TLV beslutar om subvention för MS-läkemedlet Zinbryta (daclizumab)

TLV har beslutat att MS-läkemedlet Zinbryta® (daclizumab) ska ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel från och med 24 februari 2017[1]. Beslutet innebär att även svenska patienter får tillgång till ett nytt behandlingsalternativ i sprutform som tas en gång i månaden.

– Zinbryta blir ett välkommet tillskott i behandlingsarsenalen för patienter med måttlig till hög sjukdomsaktivitet. Läkemedlet har en ny verkningsmekanism inom MS av mer immunomodulerande karaktär jämfört med terapier som genererar en uttalad sänkning av kroppens lymfocytnivåer, säger Olafur Sveinsson, specialistläkare i neurologi och biträdande överläkare, Karolinska universitetssjukhuset.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) beslut innebär att Zinbryta nu ingår i högkostnadsskyddet för patienter som inte uppnått behandlingsmålen vid behandling med interferon β-preparat, glatirameracetat, teriflunomid eller dimetylfumarat, eller vid behandling av patienter med snabb utveckling av svår skovvis förlöpande multipel skleros[2].

Om Zinbryta (daclizumab)

Zinbryta godkändes av EU-kommissionen i juli 2016 för behandling av patienter med skovvis förlöpande former av MS. Den rekommenderade dosen för Zinbryta är 150 mg, som patienten själv injicerar subkutant en gång per månad. Godkännandet föranleddes av goda resultat i två stora studier, SELECT (fas 2b) och DECIDE (fas 3). Den sistnämnda är en av de största placebokontrollerade fas 3-studien som någonsin genomförts gällande multipel skleros.

Både SELECT och DECIDE var globala, randomiserade och placebokontrollerade studier som involverade cirka 2 400 människor som lever med MS. Vissa patienter i DECIDE behandlades i upp till tre år. I Sverige har patienter vid sex prövningscentra medverkat i studierna (Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna respektive Huddinge, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus samt Linköpings Universitetssjukhus).

DECIDE och SELECT visar att Zinbryta signifikant minskade patientens årliga skovfrekvens med 45 procent i jämförelse med Avonex under 144 veckor (p<0.0001). Jämfört med placebogruppen minskades skovfrekvensen med 54 procent under 52 veckor (p<0.0001).

I kliniska prövningar uppvisade Zinbryta bättre effekt gällande minskning av skov och magnetröntgen, MRT (som mäter sjukdomsaktiviteten vid MS) jämfört med intramuskulär injektion av interferon beta-1a och placebo.

I studierna var de vanligaste biverkningarna kopplade till Zinbryta hudutslag, förhöjda levervärden (alaninaminotransferas, en typ av leverenzym), och infektioner (nasofaryngit, övre luftvägsinfektion, influensa, smärta i svalg och lymfadenopati (förstoring av lymfkörtlar)). Antalet patienter som avslutade behandling på grund av leverreaktioner, inklusive förhöjda serumtransaminaser (5 procent), och hudreaktioner (4 procent) var lågt.

Kontakt:

Leif Lohm, medicinsk chef Biogen Sverige: 070-390 13 64, leif.lohm@biogen.com

Olafur Sveinsson, specialistläkare i neurologi och biträdande överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, 076-139 18 11, olafur.sveinsson@karolinska.se

Fakta om MS

MS är en kronisk neurologisk sjukdom som ger upphov till inflammationer som angriper det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg). Sjukdomen är nästan dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män och insjuknandet sker oftast i åldern 20–40 år. I Sverige har omkring 18 000 personer MS och varje år får drygt 1000 personer diagnosen. I tidiga stadier går sjukdomen oftast i skov, perioder med förvärrade MS-symtom som sedan försvinner helt eller delvis. Senare under sjukdomsprocessen tilltar dock permanenta kroppsliga och kognitiva funktionsnedsättningar.

[1] Bilaga till underlag för beslut om subvention, TLV, Diarienummer: 2163/2016, Datum för nämndmöte: 2017-02-23
[2] Ibid.

DA-SWE-0056 mars 2017

Om Biogen

Biogen är ett av världens ledande bioteknikföretag som fokuserar på att utveckla läkemedel mot svåra sjukdomar där det i dag finns få eller inga behandlingsmöjligheter. Företaget har en omfattande forskning inom neurologi och immunologi samt är ledande inom multipel skleros, MS. Biogen har en stark bas i Sverige och övriga Norden med forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av läkemedel. 

Vironova AB is collaborating partner in Big Data and Computational Science project that received 29 M SEK in funding from the Swedish foundation for Strategic Research.

Vironova AB is once again a proud participant in a cutting-edge research program. The Swedish foundation for Strategic Research (SSF) has announced 29 M SEK in funding for the project entitled “Hierarchical Analysis of Temporal and Spatial Image Data,” led by Uppsala University Professor Carolina Wählby. Other partners in the project are Astra Zeneca and SciLifeLab.

Vironova’s core expertise lies in electron microscopy. Microscopy imaging is one of the most powerful tools for investigation of complex biological processes, and automated analysis with high throughput techniques is capable of generating data at an unprecedented rate. But in the wake of all the advances during the last decade in digital image handling, a new bottleneck has arisen.

Images contain very rich information and the ever-increasing speed of data collection results in data-volumes that exceed available computational resources. Valuable information is often only a small part of the total data. Machine learning methods for analysis of massive image data are urgently needed, to avoid missing out on the promise of rapid advances in knowledge that this area holds.

Vironova recently launched the MiniTEM instrument, a compact transmission electron microscope (TEM) that makes the gold standard technique (TEM) for morphological analysis of nano-sized particles accessible in pharmaceutical development and quality control. It also opens the door for digital ultra-pathology (clinical ultrastructural pathology). The vast amount of search data a sample can yield in TEM presents a practical challenge that is addressed in multiple ways this proposal.

“Research collaborations, like this one in the area of big data, are the life blood of Vironova. The company has grown out of a multi-disciplinary research base in electron microscopy, digital imaging devices, software development and image analysis. We continue to nurture the scientific expertise and collaborations that are at the core of our strongest competitive advantage.”  Mohammed Homman, CEO, Vironova AB

The project is headed by Professor Carolina Wählby at Uppsala University Department of Information Technology and Vironova is represented by CTO Ida-Maria Sintorn who also holds the position as Associate Professor in computerized image processing at Uppsala University.

Contact:

Ida-Maria Sintorn, Chief Technology Officer Vironova AB +46 (0)76 1090195, ida.sintorn@vironova.com

Founded in 2005 as a result of interdisciplinary research at the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden, Vironova a company with 60 employees has quickly established a following of global customers working in highly-regulated and quality-demanding industries such as vaccine development, the pharmaceutical industry and material science. Vironova has developed a unique offering of services, hardware and software products. Today it has GLP-certified cell- and virus facilities that include equipment for advanced electron microscopy, image analysis, nano-characterization and viral clearance testing.

Johanna Ene utsedd till Årets tandsköterska 2017

Under torsdagskvällen delades utmärkelsen Årets tandsköterska ut för femte året i rad. Juryn utsåg Johanna Ene till vinnare för sitt arbete under året som gått. Vinsten består, utöver äran och diplom, av bland annat ett ansenligt bidrag för vidareutbildning.

Motiveringen, som kommer direkt från nomineringen, lyder: “Johanna Ene gör tandsköterskan synlig för hela teamet i hela landet med sin blogg. Johanna visar på en kärlek till yrket samtidigt som hon är modig att säga och stå för sitt ord. Johanna gör i sin blogg och i Tandsköterskan upp med det gamla synsättet på tandsköterskan som en underställd serviceperson. Hon representerar den moderna tandsköterskans yrkesroll. En självständig person med stort ansvar och kunnande.”

Utöver vinnaren utsågs även två hederspristagare för sitt inspirerande arbete inom tandsköterskeyrket. Hedersomnämnande gick till tandsköterskorna Sari Lajja och Annalena Rundqvist Nordin.

Årets tandsköterska startades 2012 av ApoEx och Svenska Tandsköterskeförbundet. Utmärkelsen syftar till att höja statusen hos tandsköterskeyrket genom att lyfta fram representanter för yrket som visar stor passion för sin verksamhet. Priset delades ut av Mattias Sjöstrand, ApoEx, och Marie Udèn, Svenska Tandsköterskeförbundet, vid en ceremoni i Stockholm under torsdag kväll. Konferencier var liksom tidigare år artisten Tobias Karlsson.

Det går redan nu att nominera till Årets tandsköterska 2018. Som patient eller arbetande inom tandvården röstar du enkelt på din egen tandsköterska eller kollega via sajten www.aretstandskoterska.se.

ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner avseende försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial. Verksamheten kännetecknas av kunddriven innovation och attityden att ingenting är omöjligt. Vill du utvecklas med oss? Läs mer om ApoEx på www.apoex.se.

Indragning: Två tillverkningssatser av läkemedlet Prograf (takrolimus) som förhindrar avstötning av transplanterade organ dras in på grund av felmärkning

Indragning: Två tillverkningssatser av läkemedlet Prograf (takrolimus) som förhindrar avstötning av transplanterade organ dras in på grund av felmärkning

Indragningen gäller läkemedlet Prograf kapsel hård 1 mg från parallellimportören Pharmachim, med tillverkningssatser nr. 1E3196A samt 1E3218A. Totalt 330 förpackningar med varunummer 426375 har levererats till svenska apotek. Indragning av de berörda tillverkningssatserna görs från distributörer, apotek och vården.

Blisterförpackningen som innehåller kapslar av styrkan 1 mg har felaktigt märkts med styrkan 0,5 mg. Däremot har ytterförpackningen, aluminiumpåsen och kapseln korrekt märkning 1 mg. Patienter som utan svårighet kan läsa texten på kapslarna och på så sätt försäkra sig om korrekt styrka kan fortsätta att ta kapslarna enligt ordination. Vid tveksamhet ska närmaste apotek kontaktas.

Korrekt dosering vid behandling med Prograf är viktig. Underdosering medför risk för avstötning av det transplanterade organet medan överdosering innebär en ökad risk för biverkningar. Biverkningar av Prograf kan vara påverkan på lever- och njurfunktion, ökad infektionskänslighet, skakningar och illamående.

Patienter som har frågor om uttagna läkemedel bör vända sig till sitt apotek. Vid frågor som rör behandlingen eller misstankar om biverkningar ska patienten vända sig till sin behandlande läkare. Patienter som misstänker att de kan ha tagit för hög dos ska vända sig till sin läkare för kontroll av Prografnivån i blodet.

Apotekspersonal ska vända sig till Läkemedelsverket vid ytterligare frågor.

Relaterad information

Indragning: Prograf kapslar 1 mg-Pharmachim AB- Ras klass II

Kontakta oss

Bengt Berglund, Läkemedelsinspektör, Läkemedelsverket
Växel: 018-17 46 00

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

iZwop™ – din digitala signatur i alla nya kommunikationskanaler!

 iZwop™ - din digitala signatur i alla nya kommunikationskanaler!
iZwop™ digital business cards

WhatsApp, Messenger, SMS, Mail, Skype, WeChat… det har nu blivit många nya kanaler att bevaka…

Tillhör du en av dem som känner att du måste kolla in din mail ibland och att nio av tio meddelanden kan tas bort direkt?

Idag kommunicerar vi i en rad nya kanaler. Vi måste bevaka LinkedIn, messenger, SMS och jobbar du mot utlandet så får du hålla koll på WhatsApp, Skype och WeChat också…

“Om vi tittar tillbaka på hur vi kommunicerat förut när vi SKICKAR information så har vi alltid signerat våra brev med våra namn och oftast med hur man kan kontakta oss. Samma sak gäller e-mail där de flesta har en e-mailsignatur där mottagaren kan kontakta den som skickat meddelandet” säger Martin Strempel, Grundare av iZwop™

Hur gör du när du skickar ett SMS, när du kommunicerar via messenger eller Skype?

iZwop™ digitala visitkort revolutionerar kommunikationen på så sätt att användarna alltid utgår från sitt digitala visitkort som de har sparat som en “app” på sin mobils hemskärm.

“Jag öppnar mitt visitkort, väljer distributionssätt (SMS, Mail, Messenger, Facebook) och mitt digitala visitkort lägger sig automatiskt som en digital signatur i mitt meddelande”

På så sätt skickar jag alltid med uppgifter om mig, mitt bolag och våra tjänster som mottagaren snabbt kan spara i sin mobil – på hemskärmen eller i sina kontakter.

iZwop™ – inte bara ett visitkort utan din nya digitala signatur

Många bolag inser nu värdet av sina anställdas möjlighet att dela företagets information – både privat och på arbetstid. Med iZwop™ digitala visitkort delar medarbetarna sin och företagets information med tusentals och skapar en direktkanal från företaget rakt in i kundernas mobila enheter.

“Förmodligen är det därför som nu fler än 2000 företagare i fler än 40 länder har lämnat sina visitkort i papper och bytt ut dem mot iZwop™ digitala visitkort* fortsätter Martin Strempel

Enkelt, smart, innovativt och miljövänligt. Kräver inga appar och fungerar på alla enheter över hela världen. Att det dessutom bara kostar USD 1 per månad är också en del av spridningen.

Just nu förbereder iZwop™ sin etablering i San Francisco och siktet är väldigt högt ställt.

*Vi skall bli världsledande på digitala visitkort inom 1000 dagar och tajmingen är perfekt enligt våra amerikanska investerare” avslutar Martin Strempel

Testa själv: här skapar du ditt digitala visitkort på ett par minuter

Fakta:

IZwop™ är ett start-up bolag vars mål är att få världen att byta från papper till digitala visitkort. Bolaget finns idag representerat i Sverige, Spanien, Sydafrika, och Estland och siktar nu på att nå den amerikanska marknaden genom att skapa kontakter med investerare och göra en amerikansk expansion inom en snar framtid. Bland IZwop™´s nuvarande investerare finns flera kända entreprenörer, bland dem Magnus Helgesson, nominerad till årets VD 2012 och som tog Harrys Restauranger från 0 – 700 miljoner i omsättning, Therese Albrechtson, grundare av Bodyguard och Greyzone och utnämnd till EU ambassadör för kvinnliga entreprenörer, Max Söderpalm, Säljguru och författare till bästsäljande böcker inom försäljning, med flera.

Bolaget var i november utvalda av Business Sweden att delta i SURGE som står för ”Startups Undergoing Rapid Growth and Expansion” – ett program för att hjälpa svenska företag med sin etablering i USA. De väljer varje år ut ett fåtal företag som de anser ha rätt förutsättningarna att lyckas. Under två veckor får företagen genomgå ett intensivt program som förbereder dem för lansering i USA. SURGE arrangeras av Business Sweden, som består av tidigare Exportrådet och Invest Sweden.

Har du pressfrågor, vänligen kontakta:

Martin Strempel, Grundare & VD på IZwop™

Tele: +46 723 68 76 10

E-post: martin.strempel@izwop.com

Digitalt visitkort: https://my.izwop.com/martinstre/bc-93204

With a digital business card from iZwop™, individuals and professionals can bring the social networking experience to a whole new level. By syncing directly in your phonebook and enabled sharing via airdrop, the iZwop™ digital business cards enables always updated contact details along with analytics on what aspect of your profile viewers are interested in. Creating a iZwop™ business card is as easy as clicking “connect with LinkedIn” and viewing your beautiful digital business card. We already have paying users who are exceedingly happy with the new opportunities our product has brought them!

www.izwop.com

Bayer lanserar en ny femårig spiral – med lägre hormondos

Bayer lanserar en ny femårig spiral – med lägre hormondos

I dag lanserar Bayer en ny hormonspiral. Den skyddar mot graviditet i upp till fem år och har en lägre hormondos än sin föregångare. Spiralen som kallas Kyleena (19,5 mg levonorgestrel) är framtagen för att även passa yngre kvinnor som inte fött barn.

Det finns huvudsakligen två typer av hormonspiraler som förebygger graviditet. Den större verkar i fem år och används främst av kvinnor som tidigare fött barn. Den mindre verkar i tre år. Den nya spiralen Kyleena är av den mindre modell, men verkar ändå i upp till fem år. Spiralen passar lika bra för både äldre och yngre kvinnor.

Isis Amer Wåhlin är gynekolog och medicinsk rådgivare på Bayer och ser utvecklingen av spiraler som viktig för kvinnor.

– Det är ett framsteg för kvinnor. Bättre preventivmetoder som förenklar och underlättar tillvaron är viktigt för att kvinnor skall kunna påverka sina liv, vilket alla vinner på. Med lägre hormondos och ett säkert graviditetsskydd minskar den oron som många kvinnor känner, säger hon.

Hormonspiraler i Sverige

Användningen av hormonspiraler har nästan fördubblats i Sverige de senaste tio åren. P-piller är fortfarande vanligast i de yngre åldersgrupperna, men alltfler ser långverkande preventivmetoder som ett enklare och mer fördelaktigt skydd. Med Kyleena har kvinnor nu fått ännu ett alternativ i paletten av hormonspiraler.

Kliniskt godkännande av Kyleena

Godkännandet av Kyleena bygger på data från en klinisk fas tre-studie, där över tusen kvinnor ingick som fött eller inte fött barn. Studierna visade att Kyleena gav ett mer än 99 procent effektivt skydd mot graviditet oavsett ålder och tidigare barnafödande.1

– Kyleena är ett lokalt graviditetsskydd, vilket gör att påverkan på kroppens egen hormonproduktion inte störs och kan vara ett bra alternativ tillde kvinnor som önskar ha en lägre dos och vill ha ett långverkande preventivmedel, där man slipper dagligt kom-ihåg, säger Isis Amer Wåhlin.

Fakta

Kyleena friger hormonet levonorgestrel (ett gulkroppshormon) lokalt i livmodern och utsöndrar en låg dos ( i snitt 9µg/dag). Spiralen sätts in av barnmorska eller gynekolog och verkar i upp till fem år.

Om kvinnan vill bli gravid tas spiralen ut och fertiliteten återkommer omedelbart.

————

  1. Gemzell-Danielsson K et al. A Phase III, single-arm study of LNG-IUS 8, a low-dose levonorgestrel intrauterine contraceptive system (total content 13.5 mg) in postmenarcheal adolescents. Contraception 2016;10.1016/j.contraception.2016.02.004


För mer information, vänligen kontakta:


Daniel Claesson, Bayer Divsional Communication 073-305 87 95
daniel.claesson@bayer.com

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk. Våra produkter och tjänster syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation, tillväxt och hög intjäningsförmåga. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. 2015 hade Bayer cirka 117 000 anställda, en omsättning på 46,3 miljarder euro och investerade 4,3 miljarder euro i forskning och utveckling. Dessa siffror inkluderar den verksamhet inom högteknologiska material som börsintroducerades den 6 oktober 2015 som ett självständigt bolag med namnet Covestro. För mer information, besök www.bayer.se.