MSD får positivt CHMP-utlåtande för pembrolizumab för första linjens behandling av metastaserande icke-småcellig lungcancer

MSD, känt som Merck & Co., Inc. i USA och Kanada, meddelar att Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, den 15 december har gett ett positivt CHMP-utlåtande för PD-1-hämmaren pembrolizumab (Keytruda®) för behandling av metastaserande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna patienter med ett högt PD-L1-uttryck och som saknar mutationer i EGFR eller ALK. Nästa steg är att det positiva utlåtandet ses över av EU-kommissionen som väntas lämna slutgiltigt svar under första kvartalet 2017.

Utlåtandet bygger på data från studien KEYNOTE-024 som tidigare i år visat överlägsen progressionsfri överlevnad samt totalöverlevnad för pembrolizumab som monoterapi, jämfört med kemoterapi, hos patienter med höga nivåer av PD-L1-uttryck (tumor proportion score, TPS ≥50%). Pembrolizumab är därmed den första PD-1-hämmaren som rekommenderas för godkännande av CHMP för första linjens behandling av metastaserande icke-småcellig lungcancer.

– MSD har visat att PD-L1-testning förbättrar möjligheterna att förutsäga vilka patienter som har störst nytta av behandling av metastaserande icke-småcellig lungcancer med pembrolizumab, och bidrar därigenom med ett utmärkt exempel på ”precision medicine”, säger Ulf Janzon, tf VD på MSD i Sverige. Då pembrolizumab visat sig vara överlägset kemoterapi för NSCLC-patienter med högt PD-L1-uttryck, samarbetar MSD aktivt med TLV, NT-rådet och vården för att säkerställa att pembrolizumab blir tillgängligt för dessa patienter så snart det är möjligt efter ett EU-godkännande.

Läs mer i det amerikanska pressmeddelandet från MSDs moderbolag Merck & Co., 

Läs mer i EMA:s utlåtande.

Om Pembrolizumab

Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt som monoterapi för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom hos vuxna, samt för lokalt avancerad eller metastaserande PD-L1-positiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit godkänd behandling för dessa innan de behandlas med pembrolizumab.

Om Lungcancer

Lungcancer bildas i lungvävnaderna, oftast i celler som bekläder luftpassagerna, och är en av de ledande dödsorsakerna världen över. Varje år dör fler människor av lungcancer än bröst-, prostata- och koloncancer sammanlagt. De två huvudsakliga typerna av lungcancer är icke-småcellig och småcellig. Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) är den vanligaste typen av lungcancer och svarar för cirka 85 procent av alla fall. Den relativa femårsöverlevnaden för patienter med avancerad, metastaserad (Stadium IV) lungcancer uppskattas till 2 procent.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

Nya preparat på dopinglistan för 2017

Från 1 januari 2017 gäller ny dopinglista. Nytt på listan är bland annat tillägg av substansnamn till exempel Higenamine som på senaste tiden påträffats i kosttillskott. Även tydligare regler för inhalation av Beta-2-stimulerare (astmamediciner) har gjorts.

Higenamine är en beta-2-stimulerare som är förbjuden enligt WADA:s dopinglista. Förbudet gäller alltid, såväl vid tävling som utanför tävling.

Här kan du läsa Svensk Antidopings summering av större förändringar jämfört med 2016 års lista och den svenska översättningen av dopinglistan 2017.

WADA:s dopinglista på svenska 

Här hittar du mer information om antidopingarbetet

Information om kosttillskott 

Idag publicerade Östersundsposten en nyhet om Östersund kommuns undersökning av kosttillskott – där över hälften av kosttillskotten var olagliga. Läs artikeln på op.se 

För mer information kontakta 


Linn Gustavsson
 
Riksidrottsförbundet, Antidoping Information och utbildning samt kontrollverksamhet
08-699 62 43

Sju av tio patienter med myeloproliferativa neoplasmer, MPN, har minskad livskvalitet och nedsatt arbetskapacitet på grund av sin sjukdom

Sju av tio patienter med myeloproliferativa neoplasmer, MPN, har minskad livskvalitet och nedsatt arbetskapacitet på grund av sin sjukdom

Det visar den internationella tvärsnittsstudien MPN LANDMARK survey där 699 patienter från sex olika länder, på fyra kontinenter ingått. 71 procent av patienterna i studien upplevde att de hade reducerad livskvalitet.1 Dessutom minskade deras arbetskapacitet med i genomsnitt 35 procent, vilket tyder på att minskad livskvalitet även kan påverka arbetslivet. Studien presenterades av Novartis på den internationella hematologikongressen ASH i San Diego, 3-6 december.

– Resultatet är inte alls förvånande utan stämmer väl överens med vår bild av hur vardagen ser ut för patienter med MPN. Symtomen för den här patientgruppen har varit väldigt underskattade och den här studien visar hur viktigt det är att följa MPN-patienters symtom på ett strukturerat sätt, säger Liselott Eriksson, ordförande för Blodcancerförbundet.

MPN är en grupp ovanliga och livshotande blodcancersjukdomar som kan påverka livskvaliteten negativt och förkorta livet hos dem som drabbas2. Myelofibros, MF och polycytemia vera, PV, är de två allvarligaste formerna av MPN och medför ett antal symtom som trötthet, nattsvettningar, klåda, förstorad mjälte, och hjärtkärl-komplikationer2-5. Essentiell trombocytopeni, ET, ger liknande men i allmänhet lättare symtom än PV och MF 3.

I den internationella studien MPN LANDMARK ingick 699 patienter från sex länder på fyra kontinenter. Syftet med studien var att få bättre förståelse för hur MPN påverkar patienternas livskvalitet, dagliga aktiviteter, arbetskapacitet och känslomässigt välmående1.

Majoriteten (71 procent) av patienterna som deltog i studien upplever att de har reducerad livskvalitet. Många av patienterna uppgav också att de lider av känslomässiga påfrestningar associerade till sjukdomen.

I genomsnitt minskade patienternas förmåga att utföra dagliga aktiviteter med 40 procent och deras arbetsförmåga med 35 procent. Dessutom hade de som förvärvsarbetade i genomsnitt missat 3,1 timmar av sin arbetstid den senaste veckan på grund av sjukdomen1.

Resultaten visar också att över 75 procent av patienterna som hade symtom av sin sjukdom upplevde en signifikant minskning i livskvalitet på grund av sina symtom: 83 procent av MF-patienterna, 72 procent av PV-patienterna och 74 procent av ET-patienterna, vilket ligger i linje med tidigare publicerade studier2,6. Det vanligaste symtomet under gånga året, för alla tre sjukdomsgrupperna, var trötthet (fatigue) (MF, 53%, PV, 45 %, ET 64%), detta var också det symtom som patienterna uppgav att de helst skulle vilja bli av med. Utöver fysiska symtom kände ungefär en tredjedel av patienterna i studien ängslan och oro över sjukdomen, framförallt de med MF och PV (MF, 34 %, PV, 29 %, ET, 26 %)1.

Om LANDMARK survey

MPN LANDMARK survey är en tvärsnittsstudie med MPN-patienter och behandlande läkare i Tyskland, Italien, Storbritannien, Japan, Kanada och Australien. Patienterna (174 MF, 223 PV, 302 ET) som deltog i studien fyllde i en webb-baserad enkät för att skatta sina MPN-relaterade symtom under det senaste året och hur sjukdomstillståndet påverkat deras livskvalitet och arbetskapacitet. Vidare resultat från studien kommer att presenteras under nästa år.

Resultaten från den internationella undersökningen ligger i linje med tidigare resultat från den av Incyte finansierade MPN Landmark survey som tidigare genomförts i USA1.

Flera MPN-studier presenterades på ASH

Novartis Onkologi presenterade flera studier kring MPN, däribland data på ruxolitinib, bland annat på effekt och säkerhet från studien JUMP där 2233 patienter med myelofibros ingår7.

Presskontakt:

Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34

Referenser

1.Harrison C, Koschmieder S, Foltz L, et al. The Impact of Myeloproliferative Neoplasms (MPNs) on Patients’ Quality of Life and Productivity: Results from the International MPN LANDMARK Survey. Abstract #4267. 58th ASH Annual Meeting & Exposition of the American Society of Hematology (ASH) San Diego, California, 2016.

2.Titmarsh G, Duncombe A, McMullin M, et al. How Common are Myeloproliferative Neoplasms? A Systematic Review and Meta-analysis. Am. J. of Hematol. 2014:1-7.

3.Zimmerman M et al. Myeloproliferative Disorders and Myelo_brosis. Am J Manag Care. 2012 May; 18 (3 Spec No.):SP131-3.

4.Leukemia & Lymphoma Society. “Myelofibrosis Facts.” Available at: http://www.lls.org/sites/default/files/file_assets/FS14_Myelofibrosis_Fact%20Sheet_Final9.12.pdf. Accessed November 2016.

5.Leukemia & Lymphoma Society. Polycythemia Vera Facts. June 2012. Available at http://www.lls.org/content/nationalcontent/resourcecenter/freeeducationmaterials/mpd/pdf/polycythemiavera.pdf. Accessed November 2016.

6.Mesa RA, Niblack J, Wadleigh M, et al. The Burden of Fatigue and Quality of Life in Myeloproliferative Disorders (MPDs): An International Internet-based Survey of 1,179 MPD Patients. Cancer. 2007;109(1):68-76.

7.Foltz et al. Safety and Efficacy of Ruxolitinib for the Final Enrollment of JUMP: An Open-Label, Multicenter, Single-Arm, Expanded-Access Study in Patients with Myelofibrosis (N = 2233) Abstract # 3107. 58th ASH Annual Meeting & Exposition of the American Society of Hematology (ASH) San Diego, California, 2016.

Novartis

Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, kostnadsbesparande generiska produkter och ögonvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2015 till 49,4 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 8,9 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och har 118 000 anställda. Företagets produkter finns tillgängliga i över 180 länder. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Positivt utlåtande för baricitinib som ny behandling av ledgångsreumatism hos vuxna

Den vetenskapliga kommittén CHMP, inom europeiska läkemedelsmyndigheten, är positiv till att baricitinib – en selektiv JAK1- och JAK2-hämmare i tablettform, godkänns för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna som inte svarar tillräckligt på konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel eller när intolerans eller kontraindikation föreligger mot en eller flera av dessa behandlingar. Baricitinib kan användas i monoterapi eller i kombination med metotrexat.

– Reumatoid artrit är en tärande sjukdom som kan ha förödande inverkan på livskvaliteten. Trots dagens mycket effektiva behandlingsalternativ är det flera patienter som inte uppnår behandlingsmålen eller remission, det vill säga får en varaktig tillbakagång av smärta och svullnad i de angripna lederna. Det finns därför fortfarande ett fortsatt behov av att utveckla fler behandlingar för att förbättra den samlade patientvården, säger Esbjörn Larsson, reumatolog och medicinsk rådgivare på Lilly. Baricitinib är den första JAK-hämmaren som får ett positivt utlåtande från CHMP för behandling av reumatoid artrit i Europa. Det är en viktig milstolpe för människor med reumatoid artrit, och Lillys målsättning är att förbättra utfallet för dem som drabbas av denna kroniska sjukdom.

Det positiva beskedet från CHMP baseras på kommitténs granskning av fem fas 3 kliniska prövningar (RA-BEGINRA-BEAM, RA-BUILD, RA-BEACON och RA-BEYOND) i vilka patienter med måttligt till svår aktiv reumatoid artrit behandlats med baricitinib. Studiedeltagarna representerade en bred patientpopulation däribland de som varit metotrexat-naiva samt de som haft otillräcklig effekt av behandling med metotrexat, konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs) och TNF-hämmare.

Baricitinib är en selektiv och reversibel JAK1- och JAK2-hämmare i tablettform som tas en gång dagligen. Det finns fyra kända JAK-enzymer: JAK1, JAK2, JAK3 och TYK2. Cytokiner beroende av JAK-enzymer har visat sig vara inblandade i uppkomsten och utvecklingen av en rad inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. JAK-hämmare kan därför innebära ett nytt angreppssätt vid behandling av ett brett spektrum av inflammatoriska sjukdomstillstånd.

Inom de närmaste månaderna väntas EU-kommissionen fatta beslut om ett försäljningsgodkännande för baricitinib inom EU – som, om det godkänns, kommer att marknadsföras som Olumiant®.

Läs mer om CHMPs beslut här

Mer information om det kliniska prövningsprogrammet för baricitinib finns på www.clinicaltrials.gov

För ytterligare information vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, tel: 08-737 88 00

SEBAR00034s

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

AbbVies HUMIRA® godkänt för behandling av ungdomar med Hidradenitis Suppurativa (HS)

AbbVies HUMIRA® godkänt för behandling av ungdomar med Hidradenitis Suppurativa (HS)
  • EU-kommissionen har godkänt HUMIRA (adalimumab) för behandling av måttlig till svår aktiv Hidradenitis suppurativa (HS) hos ungdomar från 12 år som inte svarar tillräckligt på konventionell systemisk HS-behandling
  • HUMIRA är det första godkända biologiska behandlingsalternativet för HS-patienter inom EU från 12 år
  • HS är en smärtsam, kronisk inflammatorisk hudsjukdom som påverkar cirka 1 procent av världens befolkning1-2

– HS kan börja i unga år och därför påverka livet under lång tid. När stora bölder slår upp är de både fysiskt och psykiskt handikappande, många skäms över lukten och känner sig oattraktiva. Behandlingen är medicinsk eller kirurgisk beroende på sjukdomens allvarlighetsgrad. Humira är godkänt och väldokumenterat och har visat sig minska HS-symtomen, inklusive smärta, ett viktigt framsteg i hanteringen av HS. Nu får också barn och ungdomar med svår till medelsvår HS möjlighet till behandling med Humira, säger Lennart Emtestam, professor vid Hud- och Venkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm och huvudprövare för den registreringsgrundande PIONEER II-studien i Sverige.

HS är en kronisk hudsjukdom som kännetecknas av en inflammation i huden, oftast i armhålor, ljumskar, på skinkorna och under brösten.2,3 Ett antal fysiska symtom är associerade med HS, såsom återkommande, smärtsamma bölder och knölar (noduli), fistelgångar och ärrbildning. Dessa symtom kan leda till fysisk begränsning och psykologisk påverkan som negativt inverkar på patienternas livssituation. 2,4,5 HS uppskattas drabba 1 procent av den vuxna befolkningen. Prevalensen av HS bland ungdomar i åldrarna 12 och 17 år uppskattas vara 0,09 procent (298 av totalt 328 634 undersökta ungdomar var diagnostiserade för HS). 6 Det kan vara svårt att diagnostisera sjukdomen och många patienter upplever långvariga fördröjningar i diagnos och behandling.1,2

Sedan första godkända indikationen för 13 år sedan har HUMIRA fått godkännanden i mer än 90 länder med 14 olika indikationer7,8 och har använts för behandling av över en miljon patienter.9

Referenser:

1.Dufour DN, Emtestam L, Jemec GB. Hidradenitis suppurativa: a common and burdensome, yet under-recognised, inflammatory skin disease. Postgrad Med J. 2014;90:216-221.

2.Jemec G. Hidradenitis Suppurativa. N Engl J Med. 2012; 366:158-64.

3.Kimball, AB, Jemec, GB. Assessing the Validity, Responsiveness, and Meaningfulness of the Hidradenitis Suppurativa Clinical response (HiSCR) as the Clinical Endpoint for Hidradenitis Suppurativa Treatment. Br J Dermatol. 2014.

4.Zouboulis CC, Tsatsou F (2012) Disorders of the Apocrine Sweat Glands. In: Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K (eds) Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 8th ed, McGraw Hill, New York Chicago, pp 947- 959.

5.American Academy of Dermatology. Hidradenitis suppurativa. Available at: http://www.aad.org/dermatology-a-to- z/diseases-and-treatments/e—h/hidradenitis-suppurativa. Accessed July 16, 2015.

6.European Medicines Agency decision P/0121/2013. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/PIP_decision/WC500144686.pdf. Accessed October 31, 2016.

7.Pharmaceutical and Medical Devices Agency (PMDA). New Drugs Approved in FY 2013. Available at:http://www.pmda.go.jp/files/000153463.pdf#page=1. Accessed October 31, 2016.

8.Data on File, AbbVie Inc. IMS NPA and IMS NSP cumulative data as of June 2016.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som bildades år 2013 efter delningen av Abbott. Med hjälp av kunniga och engagerade medarbetare och en unik innovationsstrategi arbetar vi för att hitta lösningar på svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 28 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 130 medarbetare och huvudkontor i Solna. För mer information om företaget besök www.abbvie.se och www.abbvie.com eller följ oss på Twitter @abbvie_se.

Moberg Pharma offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nya aktier

STOCKHOLM, 16 december 2016. Prospektet avseende upptagande till handel av aktier i Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma”) finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.mobergpharma.se, samt på bolagets kontor Gustavslundsvägen 42 5 tr, 167 51 Bromma. Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns tillgängliga enligt ovan.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG ELLER SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av 1 414 586 nya aktier i Moberg Pharma. Aktierna utgör del av de aktier som gavs ut i samband med den riktade nyemissionen till svenska och internationella investerare av institutionell karaktär som offentliggjordes den 7 december 2016. Aktierna förväntas tas upp till handel omkring den 20 december 2016.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om denna information
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 22.00 (CET) den 16 december 2016.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, New Skin®, Domeboro®, Fiber Choice® och PediaCare® (pågående avyttring). Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om förvärv av värdepapper i USA eller i någon annan jurisdiktion. Värdepapper som det refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i USA eller i någon annan jurisdiktion i avsaknad av registrering under tillämplig värdepapperslagstiftning eller ett undantag från sådan registrering.

NT-rådet rekommenderar landstingen att använda Zepatier® (elbasvir & grazoprevir) för behandling av hepatit C, genotyp 1 och 4

NT-rådet har den 15 december uppdaterat sin rekommendation avseende behandling av hepatit C.

För genotyp 1 rekommenderas Zepatier samt kombinationen Viekirax® och Exviera®.

För genotyp 4 rekommenderas Zepatier samt kombinationen Viekirax® och ribavirin.

Den nya rekommendationen avser perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017 för patienter med kronisk hepatit C som:

-Utvecklat fibrosstadium F2, F3 eller F4 (enligt Metavir eller Batts/Ludwig eller motsvarande fibrosstadium med annan skattningsskala) verifierat med leverbiopsi eller leverelasticitetsmätning;

eller

-Oavsett fibrosstadium genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra extrahepatiska manifestationer av hepatit C-infektion eller ska genomgå provrörsbefruktning (IVF).

NT-rådets rekommendation finns publicerad på Janusinfo

– Beslutet innebär att svenska patienter får tillgång till en ny och kostnadseffektiv behandling för en infektion som obehandlad riskerar att leda till skrumplever och i värsta fall levercancer. Vi på MSD är naturligtvis glada över NT-rådets beslut och ser fram emot ett gott samarbete med vården för att säkerställa en optimal användning, säger Ulf Janzon, tf VD.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jenny Wahren

Kommunikationschef, MSD

070-775 21 12

jenny.wahren@merck.com

Om Zepatier®

MSD har en nästan 30-årig historia av att utveckla innovativa lösningar för människor med kronisk hepatit C. Zepatier är en kombinationstablett som består av NS5A-hämmaren elbasvir (50 mg) och NS3/4A-proteashämmaren grazoprevir (100 mg) som tas en gång dagligen. Elbasvir/grazoprevir ska inte användas vid måttlig eller svår leversjukdom (Child-Pugh B eller C).

Om hepatit C

Kronisk hepatit C-infektion är en sjukdom som kan orsaka allvarliga och långsiktiga hälsoproblem för patienter till exempel nedsatt leverfunktion, leversvikt eller levercancer. Infektionen orsakas av ett virus som sprids via blod och är idag en sjukdom som går att bota hos många patienter. Smittämnet är globalt sett mycket vanligt, men förekomsten i Sverige är förhållandevis låg.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

Jämlik hjärtforskning kan rädda liv

Jämlik hjärtforskning kan rädda liv

Hjärt-kärlsjukdom är idag den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor över 55 år. Ändå är kunskapen om hjärt-kärlsjukdom otillräcklig, både inom forskarvärlden och bland allmänheten.

– Det här vill vi ändra på. Med Woman in Red-kampanjen vill vi sprida kunskap och samla in pengar till forskning om kvinnors hjärt-kärlsjukdomar, säger Alexandra Charles, ordförande och grundare av 1,6 & 2,6 miljonerklubben – en ideell förening som arbetar för kvinnors hälsa.

Den rikstäckande kampanjen Woman in Red 2017 i 22 svenska städer under mars månad är ett samarbete mellan 1,6 & 2,6 miljonerklubben och insamlingsstiftelsen Kvinnor& Hälsa.

Mer jämlik hjärtforskning behövs
Hjärt-kärlsjukdom drabbar inte längre enbart äldre kvinnor, forskning visar att allt fler yngre kvinnor drabbas av hjärtinfarkt. Dessutom finns det biologiska skillnader mellan kvinnor och mäns hjärtan. Förutom att kvinnors hjärtan och dess kranskärl är mindre är det fler kvinnor som får hjärtinfarkt utan försträngningar i kranskärlen.

– Vissa hjärtåkommor drabbar kvinnor i större utsträckning än män som ”brustet hjärta”, Takos-Tsubo, kranskärlsdissektion, spasm och så kallade tysta hjärtinfarkter, säger Karin Schenck Gustafsson, professor och överläkare i hjärtsjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset.

Hon menar att kvinnor är underrepresenterade i kliniska studier och att köns- och genusperspektiv ofta saknas. Genom ökade forskningsanslag och kunskap med fokus på kvinnohjärtat inom såväl vården som bland allmänheten kan fler liv räddas.

Karin Schenck Gustafsson är tillsammans med Alexandra Charles en av initiativtagarna bakom 1,6 & 2,6 miljonerklubbens Woman in Red kampanj. Insamlade medel från kampanjen går till insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa.

– Stipendier utlyses för yngre forskare efter disputation där vi vet att vi förlorar många duktiga kvinnor. En speciell vetenskaplig kommittée bedömer ansökningarna efter vetenskapliga kriterier. Stipendiaterna deltar sedan ofta med föreläsnignar för 1,6 & 2,6 miljonerklubben, säger Karin Schenck Gustafsson.  

5 miljoner till forskning om kvinnohjärtat
Under Woman in red-kampanjen 2017 kommer 200 000 kr i stipendier delas ut till forskare inom hjärt-kärlområdet med ett genusperspektiv. 

Woman in Red-kampanjen har bedrivits årligen sedan år 2006 av 1,6 & 2,6 miljonerklubben och hittills har över 5 miljoner kronor delats ut.

Forskningsstipendiaterna väljs ut av vetenskapliga gruppen från insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa som består av Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi (ordförande) Kerstin Brismar, professor i endokrinologi, Rebecka Hultgren, docent i kärlkirurgi, Britt-Marie Landgren, professor i obstetrik och gynekologi, Agneta Nordberg, professor i geriatrik och Birgitta Söder, professor i odontologi (adjungerad).

Kunskapsspridning över hela landet
Inför 8 mars 2017, den internationella kvinnodagen, startar Woman in Red en rikstäckande turné i 22 svenska städer för att ytterligare uppmärksamma hjärt-kärlsjukdom bland kvinnor och samla in mer pengar till forskning med fokus på kvinnlig hjärt-kärlhälsa. Först ut är Linköping, 6 mars. I Stockholm hålls eventet på Oscarsteatern den 13 mars.

Över hela landet anordnas kvällar med kunskap, kultur och underhållning i fokus. Föreläsningar om hjärthälsa och livsstil varvas med artistframträdanden och modevisningar i rött.

Mer information om Woman in Red och föreläsningsturnén hittar du här

Namnen på de forskningsstipendiater som väljs ut kommer att presenteras här: på Kvinnor & Hälsas hemsida samt genom nytt pressutskick.

Kontakt
Alexandra Charles
grundare och ordförande för 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Telefonnummer: 0708 280 911

E-post: alexandra@alexandracharles.se

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

MSDs pembrolizumab rekommenderas för behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer

MSDs PD-1-hämmare pembrolizumab (Keytruda®) rekommenderas som andra linjens behandling av lokalt metastaserand icke-småcellig lungcancer hos vuxna som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim, enligt NT-rådet.

Beslutet innebär att pembrolizumab bedöms vara kostnadseffektivt jämfört med dagens standardbehandling och därför rekommenderas pembrolizumab efter behandlingsalternativet nivolumab (Opdivo®).

– Vi är glada att NT-rådet delar vår uppfattning att pembrolizumab är kostnadseffektivt men hade helst sett en delad förstahandsrekommendation där patient och läkare tillsammans hade kunnat välja den för den enskilda patienten bästa behandlingen, säger Ulf Janzon, tf VD, MSD Sverige.

Om Pembrolizumab

Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt som monoterapi för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom hos vuxna.

Om Lungcancer

Lungcancer bildas i lungvävnaderna, oftast i celler som bekläder luftpassagerna, och är en av de ledande dödsorsakerna världen över. Varje år dör fler människor av lungcancer än bröst-, prostata- och koloncancer sammanlagt. De två huvudsakliga typerna av lungcancer är icke-småcellig och småcellig. Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) är den vanligaste typen av lungcancer och svarar för cirka 85 procent av alla fall. Den relativa femårsöverlevnaden för patienter med avancerad, metastaserad (Stadium IV) lungcancer uppskattas till 2 procent. 

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

Innovation Race i Uppsala skapar idéer för att förbättra cancervården i Sverige

Innovation Race i Uppsala skapar idéer för att förbättra cancervården i Sverige

Innovation och samarbete är två nyckelord för det unika ”Innovation Race” som äger rum den 19 till 21 december i Uppsala. Personal från Akademiska sjukhuset i Uppsala, AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft kommer att arbeta tillsammans under 52 timmar för att utveckla och testa nya idéer och modeller för tidig diagnos och bättre behandling av cancer, med tydligt fokus på patientnytta.

Det är första gången ett Innovation Race genomförs i Sverige, med syftet att utveckla och förbättra vården för cancerpatienter. Under 52 timmar kommer drygt 50 personer att delta i detta ”Innovation Race”, på plats i Uppsala, och dessutom finns det ett antal personer från de tre medverkande bolagens globala arbetsplatser som står beredda att dela med sig av kompetens och erfarenhet.

Innovation Race kommer att genomföras under ledning av erfarna projektledare från företaget Innovation Plant. De har stor erfarenhet av olika så kallade innovationsmöten där företag och organisationer under en begränsad tid stimuleras till innovationstankar på ett effektivt sätt, och detta blir företagets 50:e Innovation Race.

Här är en kort beskrivning av hur Innovation Race kommer att gå till:

  • Två kreativa grupper med representanter från alla aktörer. Dessa gruppers huvuduppgift är problemlösning. De identifierar olika problem inom olika tumörtyper och utarbetar förslag på möjliga lösningar. En processledare styr respektive grupp och varje grupp kommer också att ha en dedikerad designer för att hjälpa dem att visualisera och skapa presentationsmaterial.
  • Gemensam expertgrupp. Expertgruppens huvuduppgift är att ta emot frågor från de kreativa grupperna och snabbt leverera svar och fakta. Personerna i expertgruppen är de två kreativa gruppernas kunskapskälla.
  • Extra kompetensgrupp. Denna grupp består av personer med expertkunskap inom något specifikt område. De är baserade på annan plats, men är beredda att hjälpa till om det behövs.

Den 21 december kommer de två grupperna presenterade sina förslag och idéer på Clarion Hotel Gillet i Uppsala klockan 13:00-15:00.

Om Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset har drygt 8 000 medarbetare och omsätter 8,4 mdr. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. För mer information http://www.akademiska.se/eller följ Akademiska sjukhuset på Twitter @Akademiska_Nytt

Om AbbVie
AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som bildades år 2013 efter delningen av Abbott. Med hjälp av kunniga och engagerade medarbetare och en unik innovationsstrategi arbetar vi för att hitta lösningar på svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 28 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. För mer information om företaget besök www.abbvie.se eller följ AbbVie på Twitter @abbvie_se

Om Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar. För mer information besök www.bms.se eller följ BMS på Twitter @bmshorizont

Om Microsoft
Microsoft grundades 1975 och är ett världsledande teknikföretag som vill hjälpa företag och privatpersoner att nå sin fulla potential. På Microsoft Sverige leder vi marknaden genom våra drygt 600 medarbetare som dagligen arbetar för att göra livet enklare för alla. För mer information besök www.news.microsoft.com/sv-se/

För ytterligare information kontakta
Elisabeth Tysk, presschef, Akademiska sjukhuset, +46 18 611 96 11 or + 46 706-22 24 21, elisabeth.tysk@akademiska.se

Elisabet Roslund, kommunikationschef immunologi, AbbVie Sverige, +46 8 684 44 600 eller +46 73 979 69 71, elisabet.roslund@abbvie.com

Annica Holmberg, kommunikationsansvarig, Bristol-Myers Squibb Sverige, +46 8 704 72 55 eller +46 72 443 98 07, annica.holmberg@bms.com

Johanna Snickars, PR-ansvarig på Microsoft Sverige, Microsoft,+46 8 410 455 56 eller +46 73 408 31 09, Johanna.snickars@microsoft.com

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som bildades år 2013 efter delningen av Abbott. Med hjälp av kunniga och engagerade medarbetare och en unik innovationsstrategi arbetar vi för att hitta lösningar på svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 28 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 130 medarbetare och huvudkontor i Solna. För mer information om företaget besök www.abbvie.se och www.abbvie.com eller följ oss på Twitter @abbvie_se.