Studieresultat publicerade i JCO: Blincyto visar god effekt hos barn med akut lymfatisk leukemi

Enligt en internationell studie vars resultat nu publicerats i vetenskapstidskriften Journal Of Clinical Oncology (JCO) har läkemedlet Blincyto visat sig ha god effekt på barn med akut lymfatisk leukemi av B-cellstyp (B-ALL). ALL är den vanligaste typen av cancer hos barn.

EU-kommissionen godkände tidigare i år Blincyto (blinatumomab) för behandling av akut lymfatisk leukemi av B-cellstyp (B-ALL) hos vuxna patienter som fått återfall eller inte längre är hjälpta av behandling med cytostatika. Amgen gjorde därefter en tilläggsansökan för barn baserade på data från fas I/II-studien 205’, där man fann att behandling med Blincyto gav komplett remission hos ett kliniskt betydande antal av patienter med recidiverande eller refraktär B-ALL.

39 procent av barnen med ALL uppnådde en komplett remission efter de två första behandlingarna (inga tecken på kvarvarande sjukdom vid utvärdering efter behandling) och 52 procent av dessa hade inga molekulära spår av kvarvarande sjukdom (MRD).

– Studien visade att Blincyto kan inducera djupa molekylära remissioner hos barn med refraktär multipelt recidiverande ALL, säger Maria Eriksson Svensson, medicinsk chef, Amgen Sverige, och fortsätter:

– Barnpatienter med relapserande eller refraktär ALL har ett mycket stort behov av nya behandlingsalternativ.

Antalet rapporterade biverkningar låg i linje med läkemedlets tidigare kända säkerhetsprofil

Kort om ALL
Varje år får drygt hundra personer i Sverige diagnosen Akut lymfatisk leukemi, ALL, en elakartad form av blodcancer som utgår från omogna vita blodkroppar i benmärgen. Att leukemin är akut innebär att tillståndet snabbt kan förvärras och, om behandling inte sätts in, leda till döden inom bara någon eller ett par månader. Barn och ungdomar med ALL kan ofta behandlas framgångsrikt med cellgifter, medan prognosen för vuxna patienter är betydligt sämre. Som regel svarar även vuxna med ALL bra på inledande behandling med cellgifter, men närmare hälften får återfall och svarar allt sämre på cellgifter. För patienter som fått återfall och som inte längre är hjälpta av sin behandling är prognosen dyster med en medianöverlevnad på inte mycket mer än ett halvt år.

Blincyto – en ny typ av immunterapi
Blincyto (blinatumomab) är en bispecifik antikropp som binder dels till CD19, en ytmarkör på B-celler, dels till CD3 som finns på T-celler, en typ av celler som spelar en central roll i immunförsvaret. I de allra flesta fall uttrycker leukemicellerna hos patienter med B-ALL CD-19. Blincyto kopplar således ihop leukemicellen med T-cellen och på så sätt stimuleras T-cellerna att attackera de CD19-positiva leukemicellerna.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Björlin, kommunikationschef Amgen, tel: 073-835 40 90

Om Amgen

Alltsedan grundandet 1980 har Amgen varit en pionjär inom bioteknologi. Amgens strävan är att bekämpa allvarliga sjukdomar genom att ständigt expandera potentialen av biologiska läkemedel. Med utgångspunkt i en djupgående förståelse för humangenetiken och den mänskliga biologins grundläggande mekanismer söker Amgen identifiera nya viktiga signalvägar som kan ligga till grund för innovativa behandlingar för svårt sjuka personer.

FDA ger genombrottsstatus till nästa generations hepatit C-behandling från AbbVie

FDA ger genombrottsstatus till nästa generations hepatit C-behandling från AbbVie
 • Just nu pågår fas 3-studier med glecaprevir/pibrentasvir som utvärderar behandling av kronisk hepatit C för alla genotyper, 1-6 (så kallad pangenotypisk behandling)
 • Beslutet att ge genombrottsstatus till AbbVies behandling glecaprevir/pibrentasvir baseras på kliniska fas 2-data för patienter med hepatit C genotyp 1 som inte blivit botade med tidigare direktverkande antiviral behandling
 • För att erhålla genombrottsstatus (breakthrough therapy designation på engelska) och därmed prioriterad hantering av ansökan om godkännande hos FDA krävs att det nya läkemedlet undersöks för allvarliga eller livshotande tillstånd och uppvisar kliniska resultat med väsentliga förbättringar jämfört med nuvarande behandlingar

Läs hela det globala pressmeddelandet här.

Ytterligare information om AbbVies utvecklingsprogram inom hepatit C finns på www.clinicaltrials.gov

För mer information kontakta:

Erica Gruvberg, kommunikationschef AbbVie, e-post: erica.gruvberg@abbvie.com, mobil: 0701-680860

Om AbbVie
AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som bildades år 2013 efter delningen av Abbott. Med hjälp av kunniga och engagerade medarbetare och en unik innovationsstrategi arbetar vi för att hitta lösningar på svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 28 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. För mer information om företaget besök www.abbvie.se och www.abbvie.com, följ @abbvie_se på Twitter eller se karriärmöjligheter på vår Facebook- eller LinkedIn-sida.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som bildades år 2013 efter delningen av Abbott. Med hjälp av kunniga och
engagerade medarbetare och en unik innovationsstrategi arbetar vi för att hitta lösningar på svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 28 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. För mer information om företaget besök www.abbvie.se och www.abbvie.com, följ @abbvie_se på Twitter eller se karriärmöjligheter på vår Facebook- eller LinkedIn-sida.

Medicinetisk diskussion och medicinteknisk innovation – läkare belönas av Läkaresällskapet

Medicinetisk diskussion och medicinteknisk innovation – läkare belönas av Läkaresällskapet

För sin förmåga att ständigt lyfta vardagsetiska frågeställningar och uppmuntra till diskussioner med medicinetisk bäring, kollegor emellan liksom i patientmöten tilldelas överläkare Viveka Frykman Kull, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, Svenska Läkaresällskapets etikpris, Hippokratespriset 2016.

– Viveka har ett långvarigt engagemang i etiska ronder och är mycket uppskattad bland yngre kollegor för sina utbildningsinsatser i medicinsk etik på hemkliniken, framförallt vad det gäller etiska aspekter på livsuppehållande behandling, säger Mårten Rosenqvist, professor och överläkare vid Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, som var den som nominerade sin kollega.

Hippokratespriset instiftades 2003 för att uppmärksamma och uppmuntra ett etiskt förhållningssätt i läkarens kliniska vardag. Priset, 10 000 kronor och Clarence Blomqvist medalj, delas ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 15 november.

Läkaresällskapet belönar även medicintekniska innovationer, Erna Ebelings pris, 45 000 kronor.

Årets Ebelingspris går till professor Stig Steen, Thoraxkirurgiska kliniken, Lunds universitet, som får priset för sina framstående insatser vad gäller forskning och innovation inom cirkulationsassisterande system och system för att hålla lungvävnad vital i samband med transplantation.

Erna Ebelings fond instiftades 1960 för att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Priset delas ut vid årets Medicinteknikdagar i Örebro.

KORT OM …
Erna Ebeling, född Fritsch, föddes 1909 i Tyskland och kom omkring 1920 till Sverige som krigsbarn. Hon placerades hos, och adopterades så småningom av, Tyra och Teodor Ebeling i Stockholm. Erna var mycket intresserad av teknik och hade helst velat bli ingenjör. Det ansågs inte som ett lämpligt yrke för en flicka vid den tiden men Erna bevarade sitt teknikintresse hela livet. Efter en strumaoperation kom Erna Ebeling i kontakt med olika slags medicinsk apparatur. Hon beslöt sig för att bidra till utvecklingen inom området genom att donera 55 000 kronor till Svenska Läkaresällskapet 1960 och därigenom skapa ett pris i medicinsk teknik och fysik. Det första priset delades ut 1966.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Glöm inte bort lungorna i förkylnings- och influensatider – sju frågor och svar om pneumokocker och vaccination

Höst betyder influensasäsong och många tänker på att vaccinera sig. Men visste du att det även går att skydda sig mot pneumokocker – den vanligaste orsaken till lunginflammation? Nyligen kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. Här har vi samlat sju frågor och svar om pneumokocker och vaccination.

Fråga 1. Vad är lunginflammation?

Svar: Lunginflammation innebär att lungblåsorna fylls med vätska eller var vilket bland annat kan leda till hosta, feber, frossa och andningssvårigheter.[1],[2] Det är den vanligaste formen av pneumokocksjukdom bland vuxna.[3],[4] Pneumokocker är bakterier inom släktet streptokocker. De förekommer normalt i näsa och svalg hos barn och även hos vuxna utan att orsaka besvär, men de kan också orsaka olika infektioner. Förutom lunginflammation är pneumokocker även en vanlig orsak till svåra livshotande infektioner som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Fråga 2. Hur får man lunginflammation?

Svar: Pneumokocker sprids genom nysningar, hosta och nära kontakt mellan människor som har dem i näsa och svalg. Men det är inte alla som bär på bakterierna som insjuknar i lunginflammation eller andra pneumokockinfektioner. Små barn, äldre och riskgrupper drabbas oftare än andra, vilket bland annat beror på att de har ett svagare immunförsvar. Immunförsvarets förmåga att hantera nya smittämnen försämras med åldern[5] och risken att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner såsom lunginflammation ökar redan från 50-årsåldern, med en markant ökning efter 65 år. Ibland kan man få lunginflammation som en komplikation till att man varit sjuk i en förkylning eller influensa. Det beror på att slemhinnan i luftvägarna skadats av virusinfektionen och inte klarar av att bekämpa bakterierna. De som har haft lunginflammation tidigare löper också större risk att drabbas.

Fråga 3. Är lunginflammation farligt?

Svar: Lunginflammation är en livshotande infektion i luftvägarna och en av de vanligaste dödsorsakerna i världen.[6] Varje år drabbas cirka en procent av den vuxna befolkningen i Sverige av samhällsförvärvad lunginflammation[7], vilket innebär tiotusentals svenskar. Mellan 20 och 40 procent av dem behöver sjukhusvård. Statistik från Socialstyrelsen visar att antalet sjukhusinläggningar på grund av lunginflammation i åldersgruppen 50 år och äldre har ökat under det senaste decenniet.[8]Genom vaccination är det möjligt att förebygga lunginflammation och allvarliga följder av sjukdomen. Vaccination är också viktigt för att förhindra ökad antibiotikaresistens.

Fråga 4. Hur vet man om man tillhör en riskgrupp?

Svar: I början av september 2016 kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper som ersätter tidigare rekommendationer.[9] Till riskgrupperna hör bland annat personer som är 65 år och äldre, de med kronisk lungsjukdom som astma och KOL, diabetes mellitus, kronisk hjärtsjukdom, kroniska leversjukdomar och kronisk njursvikt. Även rökare och personer med alkoholmissbruk rekommenderas vaccination. För några av dessa grupper rekommenderas vaccination till alla – till exempel för dem som är 65 år eller äldre – medan det för andra krävs en individuell bedömning om vaccination ska erbjudas.

Fråga 5. Går det att skydda sig mot lunginflammation?

Svar: Genom att vaccinera sig kan man uppnå immunitet mot pneumokocker utan att behöva utsätta sig för de risker som sjukdomen innebär. Vaccination minskar både risken för svårbehandlade infektioner och behovet av antibiotika.

Fråga 6. Finns det olika typer av vaccin?

Svar: Det finns två typer av vaccin mot pneumokocker och de ger olika skydd. Därför kan man behöva båda enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer.9 De som är 65 år eller äldre och inte ingår i någon annan riskgrupp rekommenderas endast polysackaridpneumokockvaccin (PPV). För övriga riskgrupper rekommenderas en dos konjugerat pneumokockvaccin (PCV) och en dos PPV.9 Det gäller bland annat omkring hälften av alla svenskar som är 65 år och uppåt – nära en miljon personer.[10]

Fråga 7. Var kan man lära sig mer om lunginflammation?

Svar: Kunskap är ett första steg för att ta hand om sig själv och sin hälsa. Tala med din läkare eller vaccinatör. Mer information om lunginflammation och vaccination finns på www.lunginflammation.se.

Om pneumokockvaccinet Prevenar 13
Prevenar 13 är ett konjugerat pneumokockvaccin (PCV) och fick i mars 2015 en ny indikation vilken innebär att vaccinet numera är godkänt för att förebygga både invasiv sjukdom och lunginflammation orsakad av pneumokocker hos vuxna 18 år och uppåt. Prevenar 13 ges i en dos vid ett tillfälle. Prevenar 13 är det mest använda pneumokockvaccinet i världen och är sedan tidigare godkänt för att förebygga invasiv sjukdom[11], lunginflammation och öroninflammation orsakad av pneumokocker hos barn i åldern 6 veckor till 17 år. Pneumokockvaccin ingår sedan 2009 i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och ges kostnadsfritt till alla barn i Sverige. Sedan 2010 har Prevenar 13 även funnits tillgängligt för andra grupper, t.ex. äldre och andra med ökad risk för pneumokocksjukdom. Från 26 september 2015 ingår Prevenar 13 i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet för patienter med nedsatt immunförsvar som löper hög risk, samt de patienter över 65 år med svåra kroniska sjukdomar (som till exempel hjärt-, lung-, njur- och leversjukdomar och diabetes) som löper moderat eller hög risk att drabbas av allvarliga pneumokocksjukdomar.[12]

För mer information kontakta:
Lars Nyman, Medicinsk rådgivare Pfizer, 0768-89 22 61, lars.nyman@pfizer.com
Ulrika Goossens, Informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Källor

[1] World Health Organization (WHO). Pneumonia fact sheet. Fact sheet N°331. Uppdaterad november 2015. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/. Accessed 2016-09-27.

[2] Centers for Disease Control and Prevention. Pneumonia can be prevented – vaccines can help. Uppdaterad november 2013. http://www.cdc.gov/features/pneumonia/. Accessed 2014-02-14.

[3] World Health Organization (WHO). Immunization, vaccines and biologicals. Pneumococcal vaccines. April 2003. Wkly Epidemiol Rec. 2003;78(14):97-120.

[4] Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal disease: clinical features. Uppdaterad juni 2013. http://www.cdc.gov/pneumococcal/clinicians/clinical-features.html. Accessed 2014-09-25.

[5] Weinberger B, Herndler-Brandstetter D, Schwanninger A, et al. Biology of immune responses to vaccines in elderly persons. Clin Infect Dis. 2008;46:1078-1084.

[6] World Health Organization (WHO). Media centre: The top 10 causes of death. Fact sheet N°310. Uppdaterad maj 2014. http://who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/. Accessed 2014-09-25.

[7] Med samhällsförvärvad avses att insjuknandet skett utanför sjukhus.

[8] Socialstyrelsens statistikdatabas. Ålder 50-85+, män och kvinnor, riket. 2004 var antalet vårdtillfällen 23 575 och 2014 var de 34 838. Accessed 2016-01-25.

[9] https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/Rekommendationer-om-pneumokockvaccination-till-riskgrupper/

[10] Enligt SCB finns det idag 1 947 227 svenskar i åldern 65 år eller äldre (SCB, per den 31 dec 2015). Hälften av dessa innebär nära en miljon personer.

[11] Termen invasiv avser i det här sammanhanget en infektion som tränger in och sprider sig till omkringliggande vävnad. Källa: Fass. http://www.fass.se/

[12 ]http://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/Prevenar-13-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning/

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

AstraZeneca enters agreement with Aralez for beta-blocker medicine Toprol-XL in the US

AstraZeneca today announced that it has entered into an agreement with Aralez Pharmaceuticals Trading DAC, a subsidiary of Aralez Pharmaceuticals Inc., for the rights to branded and authorised generic Toprol-XL (metoprolol succinate) in the US. Toprol-XL is a beta-blocker medicine for the control of hypertension (high blood pressure), angina (chest pain) and heart failure. It was first approved in the US in 1992.

Under the terms of the agreement, Aralez will pay AstraZeneca $175 million to acquire the rights to Toprol-XL tablets in the US, and the authorised generic medicine marketed by Par Pharmaceuticals. Aralez will also pay AstraZeneca up to $48 million in milestone and sales-related payments, as well as mid-teen percentage royalties on sales. AstraZeneca will continue to manufacture and supply Toprol-XL and the authorised generic medicine to Aralez.

Mark Mallon, Executive Vice President, Global Product & Portfolio Strategy at AstraZeneca said: “This agreement allows us to focus our resources on our new launches and pipeline of innovative medicines, while working with Aralez, a partner with expertise in cardiovascular disease, to ensure continued patient access to Toprol-XL.

Adrian Adams, Chief Executive Officer of Aralez Pharmaceuticals Inc. said: “We are pleased to be entering into this agreement with AstraZeneca. Toprol-XL represents a strong addition to our growing anchor position in cardiovascular disease. We look forward to helping patients continue to benefit from this important medicine.”

Financial considerations

In 2015, US Product Sales for Toprol-XL and the AstraZeneca share from the sale of the authorised generic medicine totalled $89 million. The transaction is expected to complete in the fourth quarter of 2016, subject to customary closing conditions. As AstraZeneca will retain an ongoing interest in Toprol-XL in the US through the ongoing milestones, royalties and product supply, the upfront payment of $175 million, milestones and sales-related payments of up to $48 million and mid-teen percentage royalties will be reported as Externalisation Revenue in the Company’s financial statements. The agreement does not include the transfer of any AstraZeneca employees or facilities and does not impact AstraZeneca’s financial guidance for 2016.

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

AboutAralez Pharmaceuticals Inc.

Aralez Pharmaceuticals Inc.(NASDAQ: ARLZ) (TSX: ARZ) is a global specialty pharmaceutical company focused on delivering meaningful products to improve patients’ lives while creating shareholder value by acquiring, developing and commercialising products primarily in cardiovascular, pain and other specialty areas. Aralez’s Global Headquarters is in Mississauga, Ontario, Canada, the U.S. Headquarters is planned to be inPrinceton, NJand the Irish Headquarters is inDublin, Ireland. More information about Aralez can be found at www.aralez.com.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three therapy areas – Respiratory, Cardiovascular & Metabolic Diseases, and Oncology. The Company is also selectively active in Neuroscience and Autoimmunity. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com

CONTACTS

Media Enquiries
Neil Burrows UK/Global +44 203 749 5637
Vanessa Rhodes UK/Global +44 203 749 5736
Karen Birmingham UK/Global +44 203 749 5634
Rob Skelding UK/Global +44 203 749 5821
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677
Investor Relations
UK
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Nick Stone Respiratory & Autoimmunity +44 203 749 5716
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Christer Gruvris Infection & Neuroscience +44 203 749 5711
US
Lindsey Trickett Cardiovascular & Metabolic Diseases +1 240 543 7970
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Toll-free +1 866 381 7277

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt verksamma inom områdena neurovetenskap och autoimmunitet. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Omfattande kliniska data från MSD’s immunonkologiska utvecklingsprogram presenteras vid den europeiska onkologikongressen ESMO 2016

Omfattande kliniska data från MSD´s immunonkologiska utvecklingsprogram presenteras vid den europeiska onkologikongressen ESMO 2016 som arrangeras i Köpenhamn den 7-11 oktober. Totalt presenteras resultat från 30 studier inom 12 olika cancerdiagnoser varav två studier med MSD´s immunonkologiska läkemedel KEYTRUDA® (pembrolizumab) inom avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) presenteras under “Presidential Session” den 9 oktober. Studierna gäller första linjens behandling med pembrolizumab antingen som monoterapi eller i kombination med kemoterapi.

Data från flera andra studier med pembrolizumab presenteras vid ESMO 2016, både som monoterapi- och som kombinationsbehandling, nedan följer ett urval av de data som kommer att presenteras:

Avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC)

 • Uppdaterade totalöverlevnadsdata (OS) från fas 2/3-studien KEYNOTE-010 kommer att presenteras. KEYNOTE-010 studien inkluderade tidigare behandlade patienter vars tumörer uttryckte PD-L1,
 • Ytterligare kombinationsdata kommer att presenteras från fas 1B studien KEYNOTE-098, som är en utökad cohortstudie av pembrolizumab i kombination med VEGF receptor 2 antagonisten, ramucirumab (pågående samarbete mellan Eli Lilly och MSD).
 • (Abstract #LBA46_PR) Presidential Symposium: Randomized, phase 2 study of carboplatin and pemetrexed with or without pembrolizumab as first-line therapy for advanced NSCLC: KEYNOTE-021 cohort G. C. Langer.Sunday, October 9, 4:25 – 6:20 pm CEST. Location: Copenhagen.
 • (Abstract #LBA8_PR) Presidential Symposium: KEYNOTE-024: Pembrolizumab (pembro) vs platinum-based chemotherapy (chemo) as first-line therapy for advanced NSCLC with a PD-L1 tumor proportion score (TPS) ≥ 50%. M. Reck. Sunday, October 9, 4:25 – 6:20 pm CEST. Location: Copenhagen.
 • (Abstract #LBA48) Poster Discussion Session: Pembrolizumab (pembro) vs docetaxel (doce) for previously treated, PD-L1–expressing NSCLC: updated outcomes of KEYNOTE-010. R. Herbst.Sunday, October 9, 2:45 – 4:15 pm CEST. Location: Oslo.
 • (Abstract #LBA38) Poster Discussion Session: Interim safety and clinical activity in patients with advanced NSCLC from a multi-cohort phase 1 study of ramucirumab (R) plus pembrolizumab (P). R. Herbst. Monday, October 10, 9:30 – 10:30 am CEST. Location: Berlin.

Avancerad blåscancer

På ESMO presenteras även data från fas 2 KEYNOTE-052 studien av pembrolizumab som första linjens behandling vid inoperabel eller avancerad urotelial (blås) cancer. Det blir första gången som data från studier med pembrolizumab vid urotelial cancer presenteras.

 • (Abstract #LBA32_PR) Proffered Paper Session: Pembrolizumab (pembro) as first-line therapy for advanced/unresectable or advanced urothelial cancer: Preliminary results from the phase 2 KEYNOTE-052 study. A. Balar.Saturday, October 8, 9:15 – 10:30 am CEST. Location: Madrid.

Avancerat Melanom

Under ESMO kommer de slutliga totalöverlevnadsdata (OS) från fas 2 studien KEYNOTE-002 att presenteras. I den studien studerades pembrolizumab i monoterapi jämfört med kemoterapi hos patienter med ipilimumab-refraktärt avancerat melanom.

 • (Abstract #1107O) Proffered Paper Session: Final overall survival for KEYNOTE-002: pembrolizumab (pembro) versus investigator-choice chemotherapy (chemo) for ipilimumab (ipi)-refractory melanoma. O. Hamid. Saturday, October 8, 2:45 – 4:15 pm CEST. Location: Copenhagen.

Ytterligare data från MSD´s onkologiportfölj och pipeline:

Data presenteras även från studien av två preparat – EMEND® (fosaprepitant dimeglumine), en substans P/neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist, och MK-2206, en AKT inhibitor. Mer information, samt en komplett lista av abstrakttitlar finns på ESMO´s hemsida.

https://cslide.ctimeetingtech.com/library/esmo/browse/itinerary/5286.

Om KEYTRUDA® (pembrolizumab)

Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet.

Pembrolizumab är godkänt:

 • som monoterapi för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom hos vuxna.
 • som monoterapi för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad PD L1-positiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit godkänd behandling för dessa innan de behandlas med pembrolizumab.

Se www.fass.se för detaljerad information.

Vårt fokus på cancer

Vårt mål är att omvandla ny vetenskaplig kunskap och forskning till innovativa onkologiska läkemedel för att hjälpa människor med cancer världen över. Att hjälpa människor att bekämpa cancer är vår passion och att underlätta tillgängligheten till våra cancerläkemedel är ett något vi är engagerade i.

Som en del i vår cancerfokus studerar vi potentialen inom immunonkologi med ett av de snabbast växande utvecklingsprogrammen. Vi genomför ett expansivt forskningsprogram som inkluderar mer än 330 kliniska studier inom mer än 30 olika tumörtyper för att utvärdera möjligheterna med vår anti-PD-1 terapi. För att förbättra behandlingen av avancerade cancerdiagnoser fortsätter vi också att stärka vår portfölj inom immunonkologi genom strategiska uppköp och utvärdering av nya lovande immunterapikandidater.

För mer information om våra kliniska studier, besök www.merck.com/clinicaltrials.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

Risk för TBE trots att sommaren är över

Risken för TBE (fästingöverförd hjärninflammation) existerar fortfarande trots att sommarmånaderna har passerat. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten är det under höstmånaderna som flest fall av sjukdomen rapporteras. En undersökning visar att det finns en stor okunskap kring TBE, vaccination och fästingar hos allmänheten.


TBE (fästingöverförd hjärninflammation) är en sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer med bestående men. Trots att antalet sjukdomsfall ökat de senaste åren1 visar en undersökning av TNS Sifo, på uppdrag av Pfizer, att det finns en bristande kunskap om sjukdomen TBE, vaccin, samt när på året fästingarna är aktiva. Statistik från Folkhälsomyndigheten2 visar att antalet rapporterade fall är flest under månaderna augusti till oktober.

Nyckelresultat från undersökningen visar att:

 • 77% känner inte till att fästingar lever och är aktiva när temperaturen överstiger fem plusgrader, det vill säga att risken för smitta finns under en stor del av året, inte bara under sommarmånaderna.
 • Många är osäkra på vilka symtomen på TBE är. Drygt hälften av de svarande känner till att TBE kan ge svår huvudvärk och hög feber, men för andra symtom var kunskapen  betydligt lägre – förlamning (37%), ljud- och ljuskänslighet (33%) och talrubbningar (24%) .
 • 47% uppger att de inte känner  till vaccinationsschemat och endast 10% uppger att de har vaccinerats med      tre doser eller mer. För att ha ett fullgott skydd mot TBE behövs tre  doser av vaccin och påfyllnadsdoser efter en tid.

– Även om inte alla som smittas av TBE blir svårt sjuka kan det vara en mycket allvarlig sjukdom och ge symtom som förlamning, gångsvårigheter, talrubbningar och koncentrations-eller minnesstörningar. För många är sjukdomen långvarig och då TBE-smittan är ett virus går det inte att behandla sjukdomen.Hittills har vi haft en mild höst och det gillar fästingarna som kan vara aktiva långt in i november, så än är det inte för sent att vaccinera sig, säger Lars Nyman, infektionsläkare och medicinskt ansvarig inom området vacciner på Pfizer.

I år har Pfizer, tillsammans med organisationerna 1,6-miljonerklubben och Orienteringsförbundet startat ”Ut i det fria” ett initiativ mot TBE i Sverige. Initiativet har som målsättning att uppmuntra allmänheten att spendera mer tid utomhus, och i riskområden för TBE öka den generella kunskapen om sjukdomen samt vad man kan göra för att skydda sig.

Om undersökningen
En webbpanelundersökning som genomförts av TNS Sifo på uppdrag av Pfizer. Totalt genomfördes 1 000 intervjuer inom målgruppen 18 år och uppåt mellan den 23 februari och 3 mars 2016. Panelen är representativ i förhållande till rikets sammansättning.

Om TBE: Tick-Borne-Encephalitis
TBE, eller fästingöverförd hjärninflammation, är en allvarlig sjukdom och det finns inga läkemedel som botar den. Behandlingen som ges syftar till att lindra symtomen och det kan ta lång tid att bli frisk igen. Dödsfall är sällsynta men många får bestående besvär som huvudvärk, trötthet, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, balansstörningar och nervskador med förlamningar. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där smitta förekommer. Det är inte bara vuxna som får TBE, barn drabbas också. På webbsidan www.fästing.nu finns fakta om fästingar och TBE samt information om riskområden.

Att vaccinera sig mot TBE
TBE-vaccinet stimulerar kroppens eget immunförsvar så att det kan bekämpa eventuella sjukdomsangrepp. Detta sker genom att antikroppar bildas och ett ”immunminne” byggs upp som beredskap inför framtida virussmitta. Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får man två doser med 1–3 månaders mellanrum. Tredje dosen tas 5–12 månader efter dos 2, beroende på TBE-vaccin. För att upprätthålla sitt skydd bör man ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter fortsätta enligt ett vaccinationsschema. År 2013 sänkte Smittskyddsinstitutet åldersgränsen för rekommendationen av TBE-vaccin till barn i riskområden från tre till ett år.

Om Pfizer
Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner.
www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se


Om Orienteringsförbundet
Svenska Orienteringsförbundet består av 600 föreningar med 80 000 medlemmar. Svensk orientering är en idrott för alla, med framgångsrika landslag, en omfattande tävlings- och ungdomsverksamhet samt aktiviteter som naturpasset och motionsorientering för allmänheten. Våra medlemsföreningar arrangerar varje år runt 600 tävlingar och stora evenemang som Tiomila och O-Ringen.

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation.
För mer information: www.1.6miljonerklubben.com.
 

Referenser

1. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/april/antalet-tbe-fall-okade-under-forra-aret/ Folkhälsomyndigheten, Antalet TBE-fall ökade under förra året. Länk hämtad 14 september, 2016.

2. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/september/stor-tbe-okning-under-augusti/ Folkhälsomyndigheten, Stor TBE-ökning under augusti. Länk hämtad 16 september, 2016

För mer information kontakta Lars Nyman, Medicinsk Rådgivare Pfizer. Tel +46 76 889 22 61, lars.nyman@pfizer.com
Kerstin Falck, Head Corporate Affairs Pfizer, Tel +46 76 889 29 68, kerstin.falck@pfizer.com

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Uppdaterade rekommendationer för användning av Mirvaso gel

Uppdaterade rekommendationer för användning av Mirvaso gel

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning som bekräftar att en ökning av rosacea symptom med rodnad strax efter applicering är mycket vanligt hos patienter som behandlas med Mirvaso gel (innehållande brimonidintartrat).Nya rekommendationer är att behandlingen bör påbörjas med en mindre mängd gel som därefter gradvis kan ökas till maximal dos baserat på behandlingssvar och tolerans.

Efter ett stort antal rapporterade fall av ökade rosacea symtom (erytem och flushing) strax efter applikation av Mirvasogel samt även förekomst av rapporter om rebound, dvs en försämring av symptom jämfört med före insättande av behandling, har en noggrann utvärdering av dessa fall samt en förnyad nytta/risk bedömning gjorts. Slutsatserna av denna granskning är att:

 • Ökade rosacea symptom är mycket vanligt förekommande hos patienter som behandlas med Mirvaso. Hos de flesta klingar rodnad och flushing av efter utsättandet av Mirvaso gel.
 • Högsta rekommenderade dos är 1 gram gel, en mängd som i jämförelse med ärtstorlek motsvarar cirka fem stycken ärtor.
 • Behandling ska inledas med en mindre mängd gel än den högsta rekommenderade mängden och därefter gradvis ökas baserat på behandlingssvar och tolerans.
 • Patienter ska noggrant instrueras om hur gelen bör appliceras och att inte överskrida den maximala dosen. Om rosacea symtom förvärras under behandlingen med Mirvaso (ökad rodnad eller brännande hudkänsla) ska behandlingen avbrytas och sjukvården vid behov kontaktas.

PRAC anser att nyttan med Mirvaso fortsätter överväga riskerna men rekommenderar att råden för användning uppdateras enligt ovan. I Sverige finns endast följande godkända läkemedel som innehåller brimonidintartrat i gel: Mirvaso. Produkt-informationen för Mirvaso kommer att uppdateras med denna information.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

NY FAS 3-DATA VISAR BÄTTRE EFFEKT MED GUSELKUMAB JÄMFÖRT MED HUMIRA® VID BEHANDLING AV MÅTTLIG TILL SVÅR PLACKPSORIASIS

I studiens större effektmål kunde man påvisa en signifikant bättre effekt vid 48 veckors behandling med Guselkumab, en anti-interleukin (IL)-23 monoklonal antikropp jämfört med tumörnekrosfaktorblockeraren Humira®1

Den första oktober 2016 presenterade Janssen resultaten från den första av tre pivotala fas III-studier som utvärderar guselkumab, en subkutant administrerad anti-IL-23 monoklonal antikropp i sen utvecklingsfas,
för behandling av vuxna med måttlig till svår plackpsoriasis.

Resultat från studien VOYAGE 1 visade att en signifikant större andel av de patienter som fått guselkumab hade inga eller minskade sjukdomssymtom jämfört med de patienter som fick placebo. Vid vecka 16, studiens co-primära effektmål, definieras detta enligt Psoriasis Area Severity Index som nära 90 procents förbättring (PASI 90, nära total eliminering) och enligt Investigator’s Global Assessment (IGA) inga tecken på sjukdom (0) eller betydlig minskad sjukdomsaktivitet (1). VOYAGE 1 inkluderade också en aktiv komparatorgrupp där guselkumab jämfördes med Humira® (adalimumab). Vid alla studiens större effektmål, och genom 48 veckors behandling, påvisades bättre effekt vid behandling med guselkumab jämfört med Humira®.

“Janssen drivs av att utveckla nya läkemedel för patienter som lider av svåra immunsjukdomar, som psoriasis, där patienterna fortfarande är i behov av en behandling med förbättrade kliniska resultat och livskvalitet. Vid behandling av måttlig till svår plackpsoriasis visar resultaten från VOYAGE fas III-studie tydliga skillnader i utfall vid behandling med guselkumab fram till vecka 48, jämfört med placebo och adalimumad. Vi ser fram emot framtida data från den pågående fas III-studien, för att ytterligare kunna precisera långtidseffekten av den nya anti-IL-23 monoklonala antikroppen”, säger Kristina Sandström, Nordic Medical Affairs Director vid Janssen.

Nära tre fjärdedelar (73,3 procent) av de patienter som i VOYAGE 1-studien behandlades med guselkumab uppnådde ett PASI 90-gensvar vid vecka 16, jämfört med 49,7 procent av de patienter som behandlades med den aktiva komparatorn adalimumab. Vid vecka 24 och 48 uppnådde guselkumab-gruppen fortsatt en bättre effekt, med signifikant större andel patienter som uppnått IGA 0/1 och PASI 90. Dessa data markerar de allra första resultaten från en head-to-head studie av en IL-23-riktad biologisk terapi (guselkumab) i jämförelse med en behandling med anti-TNF-alfa (adalimumab).

Läs gärna bifogat pressmeddelande

För mer information kontakta gärna

Kristina Sandström, Medical Director Nordics
Telefon: +46 72 5217904
ksandstr@ITS.JNJ.com

Anna Käll, Public Affairs Lead
Telefon: +46 761 302091
akall@its.jnj.com

[1.] Humira® is a registered trademark of AbbVie Inc.

Läkemedelsbolaget Janssen arbetar för att möta dagens stora och angelägna medicinska behov. Vi bedriver forskning och utveckling inom följande svåra sjukdomar: prostatacancer, schizofreni, alzheimers sjukdom, hiv/aids, hepatit C, tuberkulos, psoriasis artrit och diabetes. Våra medarbetare drivs av att få bidra till att erbjuda patienter nya medicinska lösningar, produkter och tjänster. Janssen är ett världsomspännande företag med anställda i drygt 50 länder och finns representerat i alla nordiska länder.

MedImmune out-licenses potential medicine for inflammatory diseases to Allergan

AstraZeneca today announced that MedImmune, its global biologics research and development arm, has entered into a licensing agreement with Allergan plc for the global rights to MEDI2070. MEDI2070 is an IL-23 monoclonal antibody currently in a Phase IIb clinical trial for moderate-to-severe Crohn’s disease (a chronic inflammatory disease of the intestines) and is ready for Phase II for ulcerative colitis (a chronic inflammatory condition of the colon and rectum). These diseases are outside AstraZeneca’s three main therapy areas – Respiratory, Cardiovascular & Metabolic Diseases, and Oncology. MedImmune will continue the ongoing Phase II trials until a mutually-agreed transition date.

Under the terms of the agreement, Allergan will make an upfront payment to AstraZeneca of $250 million for the exclusive, worldwide licence to develop and commercialise MEDI2070. In addition, Allergan may make potential additional payments to AstraZeneca of up to $1.27 billion, dependent on the achievement of agreed upon success-based development and sales-related milestones, and pay tiered royalties on potential sales of the medicine.

MedImmune has been leading the clinical development for MEDI2070 under a collaboration agreement AstraZeneca entered into with Amgen Inc. (Amgen) in March 2012. Under the conditions of this agreement, AstraZeneca will subsequently pay Amgen one third of all payments and royalties received from Allergan. Amgen will also receive a single-digit percentage inventor royalty on MEDI2070.

Bahija Jallal, Executive Vice President, MedImmune, said: “This agreement demonstrates our sharp focus on three main therapy areas while creating value from the increased R&D productivity and innovative science in our pipeline through collaborations. Allergan has significant experience in gastrointestinal and inflammatory diseases and is the right partner to progress the development and commercialisation of MEDI2070.”

David Nicholson, Chief Research & Development Officer, Allergan, said: “MEDI2070 represents an exciting addition to our Open Science pipeline, adding an important new programme currently being studied in Crohn’s disease, with potential across a number of inflammatory and autoimmune disorders. The MEDI2070 programme also reinforces Allergan’s commitment to bringing forward important innovations in the treatment of inflammation and autoimmune disorders where significant unmet need exists across many of our therapeutic areas. We look forward to bringing our significant clinical development and regulatory expertise to bear and maximising the potential benefit of this possible new treatment option for patients.”

Financial considerations

The transaction is expected to close in the fourth quarter of 2016, subject to customary closing conditions, including the expiration or early termination of the waiting period under the Hart Scott Rodino Act. AstraZeneca is expected to retain around $167 million of the upfront payment and up to around $847 million in future potential milestones, as well as the tiered royalty payments of up to low double-digit percent, following payment to Amgen under the provisions of the original agreement. As AstraZeneca will not retain a significant ongoing interest in MEDI2070, any revenue will be reported as Other Operating Income in the Company’s financial statements. The agreement does not impact AstraZeneca’s financial guidance for 2016.

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

About Allergan plc

Allergan plc, headquartered in Dublin, Ireland, is a bold, global pharmaceutical company and a leader in a new industry model – Growth Pharma. Allergan is focused on developing, manufacturing and commercializing branded pharmaceuticals, devices and biologic products for patients around the world.

Allergan markets a portfolio of leading brands and best-in-class products for the central nervous system, eye care, medical aesthetics and dermatology, gastroenterology, women’s health, urology and anti-infective therapeutic categories.

Allergan is an industry leader in Open Science, the Company’s R&D model, which defines our approach to identifying and developing game-changing ideas and innovation for better patient care. This approach has led to Allergan building one of the broadest development pipelines in the pharmaceutical industry with 65+ mid-to-late stage pipeline programs in development.

Our Company’s success is powered by our more than 16,000 global colleagues’ commitment to being Bold for Life. Together, we build bridges, power ideas, act fast and drive results for our customers and patients around the world by always doing what is right.

With commercial operations in approximately 100 countries, Allergan is committed to working with physicians, healthcare providers and patients to deliver innovative and meaningful treatments that help people around the world live longer, healthier lives every day.

For more information, visit Allergan’s website at www.Allergan.com.

About MedImmune

MedImmune is the global biologics research and development arm of AstraZeneca, a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialization of small molecule and biologic prescription medicines. MedImmune is pioneering innovative research and exploring novel pathways across Respiratory & Autoimmunity, Cardiovascular & Metabolic Diseases, Oncology, and Infection and Vaccines. The MedImmune headquarters is located in Gaithersburg, Md., one of AstraZeneca’s three global R&D centres, with additional sites in Cambridge, UK and Mountain View, CA. For more information, please visit www.medimmune.com.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three therapy areas – Respiratory, Cardiovascular & Metabolic Diseases, and Oncology. The Company is also selectively active in Neuroscience and Autoimmunity. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com

CONTACTS

Media Enquiries
Neil Burrows UK/Global +44 203 749 5637
Vanessa Rhodes UK/Global +44 203 749 5736
Karen Birmingham UK/Global +44 203 749 5634
Rob Skelding UK/Global +44 203 749 5821
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677
Investor Relations
UK
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Nick Stone Respiratory +44 203 749 5716
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Christer Gruvris Neuroscience & Autoimmunity +44 203 749 5711
US
Lindsey Trickett Cardiovascular & Metabolic Diseases +1 240 543 7970
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Toll free +1 866 381 7277

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden – andningsvägar/inflammation/autoimmunitet (RIA), hjärta/kärl/metabolism (CVMD) och cancer men också områdena infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se