Färgämnen i kosmetika behöver ses över

Färgämnen i kosmetika behöver ses över

Arbetet för säkra kosmetiska produkter i EU behöver bli bättre. Läkemedelsverket föreslår därför att alla tillåtna färgämnen ses över, att en systematisk bevakning av tillåtna ämnen införs och att medlemsstaternas deltagande i arbetet underlättas genom ökad transparens och bättre framförhållning.

Kosmetiska produkter som säljs inom EU ska vara säkra för människors hälsa. Regelverket har funnits sedan 1976 och för många ämnen på tillåtandelistorna har det inte skett någon förnyad vetensskaplig bedömning sedan det ursprungliga regelverket togs fram.

Läkemedelsverket förslår i en rapport till regeringen att Sverige ska arbeta för att snabba på processen av översynen av reglerna runt färgämnen i kosmetiska produkter inom EU.

Läkemedelsverket har identifierat 15 färgämnen som har flera brister och bör prioriteras. För att uppnå detta krävs det förändringar i bilagorna till kosmetikaförordningen inom EU.

För att den så kallade tillåtandelistan för färgämnen ska hållas uppdaterad föreslår Läkemedelsverket en rad ändringar:

 • Att kommissionen begär att SCCS omvärderar alla färgämnena i bilaga IV för att avgöra om det finns vetenskapliga underlag för att även fortsättningsvis tillåta eller begränsa ämnena. För att även övriga tillåtandelistor ska vara fortsatt trovärdiga behövs också utvärdering av listorna för konserveringsmedel och UV-filter. Arbetet bör bland annat omfatta utvärdering av befintligt underlag och vetenskapliga artiklar samt eventuella underlag till begränsningar för ämnena inom andra relevanta regelverk.
 • Kommissionen bör besluta om systematisk bevakning av ämnen som berörs av regelverket för kosmetika, bland annat för att uppmärksamma om de regleras inom andra regelverk för kemikalier, livsmedel eller läkemedel. Fortlöpande bevakning bör även ske om ett ämne får ny CLP-klassificering t.ex. som CMR eller sensibiliserande. Nya rön bör generellt medföra att ett översynsärende initieras.
 • Att underlaget inför initieringen av ärenden ska förbättras samt att transparensen och delaktigheten tidigt i processen ska öka för att minska behovet av tidskrävandeåterremitteringar.

Relaterad information

Regeringsuppdrag Snabbare anpassning av regelverket för kosmetiska produkter

Kontakt

Susanne Zakrisson, 0725164130

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Patientupplevelse viktig i Brown Bag Lunch Talks @MSD

Patientupplevelse viktig i Brown Bag Lunch Talks @MSD
Talare och panelister Inger Rising, enhetschef på QRC Stockholm; Yvonne Dellmark, Karolinska Sjukhusets Läkarförening; Christina Åkerman, vd på ICHOM; Anna Starbrink (L), landstingsråd i SLL och Erika Ullberg (S) finanslandstingsråd i opposition, SLL

Patientcentrerad vård är vägen framåt men det råder delade meningar om vad som krävs för att uppnå målet. En insatt panel redde ut begreppen vid Brown Bag Lunch @MSD.

Christina Åkerman, vd på Ichom, International Consortium of Health Outcomes Measurements, berättade om arbetet för att hitta en systematik i att inhämta patienternas erfarenheter och uppfattning. – Vi bygger patientinflytande genom att standardisera vad vi ska mäta, inte hur det görs, säger hon. Det får varje organisation besluta om.

En vård som tar till vara patienternas egna erfarenheter öppnar för att patienten direkt i vårdmötet kan jämföra sig med andra med liknande försutsättningar och diagnos.

– Återkoppling från patienterna säkrar att patienterna faktiskt får ett bättre liv, säger Inger Rising, från QRC Stockholm.

Yvonne Dellmark från Karolinska Sjukhusets Läkarförening representerade klinikernas perspektiv och poängterade vikten av att hålla ihop vårdkedjan för att säkra att patientinflytandet verkligen ger bättre kliniska vårdbeslut. – Omorganisationen i samband med bygget av Nya Karolinska Sjukhuset har väckt frågor om hur vi ska säkra utbildning av nya läkare när vårdtillfället fragmenteras, säger hon.

Eniga politiker på plats

I panelen fanns Anna Starbrink (L), landstingsråd och Erika Ullberg (S) finanslandstingsråd i opposition, båda i Stockholms läns landsting. De var eniga om att patienternas inflytande över vården behöver öka. – Det är viktigt att komma ihåg att Karolinska inte var riktigt perfekt organiserat innan NKS heller. Den situationen har inte blivit bättre mitt i höstens förändringar, och det finns saker att ta tag i. I det arbetet behöver vi ha med oss patienten, säger Anna Starbrink.

– Jag är orolig för att man inte får följa patienten länge nog genom vårdkedjan, säger Erika Ullberg.

Diskussionerna rörde sig även kring IT-systemens kapacitet att hantera multipla diagnoser, större mängd patientdata och möjligheten till nationella initiativ kring IT-infrastrukturen i vården.

Ett 100-tal personer samlades till det populära evenemanget Brown Bag Lunch hos MSD, där diskussionerna, över en lunchpåse, alltid handlar om digitala lösningar för hälsa och sjukvård och arrangeras ca 5-6 gånger per år. Är du intresserad av att vara med i samtalen? Håll utkik efter nästa inbjudan på msd.se

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

CHMP rekommenderar ett godkännande av REVLIMID® för behandling av nydiagnostiserade myelompatienter som genomgått stamcellstransplantation

REVLIMID® kommer i framtiden att spela en ännu större roll vid behandling av myelom. CHMP rekommenderar att läkemedlet godkänns för behandling av stamcellstransplanterade myelompatienter för att förhindra återfall, något som mer än hälften av patienterna idag upplever.

Stockholm 27 januari 2017 – CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar REVLIMID® monoterapi för underhållsbehandling av vuxna, nydiagnostiserade myelompatienter som har genomgått en autolog stamcellsoperation. När EU-kommissionen formellt godkänner indikationen blir REVLIMID® den första, och enda, godkända underhållsbehandling för dessa patienter.

Idag används REVLIMID® i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter som tidigare inte har behandlats för sin myelom och som inte är lämpade för autolog stamcellstransplantation samt för vuxna patienter som har genomgått minst en tidigare behandling.

Utmaning med stamcellstransplantation
Myelompatienter som är under 65 år anses vanligtvis lämpade för stamcellstransplantation. Tyvärr får mer än hälften av patienterna återfall inom två till tre år efter en sådan stamcellstransplantation. Utmaningen har varit att utveckla en underhållsbehandling som håller sjukdomen i schack och förbättrar patienternas prognos.

Risken för progression eller död minskad med upp till 50 procent
CHMP’s rekommendation av en utökad indikation för REVLIMID® baseras på resultaten av två samarbetsstudier, CALGB 100104 och IFM 2005-02. I dessa studier minskade underhållsbehandling med REVLIMID®, efter stamcellstransplantation, risken för sjukdomsprogression eller död med 48 procent (CALGB 100104) och 50 procent (IFM 2005-02).

“Studier visar att underhållsbehandling efter autolog stamcellstransplantation med REVLIMID® kan hjälpa till att förhindra utvecklingen av cancerceller och fördröja tumörväxt genom att stärka patienternas egna immunsystem” säger professor Michel Attal, Executive Director of the Institut Universitaire du Cancer Toulouse Oncopole and Institut Claudius Regaud, Frankrike. “Vårt primära mål är att förhindra sjukdomsprogression så länge som möjligt, och vi har sett i flera oberoende studier att underhållsbehandling med REVLIMID® efter stamcellstransplantation kan halvera risken för sjukdomsprogression genom att bibehålla patienternas svar på behandlingen.”

Myelom
Myelom (även känt som multipelt myelom eller plasma-cells myelom) är en cancer i blodet som innebär att maligna plasmaceller överproduceras i benmärgen. Plasmaceller är vita blodkroppar som hjälper kroppen att producera antikroppar som kallas immunoglobuliner vilka bekämpar infektioner och sjukdomar. Myelom kan inte botas men senare behandlingsframsteg har resulterat i att fler patienter når remission och lever längre.

Tuomo Pätsi, CEO för Celgene i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), säger: “Trots stora framsteg inom behandlingen av myelom kan sjukdomen fortfarande inte botas. Vi är mycket glada för CHMP’s rekommendation som bekräftar den viktiga roll som REVLIMID® har för behandlingen av myelom. Hos Celgene arbetar vi för att förbättra behandlingen av några av de mest krävande sjukdomarna såsom myelom. Vi kommer därför fortsätta att investera mer än en tredjedel av vår vinst i forskning och utveckling.”

För mer information, vänligen kontakta:
Bengt Gustavsson, medicinsk chef, Celgene Nordic 070-910 28 47, bgustavsson@celgene.com

Tina Buhl, kommunikationschef, Corporate Affairs Nordic, +45 29 17 68 74, tbuhl@celgene.com

Fakta om REVLIMID® (lenalidomid)
REVLIMID® är godkänt för behandling av myelom och MDS:

Myelom:

 • REVLIMID® i kombination med dexametason är godkänt för behandling av vuxna patienter som tidigare inte har behandlats för sin myelom och som inte är lämpade för autolog stamcellstransplantation
 • REVLIMID® i kombination med dexametason är godkänt för behandling av vuxna myelompatienter som har genomgått minst en tidigare behandling

Myelodysplastiskt syndrom (MDS):

 • REVLIMID® är även godkänt för behandling av patienter med transfusionsberoende anemi på grund av lågrisk eller intermediärt-1 MDS med del 5q, associerat med en isolerad del (5q) cytogenetisk avvikelse när andra terapeutiska alternativ är otillräckliga eller inadekvata.

Om CALGB 100104
CALGB 100104 var en fas III, randomiserad, kontrollerad, dubbel-blind studie med 460 patienter från 47 behandlingscenter i USA. Patienterna, i åldern 18-70 år, var nydiagnostiserade med myelom och hade genomgått en stamcellstransplantation. Patienterna randomiserades att antingen behandlas med underhållsbehandling med REVLIMID® (10 mg/dag i 3 månader, därefter 15 mg/dag) eller placebo tills sjukdomsprogression, oacceptabla biverkningar eller död.

Om IFM 2005-02
IFM 2005-02 var en fas III, kontrollerad, dubbel-blind studie som genomfördes vid 77 behandlingscenter i tre Europeiska länder. De 614 nydiagnostiserade myelompatienterna var under 65 år och utan tecken på sjukdomsprogression sex månader efter sin stamcellstransplantation. Patienterna randomiserades till två månaders behandling med REVLIMID® monoterapi, 25 mg/dag på dag 21/28 efterföljt av antingen underhållsbehandling med REVLIMID® (10 mg/dag i 3 månader, därefter 15 mg/dag) eller placebo till sjukdomsprogression, oacceptabla biverkningar eller död.

Celgene är ett globalt biofarmaceutiskt företag och experter på att utveckla livsförändrande behandlingar för patienter med livshotande och handikappande sjukdomar såsom myelom, MDS, pankreascancer, psoriasisartrit och psoriasis. Varje dag utmanar vi oss själva i vår forskning och utveckling för att patienterna ska få tillgång till nya banbrytande behandlingar och därmed ett bättre liv. Mod, passion, entreprenörsanda och samarbeten är viktiga komponenter i vårt engagemang för att erbjuda patienter och samhället det verkliga värdet av medicinska innovationer. Celgene strävar efter att alla som kan ha nytta av våra banbrytande läkemedel ska ha möjlighet att få dem.

För mer information, vänligen besök företagets hemsida www.celgene.se

Ökad användning av expertstöd på apoteken

Ökad användning av expertstöd på apoteken
– Fler apotekskunder som hämtar ut läkemedel på recept borde be farmaceuterna att använda EES. Det går snabbt och innebär en ökad trygghet för kunderna, säger Bodil Lidström, farmacie doktor och legitimerad apotekare på eHälsomyndigheten.

Användningen av EES, Elektroniskt expertstöd, mer än fördubblades på landets apotek under 2016. EES som bland annat hjälper farmaceuterna att se hur ett recept passar in med kundens övriga läkemedel användes under året vid över 950 000 tillfällen. Motsvarande siffra för år 2015 var drygt 400 000.

EES, Elektroniskt expertstöd tillhandahålls av eHälsomyndigheten och används av dem som arbetar på apotek. När en kund ska hämta ut ett recept kan farmaceuten, efter samtycke från kunden, enkelt med en knapptryckning kontrollera det aktuella läkemedlet. Farmaceuten ser då exempelvis om:

 • Kunden har flera läkemedel med samma verkan.
 • Kunden har läkemedel som krockar med varandra.
 • Läkemedlet är olämpligt med hänsyn till kundens ålder.
 • Doseringen är för hög (gäller speciellt barn och äldre).

Med den information som EES ger kan farmaceuten vid behov diskutera medicineringen med kunden eller ta direktkontakt med förskrivaren för att justera receptet.

– Det är mycket bra att användningen av EES ökar på apoteken. Alla tjänar på det eftersom informationen i EES bidrar till bättre läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet, säger Bodil Lidström, farmacie doktor och legitimerad apotekare på eHälsomyndigheten.

Första gången apoteken använder EES krävs ett samtycke från kunden, som kan lämna detta muntligt. Samtycket gäller sedan tills vidare på alla apotek. För den kund som hämtar ut sitt recept via ombud med fullmakt behövs ett skriftligt samtycke eller att kunden tidigare lämnat sitt samtycke.

– Var tionde äldre över 75 år behandlas exempelvis med tio eller fler olika läkemedel och det kan öka risken för biverkningar som trötthet och yrsel. Fler apotekskunder som hämtar ut läkemedel på recept borde be farmaceuterna att använda EES. Det går snabbt och innebär en ökad trygghet för kunderna, säger Bodil Lidström.

Fakta om EES

 • EES tillhandahålls och kvalitetsgranskas av eHälsomyndigheten.
 • Erbjuds till alla apotek.
 • Utbildningar om EES för farmaceuter genomförs flera gånger om året.
 • Läs mer i foldern Passar dina mediciner ihop?

För mer information kontakta
Lars Kämpe, t.f. pressansvarig, eHälsomyndigheten, 010-458 63 82, 076-144 40 82 eller lars.kampe@ehalsomyndigheten.se

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professionerna och privatpersoner. Enkelt uttryckt: med hjälp av e-hälsa kan vi få ett friskare och jämlikare Sverige.

TreeWell vidare i tävlingen "Skraknästet"

TreeWell vidare i tävlingen "Skraknästet"
Skraknästet är en affärsidé- & entreprenörstävling i regionen “Rosland” (Åland, Roslagen, Norra Stockholm och Åboland)

TreeWell har gått vidare till den första presentationen inför jury i tävlingen “Skraknästet“.

Skraknästet är en affärsidé- & entreprenörstävling i regionen “Rosland” (Åland, Roslagen, Norra Stockholm och Åboland). Tävlingen arrangeras för att uppmärksamma möjligheterna för tillväxt i “Rosland” samt uppmuntra till samverkan i regionen.

– Vi har anmält oss i kategori 1, “Affärsidéer för startup-företag med tillväxtpotential” med Treewell Biologisk Avloppsrening AB som är ett nystartat bolag i Roslagen med en innovativ lösning för biologisk avloppsrening och särskilt lämpad för känsliga områden så som Skärgården. berättar Carina Gustavsson, delägare på TreeWell.

Totalt var det 14 tävlingsbidrag i kategorin för startups (6 bidrag i kategorin för befintliga bolag) till Skraknästet 2017.

TreeWell är utvalda tillsammans med 5 andra bidrag till den första presentationen inför jury.

– I kategorin för startups hamnade två bidrag på samma antal röster i urvalet vilket gör att det blir totalt 6 bidrag som går vidare till första jurypresentation den 9 februari, 3 av dessa går vidare till finalen på Åland den 18 mars berättar Therese Ling på Ålands Näringsliv som arrangerar Skraknästet tillsammans med Roslandsminglet.

Tävlingen arrangeras för sjätte gången 2016/2017 och är numera indelad i två kategorier – en för startups och en för företag med tillväxtambitioner. Företagen bör ha sina rötter i eller vara verksamma i regionen ”Rosland”.

Idén till entreprenörstävlingen Skraknästet kom från Ålands Landskapsregering och dåvarande näringsminister Fredrik Karlström. Tävlingen arrangerades första gången år 2011.


TreeWell är en innovativ och modern biologisk vattenrening. Systemet är nominerat till International Water Summit 2017 som 1 av 10 världsinnovationer inom hållbar vattenrening. 

NOAKS ska vara ett förstahandsalternativ

NOAKS ska vara ett förstahandsalternativ
Professor Carina Lundqvist vid femtonårsjubileet av Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv. Foto: MSD.

Professor i kardiologi Carina Lundqvist avfärdar myten om att risken för blödningar vid fall skulle vara ett hinder för att sätta in NOAKs. Tvärtom minskar det risken för blödningar jämfört warfarin menar hon då hon vid symposiet ”Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv” sammanfattade en rad studier som jämfört warfarinbehandling med NOAKs.

– NOAKs måste få större genomslag och bli förstahandsvalet i hela Sverige. Och vi behöver säkra en jämlik vård mellan män och kvinnor, säger Carina Lundqvist.

Nyligen ändrade Stockholms läns landsting rekommendationen för val av strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer till NOAK.

Idag inleds det femtonde symposiet ”Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv”, som riktar sig till yrkesverksamma läkare och är godkänd av Kardiologföreningen och genererar vidareutbildningspoäng (CME). Programmet tas fram av en fristående programkommitté och MSD är värd, i enlighet med ”Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården” som finns på www.lif.se. I programkommittén för årets program: Lars Rydén, Stockholm, Lena Jonasson, Linköping, Björn Dahlöf, Göteborg samt Viveca Gyberg, Stockholm.

– Att år efter år välkomna cirka 700 deltagare från hela landet sporrar oss i programledningen att leta upp medryckande och kunniga föreläsare med intressanta ämnen, säger professor Lars Rydén ordförande i programkommittén

– Vi är stolta och glada över att för 15:e året i rad bidra till ett möte som stärker läkares förmåga att göra nytta för patienter, säger Marc Gailhardou, ny vd på MSD i Sverige.

Populariteten bland deltagarna har genom åren varit stor och många är de som återkommer år efter år. En vanlig kommentar är att mötet alltid presenterar intressanta nyheter av betydelse för den vardagliga sjukvårdsutövningen framförda i korta föredrag av kunniga föreläsare och att riklig tid avsatts för diskussion.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

Suliqua EU-godkänd för behandling av vuxna med diabetes typ 2

Stockholm –20 januari 2017 –Sanofi meddelar idag att EU-kommissionen har godkänt SuliquaTM, en fast kombination av insulin glargin (100 enheter/ml) och lixisenatid (GPL-1 receptoragonist) för behandling av vuxna med diabetes typ 2. Suliqua är godkänd för användning i tillägg till metformin för att förbättra blodsockernivån.

Suliqua är en ny innovativ kombinationsbehandling som har potential att förbättra blodsockernivån utan ökad risk för hypoglykemi, eller samtidig viktökning, för vuxna som lever med diabetes typ 2 i jämförelse med till exempel insulin. Godkännandet i EU är resultatet av ett produktivt samarbete mellan forskare inom Sanofi för att kombinera två injicerbara behandlingar i en titrerbar dosering. Vårt mål är att förbättra behandlingen av diabetes och vi tror att Suliqua kommer att hjälpa patienter med svårkontrollerad diabetes typ 2 att lättare nå sina målvärden”, säger Mattias Wieloch, Medicinsk chef, Hjärta-kärl och Diabetes, Sanofi Sverige.

Beslutet att ge Suliqua godkännande för marknadsföring i Europa är baserat på data från två fas 3-studier, LixiLan-O och LixiLan-L. Studierna inkluderade fler än 1 900 vuxna med diabetes typ 2 globalt för att utvärdera effekt och säkerhet med den fasta kombinationen. Den fasta kombinationen nådde signifikant större sänkning av långtidssocker/HbA1c jämfört med när lixisenatid och insulin glargin gavs till patienter separat.

Godkännandet gäller de 28 medlemsländerna i EU samt Island, Liechtenstein och Norge. Produkten godkändes av USA:s Food and Drug Administration (FDA) i november 2016, som SoliquaTM 100/33, och har varit tillgänglig för förskrivning i USA sedan 4 januari 2017. Lansering av Suliqua i EU kommer att ske från och med det andra kvartalet 2017.

Suliqua kommer att finnas tillgänglig i en förfylld SoloSTAR®penna.

Mer information angående EU-godkännandet och resultaten från fas 3-studierna LixiLan-O och LixiLan-L finns här.

Om Sanofi Diabetes

Sanofi strävar efter att hjälpa människor hantera den komplexa utmaningen med diabetes genom att leverera innovativa, integrerade och anpassade behandlingslösningar. Sanofi Diabetes drivs av värdefulla insikter som kommer från att lyssna på, och samarbeta med människor som lever med diabetes, där företaget arbetar för att kunna erbjuda diagnostik, behandlingar, tjänster och utrustning, inklusive nya innovativa system för mätning av blodsocker. Sanofi marknadsför både injicerbara och orala läkemedel för personer med diabetes typ 1 och diabetes typ 2.

About Sanofi

Sanofi, a global healthcare leader, discovers, develops and distributes therapeutic solutions focused on patients’ needs. Sanofi is organized into five global business units: Diabetes and

Cardiovascular, General Medicines and Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur and Consumer Healthcare. Sanofi is listed in Paris (EURONEXT: SAN) and in New York (NYSE: SNY).

Kontakt

Mattias Wieloch, Medicinsk chef, Hjärta-kärl och Diabetes, Sanofi Sverige.
mattias.wieloch@sanofi.com
0706-346666

Sveriges största mötesplats för apotek och egenvård får ny projektledning och arrangör

Sveriges största mötesplats för apotek och egenvård får ny projektledning och arrangör

Den 7-8 september arrangeras Apotek & Egenvård för åttonde året i följd på Kistamässan. Mässan är en självklar mötesplats för leverantörer och representanter från apotek- och egenvårdsområdet och branschen står inför många utmaningar – men har också ett stort behov av nya lösningar, koncept, tjänster och produkter. Nu står det klart att arrangören Bra Mässor går in som ny arrangör och tar över det praktiska genomförandet.

För att ge Apotek & Egenvård-mässan ännu bättre förutsättningar, tydligare fokus och säkerställa mässans framgång inför framtiden har Kistamässan AB och Bra Mässor Sverige AB inlett ett samarbete som innebär att Bra Mässor tar över mässans praktiska genomförande. Projektledning, utställarkontakter och besökarmarknadsföring sköts följdaktningen från och med idag av Bra Mässor.

–Bra Mässor har stor kompetens inom såväl mässområdet som hälsa, medicin och läkemedel och vi tror att samarbetet kommer gynna både utställare och besökare på mässan. Vi ser med tillförsikt fram emot samarbetet och många lyckade mässor framöver, säger Lena Malm, COO på Kistamässan AB.

– Intresset för årets mässa är starkt och vi tror att samarbetet kommer skapa en ännu bättre arena för personliga möten, kompetensutveckling och affärsmöjligheter, avslutar Lena Malm.

För mer information, vänligen kontakta:
Lena Malm, COO, Kistamässan AB, lena.malm@artexis.com, 0708-649727
Bo Magnusson, Vice VD, Bra Mässor AB, bo.magnusson@bramassor.se, 0703-323390

Om Artexis Easyfairs
Artexis Easyfairs arrangerar idag 200 evenemang i 19 länder och driver 11 mässanläggningar i Benelux-länderna och Norden (Kistamässan och Malmömässan). Artexis Easyfairs har två affärsområden som drivs under två tydliga affärsområden; Artexis, som äger och driver mässanläggningar, samt mötes- och mässarrangören Easyfairs, som arrangerar över 50 egna mässor årligen i Sverige. Under 2015-16 hade bolaget700 anställda och omsatte 169 miljoner euro. Läs mer www.artexis.com och www.kistamassan.com

Om Bra Mässor
Bra Mässor är en oberoende arrangör av mässor, konferenser och andra evenemang som specialiserar sig på att tillvarata branschers intressen och möjligheter. Man arrangerar mässor i tiotalet olika branscher med nära kontakt med branschernas företrädare. Delägarna och projektledarna har mångårig erfarenhet från att arrangera mässor och andra events i många olika branscher. Läs mer om Bra Mässor

Moberg Pharma utökar distributionen för New Skin

STOCKHOLM, 18 januari 2017. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att New Skin® Spray kommer att säljas i 3 900 Walmart-butiker och i mer än 1,500 Walgreens-butiker. Första leverans av New Skin® Spray förväntas ske under mitten av mars.

New Skin® förvärvades från Prestige Brands, Inc. i juli 2016. New Skin® är det ledande receptfria varumärket i USA för flytande förband. Produkten är bakteriedödande, torkar snabbt och bildar en klar skyddande yta. New Skin® Spray kommer att säljas på mer än 3,900 Walmart stores och 1,500 Walgreens-butiker över hela USA. New Skin® finns redan tillgänglig på större apoteks-kedjor så som CVS, Rite Aid och Target och finns i två varianter, New Skin® Liquid Bandage och New Skin® Spray. Se www.newskinproducts.com för mer information.

Vi ser goda möjligheter att bygga vidare på New Skin®. Varumärket är ledande i sin nisch i USA, med goda tillväxtmöjligheter. Den utökade distributionen för New Skin® Sprayär ett led i vår tillväxtplan för varumärket“, säger Jeff Vernimb, GM Moberg Pharma Nordamerika.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Jeff Vernimb, GM Moberg Pharma North America, telefon: +1 (908) 420 9492, E-mail: jvernimb@mobergpharma.com

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 08.30 (CET) den 18 januari 2017.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, DermoPlast®, New Skin®, Domeboro® och Fiber Choice®. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

DNA-koll med mobilen ger pricksäker behandling

DNA-koll med mobilen ger pricksäker behandling
Mats Nilsson med mikroskopet. Foto: Malte Kuhnemund

Med hjälp av en nytt mikroskop som sätts på en vanlig mobiltelefon kan läkare ställa diagnoser på till exempel cancertumörer och infektioner som tuberkulos. Uppfinningen kan bli ett vapen i kampen mot antibiotikaresistens.

Ett litet, enkelt och billigt mikroskop som skrivs ut i en 3D-skrivare och kopplas till kameran i en mobiltelefon kan användas för att granska prover från en tumör eller bakterier, virus och svampceller. Mikroskopet och mobiltelefonen kan visa hur DNA-kedjorna i provet ser ut, och om läkarna upptäcker vissa varianter kan de veta precis vilken form av cancer eller bakterie eller virus det rör sig om. Den här typen av undersökning kallas DNA-sekvensering och är viktig för att veta vilken behandling som blir mest effektiv.

– Jag är van vid att det behövs stora, dyrbara och komplicerade apparater som fyller ett helt rum för att göra DNA-sekvensering. För mig var tanken att man skulle kunna göra detta med en mobiltelefon väldigt intressant. Det öppnar för många nya och väldigt viktiga användningsområden, säger Mats Nilsson på Stockholms och Uppsala universitet och SciLifeLab i Stockholm.

I dag görs DNA-sekvensering i laboratorier på de stora sjukhusen. Det lilla 3D-printade mikroskopet kan göra tekniken tillgänglig för många fler människor, även i fattiga delar av världen. Om mikroskopet skulle börja tillverkas i större skala kan priset för tekniken bli under 500 dollar, och den är inte beroende av stadig tillgång till elektricitet eftersom den drivs av batteriet i telefonen.

– Antibiotika är ett effektivt medel mot bakterier. Men nu börjar vi förlora det vapnet när bakterierna blir resistenta. När det gäller tuberkulos är resistensen ett stort problem. Men om man kan titta på DNA-nivå och ta reda på om en bakterie är känslig mot en viss typ av antibiotika kan man välja rätt behandling från början. Där tror jag att det här konceptet har sin stora styrka, säger Mats Nilsson.

I en ny studie som publicerats i Nature Communications har tekniken använts för att diagnosticera cancertumörer i tjocktarmen. Genom att granska vissa mutationer i tumören kan man utesluta vissa behandlingar som man vet inte fungerar, och det blir också möjligt att skicka bilder och information om DNA till läkare som befinner sig på andra ställen i världen. Forskarna hoppas också att tekniken kan användas för att snabbare kunna ställa rätt diagnoser på virusinfektioner, som till exempel ebola eller zika-virus.

Mikroskopet är ett resultat av samarbete mellan forskare på California Nanosystems Institute vid UCLA, som har byggt själva mikroskopet, och forskare vid Stockholms och Uppsala universitet och på SciLifeLab i Stockholm, som har arbetat med analysen av DNA-kedjorna.

För mer information, kontakta:
Mats Nilsson, professor vid institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet och föreståndare för SciLifeLab, e-post: mats.nilsson@scilifelab.se, telefon 0730-537 876
Stockholms universitets presstjänst, e-post: press@su.se, telefon 08-16 40 90

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se