Ny kampanj: med hiv sökes

Ny kampanj: med hiv sökes
Med anledning av World AIDS Day 2016 har Hiv-Sverige lanserat en antistigma kampanj som heter “Med hiv sökes..”

Tack för din uppmärksamhet. Detta är en kampanj med anledning av World AIDS Day som ska göra upp med fördomarna om hiv en gång för alla. Hiv har ju faktiskt aldrig överförts genom saliv, tårar och kyssar och med dagens effektiva mediciner och en välfungerande behandling överförs inte hiv vid sexuella kontakter eller vid graviditet. För många som lever med hiv idag är andras fördomar det största problemet. Med rätt kunskap behöver vi inte vara rädda av fel anledning. Lycka till med jobbsökandet!

Så lyder årets World AIDS Day kampanj som rullar på bland annat sociala medier under vecka 48. Kampanjens budskap är enkelt – hiv ska inte vara ett hinder för någon i arbetslivet.

– Det är viktigt att lyfta hur det är att leva med hiv idag, att det innebär att leva ett vanligt liv, men med en ovanlig sjukdom samt att hiv inte ska vara ett hinder för någon i livet. Det innebär att kunna arbeta med det man vill och kunna vara sig själv på arbetet, säger Farhad Mazi Esfahani på Hiv-Sverige som ansvarat för kampanjen.

I Sverige finns fortfarande fördomar om hiv. Diskriminering av personer som lever med hiv i arbetslivet förekommer, något som är olagligt. 40% av befolkningen anser att personer som lever med hiv inte ska arbeta med vad de vill och endast 10% av de som lever med hiv vågar vara öppna med sin hivstatus på arbetsplatsen.

– Mycket av det grundar sig i okunskap och rädslor, men hiv är inget att vara rädd för, fördomar är betydligt mer smittsamma än vad hiv är, säger Farhad Mazi Esfahani.

Idag betecknas hiv som en kronisk sjukdom med livslång behandling. Hiv överförs inte när man har en välfungerande behandling med omätbara virusnivåer, vilket ca 95% av alla som lever med hiv i Sverige har idag.

Läs mer och följ kampanjen på hiv-sverige.se

Kontaktperson Hiv-Sverige:
Farhad Mazi Esfahani, verksamhetsutvecklare.
Tel dir: 08-1200 51 00
E-post: farhad.mazi@hiv-sverige.se

Hiv-Sverige är en nationell paraplyorganisation som tillsammans med sina medlemsföreningar, arbetar för att ständigt skapa förbättrade livsvillkor för personer som lever med hiv.

För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige på webben

Hiv-Sverige på Facebook

Cirka 130 personer lever med hiv i Dalarna – landstinget uppmärksammar Världsaidsdagen

Cirka 130 personer lever med hiv i Dalarna - landstinget uppmärksammar Världsaidsdagen
På Folkhälsomyndighetens sida hividag.se finns information om att leva med hiv idag på flera språk.

På Världsaidsdagen, World Aids Day (WAD), den 1 december uppmärksammas de som lever med hiv och minnet av de som dött i aids. Dagen har uppmärksammats internationellt i över 25 år och kommer även i år att uppmärksammas av Landstinget Dalarna.

Under Världsaidsdagen kommer medarbetare från smittskyddsenheten på Landstinget Dalarna att vara på plats i huvudentrén vid Falu lasarett för att uppmärksamma och informera besökare om dagen.

– Vi vill öka kunskapen om hiv och hur det är att leva med hiv i Sverige idag. Det finns fortfarande många förutfattade meningar om vad sjukdomen innebär, hur hiv smittar och hur man kan skydda sig. Att leva med hiv innebär ofta att bli bemött med okunskap, fördomar och obefogad rädsla eller avståndstagande. Genom att prata om hiv kan vi bidra till att minska diskriminering av hiv-smittade och få fler att testa sig, säger Olle Hjärp, HIV/STI-samordnare Landstinget Dalarna.

Utbildning för medarbetare

I Dalarna lever cirka 130 personer med hiv. Under hösten har utbildningstillfällen erbjudits medarbetare i landstinget där man fått lära sig mer om hiv idag och hur man bemöter personer som har hiv eller vill testa sig. Genom ett professionellt bemötande och ökad kunskap kan hälso- och sjukvården bidra till att situationen förbättras och att tröskeln för att testa sig för hiv sänks. Genom att indikatorssjukdomar vid hivinfektion belyses kan fler oupptäckta hivinfektioner diagnosticeras och behandlas i ett tidigt skede.

När ska man testa sig?

Det är alltid bra att göra ett hivtest om man känner sig osäker på om man har hiv eller inte. Alla har rätt att testa sig för hiv utan att ge någon närmare förklaring. Hivtest är alltid gratis och man har rätt att vara anonym. Testa sig kan man exempelvis göra på en vårdcentral eller ungdomsmottagning. Närmaste mottagning hittar du på 1177.se.

5 snabba om hiv idag

 • Hiv betyder humant immunbristvirus och är ett virus som angriper immunsystemet.
 • Behandlingen är numera så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll.
 • Användning av kondom är det absolut bästa sättet att minimera risken att viruset överförs till andra vid sexuella kontakter.
 • Om behandlingen av hiv är välinställd är den förväntade livslängden hos den som lever med hiv jämförbar med livslängden hos den som inte har hiv.
 • Det röda bandet är sedan 1991 den internationella symbolen för medvetenhet om hiv och aids. Genom att bära ett Red Ribbon kan du stödja arbetet till förmån för personer som lever med hiv.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning. 

SwedenBIO välkomnar långsiktighet – men fler kraftfulla insatser behövs

SwedenBIO välkomnar långsiktighet – men fler kraftfulla insatser behövs
Jonas Ekstrand, VD för SwedenBIO, branschorganisationen för svensk life science. FOTO: Mikael Wallerstedt

– Om Sverige ska behålla och stärka sin position som ledande forskningsnation måste företagen få förutsättningar att spela den viktiga roll de faktiskt kan göra, säger Jonas Ekstrand, VD för SwedenBIO, branschorganisationen för svensk life science.

Under måndagen presenterade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, regeringens forskningspolitiska proposition Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft som drar upp riktlinjerna för Sveriges forskningspolitik under kommande år. SwedenBIO ställer sig positivt till den allmänna inriktningen med långsiktigt politiskt engagemang för att stärka Sveriges konkurrenskraft, men påpekar att mer behöver göras för att stimulera ett världsledande innovationsklimat.

Den svenska life science-branschen sysselsätter idag över 40 000 personer i närmare 1 500 företag varav 800 med 11 000 anställda bedriver egen forskning och utveckling. Life science-sektorn står idag för omkring sju procent av Sveriges varuexport som tack vare företagens starka FoU-närvaro också ger Sverige betydande skatteintäkter. Det står sedan länge klart att en stark och fri akademisk forskning förvisso är en grundförutsättning för Sveriges fortsatta utveckling, men också att det krävs en dynamisk och innovativ företagsmiljö för att nyttiggöra den akademiska forskningen.

– På så sätt är det glädjande att regeringen nu betonar vikten av samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor för att skapa ett gynnsamt innovationsklimat, säger Jonas Ekstrand. Bland annat ser vi mycket positivt på att de senaste årens stora satsningar på forskningsinfrastruktur nu ska göras tillgängliga för företag i större utsträckning.

Förstärkt samverkan kan också spela en viktig roll för att underlätta för forskare och innovatörer att röra sig naturligt mellan akademin och företagen. Den begränsade rörlighet som råder idag är en stor konkurrensnackdel som bland annat gör det svårare för svenska företag att attrahera och behålla internationella experter då det är svårt att ordna affilierade professurer och andra forskartjänster vid svenska lärosäten. För att öka rörligheten krävs insatser både på systemnivå och på individuell nivå.

Det kanske viktigaste, menar Jonas Ekstrand, är att regeringen nu tydligt signalerar att det system som idag finns för innovationsstöd måste effektiviseras.

– Sverige har ett omfattande och ambitiöst innovationsstödssystem, men både stora företag och den enskilda life science-entreprenören hämmas av att det är fragmenterat, oförutsägbart och brister i långsiktighet. En genomgripande översyn – rationalisering och effektivisering – kan spela en avgörande roll för att skapa tillväxt och öka internationella investeringar i Sverige.

På det hela taget är SwedenBIO positiva till att regeringen nu förlänger sin tidshorisont och drar upp riktlinjer för de kommande tio åren, men de långsiktiga målen får inte skymma behovet av att skapa de förutsättningar som behövs här och nu, exempelvis att stimulera investeringar i forskning och utveckling, något som i propositionen beskrivs som varande ”av stor betydelse för Sverige för att skapa hållbar tillväxt i en globaliserad ekonomi”.

– Vi ser sedan flera år tillbaka en illavarslande nedgång i företagens investeringar i forskning, säger Jonas Ekstrand. Här krävs flera olika insatser, men en relativt enkel sådan vore att öka de så kallade FoU-avdragen. Det tioprocentiga avdrag på arbetsgivaravgiften som finns idag är av stor betydelse för våra mindre medlemmar, men taket på 230 000 kronor per koncern och år gör att större företag inte uppmuntras nämnvärt. Här behövs mer kraftfulla skatteincitament som kan påverka var företag väljer att lägga sina forskningsinvesteringar.

SwedenBIOs arbetsgrupper kommer nu att göra en mer noggrann utvärdering av vilka implikationer den forskningspolitiska propositionen har för den svenska life science-branschen.

SwedenBIO är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige. Våra närmare 200 medlemsföretag utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel, och medicinteknik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, IP och juridik.

EMA godkänner Takedas läkemedel NINLARO för behandling av multipelt myelom

Europeiska kommissionen har gett villkorat godkännande av NINLAROTM (ixazomib) (kapsel) för behandling av cancerformen multipelt myelom. Läkemedlet har i kombination med lenalidomid och dexametason visat signifikant progressionsfri överlevnad jämfört med kombinationsbehandlingen placebo, lenalidomid och dexametason vid multipelt myelom.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har precis godkänt läkemedlet NINLARO (ixazomib), från Takeda, för behandling av cancerformen multipelt myelom. Multipelt myelom är en ovanlig form av blodcancer, cirka 600 nya patienter diagnosticeras per år i Sverige (1).

”Proteasomhämmare är grundstenen i såväl primär behandling som återfallsbehandling hos de flesta myelompatienter. Hittills har det endast varit möjligt att ge som subkutan eller intravenös injektion. Eftersom Ninlaro tas peroralt kan det ersätta injektioner och minska antalet sjukhusbesök. Det blir enklare för oss och en betydande vinst i livskvalitén för patienterna”, säger professor Hareth Nahi, ordförande i NMSG (Nordic Myeloma Study Group), Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

”Med NINLARO i behandlingsarsenalen ser vi att vården av patienter med Multipelt Myelom har en möjlighet att bli mer centrerad kring patienten och patientens behov”, säger Tobias Bäckström, Medical Advisor, Takeda Sverige.

NINLARO, i kombination med lenalidomid och dexametason, är godkänt som behandling för patienter som har fått minst en tidigare behandling för multipelt myelom. Trettio svenska myelompatienter har deltagit i den kliniska prövningen TOURMALINE-MM1, som ligger till grund för EMA-godkännandet av NINLARO. Resultatet visar att progressionsfri överlevnad förbättras med nästan sex månader i median när NINLARO kombineras med lenalidomid och dexametason – i jämförelse med placebo, lenalidomid och dexametason.

Utöver resultaten kring progressionsfri överlevnad visade den kliniska prövningen TOURMALINE-MM1 en mycket begränsad ökad toxicitet med NINLARO i kombination med lenalidomid och dexametason jämfört med kombinationsbehandlingen med lenalidomid, dexametason och placebo.

NINLARO – den första orala behandlingen för multipelt myelom

NINLARO är en proteasomhämmare som verkar genom att blockera enzymer från celler med multipelt myelom vilket hindrar cellernas förmåga att överleva. NINLARO är den första orala proteasomhämmaren som godkänts av EMA. Andra proteasomhämmare finns endast som injektioner eller infusioner och ges en eller två gånger i veckan, vilket är kan upplevas tidskrävande för patienter.

Det kliniska prövningsprogrammet bakom NINLARO, som heter TOURMALINE, omfattar förutom TOURMALINE-MM1 tre pågående studier i större grupper av patienter med multipelt myelom samt en studie av patienter med refraktär AL-amyloidos. Ytterligare utvärderingar för att bedöma långsiktiga resultat är planerade. Uppföljningsanalyser för total överlevnad väntas under 2017.

Som ett resultat av Europeiska kommissionens beslut är NINLARO nu godkänt för användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), som omfattar alla 28 medlemsländer i EU samt Norge, Liechtenstein och Island. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkände NINLARO redan i november 2015 efter en så kallad prioriterad godkännandeprocess.

Ixazomib beviljades särläkemedelsstatus för multipelt myelom i både USA och Europa 2011 och för AL-amyloidos i både USA och Europa 2012. Ixazomib fick även s.k. ”Breakthrough Therapy status” av FDA i USA 2014 för recidiverande eller refraktär AL-amyloidos.

Läs det engelska pressmeddelandet i sin helhet här: http://www.takeda.com/news/2016/20161124_7626.html

För mer information vänligen besök:

http://www.ema.europa.eu/ema/

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/myelom

www.takeda.se eller www.takeda.com

Kontakt: Tf Medicinsk Direktör Takeda, Tobias Bäckström, tobias.backstrom@takeda.com, tel: 08 – 731 28 52

Referenser:

1. Nationell rapport för anmälningar 2008-2013 och ett-års uppföljning av 2008-2012 från Nationellt kvalitetsregister för myelom

Om multipelt myelom
Multipelt myelom är en blodcancer som drabbar plasmaceller som finns i benmärgen. Vid multipelt myelom blir en grupp av plasmaceller omvandlade till maligna myelomceller. Dessa myelomceller delar sig kraftigt så att antalet plasmaceller blir större än normalt. Eftersom plasmacellerna cirkulerar i kroppen kan de påverka skelett och orsaka patologiska frakturer, lytiska skelettlesioner och smärta relaterad till skelettskadorna. Multipelt myelom kan orsaka en rad allvarliga hälsoproblem som påverkar skelett, immunsystem, njurar och antalet röda blodkroppar. Några av de vanligare symtomen är skelettsmärta och trötthet, som är ett symtom på anemi. 

I Sverige är Takeda ett sälj- och marknadsbolag för både receptbelagda och receptfria läkemedel inom hjärta/kärl, gastroenterologi, inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, onkologi, kirurgi och smärta. Takeda har en mycket spännande pipeline med ett antal nya produkter som kommer att lanseras under de kommande åren. Det svenska dotterbolaget har cirka 45 anställda och en omsättning som år 2015 nådde 438 miljoner kronor. Kontoret ligger i Bergshamra, i omedelbar närhet till tunnelbana och bussar.

Takeda globalt är en läkemedelskoncern med inriktning mot specialistvård. Koncernen har cirka 31 300 anställda och en omsättning om cirka 14,6 miljarder Euro. Idag är Takeda representerat i 70 länder och marknadsför och säljer produkter i mer än 100 länder.

Takeda – Japans största läkemedelsföretag har en lång historia, med mer än 230 års erfarenhet inom läkemedelsområdet. Takeda strävar mot en bättre hälsa för människor över hela världen genom ledande innovationer inom läkemedelsområdet.

För mer information vänligen besök: www.takeda.se och/eller www.takeda.com

Hör tidigare hälsominister i Botswana, professor Sheila Tlou, i ett nytt podcastavsnitt om betydelsen av samarbete för att stoppa HIV/Aidsepidemin

Hör tidigare hälsominister i Botswana, professor Sheila Tlou, i ett nytt podcastavsnitt om betydelsen av samarbete för att stoppa HIV/Aidsepidemin
Professor Sheila Tlou UNAIDS-samordnare för 24 länder i södra och östra Afrika och tidigare hälsominister i Botswana.

– Livet är sexuellt överförbart”, säger professor Sheila Tlou, UNAIDS-samordnare för 24 länder i södra och östra Afrika och före detta hälsominister i Botswana, ett av världens hårdast drabbade länder av HIV/Aids-epidemin.

I det senaste avsnittet av podcasten Diagnos Sverige berättar hon om betydelsen av samarbetet med partners för att stoppa den epidemin.

– Att arbeta med läkemedelsbolag lärde oss att jobba evidensbaserat i en tid av förnekelse” säger hon och ger sin vision av vägen till en HIV-fri framtid för alla år 2020.

Diagnos Sverige är en podcast om svensk Life science och dess förut­sättningar. Syftet med podcasten är att inspirera till diskussion om innovationsfrågor, frågor som vi anser är avgörande för svensk konkurrenskraft och välfärd, inte minst inom Life science sektorn. Diagnos Sverige(diagnossverige.se) är en systersida till vår videoblogg om innovation, Innovation Sverige (innovationsverige.se).

– Svensk Life science står inför ett viktigt vägskäl där vi behöver arbeta strategiskt och långsiktigt om vi ska kunna behålla och stärka investeringsviljan i svensk forskning och utveckling. Podcasten Diagnos Sverige är ett sätt för MSD att bidra till Life science debatten i Sverige, säger Ulf Janzon, tf VD för MSD i Sverige.

MSD har under flera år haft innovation som tema för sitt huvudseminarium i Almedalen. Så var det även i år och det är mycket möjligt att det blir fler bidrag från Almedalen i såväl podcasten som videobloggen.

Du kommer till podcasten genom att gå direkt till diagnossverige.se eller via länk på msd.se.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

AstraZeneca takes latest scientific advances in oncology to major US and European congresses

AstraZeneca takes latest scientific advances in oncology to major US and European congresses

Tagrisso scientific updates include results of AURA3 trial in patients with lung cancer, and Phase II efficacy data on CNS metastases

New analyses of Phase III FALCON trial will extend understanding of Faslodex
in 1st-line treatment of advanced breast cancer

New acalabrutinib safety and efficacy data in patients with difficult-to-treat chronic lymphocytic leukaemia

AstraZeneca and its global biologics research and development arm, MedImmune, will continue the oncology momentum built during 2016 with a strong end-of-year presence at three major congresses. In total, 50 abstracts – including 15 oral presentations – have been accepted across:

 • ASH: The 58th American Society of Hematology Annual Meeting, 3-6 December 2016, San Diego, USA
 • WCLC: The 17th World Conference on Lung Cancer hosted by the International Association for the Study of Lung Cancer, 4-7 December 2016, Vienna, Austria
 • SABCS: The 2016 San Antonio Breast Cancer Symposium, 6-10 December 2016, San Antonio, USA

The December congresses will offer a comprehensive update on AstraZeneca’s portfolio progress and highlight the scientific strength and clinical potential of the company’s cancer medicines – in particular Iressa, Tagrisso and Faslodex – as well as the company’s emerging presence in blood cancers.

Sean Bohen, Executive Vice President, Global Medicines Development and Chief Medical Officer at AstraZeneca, said: “At the end of a memorable year for AstraZeneca in oncology, we will reinforce our leadership in lung and breast cancer research and our growing late-stage pipeline of potential medicines for life-threatening blood cancers. Our data will confirm the superiority of Tagrisso over standard of care chemotherapy in EGFR T790M mutation-positive non-small cell lung cancer and of Faslodex over Arimidex as 1st-line treatment in advanced breast cancer. New data will add to the emerging safety and efficacy profile of acalabrutinib, our potential best-in-class investigational therapy for the treatment of a range of B-cell malignancies.”

At ASH: Rapid progress in haematology research

Less than a year after announcing a majority investment in Acerta Pharma, which is becoming AstraZeneca’s haematology Centre of Excellence, the Company will demonstrate

momentum in blood cancers with new clinical data on acalabrutinib, its investigational, highly selective, potent Bruton tyrosine-kinase (BTK) inhibitor in Phase III development for B-cell malignancies. The 2016 ASH Annual Meeting will feature two oral presentations on acalabrutinib:

 • Acalabrutinib monotherapy in patients with Richter transformation from the Phase I/II ACE-CL-001 clinical study (Oral presentation, Abstract #60, 3 December 2016, 08:45 PST, Room 6AB)
 • Acalabrutinib monotherapy in patients with ibrutinib intolerance: results from the Phase I/II ACE-CL-001 clinical study (Oral presentation, Abstract #638, 5 December 2016, 07:15 PST, Room 5AB)

The Company will also report new pre-clinical data on a range of investigational treatment mechanisms with potential to address unmet medical needs in blood cancers.

At WCLC: Tagrisso data show clinical benefit in EGFR T790M-positive NSCLC in confirmatory Phase III trial

With 26 abstracts and nine oral presentations – including a presentation on AURA3 which will be part of the Presidential Symposium – AstraZeneca will showcase the breadth and potential of its lung cancer portfolio. Tagrisso will be a particularly strong focus, with detailed data from the positive AURA3 trial in patients with EGFR T790M mutation-positive NSCLC who have progressed after EGFR tyrosine kinase inhibitor treatment. This is the first randomised, controlled Phase III trial for Tagrisso against standard-of-care chemotherapy, and includes results from plasma ctDNA testing. Analyses will also be presented on Phase II data in patients with CNS metastases:

Randomised Phase III study of osimertinib vs platinum-pemetrexed for EGFR T790M-positive advanced NSCLC (AURA3) (Oral presentation, Abstract PL03.03, 6 December 2016, 09:05 CET, Hall D)

 • Osimertinib vs platinum-pemetrexed for T790M-positive advanced NSCLC (AURA3): plasma ctDNA analysis (Mini-oral presentation, Abstract MA08.03, 6 December 2016, 11:12 CET, Lehar 3-4)
 • CNS response to osimertinib in patients with T790M-positive advanced NSCLC: pooled data from two Phase II trials (Mini-oral presentation, Abstract MA16.11, 7 December 2016, 15:32 CET, Strauss 2)

Iressa presentations at WCLC include an oral ‘late breaker’ report of over 10 years experience with the US Iressa Clinical Access Program (ICAP):

Analysis of Outcomes in US IRESSA Clinical Access Program (ICAP) Patients on Gefitinib for More Than 10 Years (Oral presentation, Abstract OA23.07, 7 December 2016, 15:25 CET, Stolz 2)

In addition, data from the Phase II ATLANTIC trial of durvalumab in ≥3rd-line treatment of locally advanced or metastatic, EGFR/ALK wild type NSCLC will also be presented.

At SABCS: Phase III Faslodex data extend understanding in advanced breast cancer
Latest data from the Phase III FALCON trial to be presented at the SABCS 2016 congress will build on previous findings demonstrating superior progression-free survival (PFS) with Faslodex over Arimidex in the 1st-line treatment of women with advanced hormone receptor positive (HR+) breast cancer, including an analysis in women with and without metastases that have spread to the liver and/or lung, so-called visceral disease.

Key presentations among the 14 abstracts at SABCS include:

Progression-free survival results in patient subgroups from a Phase III randomised trial of fulvestrant 500mg vs. anastrozole for hormone receptor-positive advanced breast cancer (FALCON) (Poster presentation number: P2-08-02, Poster Session 2, 8 December 2016, 07:30-09:00 CST, Hall 1)

 • Progression-free survival results in postmenopausal Asian women: subgroup analysis from a Phase III randomised trial of fulvestrant 500mg vs anastrozole for hormone receptor-positive advanced breast cancer (FALCON) (Poster presentation number: P2-08-09, Poster Session 2, 8 December 2016, 07:30-09:00 CST, Hall 1)
 • A real-world evidence study to define the prevalence of endocrine therapy-naïve hormone receptor-positive locally advanced or metastatic breast cancer in the US (Poster presentation number: P5-08-20, Poster Session 5, 9 December 2016, 17:00-19:00 CST, Hall 1)

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

About AstraZeneca in Oncology

AstraZeneca has a deep-rooted heritage in Oncology and offers a quickly growing portfolio of new medicines that has the potential to transform patients’ lives and the Company’s future. With at least six new medicines to be launched between 2014 and 2020, and a broad pipeline of small molecules and biologics in development, we are committed to advance New Oncology as one of AstraZeneca’s six Growth Platforms focused on lung, ovarian, breast and blood cancers. In addition to our core capabilities, we actively pursue innovative partnerships and investments that accelerate the delivery of our strategy as illustrated by our investment in Acerta Pharma in haematology.

By harnessing the power of four scientific platforms — immuno-oncology, the genetic drivers of cancer and resistance, DNA damage response and antibody drug conjugates — and by championing the development of personalised combinations, AstraZeneca has the vision to redefine cancer treatment and one day eliminate cancer as a cause of death.

About AstraZeneca and Acerta Pharma

AstraZeneca acquired a majority stake interest in Acerta Pharma and its core asset, acalabutinib in February 2016. Acerta Pharma serves as AstraZeneca’s haematology Centre of Excellence and the Acerta employees provide substantial and valuable expertise in blood cancers.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three main therapy areas – Oncology, Cardiovascular & Metabolic Diseases and Respiratory. The Company also is selectively active in the areas of autoimmunity, neuroscience and infection. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information, please visit www.astrazeneca.comand follow us on Twitter @AstraZeneca.

Media Enquiries
Neil Burrows UK/Global

+44 203 749 5637

Vanessa Rhodes

UK/Global

+44 203 749 5736

Karen Birmingham

UK/Global

+44 203 749 5634

Rob Skelding

UK/Global

+44 203 749 5821

Jacob Lund

Sweden

+46 8 553 260 20

Michele Meixell

US

+1 302 885 2677

Investor Relations
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Lindsey Trickett Cardiovascular & Metabolic Diseases +1 240 543 7970
Nick Stone Respiratory +44 203 749 5716
Christer Gruvris Autoimmunity, neuroscience & infection +44 203 749 5711
US toll free +1 866 381 7277

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdenaneurovetenskap och autoimmunitet. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Boehringer Ingelheim inleder forskning om behandling av allvarlig hörselnedsättning

Boehringer Ingelheim inleder forskning om behandling av allvarlig hörselnedsättning
Ulrika Persson, Medicinskt ansvarig, Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim har inlett ett forskningssamarbete med en av världens ledande experter inom hörselnedsättning, professor Renjie Chai. Med hjälp av stamceller ska man försöka att återskapa degenererade hårceller i örat, en vanlig orsak till allvarlig hörselnedsättning. Idag finns inte någon effektiv behandling för de personer som drabbats.

Över 360 miljoner personer i världen lider av handikappande hörselnedsättning varav 32 miljoner är barn, enligt Världshälsoorganisationen WHO. I Sverige uppskattas 1,4 miljoner personer ha någon form av hörselskada. Antalet antas dessutom öka dramatiskt i och med att allt fler blir allt äldre. Vid allvarlig hörselnedsättning har oftast innerörats hårceller degenererats.

Boehringer Ingelheims samarbetspartner är China Southeast University of Life Science där en av världens ledande experter på allvarliga hörselnedsättningar, professor Renjie Chai, är verksam. Målet för det gemensamma projektet är att återskapa hårceller utifrån stamceller i innerörat och därmed hitta nya behandlingsmetoder vid förlorad hörsel.

– Vi vill snabba på överföringen från grundforskning till klinisk praxis. Genom vårt forskningssamarbete kommer vi att kunna visa på vilka mekanismer som reglerar innerörats stamceller och förhoppningsvis få insikt om hur viktiga signalvägar kan påverkas av små molekyler, kommenterar Renjie Chai.

Samarbetet sker inom ramen för Research Beyond Borders, en av Boehringer Ingelheim nyinrättad organisation, som ska identifiera och stödja spetskompetens och forskning runt utveckling av nya läkemedel såväl inom företagets redan befintliga kärnområden som om sjukdomar med stora ouppfyllda medicinska behov.

– Att vi nu inleder forskning om behandling av allvarliga hörselnedsättningar är ett led i vår satsning på att forska om sjukdomar där det finns stora medicinska behov säger Ulrika Persson, medicinskt ansvarig vid Boehringer Ingelheim i Sverige.

Om örats hårceller

I öronsnäckan (cochlean) finns omkring 15 000 sinnesceller (hårceller). När ljud fortplantas som en våg genom örats vätskekanal (hörselorganet) böjs de små håren på sinnescellerna som aktiveras och skickar en elektrisk impuls till hörselcentrum i hjärnan.

Källa: www.hörsellinjen.se

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim
Telefon: 0708-998 699
E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Ulrika Persson, medicinskt ansvarig, Boehringer Ingelheim
Telefon: 0708-582 181
E-post: ulrika.persson@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 145 dotterbolag och fler än 47 500 anställda. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2015 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 14,8 miljarder Euro varav 20.3 procent återinvesterades i forskning och utveckling. I Sverige återinvesterades 54 miljoner kronor i forskning och utveckling under 2015.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Tidiga fas III-resultat: Xgeva förebygger skelettkomplikationer vid myelom

Tidiga fas III-resultat: Xgeva förebygger skelettkomplikationer vid myelom
Michael Grövdal är läkare och medicinsk rådgivare vid Amgen.

De första resultaten från fas III-studien ’482 visar att den monoklonala antikroppen Xgeva är lika effektiv som bisfosfonater när det gäller att fördröja skelettkomplikationer vid myelom.

– Många myelompatienter lider av nedsatt njurfunktion och kan därför inte behandlas med bisfosfonater. För dessa patienter är de här resultaten mycket hoppingivande, säger Michael Grövdal, hematolog och medicinsk rådgivare vid Amgen.

Myelom är en elakartad form av cancer i benmärgen som i Sverige drabbar cirka 600 personer per år. Det mest påtagliga symtomet vid myelom är skelettsmärta till följd av att myelomcellerna stimulerar bennedbrytning som kalkar ur skelettet och gör det skört. Efter en tid utvecklar många patienter benskörhet och drabbas, utöver svåra smärtor, lättare av frakturer och ryggmärgskompression. För att motverka den skelettnedbrytande effekten ges idag förebyggande behandling med bisfosfonater, zoledronsyra eller pamidronat. Emellertid bör bisfosfonater inte ges till patienter som har försämrad njurfunktion, något som är relativt vanligt vid myelom där cirka en av fem har njursvikt redan vid diagnos.

Nu visar tidiga resultat från fas III-studien ’482 att den monoklonala antikroppen Xgeva (denosumab) motverkar bennedbrytning och på så vis förlänger tiden utan skelettkomplikationer vid myelom i åtminstone lika stor utsträckning som standardbehandling med zoledronsyra.

– Skelettkomplikationer är det enskilt mest plågsamma problemet vid myelom. Därför är det av största vikt att i möjligaste mån fördröja denna problematik, säger Michael Grövdal. Xgeva har potential att bli ett mycket värdefullt behandlingsalternativ för de myelompatienter som inte kan få standardbehandlingen. En annan fördel med Xgeva är att läkemedlet ges som subkutan injektion och inte intravenöst.

Detaljerade resultat av ’482-studien kommer att presenteras vid en framtida vetenskaplig konferens samt publiceras i en referensgranskad tidskrift. Amgen har för avsikt att lämna in dessa data till regulatoriska myndigheter.

Om ’482-studien
Fas III-studien ’482 (Denosumab Compared to Zoledronic Acid in the Treatment of Bone Disease in Subjects With Multiple Myeloma) är en internationell, randomiserad, dubbelblind multicenterstudie där Xgeva jämförts med zoledronsyra för att förebygga skelettkomplikationer hos patienter med nydiagnostiserad myelomsjukdom. I studien randomiserades totalt 1 718 patienter (859 per arm) till behandling med antingen subkutant Xgeva 120 mg och placebo (overksam substans) intravenöst var fjärde vecka, eller intravenös zoledronsyra 4 mg (justerat för njurfunktion) och placebo subkutant var fjärde vecka. Det primära effektmåttet för studien var non-inferiority, det vill säga att Xgeva inte är sämre än zoledronsyra med avseende på tiden till första skelettrelaterade händelse (SRE = skeletal-related event). Som SRE räknas fraktur, (behov av) strålbehandling och/eller kirurgiska ingrepp samt ryggmärgskompression. Sekundära effektmått i ’482-studien var överlägsenhet ifråga om tid till första SRE respektive tiden till första och därpå följande SRE. Också säkerhet och tolerabilitet jämfördes. Biverkningar som observerats hos patienter som behandlats med Xgeva inom ramen för ’482 var generellt i linje med den sedan tidigare kända säkerhetsprofilen. De vanligast förekommande biverkningarna, som mer än 25 procent av de Xgeva-behandlade erfor, var diarré och illamående.

För ytterligare information om bland annat säkerhet, se internationellt pressmeddelande (på engelska): Amgen Announces Positive Top-Line Results From Xgeva® (Denosumab) Phase 3 Trial for Delay of Bone Complications in Multiple Myeloma Patients

Kort om denosumab
Denosumab
är en monoklonal antikropp som genom att binda till RANKL, ett antigen som aktiverar osteoklaster (celler som bryter ner benvävnad), motverkar förlust av benmassa. Denosumab, marknadsfört under namnet Xgeva, är idag godkänt för att förhindra skelettkomplikationer hos vuxna med solida tumörer som spridit sig till skelettet. Exempel på sådana komplikationer är frakturer och ryggmärgskompression (när ryggmärgen trycks ihop av skelettet). Xgeva används även för att behandla så kallade jättecellstumörer i skelettet hos vuxna och ungdomar vars skelett har växt färdigt.

Denosumab marknadsförs också i en annan dos under namnet Prolia, då för behandling av osteoporos (benskörhet).

Läs mer om Xgeva och Prolia på Fass.se.

För ytterligare information, kontakta:
Anna Björlin, kommunikationschef Amgen, tel: 073-835 40 90

Om Amgen
Alltsedan grundandet 1980 har Amgen varit en pionjär inom bioteknologi. Amgens strävan är att bekämpa allvarliga sjukdomar genom att ständigt expandera potentialen av biologiska läkemedel. Med utgångspunkt i en djupgående förståelse för humangenetiken och den mänskliga biologins grundläggande mekanismer söker Amgen identifiera nya viktiga signalvägar som kan ligga till grund för innovativa behandlingar för svårt sjuka personer.

Alkohol orsakar årligen 1000 dödsfall i cancer

Alkohol orsakar årligen 1000 dödsfall i cancer

Varje år dör upp till 1000 svenskar i cancer som orsakas av alkohol. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Svenska Läkaresällskapet SLS, IOGT-NTO och forskningscentret CERA vid Göteborgs universitet. Samtidigt är svenskarna de EU-medborgare som har sämst kunskap om kopplingen mellan alkohol och cancer.

Närmare 30 procent av de cancerfall som alkoholen orsakar i Sverige orsakas av måttlig eller låg alkoholkonsumtion och ju mer individen dricker desto mer ökar risken. Det visar internationell forskning sammanställd i en ny rapport i serien Alkoholen och samhället. Antalet dödsfall i alkoholrelaterad cancer har i Sverige ökat med 7,3 procent sedan 2001. Trots det är svenskarna de invånare inom EU som har lägst kännedom om förhållandet mellan alkohol och cancer.

Folkhälsoarbetets roll är att informera allmänhet och beslutsfattare om alkoholens risker men nya forskningsresultat har inte resulterat i ökade informationsåtgärder.

– Regeringen behöver skärpa Folkhälsomyndighetens informationsuppdrag och myndigheten behöver ta ett större ansvar för att vi ska kunna begränsa de omfattande skador som alkoholen orsakar, menar Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO.

Kopplingen mellan alkohol och cancer är starkast när det handlar om cancer i tjock- och ändtarm för män och i bröst för kvinnor. Mer än tio procent av alla dödsfall i bröstcancer i Sverige orsakas av alkohol.

– Trots att alkohol är den största riskfaktorn för cancer efter tobak, är även kännedomen bland sjukvårdspersonal låg. Läkare och vårdpersonal måste bli bättre på att informera patienter om riskerna med alkoholkonsumtion, säger Stefan Lindgren, ordförande för SLS.

Rapporten kommer att presenteras på Svenska Läkaresällskapets Preventionsdag den 28 november.

Mer information om Preventionsdagen

Läs rapporten i sin helhet

Kontakt:

Claudia Fahlke, föreståndare CERA, Göteborgs universitet. Beroende och prevention, telefon: 070–861 1620, e-post: claudia.fahlke@psy.gu.se
Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO. Alkoholpolitiska frågor, telefon 0733-726214, e-post: johnny.mostacero@iogt.se
Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet. Prevention och information till sjukvården, telefon 08-440 88 68, e-post: stefan.lindgren@med.lu.se

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

​Screening kan förebygga stroke

​Screening kan förebygga stroke
I screeningen används ett tum-EKG som är en enkel och bärbar metod och välstuderad för att upptäcka förmaksflimmer. Emma Svennberg med patient.

Obehandlat förmaksflimmer medför en femfaldigt högre risk för stroke, enligt flera studier.
En forskargrupp på Danderyds sjukhus ville se hur många obehandlade förmaksflimmer som upptäcks genom screening. Resultaten är tydliga och har påverkat de Europeiska riktlinjerna, men ännu inte Socialstyrelsens riktlinjer.

Idag fredag 25 november, disputerar doktoranden Emma Svennberg, blivande kardiolog, med sin forskning ”Screening for atrial fibrillation in highrisk individuals – a stroke preventive effort”.

Hitta obehandlat förmaksflimmer för att förebygga stroke

Förmaksflimmer kan vara svårt att upptäcka av den som är drabbad, då många inte har några symtom och hjärtrytmrubbningen kan komma och gå. Därför antar man att mörkertalet är stort och många går obehandlade. Risken att få en stroke är upp till fem gånger så stor för en person med obehandlat förmaksflimmer.
Emma Svennberg ingår i ett forskarteam lett av professor Mårten Rosenqvist, som bl a studerar hur mycket flimmer som upptäcks om en äldre befolkningsgrupp systematiskt screenas för förmaksflimmer. De man upptäcker får en blodförtunnande behandling som avsevärt minskar risken för stroke orsakad av förmaksflimmer.

Upptäckte en stor andel obehandlat förmaksflimmer

En stor del av avhandlingen var att testa screening på 75- och 76-åriga män och kvinnor boende i Stockholms län och i Hallands län. Totalt har över 7 000 personer testats och teamet fann att tre procent av dem hade förmaksflimmer utan att veta om det, och två procent där diagnosen var känd men personen var obehandlad eller felbehandlad.
– I normala fall skulle en forskare välja att dela upp dessa fall i en kontrollgrupp och en grupp som får behandling för sitt förmaksflimmer, berättar doktoranden Emma Svennberg. Men diagnosen är alldeles för allvarlig, så vi behandlade alla personer som vi upptäckte hade förmaksflimmer. Det försvårar vår tes – att screening kan förebygga stroke – men det är ett självklart val att behandla en så allvarlig sjukdom.

Obehandlat förmaksflimmer hos 35% av inneliggande strokepatienter

I en annan del av Emma Svennbergs doktorsavhandling gjordes en studie på inneliggande strokepatienter på Danderyds sjukhus.
– Underlaget var litet, endast 40 patienter, men resultatet var överväldigande. Hela 35 procent av strokepatienterna hade förmaksflimmer som en underliggande sjukdom, som inte var känd för patienten och/eller behandlad.
– Om vi hade screenat dessa patienter innan de fick sin stroke, som tyvärr även brukar vara mycket allvarlig när den orsakas av förmaksflimmer, hade vi kunnat förhindra en stor del mänskligt lidande och dessutom sparat mycket pengar inom sjukvården.

Europeiska riktlinjer har ändrats på grund av dessa svenska studier

Studierna har lett till att de europeiska riktlinjerna har ändrats till att överväga systematisk screening för äldre.
– Det är visserligen inte en stark rekommendation, men den finns med i riktlinjerna nu till skillnad från tidigare, och bara det är en seger, menar Emma Svennberg. Socialstyrelsen i Sverige vill vänta med att rekommendera förmaksflimmerscreening tills vi har uppföljning under en längre period.

Forskat fram en ”biomarkör” som gör screening ännu mer kostnadseffektiv

En annan del av avhandlingen var att försöka hitta biomarkörer i blodet som visar på en ökad risk för förmaksflimmer. Man undersökte fem olika faktorer och fann att en ökning av NT-pro BNP i blodet hade koppling till en ökad risk för förmaksflimmer. Från tidigare studier vet man att det även medför en ökad risk för stroke. Resultaten var signifikanta.
– Det innebär att en screening kan genomföras ännu mer kostnadseffektivt, menar Emma Svennberg, eftersom man redan genom blodprov kan hitta högriskpersoner.

Nu startar en ny studie ”Strokestop 2” av samma forskarteam, där man kommer att använda sig av den här markören. Genom att det då blir ett enklare förfarande kan en större population screenas.
Uppföljning av studien ”Screening for atrial fibrillation in highrisk individuals – a stroke preventive effort” kommer att ske efter fem år.

Studien

 • Studien ”Screening for atrial fibrillation in high risk individuals – a stroke preventive effort” är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus.
 • Disputationen sker på Danderyds sjukhus 25 november 2016. Opponent är Paulus Kirchhof, professor i kardiovaskulär medicin, University of Birmingham. Han är även ansvarig för de europeiska riktlinjerna inom området.
 • Handledare till Emma Svennberg är professor Mårten Rosenqvist, KI, överläkare Viveka Frykman Kull, KI, samt docent Johan Engdahl, KI. Alla tre är verksamma på Danderyds sjukhus.
 • I screeningen används bl a ett ”Tum-EKG” som är en enkel och bärbar metod vilken är välstuderad för att upptäcka förmaksflimmer.
 • För de inneliggande patienterna på DS strokeenhet användes dessutom en Holterbandspelare som mäter hjärtslagen under 24 timmar. För dessa patienter användes även en tredje metod för ”screeningen”, en ILR-dosa som inopererades intill hjärtat. ILR står för Implanted loop-recorder.

Korta fakta

 • Obehandlat förmaksflimmer medför en femfaldig risk för stroke
 • Ca var femte stroke orsakas av förmaksflimmer (enkelt förklarat är det en blodpropp som lossnar från hjärtat och tar sig upp till hjärnan).
 • Stroke orsakad av förmaksflimmer är ofta en allvarlig stroke. Ca 1/3 dör av sin stroke, 1/3 blir livslångt handikappade och 1/3 klarar sig utan framtida men.
 • På grund av de diffusa eller obefintliga symtomen går väldigt många människor med obehandlat förmaksflimmer. Det har dock blivit bättre sedan detta uppmärksammades några år tillbaka.
  I Sverige behandlas 70% av alla drabbade, med blodförtunnande läkemedel.
 • Det är fler kvinnor än män, som går obehandlade. Kvinnor har dessutom en högre strokerisk än män.
 • Män drabbas av förmaksflimmer i yngre åldrar jämfört med kvinnor.
 • När man behandlar förmaksflimmer med blodförtunnande läkemedel, som t ex NOAK, minskar risken för stroke med minst 64% enligt studier.

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans. Läs mer om oss på www.ds.se