Ett oberoende civilsamhälle bygger Sverige starkt

Sedan mitten av 1800-talet har spel och lotterier arrangerats av ideella organisationer, med grundtanken att överskottet från dessa verksamheter ska komma hela samhället tillgodo – så kallade allmännyttiga ändamål. Varje år går över 1,6 miljarder kronor till allmännyttig verksamhet från spel och lotterier.

– Varje krona är medel som möjliggör att vi kan stimulera forskningen om psoriasis och psoriasisartrit och ge hopp till människor som idag påverkas starkt i sitt vardagsliv av sin sjukdom, säger Tina Norgren, förbundsordförande Psoriasisförbundet. De medel vi har fått in genom vårt lotteri har bland annat gått till att få en bättre förståelse för hur hela kroppen, och hela livet, drabbas av folksjukdomen psoriasis och hur viktigt det är att få rätt diagnos och behandling för att inte utveckla livshotande följdsjukdomar.

I de framlagda lagförslagen idag är det två delar som har störst påverkan på förutsättningarna för ett framtida starkt civilsamhälle.

 1. Ideella organisationer får fortsatt ensamrätt att anordna spel både fysiskt och digitalt.
 2. Att den svenska modellen med skattefrihet bevaras på alla spelprodukter som ideella organisationer arrangerar.

– Vi förväntar oss att regeringen följer direktiven om att säkerställa fortsatt goda möjligheter för civilsamhället till egen finansiering. Ideella organisationer måste även i fortsättningen ha ensamrätt att anordna spel både fysiskt och digitalt, avslutar Tina Norgren.

KONTAKT

Förbundsordförande
Tina Norgren

0920-21 26 34

070-309 61 34

tina.norgren@pso.se

Psoriasisförbundet arbetar för att öka kännedomen om systemsjukdomen psoriasis, påverkar och bevakar psoriasissjukas rättigheter och stimulerar psoriasisforskningen. Arbetet bedrivs bl a genom opinionsbildning och informations- och utbildningsinsatser. Vi finns representerade över hela landet via våra läns- och lokalavdelningar.

Bevis publicerade vid ECTOH indikerar överlägsenheten i Allen Carr’s Easyway rökavvänjningsprogram

Bevis publicerade vid ECTOH indikerar överlägsenheten i Allen Carr’s Easyway rökavvänjningsprogram
ca 10 miljoner rökare har slutat med Easywaymetodens kursprogram som finns i 50 länder.

Bevis publicerade vid ECTOH (European Conference Tobacco or Health) indikerar överlägsenheten i Allen Carr’s Easyway rökavvänjningsprogram

Ny vetenskapligt utförd undersökning, som jämfört effekten av Allen Carr’s Easyway kursprogram med traditionell metod, jämförbar med hjälp som erbjuds via vårdcentraler och liknande där rökaren erbjuds nikotinersättning eller medicin med eller utan rådgivning, bevisar att Allen Carr’s Easywaymetod är nästan dubbelt så effektiv. Med anledning av publicerat resultat från RCT (randomiced controlled trial) genomförd av irländska myndighet vill vi på Allen Carrs Easyway Sverige att informationen når ut till media och ansvariga myndigheter för sveriges tobakspolicy även i Sverige.

Studien utfördes av TFRI ( TobaccoFree Research Institute Irland ) på 300 frivilliga som hittades via annonsering. Deltagarna blev slumpmässigt tilldelade antingen Allen Carr’s Easyway kursprogram eller Quit.ie vilket motsvarar det vårdcentraler och liknande institutioner i Sverige erbjuder, nikotinersättning med eller utan rådgivning. Uppföljning av försökspersonerna har skett vid 1, 3, 6 och 12 månader efter att de deltagit på kurs eller satt ett slutdatum med Quit. Den rapport som nu publicerats visar resultat efter 1 och 3 månader, resterande resultat kommer.

Vi på Allen Carr’s Easyway har alltid hävdat att vår metod är mycket mer effektiv än alla andra metoder som finns för att sluta röka men det har aldrig utförts en slumpmässigt styrd studie som jämför resultatet så som denna studie gör och det är otroligt glädjande för oss att studien äntligen blivit av, säger John Dicey, Worldwide SEO and senior Therapist, Allen Carr’s Easyway. Kommande resultat från studien kommer med största sannolikhet att visa på en ökad skillnad i effekten mellan metoderna till vår fördel.

Kunskapen om hur nikotinberoende fungerar och hur rökare och snusare bör hjälpas för att lyckas sluta är fortfarande skrämmande dålig världen över. Allen Carrs Easyway, som angriper problemet på ”rätt” sätt, har med sitt kursprogram hjälpt ca 10 miljoner rökare runt om i världen att enkelt och utan abstinens sluta röka sedan metoden grundandes i England på 80-talet. I Sverige har vi varit verksamma sedan år 2006 och har hjälpt ca 3 800 rökare och snusare. Först nu har vi en vetenskaplig studie som jämfört vår metod med andra metoder och som bevisar att AC Easyway är nästan dubbelt så effektiv. Det är dags att myndigheter och organisationer som arbetar med tobaksfrågor erkänner AC Easyway som en kompetent metod och att fler rökare och snusare kan få kännedom om kursprogrammet då de söker hjälp för att sluta röka inom sjukvården, tandhälsan eller via företagshälsovården.

För frågor och mer information står vi på Allen Carr’s Easyway Sverige till ert förfogande

Allen Carrs Easyway Sverige

Kedjerökaren Allen Carr grundade Easyway i England 1983. Sedan dess har metoden spridits över hela världen och finns nu etablerat i över 50 länder. I Sverige har vi funnits sedan 2006 och ca 3800 rökare och snusare har gått kursen i Sverige sedan dess. Alla som slutar med metoden berättar för sina nära och kära hur enkelt och skönt det var och på så sätt sprids ryktet vidare. Kursen tar ca 7 tim under en dag och man deltar i grupp. Kursen ändrar deltagarens inställning till rökning och snusning utan att använda skrämseltaktik. Den gör det enkelt att sluta helt utan att känna saknad efter cigaretter och snus, utan besvär och abstinens, utan att behöva använda viljestyrka och diciplin, utan att behöva substitut eller mediciner. Man slipper till och med att gå upp i vikt. Helt naturligt i avslappnad miljö med rökpauser. I kurspriset ingår 2 uppföljningskurser på 3-4 tim vardera. För de flesta räcker det med endast huvudkursen för att lyckas sluta men det är ändå bra att även delta på uppföljningarna. Läs mer på vår hemsida www.easyway.nu

FDA godkänner BAVENCIO® den första immunterapibehandlingen för metastatiskt Merkelcellskarcinom

 • Den enda FDA-godkända behandlingen för metastatiskt Merkelcellskarcinom, en ovanlig och aggressiv form av hudcancer
 • Den första indikationen för BAVENCIO, en human anti-PD-L1 antikropp.

EMD Serono Inc., Merck KGaAs biofarmaverksamhet i USA och Kanada, och Pfizer Inc. meddelar att US Food and Drug Administration (FDA) har godkänt BAVENCIO® (avelumab) injektion 20 mg/mL för intravenöst bruk för behandling av vuxna och barn över 12 år med metastatiskt Merkelcellskarcinom (mMCC). Denna indikation har godkänts enligt proceduren för prioriterad granskning baserat på tumörrespons och varaktighet av respons. Fortsatt godkännande av denna indikation kan vara avhängigt av verifikation och beskrivning av den kliniska nyttan i bekräftande prövningar.1 BAVENCIO har utvecklats, granskats och godkänts inom ramen för FDAs program Breakthrough Therapy Designation och Priority Review.

BAVENCIO, en human anti-PD-L1 antikropp, är den första FDA-godkända behandlingen för patienter med mMCC.2 Metastatiskt Merkelcellskarcinom är en ovanlig och aggressiv form av hudcancer där mindre än hälften av patienterna överlever mer än ett år och färre än 20 % överlever mer än fem år.3

– Grunden för detta FDA-godkännande är vår drivkraft att göra en meningsfull skillnad för patienter med svårbehandlade cancerformer som metastatiskt Merkelcellskarcinom, säger Belén Garijo, CEO Healthcare och medlem av Merck KGaAs Executive Board, Darmstadt, Tyskland. Utvecklingen av BAVENCIO har inneburit många års hårt arbete, allt från forskarna som upptäckte molekylen i våra laboratorier, via vår allians med Pfizer, till deltagarna i de kliniska studierna och prövarna runt om i världen. Vi är tacksamma mot alla som gjort det möjligt för oss att ta detta nya viktiga behandlingsalternativ till patienterna.

– Detta är en betydelsefull milstople för personer som kämpar med Merkelcellskarcinom, som fram till nu inte haft några andra alternativ än kemoterapi, säger Albert Bourla, Group President, Pfizer Innovation Health. Detta godkännande är ett bevis på kraften i att samarbeta för att snabbare ta fram nya alternativ för cancerpatienter.

– Merkelcellskarcinom är visserligen mer sällsynt än några av de mer kända formerna av hudcancer, men det är en väldigt aggressiv sjukdom och andelen patienter som dör i MCC är mycket högre än i melanom, säger Deborah S. Sarnoff, MD, President i Skin Cancer Foundation. Jag tror att detta godkännande ger nytt hopp för patienter och deras familjer som drabbats av denna ovanliga form av hudcancer.

Effekt och säkerhet hos BAVENCIO visades i den kliniska studien JAVELIN Merkel 200, en öppen multicenterstudie med 88 patienter med histologiskt bekräftat metastaserat MCC vars sjukdom hade fortskridit trots behandling med kemoterapi administrerad för spridd metastatisk sjukdom. 65 % av patienterna hade genomgått en tidigare anticancerbehandling för metastatiskt MCC och 35 % hade genomgått två eller fler behandlingar. De viktigaste effektmåtten var bekräftad tumörrrespons (ORR) enligt Response EvaluationCriteria in Solid Tumors (RECIST) v1.1, samt varaktighet av respons (DOR) bedömd av en oberoende central granskningskommitté (IRC).

Tumörrespons var 33 % (95% konfidensintervall [CI]: 23,3–43,8%).1 11 % av patienterna hade komplett respons(95 % CI: 6,6-19,9 %) och 22 % av patienterna hade en partiell respons (95 % CI: 13,5-31,7 %). Tumörresponserna var varaktiga, 86 % varade minst sex månader (n=25)1 och 45 % av responserna varade minst 12 månader (n=13).1 Varaktighet av respons varierade från 2,8 till mer än 23,3 månader.

Varningar och försiktighetsåtgärder för BAVENCIO omfattar immun-relaterade biverkningar (t ex pneumoni, hepatit, kolit, endokrinopati, nefrit och njurdysfunktion), infusionsrelaterade reaktioner och embryofetal toxicitet. De vanligaste biverkningarna (rapporterade i minst 20 % av patienterna) var trötthet (50 %), smärta i muskler och skelett (32 %), diarré (23 %), illamående (22 %), infusionsrelaterade reaktioner (22 %), hudutslag (22 %), minskad aptit (20 %), och perifera ödem (20 %).1

BAVENCIO har utformats för att kunna påverka både det adaptiva och det medfödda immunsystemet. Genom att binda till PD-L1 tros BAVENCIO förhindra tumörceller från att använda PD-L1 för skydd mot vita blodceller, som T-celler, och exponera dem för antitumörresponser.1 BAVENCIO har visats inducera antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (ADCC) in vitro.1

I november 2016 meddelade alliansen att den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA accepterat ansökan om marknadsföringstillstånd för avelumab för den föreslagna indikationen metastatiskt MCC.

Om JAVELIN Merkel 200
Effekt och säkerhet hos BAVENCIO visades i den kliniska studien JAVELIN Merkel 200, en öppen multicenterstudie på 88 patienter med histologiskt bekräftat metastaserat MCC vars sjukdom hade fortskridit trots behandling med kemoterapi administrerad för spridd metastatisk sjukdom. 65 % av patienterna hade genomgått en tidigare anticancerbehandling för metastatiskt MCC och 35 % hade genomgått två eller fler behandlingar. De viktigaste effektmåtten var bekräftad tumörrespons (ORR) enligt Response EvaluationCriteria in Solid Tumors (RECIST) v1.1, samt varaktighet av respons (DOR) bedömda av en oberoende central granskningskommitté (IRC).

Studien exkluderade patienter med autoimmuna sjukdomar, medicinska tillstånd som kräver systemisk immunsuppression, tidigare transplantationer av organ eller allogena stamcellstransplantationer, tidigare behandling med anti-PD-1, anti-PD-L1 eller anti-CTLA-4 antikroppar, CNS-metastaser, HIV-infektion, hepatit B eller hepatit C, eller ECOG performance score ≥2. Patienterna fick BAVENCIO 10 mg/kg som intravenös infusion under 60 minuter varannan vecka fram till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.

Det internationella kliniska utvecklingsprogrammet för avelumab, kallat JAVELIN, omfattar mer än 30 kliniska studier, däribland nio Fas III-prövningar, och mer än 4000 patienter med mer än 15 olika tumörtyper.

Referenser
1. BAVENCIO Prescribing Information. Rockland, MA: EMD Serono Inc.; 2017.
2. National Institutes of Health, U.S. National Library of Medicine, Daily Med. Available at https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/advanced-search.cfm. Accessed March 22, 2017.
3. Lemos B, Storer B, Iyer J, et al. Pathologic Nodal Evaluation Improves Prognostic Accuracy in Merkel Cell Carcinoma: Analysis of 5,823 Cases as the Basis of the First Consensus Staging System for this Cancer. Journal of the American Academy of Dermatology. 2010;63(5):751–761.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Rikstäckande lansering i Japan

Moberg Pharma AB (OMX: MOB):Efter en framgångsrik testlansering i Japan inleds nu en utökad lansering av Zanmira® Nail (Kerasal Nail®) i landet. Det är japanska CMIC Group, Moberg Pharmas lokala samarbetspartner, som ansvarar för lanseringen som täcker in ett flertal större städer under andra kvartalet.

Lanseringen av Kerasal Nail® i Sydostasien fortsätter. Den initiala responsen från marknaden var mycket positiv när Menarini genom den lokala samarbetspartnern CMIC Group genomförde en testlansering av Zanmira® Nail (lokalt varumärke) under 2016. Nu påbörjar CMIC Group den utökade lanseringen som omfattar ett flertal större japanska städer och fler än 8 000 försäljnings-ställen runtom i landet. Merparten av produktleveranserna för lanseringen kommer att ske och faktureras under andra kvartalet.

“Det är mycket spännande med den utökade lanseringen av av Zanmira® Nail i Japan, som kan bli en betydande marknad för Moberg Pharma framöver. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med CMIC i Japan, liksom det fortsatta samarbetet med Menarini på övriga marknader i Sydostasien”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma.

CMIC Group är ett välkänt japanskt bolag med lång erfarenhet och rikstäckande infrastruktur för försäljning av läkemedel. Bolaget tillhandahåller tjänster inom försäljning, marknadsföring och klinisk forskning för läkemedelsbranschen. Den rikstäckande lanseringen av Zanmira® Nail i Japan innefattar både tv-reklam och digitala annonskampanjer i sociala medier.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: +46 70 735 71 35, e-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl 08.30 (CET) den 30 mars 2017.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Dermoplast®, New Skin®, Domeboro® och Fiber Choice®. Kerasal Nail® (Emtrix® Zanmira® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

AbbVie är Sveriges fjärde bästa arbetsplats

AbbVie är Sveriges fjärde bästa arbetsplats
GPtW Sveriges Bästa Arbetsplatser 2017

Nu utses AbbVie Sverige återigen till en av Sveriges bästa arbetsplatser i Great Place to Works årliga undersökning. AbbVie rankas som Sveriges fjärde bästa arbetsplats, med ett totalt tillitsindex på 92 procent, 38 procent över det svenska genomsnittet. Allt sammantaget anser 98 procent av AbbVies medarbetare att AbbVie Sverige är en mycket bra arbetsplats.

“För tredje året i rad rankas vi som en av Sveriges bästa arbetsplatser. Det är ett stort jobb att förbättra sig från så höga resultat som vi hade förra året, men det har vi lyckas med. Vår ambition är att skapa en kultur baserad på öppenhet och tillit och där alla kan vara sig själva. På så vis kan varje medarbetare hitta sin egen drivkraft och prestera sitt allra bästa för att uppnå vårt viktiga mål; att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom”, säger Theresia Bredenwall, External Affairs Director på AbbVie.

”Det är otroligt glädjande att se att 99 procent av våra anställda känner sig stolta över att rekommendera våra produkter och tjänser, att 96 procent känner sig stolta över att arbeta här och att 95 procent känner sig stolta över hur vi bidrar till samhället. Totalt kommer vi över 90-procentstrecket på alla kategorier; trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap”, berättar Christian Horne, HR-direktör för AbbVie Sverige.

Sedan AbbVies bildande för fyra år sedan har företaget arbetat strategiskt och fokuserat på att skapa en stark kultur med övertygelsen att välmående medarbetare ger välmående affärer. Att det helt enkelt är ett smart och hållbart sätt att driva affärer på. Nytt för i år är en tydlig kulturvision som är nära sammanlänkad med affärsstrategin. Ledningsgruppen och företagets kulturråd, Culture Hothouse, kommer att fortsätta driva kulturarbetet inom företaget med ambitionen att behålla och stärka engagemanget hos alla medarbetare.

”Kultur är en färskvara, ett ständigt arbete. Nu när vi kommit så här långt är det ännu viktigare att fortsätta investera i vår företagskultur”, säger Christian Horne.

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi har även valt att ta ett större ansvar för att bidra i det samhälle vi lever i och därför samarbetar vi i flera initiativ kring socialt ansvar. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Twitter @abbvie_se.

AstraZeneca’s potential medicine for Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder receives orphan designation in Europe

AstraZeneca’s potential medicine for Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder receives orphan designation in Europe

AstraZeneca and its global biologics research and development arm, MedImmune, today announced that the European Medicines Agency (EMA) has granted orphan designation to inebilizumab (formerly MEDI-551) for the treatment of neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD). Developed by MedImmune, inebilizumab is currently in Phase IIb clinical development for NMOSD.

NMOSD is a rare, life-threatening autoimmune disease of the central nervous system in which the body’s immune system attacks healthy cells, most commonly in the optic nerves and spinal cord, resulting in severe damage. NMOSD may cause severe muscle weakness and paralysis, loss of vision, respiratory failure, problems with bowel and bladder function and neuropathic pain.1 There is currently no cure or approved medicine for NMOSD, which affects about five in 100,000 people.

Bing Yao, Senior Vice President, R&D and Head of the Respiratory, Inflammation and Autoimmunity Innovative Medicines unit, MedImmune, said: “The EMA’s orphan designation for inebilizumab underscores the significant unmet need for patients with NMOSD, who currently have no options and face increasing damage and disability with each attack. We look forward to continuing to develop this potential new medicine to help treat patients with this rare and devastating disease.”

Research has shown that patients with NMOSD develop antibodies against a protein called aquaporin-4 in their optic nerve and spinal cord. These antibodies play a key role in NMOSD disease pathogenesis. Inebilizumab directly targets and depletes cells that produce these antibodies.

Orphan designation is a status assigned to a medicine intended for use in rare diseases. To be granted orphan designation by the EMA, a medicine must be intended for the treatment, prevention or diagnosis of a disease that is life-threatening and has a prevalence of less than five people in 10,000 in the European Union. Additionally, the intended medicine must aim to provide significant benefit to those affected by the condition. Orphan designation provides companies with development and market exclusivity incentives for designated compounds and medicines. Orphan designation is conferred following a positive opinion by the EMA’s Committee for Orphan Medicinal Products (COMP).

In March 2016, AstraZeneca announced that inebilizumab had received Orphan Drug Designation from the US Food and Drug Administration (FDA).

– ENDS –

[1]National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health http://www.ninds.nih.gov/disorders/neuromyelitis_optica/neuromyelitis_optica.htm

NOTES TO EDITORS

About inebilizumab

Inebilizumab is a humanised, monoclonal antibody that binds with high affinity to CD19, a protein expressed on a broad range of B cells, including certain B cells called plasmablasts. Research has shown that autoantibodies called AQP4-Ab (or NMO-IgG) directed against the protein aquaporin-4 – produced in these plasmablasts – play a key role in NMO disease pathogenesis. Inebilizumab binds directly to CD19 protein on the surface of the plasmablasts and depletes them. Inebilizumab is currently being evaluated in a global clinical trial in Neuromyelitis Optica (NMO)/Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. More information can be found on clinicaltrials.gov.

About Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders (NMOSD)

Neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) is a recently proposed unifying term for neuromyelitis optica (NMO) – also known as Devic’s disease – and related syndromes. NMOSD is a severe relapsing neuroinflammatory autoimmune disease that is rare and can be fatal. In NMOSD, immune system cells and antibodies attack cells in the optic nerves and spinal cord. The damage to the optic nerves produces swelling and inflammation that may cause pain and loss of vision; the damage to the spinal cord may cause weakness, paralysis, loss of sensation, problems with bladder and bowel function, and respiratory failure, with each attack leading to further damage and disability.It primarily affects women and it may be more common in non-Caucasians. There is currently no cure or approved treatment for NMO.

About MedImmuneMedImmune is the global biologics research and development arm of AstraZeneca, a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialization of small molecule and biologic prescription medicines. MedImmune is pioneering innovative research and exploring novel pathways across Oncology, Respiratory, Cardiovascular & Metabolic Diseases, and Infection and Vaccines. The MedImmune headquarters is located in Gaithersburg, Md., one of AstraZeneca’s three global R&D centres, with additional sites in Cambridge, UK and Mountain View, CA. For more information, please visit www.medimmune.com.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three main therapy areas – Oncology, Cardiovascular & Metabolic Diseases and Respiratory. The Company also is selectively active in the areas of Autoimmunity, Neuroscience and Infection. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information, please visit www.astrazeneca.comand follow us on Twitter @AstraZeneca.

Media Enquiries
Esra Erkal-Paler UK/Global +44 203 749 5638
Vanessa Rhodes UK/Global +44 203 749 5736

Karen Birmingham

UK/Global

+44 203 749 5634

Rob Skelding

UK/Global

+44 203 749 5821

Jacob Lund

Sweden

+46 8 553 260 20

Michele Meixell

US

+1 302 885 2677

Investor Relations
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Lindsey Trickett Cardiovascular & Metabolic Diseases +1 240 543 7970
Nick Stone Respiratory +44 203 749 5716
Christer Gruvris Autoimmunity, Neuroscience & Infection +44 203 749 5711
US toll free +1 866 381 7277

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Nu ha pollen kommit till Uppsala län

Nu ha pollen kommit till Uppsala län

Pollensäsongen har börjat på allvar. Under de senaste veckorna har försäljningen av allergiläkemedel ökat kontinuerligt på Kronans Apotek i Uppsala län. Under vecka 12 såldes 65 procent mer läkemedel 2017 än 2016 i Uppsala län på Kronans Apotek. Från vecka fem så har försäljningen av allergiläkemedel ökat med 312 procent. Nu väntas högre temperaturer och mer pollen.
– Det finns effektiva receptfria pollenläkemedel som tar bort de mesta av de besvärliga symtomen på pollenallergi. Det är också klokt att börja sin medicinering i tid, säger apotekare Elisabeth Helgesson i Uppsala.

I första hand är det pollen från hassel och al som kommer tidigt och som ger de största problem för allergikerna under mars månad. Pollen kan också komma från kontinenten och in över Sverige med sydliga vindar. Något som märktes i delar av Sverige under vecka sex och vecka sju då pollen blåste in bland annat från Polen. Omkring 14 procent av barnen och 25 procent av vuxna lider av någon form av pollenallergi i Sverige.

– Nu när temperaturerna går upp kommer halterna av pollen att öka. Många får besvär med rinnande näsa, nysningar, irritation i ögonen, säger Elisabeth Helgesson, apotekare på Kronans Apotek Gottsunda centrum.

Pollensäsongen i Sverige kan delas in i tre perioder: våren då lövträden blommar, sommaren med gräsets pollen samt sensommaren/hösten som är gråbons säsong.

– Pollenallergi är besvärligt och det finns goda skäl att hålla koll på pollenhalterna. Det finns gott om effektiva receptfria läkemedel som effektivt kan lindra symtomen, säger Elisabeth Helgesson.

Tips inför pollensäsongen
-Se till att ha pollenläkemedel hemma och ta dem i tid så mår du bättre
-Vädra inte
-Undvik att torka tvätt eller vädra sängkläder utomhus, då pollen lätt fastnar
-Våttorka istället för att dammsuga
-Träna helst inomhus
-Skölj gärna ur håret på kvällen om du varit utomhus under dagen

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Helgesson, apotekare på Kronans Apotek i Uppsala, 0701981051
Andreas Rosenlund, informationsdirektör Kronans Apotek, 010-240 61 58, mail: andreas.rosenlund@kronansapotek.se

Kronans Apotek vill att kunderna ska känna sig friskare på insidan och vackrare på utsidan. Kronans Apotek har över 300 apotek i hela Sverige från Trelleborg i söder till Haparanda i norr och cirka 2500 anställda.

AstraZeneca to share its robust early science in Oncology with the medical community at AACR 2017

AstraZeneca to share its robust early science in Oncology with the medical community at AACR 2017

60 abstracts from early oncology portfolio including 7 oral presentations, across Tumour Drivers and Resistance, Immuno-Oncology, Antibody-Drug Conjugates and DNA Damage Response

Potential new medicines targeting cancer cell-death mechanisms highlight potential of emerging Tumour Drivers and Resistance research

AstraZeneca, along with its global biologics research and development arm, MedImmune, will present the strength and depth of its translational science, which is expected to deliver the Company’s next wave of innovative oncology medicines, at the American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting in Washington DC, US, 1-5 April 2017.

In addition to demonstrating a robust early oncology portfolio in DNA Damage Response (DDR) and Tumour Drivers and Resistance, AstraZeneca will highlight the continued progress being made in early Immuno-Oncology (IO) and Antibody-Drug Conjugate (ADC) science.

Susan Galbraith, Senior Vice President, Head of Oncology, Innovative Medicines and Early Development (IMED) Biotech Unit, said: “The progress we will report at AACR 2017 highlights the rapid growth of our highly-differentiated DNA Damage Response portfolio that targets a broad range of key molecular pathways. Presentations will also show our progress within Tumour Drivers and Resistance with the development of molecules targeting two key mechanisms that tumours use to resist cell death, namely MCL-1 and CDK9.”

David Berman, Senior Vice President, Head of Oncology Innovative Medicines at MedImmune, added: “AACR 2017 is an exciting moment for our next-generation oncology portfolio, demonstrating how our broad biologics pipeline is targeting the multiple ways cancer evades the immune system. We will update on our scientific progress in cancer Immuno-Oncology, including predictive biomarkers of response to immune checkpoint inhibitors. We also look forward to presenting the first clinical trial results for our TLR 7/8 agonist, an important mechanism for immunologically-silent tumours, and to sharing updates from our Antibody-Drug Conjugate platform, a key pillar of AstraZeneca’s oncology strategy.”

Shedding new light on Tumour Drivers and Resistance

AstraZeneca was a pioneer in the development of epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitors (TKIs) for patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) (Iressa, Tagrisso), and continues to work on the unmet needs of patients who fail to respond, or respond for limited periods, to these compounds. An expanding programme of tumour cell-death research is targeting upregulation of key proteins that cancer cells use to evade death, including myeloid cell leukaemia 1 (MCL-1) and cyclin-dependent kinase 9 (CDK9) and is leveraging the sophistication of macrocyles – larger, cyclic compounds – to address the complexity of protein interactions.

Presentations include:

 • AZD4205, a potent inhibitor of Janus kinase 1 (JAK1), part of the JAK1/signal transducer and activator of transcription (STAT) axis, which is understood to play an important role in tumour escape from EGFR-targeted treatment (oral presentation; Abstract #979)
 • The first preclinical data presented on AZD5991 demonstrating the tumour cell-killing potential of this potent, selective macrocylic inhibitor of MCL-1 in blood cancers (oral presentation; Abstract #DDT01)
 • AZD4205 combined with Tagrisso (osimertinib) in patients with EGFR mutation-positive NSCLC to reduce residual tumour burden and prolong the benefit of osimertinib (Abstract #4046)
 • Preclinical data supporting the potential of the CDK9 inhibitor, AZD5576, alone and in combination with AstraZeneca’s potentially best-in-class Bruton’s tyrosine kinase (BTK) inhibitor, acalabrutinib, in the treatment of non-Hodgkin lymphoma (Abstract #4295).

A leading DNA Damage Response (DDR) position

With one approved medicine and four candidates in clinical development, AstraZeneca is extending its leadership in medicines that target novel DDR deficiencies to selectively kill cancer cells, while minimising the impact on normal cells.

Four oral presentations will include the following data:

 • Phase I/II studies exploring the combination of Lynparza (olaparib) and temozolomide (an alkylating chemotherapy) in patients with small-cell lung cancer (SCLC) following failure of prior chemotherapy (Abstract #CT048), and
 • A Phase I study of Lynparza and the alpha-specific PI3-kinase inhibitor BYL719, in patients with recurrent ovarian and breast cancer (Abstract #CT008)
 • Preclinical data uncovering a novel role for the bromodomain protein, BRD4, in regulating DNA replication-stress response, and the potential of the combination of the BRD4 inhibitor, AZD5153, and the ATR inhibitor, AZD6738, in the sustained delay of tumour growth (Abstract #1026)
 • The European paediatric precision medicine programme in recurrent tumours showing first results from the MAPPYACTS molecular profiling trial aimed at increasing the number of targetable genomic alternations for DDR therapies (Abstract #CT004)

Preliminary results will also be reported from a Phase I dose-escalation study of the ataxia-telangiectasia and Rad3 related (ATR) inhibitor, AZD6738, in advanced solid tumours (PATRIOT Part A) (Abstract #CT084).

Immuno-Oncology (IO): Activating the immune system via multiple approaches

Presentations will illustrate the depth of AstraZeneca’s IO capabilities beyond its comprehensive late-stage portfolio.

Key presentations include:

 • Oral presentation of innovative computer modelling to identify tumour and immune cell interactions during disease progression to predict susceptibility to checkpoint inhibitors and other compounds (Abstract #975)
 • Phase I data on the Toll-like receptor 7/8 (TLR7/8) agonist MEDI9197 in solid tumours (Abstract #CT091) and preclinical data showing its anti-tumour activity in combination with PD-L1 or CTLA-4 checkpoint inhibitors (Abstract #4697)
 • Phase I/II data showing that high pre-treatment levels of interferon gamma gene signature are associated with greater benefit with durvalumab in patients with NSCLC and urothelial bladder cancer (Abstract #1773).

Antibody-Drug Conjugates: Sophisticated targeting of toxic payloads

AstraZeneca will share data demonstrating the potential of a range of ADCs in targeting cytotoxic treatments to tumour cells. These include preclinical data with toxic pyrrolobenzodiazepine (PBD) or tubulysin payloads in combination with multiple immunotherapies (Abstract #4596), and data on the potent anti-tumour activity of ADCT-401/MEDI3726 when targeting prostate-specific membrane antigen (PSMA) in prostate cancer models (Abstract #3111A).

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

About AstraZeneca in Oncology

AstraZeneca has a deep-rooted heritage in Oncology and offers a quickly growing portfolio of new medicines that has the potential to transform patients’ lives and the Company’s future. With at least six new medicines to be launched between 2014 and 2020, and a broad pipeline of small molecules and biologics in development, we are committed to advance New Oncology as one of AstraZeneca’s six Growth Platforms focused on lung, ovarian, breast and blood cancers. In addition to our core capabilities, we actively pursue innovative partnerships and investments that accelerate the delivery of our strategy as illustrated by our investment in Acerta Pharma in haematology.

By harnessing the power of four scientific platforms – Immuno-Oncology, the genetic drivers of cancer and resistance, DNA Damage Response and Antibody-Drug Conjugates – and by championing the development of personalised combinations, AstraZeneca has the vision to redefine cancer treatment and one day eliminate cancer as a cause of death.

About MedImmune

MedImmune is the global biologics research and development arm of AstraZeneca, a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of small molecule and biologic prescription medicines. MedImmune is pioneering innovative research and exploring novel pathways across Oncology; Respiratory, Cardiovascular & Metabolic Diseases; and Infection and Vaccines. The MedImmune headquarters is located in Gaithersburg, Md., one of AstraZeneca’s three global R&D centres, with additional sites in Cambridge, UK, and Mountain View, CA. For more information, please visit www.medimmune.com.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three main therapy areas – Oncology, Cardiovascular & Metabolic Diseases and Respiratory. The Company also is selectively active in the areas of autoimmunity, neuroscience and infection. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information, please visit www.astrazeneca.comand follow us on Twitter @AstraZeneca.

Media Enquiries
Esra Erkal-Paler UK/Global +44 203 749 5638
Vanessa Rhodes UK/Global +44 203 749 5736

Karen Birmingham

UK/Global

+44 203 749 5634

Rob Skelding

UK/Global

+44 203 749 5821

Jacob Lund

Sweden

+46 8 553 260 20

Michele Meixell

US

+1 302 885 2677

Investor Relations

Thomas Kudsk Larsen

+44 203 749 5712

Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Lindsey Trickett Cardiovascular & Metabolic Diseases +1 240 543 7970
Nick Stone Respiratory +44 203 749 5716
Christer Gruvris Autoimmunity, Neuroscience & Infection +44 203 749 5711
US toll free +1 866 381 7277

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Barnplantorna visar att cochleaimplantat-behandling är underfinansierad i sjukvården

Barnplantorna visar att cochleaimplantat-behandling är underfinansierad i sjukvården

Cochleaimplantat/CI – en metod för att återskapa hörsel. Metoden har revolutionerat möjligheterna för både vuxna och barn med grav hörselnedsättning/dövhet att höra. WHO (World Health Organization) visar i rapporten “action for Hearing Loss-Make a Sound Investment” att behandla hörselnedsättning faktiskt är ytterst kostnadseffektivt för samhället. Ändå är CI-behandling i Sverige underfinansierad.

Har sjukvården missat hur kostnadseffektivt CI-behandlingen är?

Sedan decennier har Barnplantorna hävdat att behandling med CI saknar behovsstyrning inom sjukvården. Kriterierna för CI-behandling har ändrats genom åren utifrån teknisk utveckling och nya indikationer för CI-behandling både hos barn och vuxna. Sjukvården tycks inte hänga med i utvecklingen. De CI-behandlande avdelningarna på universitetssjukhusen har haft svårt att få sjukhusledning och landstingsregioner att prioritera kostnaderna för CI-behandling. Vi behöver bli fler som hävdar att genom en CI-operation (barn/vuxna) har sjukvården ett patientansvar under hela patientens liv. Det handlar om barn/vuxna som inom sjukvården är patienter under en livslång behandling där t.ex. CI-processorer och reimplantationer är delar i en pågående livslång behandling. Därmed faller inte uppgradering av CI-processorer under sjukvårdens s.k. hjälpmedelsbudget utan bör jämföras med annan medicinsk behandling. Då framstår en uppgradering till ny yttre teknik dvs CI-processor var femte år som en liten kostnad (1 000 kronor/per månad, öra och patient) i jämförelse med medicinska behandlingar för en patient per år på 100 000-tals kronor.

Barnplantorna har redovisat CI-statistik sedan snart tjugo år

Barnplantorna har samlat in statistik från de CI-behandlande sjukhusen (Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala, Umeå och Örebro) över hur många barn och vuxna som erhållit CI sedan begynnelsen sent 1980-tal. Statistiken visar hur många barn respektive vuxna som erhållit hörsel på båda öronen eller på ett öra. Statistiken anger dessutom fördelningen av CI bland (för närvarande) tre olika leverantörer (Advanced Bionics, Cochlear, MEDEL). Statistiken anger inte hur många patienter som har hörselstimulering på motsatt öra med konventionella hörapparater.

Statistik synliggör utvecklingsområden och ger upphov till frågor

Barnplantornas statistik fram till den 1 januari 2017 redovisas på vår hemsida.

Utifrån statistiken konstateras:

 • Fram till den 1 januari 2017 har 1 085 individer erhållit CI som barn, varav 606 hör med dubbla CI (bilateralt)
 • Under 2016 CI-opererades 82 barn, varav 58 barn fick höra på båda öronen (bilateralt)
 • Fram till den 1 januari 2017 har 2 635 vuxna erhållit CI, varav 182 hör med dubbla CI (bilateralt)
 • Under 2016 CI-opererades 176 vuxna, varav 19 vuxna fick höra på båda öronen (bilateralt)

Statistiken ger upphov till en rad frågor om behovsplanering av CI-behandling hos både barn och vuxna, som Barnplantorna lär återkomma till. En behovsplanering nationellt skulle säkerligen också aktualisera den fråga som Barnplantorna tidigare har väckt nämligen behovet av nationell upphandling av CI.

Utförlig statistik:
www.barnplantorna.se/horselteknik/statistik/

BARNPLANTORNA är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt andra typer av hörapparater. BARNPLANTORNA ger ut en tidning, Barnplantabladet samt bedriver kurs- och informationsverksamhet till föräldrar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning.

Tagrisso approved in China as first-in-class treatment for EGFR T790M mutation-positive metastatic non-small cell lung cancer

Tagrisso approved in China as first-in-class treatment for EGFR T790M mutation-positive metastatic non-small cell lung cancer

First AstraZeneca medicine approved under China’s new Priority Review pathway

Tagrisso is an important new medicine in a country where lung cancer is the leading cause of cancer-related deaths and EGFR-mutation rates are among highest globally

AstraZeneca today announced that the China Food and Drug Administration (CFDA) has granted marketing authorisation for Tagrisso (osimertinib) 40 mg and 80mg once-daily oral tablets for the treatment of adult patients with locally-advanced or metastatic epidermal growth factor receptor (EGFR) T790M mutation-positive non-small cell lung cancer (NSCLC) whose disease has progressed on or after EGFR tyrosine kinase inhibitor (TKI) therapy.

Lung cancer is the most common form of cancer and the leading cause of cancer-related deaths in China.1 Approximately 30-40% of Asian patients with NSCLC have the EGFR mutation at diagnosis, and nearly two thirds of these patients whose disease progresses after treatment with an EGFR TKI develop the T790M mutation.2,3

Sean Bohen, Executive Vice President, Global Medicines Development and Chief Medical Officer at AstraZeneca, said: “This is an important step forward for Tagrisso and a significant opportunity to bring a breakthrough medicine to patients with NSCLC in China, where EGFR mutation rates are some of the highest in the world.”

Eligibility for treatment with Tagrisso requires the patient’s EGFR T790M mutation status to be determined with a validated test using either tumour DNA derived from a tissue sample or circulating tumour DNA (ctDNA) obtained from a plasma sample (blood test).

Tagrisso is the first AstraZeneca medicine approved under the CFDA’s Priority Review pathway, using an accelerated timeline for an innovative medicine. The rapid review and approval signal the urgent need for new, targeted treatments with the potential to address specific types of cancer with high incidence rate and significant unmet medical need in China. They are also a recognition by the CFDA of the accelerated reform of China’s regulatory framework to benefit Chinese patients.

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

About AstraZeneca in China

Since entering China in 1993, AstraZeneca has been committed to continuously following the science, focusing on innovation and becoming one of the most trusted healthcare partners in improving the lives of Chinese patients. AstraZeneca’s China headquarters are based in Shanghai, and the company has more than 11,000 employees throughout the country. AstraZeneca has end-to-end R&D capabilities in China, from discovery through to clinical development and manufacturing of innovative medicines to address the unique needs of patients in Asia. This comprehensive presence includes manufacturing sites in Wuxi and Taizhou, a China Distribution Centre in Wuxi and an Innovation Centre in Shanghai. China is AstraZeneca’s second largest market globally, with revenue of $2.6 billion in 2016.

About Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)

Lung cancer is the leading cause of cancer death among both men and women, accounting for about one-third of all cancer deaths and more than breast, prostate and colorectal cancers combined.4 Among patients with NSCLC, 20% to 40% have brain metastases at some time during the course of their disease.5 Patients who have the EGFRm form of NSCLC, which occurs in 10-15% of NSCLC patients in the US and Europe and 30-40% of NSCLC patients in Asia, are particularly sensitive to treatment with currently-available EGFR-TKIs, which block the cell signalling pathways that drive the growth of tumour cells.2,6,7,8 However, tumours almost always develop resistance to treatment, leading to disease progression.9 Approximately two-thirds of patients develop resistance to approved EGFR-TKIs such as gefitinib and erlotinib due to the secondary mutation, T790M.9

About Tagrisso

Tagrisso (osimertinib) 40 mg and 80mg once daily oral tablet has been approved in over 45 countries, including the US, EU, Japan and China, for patients with EGFR T790M mutation-positive advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). Eligibility for treatment with Tagrissois dependent on confirmation that the EGFR T790M mutation is present in the tumour.

Tagrissois a third generation, irreversible EGFR inhibitordesigned to inhibit both EGFR sensitising and T790M resistance mutations and to have activity in the central nervous system (CNS). Tagrissois also investigated in the adjuvant and metastatic 1st line settings, including in patients with and without brain metastases, in leptomeningeal disease, and in combination with other treatments.

About AstraZeneca in Oncology

AstraZeneca has a deep-rooted heritage in Oncology and offers a quickly growing portfolio of new medicines that has the potential to transform patients’ lives and the Company’s future. With at least six new medicines to be launched between 2014 and 2020 and a broad pipeline of small molecules and biologics in development, we are committed to advance New Oncology as one of AstraZeneca’s six Growth Platforms focused on lung, ovarian, breast and blood cancers. In addition to our core capabilities, we actively pursue innovative partnerships and investments that accelerate the delivery of our strategy, as illustrated by our investment in Acerta Pharma in hematology.

By harnessing the power of four scientific platforms – Immuno-Oncology, the genetic drivers of cancer and resistance, DNA Damage Response and Antibody Drug Conjugates – and by championing the development of personalized combinations, AstraZeneca has the vision to redefine cancer treatment and one day eliminate cancer as a cause of death.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three main therapy areas – Oncology, Cardiovascular & Metabolic Diseases and Respiratory. The Company also is selectively active in the areas of autoimmunity, neuroscience and infection. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information, please visit www.astrazeneca.comand follow us on Twitter @AstraZeneca.

Media Enquiries
Esra Erkal-Paler UK/Global +44 203 749 5638
Vanessa Rhodes UK/Global +44 203 749 5736
Karen Birmingham UK/Global +44 203 749 5634
Rob Skelding UK/Global +44 203 749 5821
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677
Investor Relations
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Lindsey Trickett Cardiovascular & Metabolic Diseases +1 240 543 7970
Nick Stone Respiratory +44 203 749 5716
Christer Gruvris Autoimmunity, Neuroscience & Infection +44 203 749 5711
US toll free +1 866 381 7277

REFERENCES

1 Zhou C. Lung Cancer Molecular Epidemiology in China: Recent Trends. Transl Lung Cancer Res. 2014;3(5):270–279.

2Ellison G, et al. EGFR Mutation Testing in Lung Cancer: A Review of Available Methods and Their Use for Analysis of Tumour Tissue and Cytology Samples. J Clin Pathol. 2013;66:79-89.

3 Sharma SV, et al. Epidermal Growth Factor Receptor Mutations in Lung Cancer. Nat Rev Cancer. 2007;7:169-181.

4 GLOBOCAN (2012). Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012. Available at: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx. Accessed March 2017.

5 Ali A, et al. Survival of Patients with Non-Small-Cell Lung Cancer After a Diagnosis of Brain Metastases. Curr Oncol. 2013;20(4):e300–e306.

6 Szumera-Ciećkiewicz A, et al. EGFR Mutation Testing on Cytological and Histological Samples in Non-Small Cell Lung Cancer: a Polish, Single Institution Study and Systematic Review of European Incidence. Int J Clin Exp Pathol. 2013;6:2800-12.

7 Keedy VL, et al. American Society of Clinical Oncology Provisional Clinical Opinion: Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Mutation Testing for Patients with Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer Considering First-Line EGFR Tyrosine Kinase Inhibitor Therapy. J Clin Oncol. 2011;29:2121-27.

8 Langer CJ, et al. Epidermal Growth Factor Receptor Inhibition in Mutation-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer: Is Afatinib Better or Simply Newer? Journal of Clinical Oncology. 2013;31(27);3303-3305.

9 Yu HA, et al. Analysis of Tumour Specimens at the Time of Acquired Resistance to EGFR-TKI Therapy in 155 Patients with EGFR-Mutant Lung Cancer. Clin Cancer Research. 2013:19(8):2240-2246.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se