Världsledande forskare inom trombosforskning till Svenska Läkaresällskapet

Världsledande forskare inom trombosforskning till Svenska Läkaresällskapet

Världsledande forskare och läkare inom trombosforskning och behandling av trombospatienter kommer
den 17-18 november till Stockholm för ett tvådagars Berzeliussymposium på Svenska Läkaresällskapet.

– Vi kommer att presentera nya rön och det senaste inom grundforskning samt kliniska studier vid mötet, säger Md. Shahidul Islam, Karolinska Institutet, ordförande i organisationskommittén. De inbjudna föreläsarna, världsledande forskare inom sina respektive områden, kommer att redogöra för handfasta evidens- eller erfarenhetsbaserade råd om beslutsprocesser när det gäller diagnostik och behandling av trombos.

Vid mötet diskuteras olika aspekter av trombos och embolisjukdomar inklusive avancerade behandlingsmetoder för att förebygga trombos vid förmaksflimmer, avancerad behandling av stroke, nya metoder för diagnostik av lungemboli, avancerade strategier för att handlägga lungemboli-patienter, trombos i kärl i hjärna, trombos vid hjärntumör, trombos vid intensivvård, trombos hos barn samt komplikationer av trombos och trombos vid cancer.

Den internationella konferensen “Thrombosis and Embolism” hålls på Svenska Läkaresällskapet den 17-18 november 2016.


Världsledande forskare föreläser
Sam Schulman, McMaster University, Canada
Paolo Prandoni, University of Padova, Italy
Wade S.Smith, University of California, USA
Christopher Kabrhel, Harvard Medical School, USA
Jonathan Coutinho, University of Amsterdam, the Netherlands
Bengt Zöller, Lunds universitet
Thomas Renné, Karolinska Institutet


Nyheter ur programmet
– Vad har vi lärt oss om ärftlighet av trombossjukdomar från ”Genome-wide association
  studies och single nucleotide polymorphisms?”
– Nyttan av ”Three-dimensional single photon emission computed tomography” (V/Q SPECT) 
  in lungemboli diagnostic
– Nya strategier för poliklinisk behandling och uppföljning av lungemboli-patienter.
– Kliniska algoritmer och strategier för behandling av högrisk lungemboli-patienter
– Trombosprofylax vid hjärnkirurgi och hjärntumör
– Strategier för att upptäcka bakomliggande cancer vid trombossjukdomar
– Senaste metaanalys och ”international guidelines”
– ”First-line”-behandling av trombossjukdomar med NOAK och duration av behandling med 
   blodförtunnande läkemedel vid olika trombossjukdomar
– Strategier för att handlägga blödningskomplikationer vid behandling med NOAK

Mer information
Kontakta organisationskommitténs ordförande Shahid Islam, Karolinska Institutet, shahidul.islam@ki.se, för mer information.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

God tillväxt och fler kunder till Apoteksgruppens apotek

Under perioden januari – september 2016 ökade omsättningen på de anslutna apoteken med 4,0 % i jämförelse med motsvarande period 2015, en ökning som huvudsakligen förklaras av fler kunder i apoteken. Även rörelseresultatet (EBIT) ökade under motsvarande period med 2,4 %.

– Det är glädjande att den främsta orsaken till ökningen är att vi har fler kunder i våra apotek jämfört med samma period 2015, säger Tony Johansson, vd för Apoteksgruppen.

– Under det fjärde kvartalet kommer vi att lansera ett helt nytt butikskoncept på några pilotapotek i kedjan och planerar för en större lansering under 2017, så vi tror på en fortsatt god tillväxt för vår apotekskedja fortsätter Tony Johansson.

Fjolårets kampanj ”Hej Snippan! En kampanj för livet och underlivet” har vunnit Svenska Designpriset 2016 i kategorin ”Årets reklam print”. Apoteksgruppen gläds över att Hej Snippan får den uppmärksamhet som kampanjen förtjänar, något som också motiveringen till priset tagit fasta på: “För att tabun kring en angelägen fråga förvandlas till förståelse och kunskap”.

– Apoteksgruppen är bäst i apoteksbranschen på användning av expertstödet EES, vilket är mycket glädjande då det är något vi arbetar aktivt med. EES- användningen på apotek har lyfts i flera media, bl.a. SVT Nyheter, som en möjlighet för att förbättra läkemedelsanvändningen. Bakom inslagen ligger e-Hälsomyndigheten som på sin hemsida också uppmanar kunder att be apoteken att använda EES.

– I oktober samlades 16 förväntansfulla apotekschefer, från Jokkmokk i norr till Svalöv i söder, för att starta upp första delen i sitt Chefsprogram. Programmet löper under 1 år. Chefsprogrammet är startskottet på vår stora satsning på Apoteksgruppen Akademi.

Proformaresultat för anslutna apotek i Apoteksgruppen*

Mkr Jan–sep
2016
Jan–sep
2015
Omsättning 2 752,1 2 647,4
Bruttovinst 701,6 686,5
Personalkostnader -305,5 -296,8
Övriga rörelsekostnader -260,2 -246,4
Av -och nedskrivningar -47,7 -57,2
Rörelseresultat 88,2 86,1
Rörelsemarginal (EBIT) 3,2 % 3,3 %

*Avser apoteksdrift inom Apoteksgruppen i sin helhet, det vill säga som om samtliga apotek ingick i en koncern.

Viktiga händelser under Q3, 2016

1.Två nya apotek har anslutits till Apoteksgruppen.
2.Under miljövänliga veckan offentliggjorde Naturskyddsföreningen en stickprovsundersökning på apotek och butiker som visade att Apoteksgruppen hade högst andel (12 %) miljömärkta hygienprodukter.

Koncernen Apoteksgruppen i Sverige Holding AB lämnade den 26 oktober delårsrapport för jan-sep 2016, och den finns i sin helhet på Apoteksgruppens hemsida.

Mkr Jan-sep 2016** Jan-sep 2015**
Omsättning 197,6 191,3
Rörelseresultat (EBIT) 10,3 -8,2
Periodens totalresultat 9,8 -1,5

**Resultatet avser kvarvarande verksamhet, som är den serviceorganisation som byggts upp
som stöd för lokala apoteksföretagare, och som utgör den långsiktiga organisationen.

För ytterligare information, kontakta:
Tony Johansson, VD Apoteksgruppen, tony.johansson@apoteksgruppen.se, 0705-36 98 42
Matthias Sandh, CFO Apoteksgruppen, mathias.sandh@apoteksgruppen.se, 0709-22 66 11

Apoteksgruppen är din lokala hälsopartner från Gällivare i norr till Borrby i söder. De 177 apoteken drivs av lokala egenföretagare med en gemensam serviceorganisation. Genom att kombinera den stora kedjans skalfördelar med den lokala entreprenörens kunskap, service och kundfokus, skapar vi personliga och inspirerande apotek.

Ökad kontroll av kosmetiska produkter riktade till barn – Läkemedelsverket i samarbete med 110 kommuner

Ökad kontroll av kosmetiska produkter riktade till barn – Läkemedelsverket i samarbete med 110 kommuner

Med projektet Barnkoll 2016 siktar Läkemedelsverket med hjälp av kommunernas miljöinspektörer på att få en tydligare helhetsbild av hur reglerna för märkning av kosmetiska produkter riktade till barn följs ute i butikerna. Projektet beräknas pågå fram till mars 2017, då en tillsynsrapport byggd på kommunernas resultat publiceras.

– Läkemedelsverket ser det här området som extra viktigt. Målet är att alla kosmetiska produkter riktar sig till barn på den svenska marknaden ska vara korrekt märkta samt att höja kompetensen hos kommunernas miljöinspektörer inom det här området. Rätt produktmärkning med innehållsförteckning, användningsinstruktioner och eventuella varningar gör att konsumenten kan göra ett mer medvetet val. Det är också viktigt att det tydligt finns en ansvarig part för produkten. Därigenom ökas konsumenternas säkerhet då de till exempel kan undvika allergirisker, säger Tomas Byström, projektledare för Barnkoll på Läkemedelsverket.

Totalt deltar kommunala inspektörer från 110 kommuner. Under september har upptaktsdagar genomförts med många av inspektörerna. Under oktober och november genomförs inspektionerna ute i butikerna. Under inspektionstiden finns utredare vid Läkemedelsverket tillgängliga som stöd. När inspektionerna är genomförda rapporterar kommunerna sina resultat till Läkemedelsverket som sammanställer en rapport.

– Läkemedelsverket har startat upp projektet genom att vi har genomfört fyra upptaktsmöten runt om i landet för att utbilda kommuninspektörer. Utöver kontroll av märkningen kommer kommunernas miljöinspektörer få i uppdrag att kontrollera innehållsförteckningen för att ”punktmarkera” några av de ämnen som är förbjudna i kosmetiska produkter, säger Tomas Byström.

– En tydlig utmaning är de produkter som ligger på gränsen mellan leksaker och kosmetiska produkter. För dem kan det ibland vara svårt för alla parter att avgöra vilka regler som ska följas. Särskilt som leverantörer och försäljare i leksaksbranschen inte alltid är vana att hantera kosmetiska produkter.

Läkemedelsverket ser projektet som ett bidrag för att nå miljömålet Giftfri Miljö. I arbetet med detta miljömål har produkter som riktar sig till barn lyfts fram som särskilt viktiga.

Relaterad information

Barnkoll 2016 – Samverkansprojekt med kommunerna

Kontakt

Tomas Byström, Utredare
Gruppen för kosmetiska produkter
018-17 48 73

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Unikt samarbete med världens största bioteknikföretag, Roche.

Unikt samarbete med världens största bioteknikföretag, Roche.
AnnaPS produkter för Accu-Chek Combo® and Accu-Chek Insigth® kunder

Det nya partnerskapet mellan Roche Diabetes Care och AnnaPS® adresserar de utmaningar som insulinpumpanvändare upplever i sin dagliga diabeteshantering. Genom partnerskapet kombineras intelligent produktdesign med behov hos personer med diabetes. Partnerskapet erbjuder användare av Accu-Chek® insulinpumpar exklusiv rabatt på utvalda bästsäljare från AnnaPS®, exempelvis underkläder med integrerade fickor. AnnaPS är ett SKB Nu företag.

Svenska Läkaresällskapet lanserar ”Framtidens Medicin & Hälsa” – den nya mötesplatsen för hälso- och sjukvårdens utveckling

Svenska Läkaresällskapet lanserar ”Framtidens Medicin & Hälsa” – den nya mötesplatsen för hälso- och sjukvårdens utveckling

Svenska Läkaresällskapet inviger den 14-15 november 2017 ”Framtidens Medicin & Hälsa” – en ny arena för möten och samtal om hälso- och sjukvårdens utveckling.

Under två dagar arrangeras vidareutbildning och fortbildning, debatter och seminarier kring hälso- och sjukvårdens viktigaste utmaningar inom forskning, utbildning, etik och kvalitet.Kongressen vänder sig till läkare, studenter, andra vårdprofessioner, forskare, beslutsfattare, myndigheter, organisationer och näringsliv.

Initiativet med Framtidens Medicin & Hälsa är i linje med Läkaresällskapets ambition om en jämlik, högkvalitativ vård och hälsa som utgår från patienternas och samhällets behov.

– Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar som kräver nya tvärprofessionella samverkansformer och arbetssätt. Vi måste gemensamt fundera på hur vi kan utveckla sjukvårdens organisation, värdegrund, kunskapsutveckling och former för prioriteringar. Svenska Läkaresällskapet och läkarkåren är med sin kompetens en självklar drivkraft i denna utveckling, säger Stefan Lindgren ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Läkaresällskapet har med anledning av detta valt att vidareutveckla Medicinska riksstämman till en ny mötesarena för frågor som rör framtidens medicin och hälsa.

– Grundtanken med Riksstämman var från början att erbjuda Läkaresällskapets vetenskapliga sektioner en gemensam plattform för sina årsmöten. Det var ett väldigt framgångsrikt koncept som fungerade väl under många år, men idag ser vi inte längre samma behov. Sektionerna arrangerar sedan flera år egna möten på annat håll. Vi vill istället erbjuda en ny arena som samlar läkarkåren och övriga aktörer i hälso- och sjukvården kring de viktigaste utmaningarna inom området för medicin och hälsa, avslutar Stefan Lindgren.

Framtidens Medicin & Hälsa arrangeras den 14-15 november 2017 på Stockholm Waterfront. Kongressen vänder sig till läkare, övriga i vårdteamet, studenter, forskare, beslutsfattare, myndigheter, organisationer och näringsliv. Mer information uppdateras löpande på www.sls.se

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Lynparza Phase III SOLO-2 trial shows significant progression-free survival benefit

Lynparza Phase III SOLO-2 trial shows significant progression-free survival benefit

Trial studied Lynparza as maintenance treatment for women with BRCA-mutated metastatic ovarian cancer

Initial findings show safety profile with Lynparza tablets was consistent with previous studies 

AstraZeneca today announced positive results from the Phase III SOLO-2 trial designed to determine the efficacy of Lynparza (olaparib) tablets (300mg twice daily) as a monotherapy for the maintenance treatment of platinum-sensitive relapsed, BRCA-mutated ovarian cancer. Results from the trial demonstrate a clinically-meaningful and statistically-significant improvement of progression-free survival (PFS) among patients treated with Lynparza compared to placebo and provide additional evidence to support the potential use of Lynparza in this patient population.

Importantly, the median PFS in the Lynparza arm of SOLO-2 substantially exceeded that observed in the Phase II maintenance study in patients with platinum-sensitive relapsed ovarian cancer (Study 19).1

Sean Bohen, Executive Vice President, Global Medicines Development and Chief Medical Officer at AstraZeneca, said: “We are pleased with the robust improvement in progression-free survival demonstrated by Lynparza in the SOLO-2 trial. We will work with regulatory authorities to make Lynparza tablets available as quickly as possible to patients with ovarian cancer. We remain committed to investigating the full potential of Lynparza, both as monotherapy and in combinations, and to identifying all patients who may benefit from this important medicine.”

Initial findings demonstrate that safety profile with Lynparza tablets was consistent with previous studies. Full results of SOLO-2 will be presented at a forthcoming medical meeting.

Today’s positive results follow the Fast Track Designation for Lynparza by the US FDA earlier this year, in patients with a BRCA mutation who have platinum-sensitive, relapsed ovarian cancer.

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

About SOLO-2

SOLO-2 was a Phase III, multicentre trial designed to determine the efficacy of Lynparza tablets as a maintenance monotherapy compared with placebo, in patients with platinum-sensitive relapsed or recurrent BRCA-mutated (BRCAm) ovarian cancer. In SOLO-2, patients with either germline or somatic BRCAm status were eligible for enrolment, although due to the lack of widespread availability of tumour BRCA testing, most patients were enrolled on blood-based germline testing. Those few patients who were enrolled based on a tumour test were also found to have a germline BRCA mutation. Patients were randomised to receive either Lynparza tablets (300mg twice daily) or placebo until disease progression.1

The trial, conducted in collaboration with the European Network for Gynaecological Oncological Trial Groups (ENGOT) and Groupe d’Investigateurs National pour l’Etude des Cancers de l’Ovaire et du sein (GINECO), randomised 295 patients with documented germline BRCA1 or BRCA2 mutations who had received at least 2 prior lines of platinum-based chemotherapy.

About AstraZeneca in ovarian cancer

Worldwide, ovarian cancer is the 7th most commonly diagnosed cancer2 and the 8th most common cause of cancer death in women.3 The risk of developing ovarian cancer is increased in women with specific inherited genetic abnormalities, including BRCA mutations.AstraZeneca is committed to the continued development of our R&D portfolio for ovarian cancer, with a focus on improved care for all patients, including the development of targeted therapies for patients with specific gene mutations such as BRCA.

About Lynparza

Lynparza (olaparib) is an innovative, first-in-class oral poly ADP-ribose polymerase (PARP) inhibitor that may exploit tumour DNA damage response (DDR) pathway deficiencies to preferentially kill cancer cells. It is approved by regulatory authorities in the EU and US for the treatment of women with BRCAm ovarian cancer. Lynparza is the foundation of AstraZeneca’s industry-leading portfolio of compounds targeting DNA damage response (DDR) mechanisms in cancer cells.

About ENGOT

ENGOT (European Network for Gynaecological Oncological Trial groups) is a research network of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) and was founded in 2007. Currently, ENGOT consists of 19 cooperative groups from 15 European countries. ENGOT’s ultimate goal is to bring the best treatment to gynaecological cancer patients through the best science, and enabling every patient in every European country to access a clinical trial. ENGOT coordinates and promotes multinational clinical trials within Europe on patients with gynaecological cancer. This coordination is particularly relevant for academic clinical trials, translational research, research on rare diseases, and for clinical trials sponsored by the industry.

About GINECO

GINECO (Groupe d’Investigateurs National pour l’Etude des Cancers de l’Ovaire et du sein) is the French Cooperative Group in Oncology labelled by INCA (Institut National du Cancer or French NCI) for developing and conducting gynaecological and advanced breast cancer clinical trials at the national and international level. The network is nationwide with 700 specialized investigators belonging to more than 150 public or private oncology units. The GINECO group was founded in 1993 and is member of international consortia such as ENGOT and GCIG (Gynecologic Cancer InterGroup). GINECO was the ENGOT leading group for SOLO-2 trial.

About AstraZeneca in Oncology

AstraZeneca has a deep-rooted heritage in Oncology and offers a quickly growing portfolio of new medicines that have the potential to transform patients’ lives and the Company’s future. With at least 6 new medicines to be launched between 2014 and 2020 and a broad pipeline of small molecules and biologics in development, we are committed to advancing New Oncology as one of AstraZeneca’s six Growth Platforms focused on lung, ovarian, breast and blood cancers. In addition to our core capabilities, we actively pursue innovative partnerships and investments that accelerate the delivery of our strategy, as illustrated by our investment in Acerta Pharma in haematology.

By harnessing the power of four scientific platforms — immuno-oncology, the genetic drivers of cancer and resistance, DNA damage response and antibody drug conjugates — and by championing the development of personalised combinations, AstraZeneca has the vision to redefine cancer treatment and one day eliminate cancer as a cause of death.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three main therapy areas – Oncology, Cardiovascular & Metabolic Diseases and Respiratory. The Company also is selectively active in the areas of autoimmunity, neuroscience and infection. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information, please visit www.astrazeneca.comand follow us on Twitter @AstraZeneca.

[1] National Institutes of Health. Olaparib Treatment in BRCA Mutated Ovarian Cancer Patients After Complete or Partial Response to Platinum Chemotherapy. Available at: http://clinicaltrials.gov/show/NCT01874353. Last accessed October 2016.

2 Cancer Research UK. Ovarian cancer incidence statistics. Available at: http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/types/ovary/incidence/uk-ovarian-cancer-incidence-statistics. Last accessed June 2016.

3 Cancer Research UK. Ovarian cancer mortality statistics. Available at: http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/types/ovary/mortality/ Last accessed June 2016.

Media Enquiries
Neil Burrows UK/Global +44 203 749 5637
Vanessa Rhodes UK/Global +44 203 749 5736
Karen Birmingham UK/Global +44 203 749 5634
Rob Skelding UK/Global +44 203 749 5821
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677
Investor Relations
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Lindsey Trickett Cardiovascular & Metabolic Diseases +1 240 543 7970
Nick Stone Respiratory +44 203 749 5716
Christer Gruvris Autoimmunity, neuroscience & infection +44 203 749 5711
US toll free +1 866 381 7277

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdenaneurovetenskap och autoimmunitet. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kraftsamling för att stärka global hälsa inom alla medicinska utbildningar

Kraftsamling för att stärka  global hälsa inom alla medicinska utbildningar

Den 26-27 oktober arrangeras Swedish Global Health Education Conference i Umeå. Mötet är en kraftsamling för att stärka ämnet global hälsa inom alla utbildningar i landets samtliga medicinska fakulteter.

Rätten till bästa uppnåeliga hälsa för alla människor är en av FN:s grundläggande mänskliga rättigheter. Ekonomisk och social utveckling, kombinerad med den medicinska vetenskapens landvinningar, har lett till bättre levnadsförhållanden och allt bättre möjligheter att bota sjukdom. Ändå dör fortfarande miljontals människor världen  varje år till följd av sjukdomar och olyckor som hade kunnat förebyggas eller behandlas. Ojämlikheten i hälsa drabbar främst den fattigaste delen av befolkningen som bor i låginkomstländer. Samtidigt växer idag ojämlikheter inom länder och det finns i alla länder grupper som inte når upp till målsättningen om bästa möjliga hälsa för alla, så även i Sverige.

– Ett globalt perspektiv är viktigare än någonsin inom hälsosektorn i ljuset av globalisering, migration, konflikter, klimatförändringar och antibiotikaresistens, för att nämna några faktorer. Kunskapen om global hälsa måste höjas och är ytterst relevant inom alla utbildningar vid Sveriges medicinska fakulteter, säger Tobias Alfvén ordförande i Svenska Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa. 

Swedish Global Health Education Conference arrangeras i samarbete mellan Svenska Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa och Epidemiologi och Global Hälsa vid Umeå universitet. Landets samtliga medicinska fakulteter finns representerade i planeringsgruppen. 

Till programmet

Mer information


Kontaktpersoner för eventuella pressfrågor

Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa
Telefonnummer 070- 757 80 93

Jaana Logren Bergqvist, kommunikationsansvarig Svenska Läkaresällskapet
Telefonnummer 08- 440 88 68

 

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för  förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Nytt Kronans Apotek i centrala Stockholm

Nytt Kronans Apotek i centrala Stockholm

Den 27 oktober öppnar Kronans Apotek ett nytt apotek i centrala Stockholm på S:t Eriksgatan 38 vid Fridhemsplan. Området är apotekstätt, men Kronans Apotek kommer att ha ett attraktivt läge med hög kundtrafik.

– Etableringen är enligt vår strategi att öka Kronans Apoteks närvaro i centrala lägen och i gallerior, säger Stig Tornell, VD på Kronans Apotek.

– Vi kommer innan året är slut ha över 320 apotek och ser redan nu att vi kommer att etablera ett tiotal apotek även under 2017. För att behålla marknadsandelar och bibehålla en god lönsamhet kommer vi att fortsätta etablera attraktiva Kronans Apotek runt om i Sverige.

Kronans Apotek S:t Eriksgatan Stockholm kommer att invigas den 27 oktober klockan 08:00 av dagens första kund och apotekschef Zakia Eskandari.

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Rosenlund, informationsdirektör Kronans Apotek, 010 240 61 58, 070 359 10 58

Kronans Apotek vill att kunderna ska känna sig friskare på insidan och vackrare på utsidan. Kronans Apotek har över 300 apotek i hela Sverige från Trelleborg i söder till Haparanda i norr och cirka 2500 anställda.

Kontinuitet i vården är fokus vid Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma Etikdag

Kontinuitet i vården är fokus vid Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma Etikdag

Kontinuitet i vården är ämnet för Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma etikdag som hålls tisdagen den 25 oktober på Läkaresällskapet.

– När behövs kontinuitet i vården, vilka för- och nackdelar innebär det samt vad är läkarens ansvar när kontinuiteten brister och är kontinuitet en politisk fråga, är något av det vi ska prata om imorgon, säger Helena Dreber från organisationskommittén. 

 

Etikdagen hålls tisdagen den 25 oktober på Läkaresällskapet.

PROGRAM

10.00 Inledning. Mikael Sandlund ordförande, Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Elin Karlsson, ordförande, Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd

10.10 Kontinuitetsaspekter på EVV-projektet. Jonas Sjögreen, allmänläkare, Läkaresällskapets arbetsgrupp för EVV-projektet

10.30 Projekt PAL. Elin Karlsson, ordförande, Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd

10.50 Paus

11.00 Är kontinuitet en politisk fråga? Anders W Jonsson, riksdagsledamot (C), ledamot Socialutskottet

11.30 Brist på kontinuitet – vad är läkarens ansvar? Nina Rehnqvist, ordförande, SBU

12.00 Lunch

13.00 Bristande kontinuitet ur IVOs perspektiv. Linda Almqvist, t f chefsjurist, Inspektionen för vård och omsorg

13.30 Kontinuitet ur ett chefsperspektiv och e-journalens möjligheter. Jonas Ekström, verksamhetschef, Västmanlands sjukhus, Sala

14.00 Mindre eller mer kontinuitet – vad innebär det för patienten? Tove Lindahl Greve, verksamhetschef, Ung Cancer

14.20 Youtubefilm kommenteras av Hans Rutberg & Mentimeterfrågor

14.45 Kaffe

15.00 Kontinuitet ur ett utifrånperspektiv – exempel från nederländsk primärvård. Maaike Giezeman, distriktsläkare, Töcksforspraktiken

15.20 – 16.15 Paneldiskussion

PROGRAMGRUPP
Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd
Elin Karlsson, Thomas Lindén och Tomas Hedmark (sekr)
Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik
Helena Dreber, Anders Castor och Agneta Davidsson Ohlson (sekr)

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Läkemedelsverket drar in partihandelstillstånd

Läkemedelsverket drar in partihandelstillstånd

Läkemedelsverket återkallar partihandelstillståndet för Pharmera Gothia Pharmaceutical AB i Ystad för att företaget inte har följt god distributionssed i sin verksamhet. Läkemedelsverket har även polisanmält företaget för misstänkt brott mot läkemedelslagen.

Läkemedelsverket ser mycket allvarligt på bolagets åsidosättande av regelverket. Bolagets hantering av läkemedel har medfört att förfalskningar av HIV-läkemedlen Viread och Truvada kommit in i den legala distributionskedjan vilket utgör en försvårande omständighet. Läkemedlen har inte kommit ut på den svenska marknaden eller nått svenska patienter, men orsakade en indragning av läkemedlen från patienter i Tyskland.

– Inga av de förfalskade läkemedlen har nått svenska patienter, men det är mycket allvarligt med förfalskade läkemedel i den lagliga distributionskedjan oavsett var det sker, säger Emil Schwan, läkemedelsinspektör vid Läkemedelsverket.

Läkemedelverket har även polisanmält Pharmera Gothia Pharmaceutical AB för misstänkt brott mot läkemedelslagen.    

Kontakta oss

Emil Schwan, läkemedelsinspektör
Inspektion av industri och sjukvård
Tel: 018-17 47 02

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.