Moberg Pharma slutför förvärv av DermoPlast från Prestige Brands

STOCKHOLM, 31 december 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har nu slutfört förvärvet av DermoPlast® från Prestige Brands, Inc i enlighet med de villkor som kommunicerades 6 december. Köpeskillingen uppgick till 47,6 MUSD plus lagervärde.

DermoPlast® är en utvärtes spray som används för att lindra smärta och klåda vid hudsprickor och hudskador. DermoPlast® kommer att säljas genom Moberg Pharmas etablerade försäljningskanaler i USA, via apotekskedjor som exempelvis CVS, Walgreens och Rite Aid samt på stormarknader som exempelvis Walmart och Target, samt direkt till sjukhus. Sjukhus-försäljningen riktar sig framför allt till kvinnor för användning vid hudsprickor, skador och ingrepp i underlivet i samband med och efter förlossning.

Moberg Pharma finansierade förvärvet genom en kombination av befintlig kassa samt en nyligen genomförd riktad nyemission och en emission av obligationer.

DermoPlast® kommer ingå bland Moberg Pharmas strategiska varumärken och förväntas bli bolagets näst största produkt. DermoPlast® förväntas bidra positivt till såväl Moberg Pharmas vinst som kassaflöde per aktie, även inräknat finansieringskostnader, direkt efter slutförandet av transaktionen. För vidare information se bolagets pressmeddelanden publicerade den 6 december 2016 och 7 december 2016.

Rådgivare
Hansen Law anlitades som legal rådgivare för förvärvet av DermoPlast®.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Jeff Vernimb, GM Moberg Pharma North America, telefon: +1 (908) 420 9492, E-mail: jvernimb@mobergpharma.com

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 08.30 (CET) den 31 december 2016.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, DermoPlast®, New Skin®, Domeboro® och Fiber Choice®. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Förändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma

STOCKHOLM, 30 december 2016. Antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma”) har under december 2016 ökat med 3 122 654 i december 2016. Per den 30 december 2016 finns därmed sammanlagt 17 411 842 aktier och röster i bolaget.

Antalet aktier och röster har ökat dels till följd av den riktade nyemission om totalt 2 843 504 aktier som Moberg Pharma AB (publ) annonserade den 7 december 2016 och dels till följd av att 279 150 aktier har tillkommit efter utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för Moberg Pharmas aktiebaserade incitamentsprogram. Nyemissionerna och utnyttjandet av tecknings-optionerna innebär att antalet aktier och röster har ökat med 3 122 654 stycken från 14 289 188 stycken till 17 411 842 stycken och att aktiekapitalet har ökat med 312 265,40 kronor från 1 428 918,80 kronor till 1 741 184,20 kronor.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 8.30 (CET) den 30 december 2016.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, New Skin®, Domeboro® och Fiber Choice®. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Omentia ersätter Hylios Care

Omentia ersätter Hylios Care

Webuild har under det senaste året utvecklat plattformen Hylios Care med olika samarbetspartners. Samarbetet har i många avseenden varit givande men Webuild väljer nu att ta över hela ansvaret av utvecklingen med ett eget in-house team. I och med detta avvecklas Hylios Care och ersätts av Omentia.

”Efter noggrant övervägande väljer vi att lägga ned Hylios Care och ersätta det med Omentia. Hylios hade sina styrkor men även sina svagheter. För att komma till rätta med dessa svagheter gjorde vi bedömningen att det bästa alternativet var att skapa en helt ny grund för framtidens sjukvårdsplattform. Vi tar med oss de positiva erfarenheterna från utvecklandet av Hylios och skapar en ännu bättre och starkare plattform i Omentia” – säger Hammad Al-Saaid CEO för Webuild Group

Omentia ™ är framtidens sjukvårdsplattform som kommer överbrygga klyftorna i kommunikationen och underlätta utbytet av patientinformation inom hela sjukvårdsindustrin. Omentia är CE-märkt och kompatibelt med HIPAA, GDPR, Continua och ISO 27001. All medicinsk information som samlas in av patientens vårdgivare så som husläkare, specialister, sjukhus etc, upptas i centraliserade och säkra platser. Omentia är framtaget med hjälp från läkare och sjukvårdspersonal, men även patienter har varit delaktiga i hur de önskar att hantera sin sjukvård i framtiden. 

Webuild Group är verksam inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, IT samt ekonomi. Inom hälso- och sjukvård är Webuild verksamma under namnet Riddarens vårdcentral – Sveriges modernaste vårdcentral.

Webuild syftar till digitaliseringen och automatisering av tjänster inom hälso- och sjukvård samt omsorgssektorn. Enligt SKL ska Sverige vara ledande inom e-hälsa 2025 och där ämnar Webuild att vara ledande. Redan i dag är Webuild med dess vårdenheter under Riddarens och vårdplattformen Omentia världsledande inom hälsa- och sjukvård. Inom Webuild finns även MinFam vars mål är att vara motsvarigheten till Omentia inom vård och omsorg.

The easiest way to make yourself interesting at #CES2017 in Las Vegas.

The easiest way to make yourself interesting at #CES2017 in Las Vegas.
iZwop™digital business cards.

When someone hand you their business card, send them your digital business card!

While Companies spend millions fighting for the spotlight at CES – a group of clever business people spend USD 1 per month on the digital business card that makes experts say: “Hey, I want one of those, where did you get it?”

Be the one to influence the influencers!

START YOUR 14-DAY FREE TRIAL NOW

NO CREDIT CARD NEEDED FOR THE FREE TRIAL
PRICING: 1 USD/MONTH/USER

  • No apps needed
  • From sign-up to sharing in less than 3 minutes
  • Easy sharing via AirDrop, iMessage or Social media
  • Eco-friendly business card
  • Adds to your SEO and Google ranking
  • Instant saving to contacts
  • A new and funny way to share information

“You know the crowded pile of business cards you eventually throw away after each event? That’s not where YOU want to be after #CES2017 in Las Vegas.

With the iZwop™digital business card you end up in their smartphone, in their contacts or on their homescreen, right next to the apps they use on a daily basis!”

When someone hand you their business card, send them your digital business card.

Get yours now. Ready in minutes.
1 USD/month. 14-Days Free Trial. No credit card needed for the trial.

Start now 

With a digital business card from iZwop™, individuals and professionals can bring the social networking experience to a whole new level. By syncing directly in your phonebook and enabled sharing via airdrop, the iZwop™ digital business cards enables always updated contact details along with analytics on what aspect of your profile viewers are interested in. Creating a iZwop™ business card is as easy as clicking “connect with LinkedIn” and viewing your beautiful digital business card. We already have paying users who are exceedingly happy with the new opportunities our product has brought them!

www.izwop.com

Ny medicinteknisk lagstiftning träder i kraft under 2017

Ny medicinteknisk lagstiftning träder i kraft under 2017

De nya medicintekniska förordningarna förväntas träda i kraft under andra kvartalet 2017. Som en del av Läkemedelsverkets informationsinsatser publicerar myndigheten Frågor och svar gällande de nya förordningarna.

Förslagen till nya EU-förordningar, en för medicintekniska produkter och en för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik antogs i juni 2016 och har sedan varit föremål för språkgranskning av medlemsländerna. EU-kommissionen har nu informerat om att förordningarna förväntas att träda i kraft under andra kvartalet 2017. Tiden för ikraftträdandet är en uppskattning från deras sida och kan därför komma att ändras.

Förordningen för medicintekniska produkter ska börja tillämpas tre år efter att den trätt i kraft och förordningen för in vitro-diagnostik fem år efter att den trätt i kraft.

Läkemedelsverket kommer fortlöpande att informera om det kommande regelverket för medicintekniska produkter. Som en del av våra informationsinsatser publicerar Läkemedelsverket därför Frågor och svar. Nya frågor kommer att besvaras efterhand, vi välkomnar därför insändande av frågor.

Relaterad information

Frågor och svar – nya förordningar för medicinteknik

Kontakt

Registrator@mpa.se

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Brist på Macrodex 60 mg/ml, Rheomacrodex 100 mg/ml och Plasmodex

Brist på Macrodex 60 mg/ml, Rheomacrodex 100 mg/ml och Plasmodex

Marknadsförande företag har meddelat Läkemedelsverket att en restsituation för Macrodex 60 mg/ml, Rheomacrodex 100 mg/ml, och Plasmodex kommer att uppstå. Orsaken är att tillverkningen hos nuvarande tillverkare har upphört. En produktionsflytt har påbörjats. Macrodex 60 mg/ml och Rheomacrodex 100 mg/ml är restnoterade från 2017-01-01 och Plasmodex bedöms bli restnoterad från 2017-06-01.

Macrodex 60 mg/ml och Plasmodex är dextran 70-produkter som används som plasmaersättning och blodvolymexpanderande medel. Macrodex har också viss användning som trombosprofylax. Rheomacrodex 100 mg/ml är en dextran 40-produkt som används för att förebygga eller behandla olika typer av cirkulationsrubbningar bland annat i samband med kärl- och plastikkirurgi.

I dagsläget finns inget besked om när läkemedlen åter kan vara tillgängliga på den svenska marknaden.

Förskrivare ombeds följa regionala/lokala behandlingsrekommendationer. För behandling av hypovolemi är alternativ som används hydroxyethylstärkelse (HES) eller gelatin inom operationssjukvården, och albumin eller gelatin inom intensivvården. För att ersätta antikoagulationseffekten av dextran används annat antikoagulerande preparat.

Vid behov finns det möjlighet att ansöka om licens för likvärdiga dextranprodukter godkända i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet för sådana produkter.

Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information till höger.

                                                                                  

Relaterad information

Information om licens

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Promore Pharma and Cellastra Inc. announce Phase III clinical collaboration to develop therapeutic peptide PXL01 for the US market

Promore Pharma and Cellastra Inc. announce Phase III clinical collaboration to develop therapeutic peptide PXL01 for the US market
“This co-development initiative for PXL01 in the US market is pivotal to our strategic approach and Cellastra is an ideal partner for us,” said Jonas Ekblom, President of Promore Pharma,

PXL01 first indication targets major unmet need for prevention of post-surgical adhesions after tendon- and nerve-repair procedures.

STOCKHOLM, SWEDEN and SAN FRANCISCO, CA, December 21, 2016– Promore Pharma, a specialist biopharmaceutical developer of therapeutic peptides, and Cellastra Inc., a clinical stage developer of pharmaceutical assets, today announced the signing of a term sheet, towards a strategic collaboration for the Phase III clinical development of PXL01 and subsequent registration and marketing in the US and Canada.

“This co-development initiative for PXL01 in the US market is pivotal to our strategic approach and Cellastra is an ideal partner for us,” said Jonas Ekblom, President of Promore Pharma, “Together we will deploy our combined development capabilities and networks to expedite the development of this first-in-class pharmaceutical product for the North American market.”

The collaboration will target a first indication of prevention of post-surgical adhesions after tendon- and nerve-repair procedures in the hand, arm and foot.Adhesions frequently occur during the healing process, when scar tissue forms and connects tendons to the surrounding tendon sheath, thereby impeding normal tendon function.

Adhesions are common to all invasive surgical procedures, in particular after tendon injuries in the hand. Hand injuries usually affect young, active and otherwise healthy people and are often caused by sports or recreational injuries or work-related accidents. These adhesions tend to cause reduced mobility and difficulties performing everyday work task and recreational activities that involve fine motor skills such as the use of machinery, computers, playing instruments and sports. The result may be a substantial and permanent impairment of quality of life. An estimated target market of more than 350,000 tendon and nerve repair procedures with a high risk of incapacitating post-surgical adhesions/scars are conducted annually in North America. There are no pharmaceutical products available on the market to prevent adhesions and scars.

“PXL01 is an advanced clinical-stage asset with a perfect fit for Cellastra’s strategy around first- and best-in class products for tissue repair and wound healing – the treatment focus-area where our US development expertise can be leveraged optimally,” commented Karl Mettinger, co-founder, President and CEO, Cellastra Inc.

“PXL01 addresses the large unmet medical need that exists because 30-50 percent of sports and many work and home activity injuries involve tendons, all with substantial quality of life consequences and substantial cost of health care,” said Professor Christopher H. Evans, Rochester, Maurice Müller Professor of Orthopaedic Surgery Emeritus, Harvard Medical School. He is a new member of the Cellastra Scientific Advisory Board and senior author of a recent review publication of new treatment modalities for tendon repair2.

Promore Pharma, which discovered and developed PXL01, has reported promising safety and efficacy results in a peer-reviewed publication of a Phase IIb prospective, randomized, placebo controlled, double-blind clinical trial involving 138 patients undergoing flexor tendon repair surgery[1]. This proprietary product candidate is based on a human peptide sequence that is part of the innate immune system and found to have potent anti-infective, anti-inflammatory, and immunomodulatory effects. PXL01 has been shown to limit the production of inflammatory markers and to down-regulate secretion of Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1), considered to reflect important mechanisms in the cause of scarring and adhesions.

Deal terms of the collaboration have not been disclosed.

[1](Wiig et al, PLOS One, 2014, 9, 10 e110735), 2 Docheva et al, Adv Drug Deliv Rev. 2015, 84:222

###

About Promore Pharma (www.promorepharma.com)
Promore Pharma, is a biopharmaceutical company specialized in the development of therapeutic peptides for local application in advanced wound care. The company’s vision is to develop a portfolio of unique development programs representing high medical value in advanced wound- and skin care that ultimately, through global partnerships, will result in first-in-class products. The current development pipeline includes several therapeutic peptides of which two programs are in clinical development, with potential for use in several medical applications. Rosetta Capital, Midroc New Technology and PharmaResearch Products Ltd are the main investors in Promore Pharma, which is affiliated with Lipopeptide AB.

About Cellastra Inc. (www.cellastra.com)
Cellastra Inc. is a private biotech firm in San Francisco, founded and managed by proven industry executives with a mission to develop first-in-class therapeutics and disruptive technologies that address serious unmet medical needs through partnerships designed to reduce risk and accelerate product development. Cellastra identifies and in-licenses assets, multiplying value by completing preclinical/clinical development via partnerships with world class institutions, then monetizes programs through partnering with pharmaceutical companies at relevant milestones.The initial portfolio focuses on tissue and tendon repair and a platform of collagen mimetic peptides for wound healing using proprietary stem cell, exosome and biomatrix combinations.

Contact
Jonas Ekblom

President, Promore Pharma

Tel: [+1] 714 369 0478

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Karl L. Mettinger

President and CEO, Cellastra Inc

Tel: [+1] 877 650 3417

E-mail: karl.mettinger@cellastra.com

I Karolinska Institutet Science Park finns mer än 80 företag verksamma inom life science. KI Science Park finns i Solna och i Flemingsberg och tillhandahåller kontor, laboratorier, service och life science specifika stödfunktioner. 

Karolinska Institutet Science Park ska, som en del av Karolinska Institutets innovationssystem, nyttiggöra forskningsresultat inom life science, genom att skapa en affärsutvecklande miljö av högsta internationella kvalitet för tillväxt av nystartade och etablerade företag och utgör därmed ett stöd för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Nya krav på tillstånd vid hantering av narkotika på apotek

Nya krav på tillstånd vid hantering av narkotika på apotek

Som Läkemedelsverket tidigare meddelat, krävs det från och med den 1 januari 2017 tillstånd för att på apotek göra en beredning med ett narkotiskt ämne som verksam beståndsdel. Detta rör alla typer av apotek (öppenvårdsapotek, extemporeapotek och sjukhusapotek) som tillverkar extemporeberedningar med narkotiska substanser. Det kommer också att krävas tillstånd för ett apotek att sälja annan narkotika än narkotiska läkemedel.

Den 1 juli 2016 ändrades lagen (1992:860) om kontroll av narkotika (se SFS 2016:532). Lagen reglerar bland annat vem som har rätt att hantera narkotika och bygger på FN:s narkotikakonventioner, av vilka det framgår att huvudregeln är att ett särskilt tillstånd ska krävas för tillverkning och handel med narkotika. För att den svenska lagstiftningen ska vara utformad i enlighet med FN-konventionerna har riksdagen därför beslutat om följande ändringar som trädde i kraft den 1 juli.

Krav på tillstånd för apotek vid tillverkning av narkotiska extemporeläkemedel

I 4 § lagen om kontroll av narkotika definieras tillverkning som framställning, omvandling, bearbetning, avvägning, uppräkning, förpackning eller ompackning av narkotika. Det anges också att tillverkning av narkotika endast får bedrivas av den som har tillstånd till det. Tidigare har det i samma paragraf funnits ett undantag från kravet på tillstånd för att på apotek göra en beredning med ett narkotiskt ämne som verksam beståndsdel. Detta undantag togs i och med ändringen bort, vilket innebär att alla apotek som tillverkar narkotiska extemporeberedningar behöver tillstånd från Läkemedelsverket.

Krav på tillstånd för apotek vid handel med annan narkotika än narkotiska läkemedel

5 § lagen om kontroll av narkotika ändrades så att ett öppenvårdsapotek enbart får bedriva handel med narkotiska läkemedel utan särskilt tillstånd enligt lagen om kontroll av narkotika. Om ett apotek önskar sälja annan narkotika, krävs tillstånd att handla med narkotika från Läkemedelsverket.

Den som enligt tidigare lagstiftning omfattats av undantagen och därmed haft rätt att tillverka eller handla med narkotika utan särskilt tillstånd, får fortsätta med sådan hantering utan särskilt tillstånd som längst till och med den 31 december 2016.

Allmänt om tillståndsprövningen

Enligt 8 § lagen om kontroll av narkotika, är det till Läkemedelsverket man ska ansöka om tillstånd att hantera narkotika. Läkemedelsverket ska förena tillståndet med de villkor som behövs och tillståndet kan återkallas om det behövs för att förebygga missbruk av narkotika eller om tillståndsinnehavaren har åsidosatt föreskrifter eller villkor eller om det finns andra särskilda skäl till återkallelse.

Enligt 11 a § ska den som söker om eller har fått tillstånd att tillverka eller handla med narkotika betala särskilda avgifter som bestäms av regeringen. Ansöknings- och årsavgiften specificeras i 14 § förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika till 20 000 kr. Enligt 13 § förordningen får Läkemedelsverket, om det finns särskilda skäl, sätta ned avgiften. En sådan nedsättning bör föregås av en skriftlig ansökan från sökanden/tillståndsinnehavaren.

                                                                                  

Kontakta oss

Karolina Rosell
Utredare
Enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika
Tel: 018-17 49 20

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Moberg Pharma slutför avyttringen av PediaCare för 5,6 MUSD

STOCKHOLM, 19 december 2016 – Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolaget har slutfört avyttringen av varumärket PediaCare® till Strides Arcolab International Limited, UK för en total köpeskilling om 5,6 miljoner USD, varav 0,6 miljoner USD utgör lagervärdet.

Moberg Pharmas strategi är att bygga värde genom lönsam tillväxt av strategiska varumärken, förädling av utvecklingsprojekt samt förvärv.

PediaCare® ingick i en portfölj som förvärvades i juli 2016, där huvudsyftet var att förvärva New Skin®, ett strategiskt varumärke för Moberg Pharma. Avyttringen av PediaCare® medför ingen reavinst eller reaförlust och möjliggör ytterligare fokus för Moberg Pharma på dess kärnverksamhet.

Rådgivare
Hansen Law anlitades som legal rådgivare för försäljningen av PediaCare®.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 08.30 (CET) den 20 december 2016.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, New Skin®, Domeboro® och Fiber Choice®. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produkt-utveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Antaros Medical och Almi Invest investerar 3 miljoner kronor i Emeriti Pharma

Antaros Medical och Almi Invest investerar 3 miljoner kronor i Emeriti Pharma

Emeriti Pharma, som utvecklar ett nytt läkemedel mot hudsjukdomar tar in två miljoner kronor i riskkapital från Antaros Medical. I emissionen på totalt tre miljoner kronor deltar också den befintliga ägaren Almi Invest. Emeriti Pharma meddelar samtidigt att bolaget just nu genomför en Fas 1 studie med sin läkemedelskandidat.

Emeritis läkemedelskandidat EP0003 är en patenterad molekyl, som specifikt hämmar ett kritiskt enzym involverat i utvecklingen av några viktiga hudsjukdomar. Detta är ett helt nytt koncept för behandling av rosacea och psoriasis. Projektet genomför nu den första kliniska studien i Fas 1. Tidigare pre-kliniska studier visar att EP0003 är mycket potent, har bra egenskaper för administrering på huden och stora säkerhetsmarginaler.

– Vi är väldigt glada över att Antaros Medical AB går in som partner och att Almi Invest ökar sitt engagemang i bolaget. Deras finansiering ger oss möjlighet att genomföra Fas 1 studien på ett bra sätt samt påbörja planeringen för den fortsatta utvecklingen av EP0003, säger Emeriti Pharmas VD David Gustafsson.

Antaros Medicals VD Johannes Hulthe tillägger:

– I och med Emeriti Pharmas kliv in i klinisk fas ser vi en tydlig synergieffekt mellan Antaros robusta kompetens inom klinisk läkemedelsutveckling, och, längre fram också tillgång till innovativa metoder och tekniker för bildanalys av läkemedlets effekt, i detta fall hudförändringar efter behandling. Vi är mycket stolta över att få bidra till den fortsatta utvecklingen av EP0003.

Om Rosacea:

Rosacea är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som angriper ansiktet med rodnad och ibland acneliknande förändringar. Flera olika bakomliggande mekanismer diskuteras. Patienten upplever ofta en försämrad livskvalitet.

Psoriasis är en kronisk hudsjukdom som ger röda fläckar, som fjällar och ibland kliar. Sjukdomen anses vara autoimmun, dvs de inflammatoriska cellerna angriper en kroppsegen struktur. Lindriga former, som är vanligast, behandlas lokalt.

Om Emeriti Pharma:

Emeriti Pharma har sitt ursprung i forskning på AstraZeneca i Göteborg. De fyra grundarna är styrelseordförande Björn Wallmark, vd David Gustafsson och kemisterna Tomas Fex och Bengt Olsson. Alla har lång forskarerfarenhet från läkemedelsindustrin. Emeriti Pharma har laboratorium och kontor i AstraZenecas BioVenture Hub beläget inom AstraZenecas lokaler i Mölndal. Företaget coachas av Sahlgrenska Science Park.

Om Antaros Medical:Antaros Medical är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom Life Science området. Genom en kombination av innovativa PET och magnetkamera metoder, bred erfarenhet av läkemedelsutveckling samt djup sjukdomskunskap så levererar Antaros Medical unika studier för kostnadseffektiv klinisk läkemedelsutveckling. Antaros Medical är baserat i BioVentureHub i Mölndal och i Uppsala, Sverige. Företaget är specialiserat på hjärta-kärl/metabola sjukdomar och cancer. Antaros Medical har ett globalt kundnätverk med båda stora och små läkemedelsutvecklande företag.Läs mer på: www.antarosmedical.com

För mer information kontakta: 

Antros Medical, Johannes Hulthe, vd johannes.hulthe@antarosmedical.com

Emeriti Pharma, David Gustafsson, vd david.gustafsson@emeritipharma.se . Tel.  070-695 15 34

Almi Invest, Christian Björkman, Investment Manager christian.bjorkman@almiinvest.se

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i tidiga tillväxtbolag. Vi finns över hela landet genom 8 regionala riskkapitalfonder och en nationell GreenTech fond. Almi Invest har investerat i över 500 bolag och portföljen består idag av ca 400 tillväxtbolag i olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.