen.

Forward-Looking Statements

This news release contains forward-looking statements that are based on the current expectations and beliefs of Amgen. All statements, other than statements of historical fact, are statements that could be deemed forward-looking statements, including estimates of revenues, operating margins, capital expenditures, cash, other financial metrics, expected legal, arbitration, political, regulatory or clinical results or practices, customer and prescriber patterns or practices, reimbursement activities and outcomes and other such estimates and results. Forward-looking statements involve significant risks and uncertainties, including those discussed below and more fully described in the Securities and Exchange Commission reports filed by Amgen, including our most recent annual report on Form 10-K and any subsequent periodic reports on Form 10-Q and Form 8-K. Unless otherwise noted, Amgen is providing this information as of the date of this news release and does not undertake any obligation to update any forward-looking statements contained in this document as a result of new information, future events or otherwise.

No forward-looking statement can be guaranteed and actual results may differ materially from those we project. Discovery or identification of new product candidates or development of new indications for existing products cannot be guaranteed and movement from concept to product is uncertain; consequently, there can be no guarantee that any particular product candidate or development of a new indication for an existing product will be successful and become a commercial product. Further, preclinical results do not guarantee safe and effective performance of product candidates in humans. The complexity of the human body cannot be perfectly, or sometimes, even adequately modeled by computer or cell culture systems or animal models. The length of time that it takes for us to complete clinical trials and obtain regulatory approval for product marketing has in the past varied and we expect similar variability in the future. Even when clinical trials are successful, regulatory authorities may question the sufficiency for approval of the trial endpoints we have selected. We develop product candidates internally and through licensing collaborations, partnerships and joint ventures. Product candidates that are derived from relationships may be subject to disputes between the parties or may prove to be not as effective or as safe as we may have believed at the time of entering into such relationship. Also, we or others could identify safety, side effects or manufacturing problems with our products after they are on the market.

Our results may be affected by our ability to successfully market both new and existing products domestically and internationally, clinical and regulatory developments involving current and future products, sales growth of recently launched products, competition from other products including biosimilars, difficulties or delays in manufacturing our products and global economic conditions. In addition, sales of our products are affected by pricing pressure, political and public scrutiny and reimbursement policies imposed by third-party payers, including governments, private insurance plans and managed care providers and may be affected by regulatory, clinical and guideline developments and domestic and international trends toward managed care and healthcare cost containment. Furthermore, our research, testing, pricing, marketing and other operations are subject to extensive regulation by domestic and foreign government regulatory authorities. We or others could identify safety, side effects or manufacturing problems with our products after they are on the market. Our business may be impacted by government investigations, litigation and product liability claims. In addition, our business may be impacted by the adoption of new tax legislation or exposure to additional tax liabilities. If we fail to meet the compliance obligations in the corporate integrity agreement between us and the U.S. government, we could become subject to significant sanctions. Further, while we routinely obtain patents for our products and technology, the protection offered by our patents and patent applications may be challenged, invalidated or circumvented by our competitors, or we may fail to prevail in present and future intellectual property litigation. We perform a substantial amount of our commercial manufacturing activities at a few key facilities and also depend on third parties for a portion of our manufacturing activities, and limits on supply may constrain sales of certain of our current products and product candidate development. In addition, we compete with other companies with respect to many of our marketed products as well as for the discovery and development of new products. Further, some raw materials, medical devices and component parts for our products are supplied by sole third-party suppliers. The discovery of significant problems with a product similar to one of our products that implicate an entire class of products could have a material adverse effect on sales of the affected products and on our business and results of operations. Our efforts to acquire other companies or products and to integrate the operations of companies we have acquired may not be successful. We may not be able to access the capital and credit markets on terms that are favorable to us, or at all. We are increasingly dependent on information technology systems, infrastructure and data security. Our stock price is volatile and may be affected by a number of events. Our business performance could affect or limit the ability of our Board of Directors to declare a dividend or our ability to pay a dividend or repurchase our common stock.

The scientific information discussed in this news release relating to new indications for our products is preliminary and investigative and is not part of the labeling approved by the U.S. Food and Drug Administration or the European Medicines Agency for the products. The products are not approved for the investigational use(s) discussed in this news release, and no conclusions can or should be drawn regarding the safety or effectiveness of the products for these uses.

Velcade® (bortezomib) is a registered trademark of Millennium Pharmaceuticals, Inc.

CONTACT: Amgen, Thousand Oaks

Kristen Davis, 805-447-3008 (media)

Kristen Neese, 805-313-8267 (media)

Arvind Sood, 805-447-1060 (investors)

References

1.Jakubowiak A. Management Strategies for Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: Current Clinical Perspectives. Seminars in Hematology. 2012; 49(3)(1),S16-S32.

2.GLOBOCAN 2012, Global Prevalence and Incidence, available athttp://globocan.iarc.fr/old/summary_table_pop_prev.asp?selection=224900&title=World&sex=0&window=1&sort=0&submit=%C2%A0Execute%C2%A0, accessed on March 9, 2015.

3.American Cancer Society. Multiple myeloma.http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003121-pdf.pdf. Accessed on:October 30, 2015.

4.National Cancer Institute. SEER Stat Fact Sheets: Myeloma. Available at:http://seer.cancer.gov/statfacts/html/mulmy.html. Accessed onAugust 5, 2016.

5.Moreau P, Richardson PG, Cavo M, et al. Proteasome Inhibitors in Multiple Myeloma: 10 Years Later.Blood. 2012; 120(5):947-959.

6.Kortuem KM and Stewart AK. Carfilzomib. Blood. 2012; 121(6):893-897.

Athera presents positive First-in-Patient data with their new antibody against immunovascular disease at ESVS

Copenhagen September 28, 2016 Athera Biotechnologies AB, a privately held biopharmaceutical company focused on developing a new antibody against immunovascular diseases, presents data from the first study in patients with peripheral artery disease (PAD) at the annual meeting of ESVS (European Society of Vascular Surgeons) in Copenhagen. Conclusions from this Phase 1b study in PAD patients were positive, showing good safety and tolerability, as well as antibody properties supporting once monthly dosing also in patients. The study, run at Karolinska University Hospital in Stockholm, included 12 patients receiving a single dose of Athera’s lead candidate PC-mAb or placebo.

Professor Gunnar Olsson, Chairman of the Board, said “The study data confirms that there are generally low levels of endogenous antibodies to phosphorylcholine, anti-PC, in PAD patients, indicating a window for reconstitution therapy with PC-mAb. We also noted that PAD patients have markedly reduced limb arterial dynamic functionality, which was an important observation for future clinical study designs. This really give a good base for succinct definitions of clinically relevant endpoints in the planned phase 2a study in this patient group.”

“We are very pleased to have reached this important milestone and to be able to report safety data supporting next development steps, efficacy trials with PC-mAb, said Athera CEO Carina Schmidt. “We think PC-mAb has significant potential to address unmet medical needs in PAD, but also in other immunovascular diseases, and this should represent a significant value for an industrial partner.”

For more information, contact: Carina Schmidt, CEO, Athera Biotechnologies AB Phone: +46 (0)76 1938 190, email:c.schmidt@athera.se

About Athera Biotechnologies AB

The mission of Athera is to address the large unmet need for anti-inflammatory therapeutics in the treatment of immunovascular disease. Athera´s focus is on PC-mAb, a clinical stage biopharmaceutical program with block-buster potential. In addition, Athera has developed a biomarker and companion diagnostics product, CVDefine® kit. The biomarker could in the future be used for identification of patients that benefit from Athera’s novel therapeutics. PC-mAb provides an opportunity to address the need for improved secondary prevention after revascularization in severe PAD patients and reduce the associated risks for complications and new vascular disease events. PAD is a chronic disease that severely restricts the mobility of the patients and therefore their quality of life. It affects about 5% in ages 45-50 and 19% in ages 85-90. With severe PAD the disease is causing extensive pain also at rest, leading to further morbidity. The risk for severe events like heart attack and stroke is high, as well as the risk for amputation of the affected limbs. Development of PC-mAb is co-funded by EU FP7 in the CARDIMMUN project. Major shareholders are Industrifonden, The Foundation for Baltic and East European Studies (Östersjöstiftelsen) and Linc AB.For more information: www.athera.se

Inklusion av patienter påbörjad i Nordamerika och Europa i två fas 3 studier med MOB-015 mot nagelsvamp

STOCKHOLM,den 28 september 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att inklusion av patienter har påbörjats i USA, Kanada och Tyskland i fas 3 programmet med MOB-015 för behandling av nagelsvamp.

MOB-015 utvärderas i fas 3 under 52 veckor i två randomiserade och kontrollerade multicenter studier. Det primära effektmåttet i båda studierna är andelen patienter som uppnår fullständig läkning av den utvalda stortånageln. Totalt förväntas cirka 700 patienter ingå i de två studierna.

Förutom de tidigare aviserade godkännandena från FDA och Health Canada av en nordamerikansk fas 3 studie, har den tyska läkemedelsmyndigheten nyligen godkänt en europeisk fas 3 studie. Moberg Pharma förväntar sig också godkännande från den polska läkemedelsmyndigheten.

“Påbörjad patientrekrytering till fas 3 studierna för MOB-015 är en viktig milstolpe för Moberg Pharma”, säger Peter Wolpert, VD. “MOB-015 har potential att bli första behandlingsalternativ inom nagelsvamp och vår långsiktiga vision är att bli globalt marknadsledande inom området. Studierna är utformade för att leda till registrering i Nordamerika, Europa och andra större marknader.”

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, E-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Kjell Rensfeldt, F&U chef, telefon: 070 – 712 45 32, E-post: kjell.rensfeldt@mobergpharma.se

Om denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknads-missbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 08.30 (CET) den 28 september 2016.

Om MOB-015 och nagelsvamp
Nagelsvamp är en vanligt förekommande infektion som drabbar cirka 10% av befolkningen. Majoriteten av patienterna går idag utan behandling. Marknaden för receptbelagda preparat växer snabbt efter lanseringar under år 2014 av nya utvärtes preparat i Nordamerika och Japan. Moberg Pharma bedömer att den amerikanska marknaden har potential att växa till mer än 2 miljarder dollar till år 2020 och att den årliga försäljningspotentialen för MOB-015 uppgår till 250-500 miljoner dollar.

MOB-015 är en egenutvecklad topikal formulering av terbinafin som tagits fram av Moberg Pharma och bygger på företagets ledande receptfria nagelsvampsbehandling. Terbinafin är den mest använda tablettbehandlingen mot nagelssvamp med en försäljning som översteg mer än 1 miljard dollar innan patentutgång. Tablettbehandling med terbinafin medför risker, såsom interaktion med andra läkemedel och leverskador, vilka undviks med topikal behandling. Tidigare försök till topikal behandling med terbinafin har misslyckats på grund av svårigheten att leverera tillräckligt med aktiv substans genom nageln. Moberg Pharmas prekliniska och kliniska data bekräftar att MOB-015 levererar effektiva nivåer av terbinafin till nageln och till nagelbädden.

I en tidigare klinisk fas 2 studie MOB-015 visades att MOB-015 levererade höga mikrogramnivåer av terbinafin in i nageln samt genom nagelplattan till nagelbädden. Mykologisk läkning hos 54% av patienterna och avsevärd frisk nageltillväxt observerades hos patienterna som slutförde fas 2 studien. Resultaten är anmärkningsvärda då majoriteten av patienterna hade svårt drabbade naglar; i genomsnitt var ca 60% av nagelytan drabbad av infektionen. Plasmanivåer av terbinafin efter MOB-015 behandling var väsentligt lägre än vid tablettbehandling, vilket minskar risken för leverskada och andra systemiska biverkningar förknippade med tablettbehandling.

Om Moberg Pharma www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, New Skin®, Domeboro®, Fiber Choice® och PediaCare®. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas-2 studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).