Kliniska farmaceuter minskar risken för felmedicinering

Kliniska farmaceuter minskar risken för felmedicinering
Kvalitetsutvecklare Helen Isberg går rond tillsammans med Jeanette Andersson, klinisk farmaceut anställd på Danderyds sjukhus.

På Danderyds sjukhus Kirurg- och urologklinik finns anställda kliniska farmaceuter som bistår läkaren vid ronder och bl a säkerställer att patientens läkemedelslista stämmer. Detta nya arbetssätt medför mindre risk för felmedicinering och högre patientsäkerhet.

Sedan många år tillbaka har kliniska farmaceuter anlitats på kliniken som konsulter, men klinikledningen såg många fördelar med att anställa. Kontinuitet, ökad samlad kompetens i det patientnära teamet och till och med ekonomiska besparingar.
De kliniska farmaceuterna arbetar framförallt med att utföra enkla läkemedelsgenomgångar i samarbete med läkarna, både på klinikens fyra avdelningar men även på anestesimottagningen inför planerade operationer.

Projekt visade på avsevärda förbättringar

I syfte att undersöka om ett nytt arbetssätt kunde förbättra kvaliteten ytterligare utfördes under våren ett projekt på klinikens urologavdelning.
– När vi gick från att arbeta två timmar per avdelning till heltid på urologavdelningen, nästan fördubblades (86%) antalet utförda enkla läkemedelsgenomgångar och vi identifierade mer än dubbelt (115%) så många fel i läkemedelslistorna, berättar farmaceuten Jeanette Andersson.

Frigör tid för sjuksköterskan

Arbetssättet är nu implementerat på avdelningen.
– Det nya arbetssättet har både säkrat och effektiviserat läkemedelshanteringen, säger Helen Isberg, sjuksköterska och kvalitetsutvecklare. Dessutom spar det tid för sjuksköterskan som tidigare gjorde mycket av det arbete som farmaceuten gör nu.
Förutom att farmaceuten gör enkla läkemedelsgenomgångar och deltar i läkarens ronder, samordnar hon läkemedelshanteringen för vissa av avdelningens patienter inför hemgång.

Klinikledningen och medarbetare positiva

– Sjuksköterskor och läkare, som tidigare har utfört enkla läkemedelsgenomgångar, upptäcker oftast allvarliga fel i en läkemedelslista, men en klinisk farmaceut har en 6-årig universitetsutbildning inom det här området och kan därför upptäcka mycket mer, säger Anna Cohen, chefsjuksköterska på avdelning 65.
Klinikledningen, och avdelningens urologer och sjuksköterskor, var därför väldigt positiva till att testa det nya arbetssättet, när farmaceuten Maria Danell Möller, tillsammans med kvalitetsutvecklare Helen Isberg föreslog det.

– Att patienter får rätt läkemedel är det minsta man kan begära, menar Anna Cohen. Det borde vara en självklarhet.

Korta fakta

 • Upp emot 20 procent av alla sjukhusinläggningar är läkemedelsrelaterade.
 • På Kirurg- och urologkliniken finns numera fyra kliniska farmaceuter och en receptarie anställda.
 • En klinisk farmaceut är en apotekare med magisterexamen i klinisk farmaci och har sex års universitetsutbildning.
 • I det patientnära teamet ingår, förutom klinisk farmaceut, läkare och sjuksköterskor.
 • Förutom lidande för patienten medför felaktig läkemedelsbehandling extra kostnader för sjukvården.
 • Genomsnittlig vårdtid för en patient på Kirurg- och urologkliniken är 2,4 dagar (läkemedelsuppföljning bör ske hos t ex husläkare).
 • En äldre, multisjuk patient kan stå på mellan 20-40 olika medicinska preparat.

Siffror från projektet
(utvärdering av det nya arbetssättet under 8 veckor 2015 på avdelning 65)

 • Antal enkla läkemedelsgenomgångar ökade från 98 till 182 st
 • Antal korrigerade fel i läkemedelslistorna ökade från 98 till 211 st.
  52 % av patienterna hade minst ett fel i sin läkemedelslista.
  Exempel på fel kan vara att ett läkemedel saknas som patienten använder, att ett läkemedel står kvar i läkemedelslistan som patienten inte längre ska använda, fel dos eller fel regim.
 • Signeringsgraden för farmaceuternas förslag till ändringar ökade från 65% till 91%.
  När farmaceuterna identifierar fel i läkemedelslistorna efter den enkla läkemedelsgenomgången framför de förändringsförslagen genom att justera i läkemedelslistorna och skicka detta för signering till ansvarig läkare.

Ansvarig för projektet var Jeanette Andersson och Maria Danell Möller, kliniska farmaceuter, och sjuksköterskan och kvalitetsutvecklare Helen Isberg. Samtliga anställda på Kirurg- och urologkliniken på Danderyds sjukhus AB.

En enkel läkemedelsgenomgång (tidigare kallat läkemedelsavstämning) kartlägger:

 • Vilka läkemedel som är ordinerade och varför.
 • I vilken styrka och dosering läkemedlen är ordinerade.
 • Vilka av dessa patienten använder.
 • Vilka övriga läkemedel inklusive receptfria och naturläkemedel patienten använder.
 • Hur patienten använder läkemedlen, om det finns praktiska problem med läkemedlen och hur följsamheten till ordinationen ser ut.

Läkaren gör en bedömning av om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker. Läkemedelsrelaterade problem som går att lösa direkt ska åtgärdas och vid behov följas upp. Om det efter den enkla läkemedelsgenomgången finns misstanke om kvarstående läkemedelsrelaterade problem ska en fördjupad läkemedelsgenomgång erbjudas.

Så här fungerar en läkemedelsgenomgång på Danderyds sjukhus

På Danderyds sjukhus har man valt att dela upp den enkla läkemedelsgenomgången i tre steg med syfte att patienter som läggs in för slutenvård ska ha en korrekt läkemedelslista inom 24 timmar.
Steg 1: På akuten där läkare tar läkemedelsanamnes med medicinsk rimlighetsbedömning och signerar av aktuella läkemedel.
Steg 2: På avdelningen görs en ytterligare kartläggning med kompletterande information av sjuksköterska eller farmaceut.
Steg 3: På första ronden ska felaktigheterna rapporteras och korrigeras slutligen av läkare.

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans. Läs mer om oss på www.ds.se

Nytt kapital för att utveckla första läkemedlet mot svåraste formen av PMS

Nytt kapital för att utveckla första läkemedlet mot svåraste formen av PMS

Asarina Pharma AB har nu säkrat finansiering för fortsatt utveckling av läkemedelskandidaten Sepranolon. Det är ett efterlängtat besked för många hårt drabbade kvinnor och deras familjer. Med en förstärkning på närmare 70 miljoner kronor förbereder företaget nu en fas IIb-studie som kan bli ett avgörande steg på vägen mot det första läkemedlet mot PMDS.

PMDS är en dold sjukdom som varje månad orsakar ett ofattbart lidande för dem som är drabbade. Därför känns det oerhört positivt att vi nu attraherat det stöd som behövs för att gå vidare med en klinisk studie i USA och flera europeiska länder, säger Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma.

De nya investerarna är franska Idinvest Partners och brittiska Ergomed plc.

De flesta kvinnor upplever någon form av symtom före menstruation, men hos ungefär fem procent av kvinnor i fertil ålder är besvären så allvarliga att de uppfyller diagnoskriterierna för sjukdomen PMDS, premenstruellt dysforiskt syndrom. PMDS leder till återkommande fysiska och emotionella symtom under menstruationscykelns senare del. Problemen kan leda till nedstämdhet, irritabilitet, humörsvängningar och ångest. Många kvinnor mår under dessa dagar outhärdligt dåligt och kan drabbas av utbrott som omöjliggör en fungerande samvaro med andra människor. Även självmordstankar är relativt vanligt förekommande.

Asarina Pharmas läkemedelskandidat Sepranolon har potential att bli den första behandling som tagits fram specifikt för behandling av PMDS. Det nya kapitaltillskottet på cirka 69 miljoner kronor (7 miljoner euro) möjliggör den fas 2b-studie som behövs för att komma vidare.

– Vi har i tidigare studier visat att Sepranolon inte bara lindrar symtom av PMDS utan också att behandlingen bidrar till att normalisera de drabbade kvinnornas vardag med familj och arbete, säger Peter Nordkild. Vi har dragit flera viktiga lärdomar från den förra studien som nu gör att vi är i en bra position att ta nästa viktiga steg i utvecklingen för att Sepranolon ska kunna bli en ny behandling för PMDS.

Den enda tillgängliga behandlingen mot PMDS idag är antidepressiva läkemedel. Dessa är dock inte specifikt framtagna för just PMDS utan används som så kallad tilläggsbehandling. Effekten av dessa är måttlig och biverkningar är vanliga, vilket gör att många patienter avbryter behandlingen.

Forskare vid Umeå universitet bakom Sepranolon
Forskning vid Umeå universitet under ledning av professor Torbjörn Bäckström har visat att PMDS orsakas av att en nedbrytningsprodukt av ett könshormon som påverkar hjärnans emotionella centrum. Det är också Torbjörn Bäckströms forskning som ligger bakom Sepranolon, som nu är under utveckling. Sepranolon är en icke-hormonell så kallad GABA-A-modulerande steroidantagonist (GAMSA) som hämmar aktiviteten hos de provocerande steroiderna i hjärnan.

Om PMDS
PMDS, premenstruellt dysforiskt syndrom, innebär att kvinnorna dagarna före mens upplever någon form av kroppsligt symtom och/eller påverkan på humöret och att besvären är så allvarliga att kvinnans livskvalitet påverkas negativt. PMDS är klassad som en sjukdom och symtomen liknar dem vid depression. Starka humörsvängningar, ilska, irritation, nedstämdhet och gråtattacker är vanligt, liksom trötthet och sömnstörningar. Vanliga somatiska symtom är ömmande bröst, magsmärtor, ledvärk och huvudvärk. Vanligtvis uppträder symtomen direkt efter ägglossning och varar 7–14 dagar varje månad. Sjukdomen kan vara mycket handikappande och ha påtaglig negativ inverkan på möjligheterna till social samvaro, familje- och yrkesliv.

För mer information, kontakta Asarina Pharma AB:
Peter Nordkild, VD, +45 25 47 16 46

Karin Ekberg, Chief Operating Officer, +46 70 458 00 45

Om Asarina Pharma AB
Asarina Pharma AB är ett
svenskt bioteknikföretag, grundat på svensk forskning. Asarina Pharma är
specialiserat på utveckling av läkemedel för behandling av i första
hand PMDS, men också andra premenstruella sjukdomar. PMDS är en delvis
dold kvinnosjukdom, som orsakar ett månatligen återkommande lidande för
ungefär 5 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Bolaget driver ett
unikt utvecklingsprogram som kan resultera i produkter som är
”first-in-class”. Utöver läkemedelskandidaten Sepranolon har Asarina
Pharma också oralt tillgängliga substanser i preklinisk utveckling och
målet är att med goda resultat i fas IIb hitta en partner för fortsatt
utveckling och marknadsföring. Huvudägarna i bolaget är Kurma Biofund I, Rosetta Capital IV och Östersjöstiftelsen.

För ytterligare information: www.asarinapharma.com

Karin Malmqvist – ny chefläkare på Danderyds sjukhus

Karin Malmqvist - ny chefläkare på Danderyds sjukhus
Bildtext: Karin Malmqvist blir tf chefläkare på Danderyds sjukhus från och med 1 november 2016. Hon kommer att fokusera på framtida vårdinnehåll och profilering av DSAB.

Den 1 november tillträder Karin Malmqvist tjänsten som tf chefläkare efter Carl-Göran Ericsson, som går i pension efter nio år som chefläkare på Danderyds sjukhus.
– När jag som AT-läkare kom till Danderyds sjukhus för 30 år sedan, kom jag för att stanna. Nu väntar nya spännande utmaningar, inte minst i arbetet med Framtidens Hälso- och sjukvård (FHS), säger Karin Malmqvist.

– Efter en bred internmedicinsk utbildning blev jag kardiolog. Jag disputerade inom ämnet vänsterkammarhypertrofi (förtjockad hjärtmuskel) och tänkte främst satsa på klinik och en forskarkarriär.
– Men ett vikariat som ledningsansvarig för hjärtintensivvården och sektionschef över hjärtsektionen, fick mig intresserad av ledarskapet. När medicinkliniken delades 2007 blev jag verksamhetschef över Hjärtkliniken och det har jag haft glädjen att vara sedan dess.
Karin Malmqvist kommer att fortsätta som chef på Hjärtkliniken även efter den 1 november, med stöd av överläkare Raffaele Scorza som blir tf klinikchef under det kommande året.

Leder arbetet med att ta fram DS vårduppdrag inom FHS

Under det senaste året har jagKarin Malmqvist varit ansvarig för att ta fram Danderyds sjukhus nya vårduppdrag inom FHS.
– Organisationsfrågor och arbetssätt har alltid engagerat mig. Jag leder bl a lokalfrågorna på DSAB som är högaktuella nu när vi bl a ska få en ny infektionsklinik med flera avdelningar.
– Som tf chefläkare kommer jag att ta över frågor som rör framtida vårdinnehåll och profilering av DSAB, och förstås en hel del andra uppgifter som ingår i chefläkarrollen.

Bygger broar inom SLL

– Jag ser det som en stor utmaning att hålla samman våra kliniker så att vi tillsammans fattar bra beslut och vidareutvecklar DSAB på bästa sätt. Samverkan med övriga vårdgivare inom SLL intresserar mig mycket och jag ser det här uppdraget som en chans att påverka det i positiv riktning. Jag har redan ett stort nätverk både inom och utom sjukhuset och är väl insatt i många frågor, vilket är viktigt när så många frågor ska klaras av under kort tid.

Under många år har DSAB arbetat på bredden med patientprocesser, samverkan mellan kliniker, snabba effektiva arbetssätt, etik och palliativ vård, forskning och undervisning, utmärkta kvalitetsarbeten, personalfrågor och nu även med en ekonomi i balans.
– Effekten av det digra arbete vi gjort kommer våra patienter tillgodo. Och det är viktigt att alla som arbetar här känner stolthet över hur bra vi är, något som även kan locka nya medarbetare till oss, avslutar Karin.

Årets ledare i vården

2011 blev Karin Malmqvist utnämnd till Årets kvinnliga ledare i vården av Dagens medicin med motiveringen: “För sitt modiga ledarskap och framgångsrika utvecklingsarbete i en organisation under stort förändringstryck, där hon har lyckats tänka nytt, motivera och entusiasmera sina medarbetare och ständigt se nya möjligheter.”

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans. Läs mer om oss på www.ds.se

Moberg Pharmas rapport för tredje kvartalet presenteras 8 november – Inbjudan till telefonkonferens

STOCKHOLM, den 1 november 2016 – Den 8 november 2016 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) rapport för delårsperoden januari – september 2016. Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag.

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas vd Peter Wolpert samt CFO Anna Ljung. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum:8 november 2016
Tid:15:00 (CET)

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer innan konferensen börjar:

SE:+46 8 566 426 95
US:+1 646 502 51 20

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
http://www.mobergpharma.se/investerare/kalenderpresentationer

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.com
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, New Skin®, Domeboro®, Fiber Choice® och PediaCare®. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).