EU-kommissionen godkänner XELJANZ för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit i Europa

EU-kommissionen har godkänt läkemedlet XELJANZ (tofacitinib citrate). XELJANZ ges i tablettform 5 mg två gånger om dagen i kombination med metotrexat (MTX) för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter med otillräcklig respons på eller biverkan av ett eller flera sjukdomsmodifierade läkemedel. XELJANZ kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller om fortsatt behandling med metotrexat är olämplig. XELJANZ ingår i en ny läkemedelsklass, Januskinas (JAK)-hämmare.

– Med anledning av godkännandet har nu reumatologer och patienter i EU ytterligare behandlingsalternativ för RA som kan tas med eller utan metotrexat, säger Ronald van Vollenhoven, professor i reumatologi och ansvarig vid Amsterdam Rheumatologi and Immunology Center ARC.

– Det här innebär ett viktigt framsteg för reumatologin då upp till en tredjedel av dagens RA- patienter inte uppnår önskad effekt med nuvarande behandlingar och vissa patienter inte bibehåller effekten av sin behandling (1, 2, 3, 4, 5), säger Ronald von Vollenhoven.

EU-kommissionens godkännande är baserat på en ansökan med data från det globala Fas 3-programmet Oral Rheumatoid Arthritis Phase 3 TriaLs (ORAL) och real world data. Resultat från det kliniska prövningsprogrammet som genomförts med en bred RA-patientpopulation visar effekt och säkerhetsprofil för XELJANZ både med och utan MTX för behandling av måttlig till svår RA. Utvecklingsprogrammet för XELJANZ inkluderar mer än åtta års säkerhetsdata från uppföljande långtidsstudier och erfarenhet från klinisk vardag med mer än 21 100 patientårs läkemedelsexponering hittills.

– Pfizer har utvecklat behandlingar för reumatoid artrit för att förbättra livet för personer med inflammatoriska sjukdomar i över 60 år. Godkännandet av XELJANZ visar på Pfizers engagemang för att utveckla behandlingar där det finns medicinska behov hos patienter som lever med kroniska sjukdomar som reumatoid artrit, säger Petra Neregård, medicinsk rådgivare inom inflammation och immunologi på Pfizer.

Med EU-kommissionens godkännande av XELJANZ är behandlingen godkänd i mer än 80 länder runt om i världen. (6)

Om reumatoid artrit
Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk autoimmun sjukdom som orsakar en rad olika symtom, bland annat smärta och svullnad i leder, särskilt i händer och fötter. Den exakta orsaken till RA är inte känd. Det är en autoimmun sjukdom då immunsystemet hos personer med RA felaktigt ser kroppens friska vävnader som ett hot och angriper dem. Vissa personer har förhöjd risk för att utveckla RA, bland annat personer med RA i familjen och rökare. Tre gånger så många kvinnor drabbas av RA jämfört med män. I Sverige beräknas ca 0,7% av den vuxna befolkningen ha RA, med ca 36-40 nyinsjuknade per 100 000 vuxna invånare och år.(7,8) Sjukdomen kan utvecklas i alla åldrar men vanligast är mellan 45 och 65 år. (9)

Om Xeljanz (tofacitinib)
XELJANZ ingår i en ny läkemedelsklass, Januskinas (JAK) -hämmare, för behandling av måttlig till svår RA. XELJANZ minskar ledsmärta och svullnad och ökar patientens förmåga att utföra dagliga aktiviteter, både när det ges ensamt eller tillsammans med metotrexat. (6) XELJANZ ges i tablettform 5 mg två gånger om dagen i kombination med metotrexat (MTX) för behandling av måttlig till svår RA hos vuxna patienter med otillräcklig respons på eller biverkan av ett eller flera sjukdomsmodifierade läkemedel. Sedan XELJANZ först godkändes i USA 2012 har läkemedlet förskrivits till mer än 85 000 patienter världen över. Med EU-kommissionens godkännande av XELJANZ är behandlingen godkänd i mer än 80 länder runt om i världen. (6)

Referenser

1 Keystone, E, Kavanaugh A, Sharp J, et al. Radiographic, clinical and functional outcomes of treatment with adalimumab (a human anti-tumor necrosis factor monoclonal antibody) in patients with active rheumatoid arthritis receiving concomitant methotrexate therapy. Arthritis & Rheumatism 2004. 50: 1400-1411.

2 Duclos M, Gossec L, Ruyssen-Witrand A, et al. Retention rates of tumor necrosis factor blockers in daily practice in 770 rheumatic patients. J Rheumatol 2006; 33:2433-8.

3 Blum MA, Koo D, Doshi JA. Measurement and rates of persistence with and adherence to biologics for rheumatoid arthritis: a systematic review. Clin Ther 2011;33(7):901-913.

4 Lipsky, P, Van der Heijde, D, St. Clair, W. Infliximab and methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis. The New England Journal of Medicine 2000. 1594-1602.

5 Klareskog L, Van der Heijde D, de Jager J, et al. Therapeutic effect of the combination of etanercept and methotrexate compared with each treatment alone in patients with rheumatoid arthritis: double-blind randomized controlled trial. The Lancet 2004. 363: 675-681

6 Pfizer Data on File. XELJANZ Worldwide Registration Status.7 Eriksson JK, Johansson K, Askling J, Neovius M. Costs for hospital care, drugs and lost work days in incident and prevalent rheumatoid arthritis: how large, and how are they distributed? Ann. Rheum. Dis. 2015;74:648–54.

8 Eriksson, J. K., Neovius, M., Ernestam, S., Lindblad, S., Simard, J. F. and Askling, J Incidence of Rheumatoid Arthritis in Sweden: A Nationwide Population-Based Assessment of Incidence, Its Determinants, and Treatment Penetration. Arthritis Care & Research, 2013:65: 870–878.

9 Strand Vet al.Rheumatology (Oxford).2016;55(6):1031-41.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Svenska Läkaresällskapet kraftsamlar för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

Svenska Läkaresällskapet kraftsamlar för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

Vården har på senare år gått från att vara behovsstyrd till efterfrågestyrd. Resultatet är en sjukvård som i allt mindre utsträckning tillgodoser patien­ternas behov och leder till ökade kostnader. För att vända denna utveckling kraftsamlar Svenska Läkaresällskapet nu kring några områden som är avgörande för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård, baserad på etiska principer och utformad på professionella grunder. Ett sådant område är en stärkt primärvård.

– Det råder sedan länge samstämmighet mellan politiker, myndigheter och läkarprofessionen om en utbyggnad av primärvården, men lite har i realiteten hänt, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande. Första linjens sjukvård och allmänmedicinens roll måste stärkas i framtidens hälso-och sjukvård men vi måste också bredda så att organspecialister och andra yrkesgrupper kan komma in som resurser redan i första linjen, fortsätter Stefan Lindgren.  

SLS har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att belysa hur första linjens sjukvård kan stärkas. Arbetsgruppen kommer att belysa effektiva arbetsformer och rimliga prioriteringar i första linjen. En central fråga är hur den ”friska” befolkningens tillfälliga behov av hälso- och sjukvård kan tillgodoses på ett resurseffektivt sätt. Detta för att nödvändiga resurser ska kunna fördelas för att möta beho­vet av kontinuitet och samordning för pati­enter med långvariga och komplexa sjukdoms­tillstånd.

Det krävs politiskt ledarskap för att göra upp med NPM och skapa en styrkultur som utgår från tillit, personligt ansvar och individuella möten. Organisation och ledning av dagens hälso- och sjukvårdssystem är inte ändamålsenliga. Detta leder till att vården har svårt att möta såväl lagens krav som patienternas och samhällets behov. Nyligen tillsatte regeringen en ny särskild utredare, Anna Nergårdh, med uppdrag att fördjupa analyserna i Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård.

– Det finns en hel del intressanta förslag i utredningen Effektiv vård, som kan utvecklas vidare, säger Lars Borgquist, professor emeritus vid Linköpings universitet och ordförande i Läkaresällskapets nyinrättade arbetsgrupp. Bland annat kan synen på andra specialister än allmänmedicinska i primärvården förtydligas liksom förslaget om en allmän och riktad primärvård, säger Lars Borgquist. Utgångspunkten för arbetsgruppens arbete blir tillit och patientsäkerhet, sjukvård på lika villkor samt kontinuitet och tillgänglighet för kroniskt sjuka, med hänsyn tagen till ekonomiska och demografiska utmaningar.

Arbetsgruppen kommer i vår att träffa regeringens nya utredare Anna Nergårdh och redovisar sitt uppdrag till Läkaresällskapets styrelse i slutet av 2017.

BAKGRUND
Svenska Läkaresällskapets (SLS) arbetsgrupp “En Värdefull Vård” (EVV) föreslog 2015 i rapporten, ”En Värdefull Vård – En hälso- och sjukvård med människan i centrum”, bland annat att alla invånare ska erbjudas fast läkarkontakt med specialistkompetens i allmänmedicin.

SLS fullmäktige 2016 beslutade att SLS ska förverkliga den ambition som uttryckts i EVV-rapporten. En arbetsgrupp har tillsatts som ska lämna förslag på hur första linjens sjukvård och allmänmedicinens roll ska stärkas för att kunna spela en huvudroll i den framtida hälso-och sjukvården. I uppdraget ingår även att beakta hur organspecialiteter och andra yrkesgrupper kan vara en resurs i första linjens sjukvård. Lars Borgquist, som leder arbetsgruppens arbete. Gruppen kommer att redovisa uppdraget i slutet av 2017.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

eHälsomyndighetens dag inleder Digitala veckan

eHälsomyndighetens dag inleder Digitala veckan
Glasverandan, Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49 i Kalmar är platsen för eHälsomyndighetens dag den 27 mars.

Måndag 27 mars inleds Digitala veckan i Kalmar med eHälsomyndighetens dag. Med start klockan 13:00 berättar representanter från myndigheten om digitalisering inom hälsa, vård och omsorg samt om e-hälsans möjligheter.

Medierna är välkomna att närvara vid samtliga punkter i programmet.

Program

13:00–13:20 Introduktion. Eva-Britt Gustafsson, tf. GD eHälsomyndigheten.

13:20–14:00 Så arbetar vi för att bidra till framtidens hälsa! Tomas Lithner, avdelningschef e-hälsotjänster.

14:00–14.30 Kaffepaus.

14:30–15:00 Sverige bäst i världen 2025. Jesper Olsson, Samordningskansliet för samverkan inom e-hälsofrågorna.

15:00–15:30 Nationella läkemedelslistan – från intention till realitet. Jean-Luc af Geijerstam, tf. stabschef.

15:45–16:30 Hälsa för mig – ditt personliga hälsokonto. Helene Richardsson, affärsutvecklare och Carl Jarnling, enhetschef invånartjänster.

Plats: Glasverandan, Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49, Kalmar.

Tid: Måndag den 27 mars, klockan 13:00–16:30.

Föranmälan: Vi är tacksamma för föranmälan på enklaste sätt via telefon eller e‑post. Ange gärna om det är någon av deltagarna från eHälsomyndigheten som ni vill intervjua eller om ni har andra särskilda önskemål.

För mer information och föranmälan kontakta

Lars Kämpe, tf. pressansvarig, 010-458 63 82, 076-144 40 82, lars.kampe@ehalsomyndigheten.se

Mer om digitala veckan

www.digitalaveckan.se

http://www.kalmarsciencepark.se/aktuellt/aktiviteter/?id=6262

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professionerna och privatpersoner. Enkelt uttryckt: med hjälp av e-hälsa kan vi få ett friskare och jämlikare Sverige.

Entreprenörer ansluter sitt apotek i Tullinge till Apoteksgruppen och öppnar nytt på Södra station i Stockholm.

Entreprenörer ansluter sitt apotek i Tullinge till Apoteksgruppen och öppnar nytt på Södra station i Stockholm.
I mitten syns Apoteksgruppens vd Tony Johansson med Farshad Salehi till vänster och Aryan Anari till höger om honom samt övriga medarbetare

Apotekarna Aryan Anari och Farshad Salehi har sedan 2015 drivit ett apotek i Tullinge centrum i helt egen regi. From den här veckan ingår det apoteket i Apoteksgruppen och idag den 23 mars öppnade de ett helt nytt apotek vid pendeltågsstationen Södra Station.

– Det känns fantastiskt att bli en del av en kedja med alla fördelar som det innebär samtidigt som vi fortfarande kan ge våra apotek en lokal prägel, säger Aryan.

Apoteket vid Södra station är minimalt i storlek men där kommer man att fokusera på att ge bra service under generösa öppettider (vardagar 7.00-20.00, lördagar 10.00 – 18.00 samt söndagar 11.00 -18.00)

Eftersom många av kunderna på det nya apoteket är pendlare som har bråttom, vill Aryan och Farshad erbjuda snabb service. Möjligheten att förbeställa sin medicin på hemsidan gör att kunden kan hämta den dagen efter på vägen hem från jobbet. Det har vi inte kunnat erbjuda tidigare konstaterar Aryan förnöjt.

Invigningen av Apoteksgruppens 180:e apotek skedde den 23 mars kl: 9.00, med bandklippning av bl.a Apoteksgruppens VD, Tony Johansson.

– Att få in två entreprenörer som trots sin ungdom har erfarenhet av entreprenörskapär härligt för vår kedja och jag ser fram emot att följa utvecklingen för de nya apoteken, säger Tony.

För ytterligare information, kontakta:

Aryan Anari, apotekare och apoteksägare Apoteksgruppen Tullinge Centrum och Södra station, aryan.anari@apoteksgruppen.se, 070- 7681618.

Maria Mårfält, Kommunikationschef Apoteksgruppen,maria.marfalt@apoteksgruppen.se,0702-3348 08

Apoteksgruppen är din lokala hälsopartner med apotek i hela Sverige. De 180 apoteken drivs av lokala egenföretagare med en gemensam serviceorganisation. Genom att kombinera den stora kedjans skalfördelar med den lokala entreprenörens kunskap, service och kundfokus, skapar vi personliga och inspirerande apotek.

Europeiskt patent godkänt för Idogens vaccinteknologi

Europeiskt patent godkänt för Idogens vaccinteknologi
Europeiskt patent godkänt för Idogens vaccinteknologi

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att det europeiska patentverket (”EPO”) formellt kommer att godkänna en patentansökan avseende bolagets vaccinteknologi. Godkännandet från EPO stärker bolagets patentportfölj för vaccinteknologin. Patent inom samma patentfamilj har sedan tidigare beviljats i Japan och har fått förhandsbesked från USA om beslut att godkänna patentansökan.

Europeiska patentverket utfärdade i januari 2017 ett ”Notice of intention to grant” och har nu meddelat att man formellt kommer att godkänna Idogens patentansökan avseende inducering av IDO för behandling av autoimmuna sjukdomar och bortstötning av transplanterade organ. Patentet, med patentnummer EP2654758, tillhör Idogens andra patentfamilj och skyddar Idogens teknologi till och med år 2031 i Europa. Patentet blir nu officiellt och kommer att valideras i strategiskt viktiga länder för Idogen i Europa. Bolaget har sedan tidigare ett beviljat patent i denna patentfamilj för Japan och har erhållit ”Notice of Allowance” i USA. En relaterad patentansökan är under handläggning i Kanada.

Idogens första patentfamilj täcker ytterligare aspekter av att använda zebularin för behandling av autoimmuna sjukdomar och bortstötning av transplanterade organ, vilket tillsammans med den andra patentfamiljen skapar ett bredare skydd för bolagets produkt mot potentiella konkurrenter. Den första patentfamiljen är tidigare godkänd i Europa och under handläggning i USA.

”Det beviljade patentet i Europa är ett betydelsefullt godkännande. Idogen utvecklar tolerogena vacciner med stor medicinsk och kommersiell potential och vi har nu säkrat patentskydd för dessa metoder på två viktiga marknader – Europa och Japan. Vi har även ett förhandsbesked från USA om beslut att godkänna denna patentansökan.”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2017.

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com

Hög tid att evidensgranska värdebaserad vård

Hög tid att evidensgranska värdebaserad vård
Vård skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Värdebaserad vård – en oprövad styrmodell som saknar tillräckligt vetenskapligt stöd och bryter mot gällande demokratiskt beslutade prioriteringsordning – införs på bred front i svensk hälso- och sjukvård. I en skrivning till Rådet för styrning med kunskap efterlyser Svenska Läkaresällskapet en evidensgranskning av organisationsmodellen.

Hälso- och sjukvård ska bedrivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet samt prioriteras utifrån medicinska behov. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Prioriteringar i sjukvården ska – enligt Riksdagens beslut 1997 – göras enligt de tre principerna människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen.

Under de senaste åren har olika styr- och organisationssystem introducerats i vården, av vilka en del fått kritik av bland annat professionsorganisationerna för att införas utan tillräckligt vetenskapligt underlag och utan tillräcklig analys av de prioriteringsetiska konsekvenserna.

– Det är allvarligt att hälso- och sjukvården bygger sina verksamheter på otillräckligt prövade styr- och ersättningsmodeller som bryter mot gällande demokratiskt beslutade prioriteringsordning, säger Stefan Lindgren ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Då värdebaserad vård (VBV) är den för närvarande tydligaste trenden ser Läkaresällskapet att en granskning av evidensen för denna organisationsmodell och dess komponenter vore särskilt angelägen.

– Vi vill se en genomlysning av värdebaserad vård ur ett vetenskapligt perspektiv. Det ger beslutsfattarna ett kunskapsunderlag för att kunna genomföra förändringar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, avslutar Stefan Lindgren.

Svenska Läkaresällskapet uppmanar Rådet för styrning med kunskap att snarast utse en myndighet med uppdrag att evidensgranska värdebaserad vård.

De frågeställningar som bör belysas är:

1. Vilket vetenskapligt stöd finns för att VBV bidrar till förbättrat resursutnyttjande och bättre vårdresultat jämfört med andra organisationsmodeller?

2. Vilket vetenskapligt underlag finns för att de olika komponenterna i VBV har de eftersträvansvärda effekterna?

a. Mätning av outcome
b. Time-dependent-acitivity based cost beräkningar
c. Integrated practice units
d. Bundle payments

3. Applicerbarheten på svenska förhållanden?

4. Är VBV förenlig med den prioriteringsetiska plattformen för hälso- och sjukvården som Riksdagen antagit?

Mer information

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

​Träffa flerspråkiga läkare online – Daqatra

​Träffa flerspråkiga läkare online - Daqatra

Nu lanseras Sveriges första digitala vårdcentral som tacklar de språkliga och kulturella skillnaderna i vården. Daqatra vänder sig mot den multietniska målgruppen i Europa med en lösning som gör det möjligt att få samtala med en samspråkade läkare via videomöte.

-Vi har tagit ett stort steg mot att eliminera språkbarriärer i vården för miljoner av människor enbart i Europa. Med digital teknik och en tydlig vision kommer vi att sträva efter att erbjuda vård som patienten förstår! säger Häni Ashkar, vd och en av grundarna av Daqatra.

Behovet av lösningar som överbryggar språkbarriärer är påtagligt. Flera studier vittnar om konsekvenserna av att vårdgivare och patient inte förstår varandra. Kvalitén sjunker, flera ombesök krävs, bristande tillit, feldiagnoser ökar och kostnader för landsting och vårdcentraler fortsätter stiga. Bristen av rätt läkare för rätt patient är ett stort problem. Liknande trend ses över hela Europa och är en utmaning för generationer framöver. Den multietniska målgruppen i Sverige är särskilt utsatt och få bra alternativ finns. Enligt en rapport från socialstyrelsen 2016 tolkades minst 1 miljon tolkuppdrag under 2015 bara i primärvården och få av dom utfördes av auktoriserade tolkar.

-För oss är lika vård för alla oavsett språkförbristningar en självklarhet. Idag får många patienter nöja sig med icke auktoriserade sjukvårdstolkar. Det här är en bortglömd målgrupp som gång på gång riskerar att bli misstolkade i vården. Nu finns det ett alternativ till både privatpersoner och vårdgivare för att överbrygga problemen säger Häni Ashkar.

Daqatras läkare kan bistå med rekommendationer om behandling, ställa diagnos och vid behov skriva ut recept eller skicka remiss till vidare vård. Daqatra kommer hålla öppet mellan kl. 18-21 närmaste veckorna och övergå till längre öppettider under april. På Daqatra finns läkare som pratar arabiska, persiska, dari, kurdiska, svenska, engelska och snart även somaliska.

För mer information, vänligen kontakta:

Häni Ashkar, vd Daqatra, Telefon: 076-309 40 86 e-post: hani@daqatra.com

App store: https://itunes.apple.com/se/app/daqatra-traffa-din-doktor/id1196759888?mt=8&ign-mpt=uo2

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daqatra.meetyourdoctor&hl=sv

Hemsida: www.daqatra.com

Daqatra är en digital läkarmottagning med fokus på att eliminera språkbarriärer i vården. För oss är lika vård oavsett språkförbristningar en självklarhet. Daqatras läkare kan bistå med rekommendationer om behandling, ställa diagnos och vid behov skriva ut recept som du kan hämta ut på närmaste apotek. www.daqatra.com/sv

AstraZenecas observationsstudie CVD-REAL visar att SGLT-2-hämmare signifikant minskade antalet sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt och antalet dödsfall jämfört med andra läkemedel vid diabetes typ 2

Banbrytande data från en internationell observationsstudie av över 300 000 patienter med typ-2 diabetes visar att behandling med SGLT-2-hämmare minskade risken för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt med 39% och den totala mortaliteten med 51%.

Vid American College of Cardiology 66th Annual ScientificSession den 19 mars presenterades resultaten från CVD-REAL, den första stora observationsstudien från klinisk verklighet (Real World Evidence) i sitt slag. Studiens syfte var att utvärdera risken för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt respektive dödsfall oavsett orsak hos patienter med typ-2 diabetes som behandlas med en modernare grupp av diabetesläkemedel, så kallade SGLT-2-hämmare (SGLT-2i).1

CVD-REAL-studien utvärderade data från fler än 300 000 patienter i sex länder varav 87% inte hade någon tidigare känd hjärt-kärlsjukdom. Resultaten visar att behandling av patienter med typ-2 diabetes med SGLT-2i-läkemedel – dapagliflozin, canagliflozin, empagliflozin – minskade antalet sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt med 39% (p < 0,001) samt antalet dödsfall oavsett orsak med 51% (p < 0,001), jämfört med andra läkemedel mot typ-2 diabetes. För det sammansatta effektmåttet (sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt och dödsfall oavsett orsak) var minskningen 46% (p < 0,001).1

Cirka 415 miljoner vuxna individer över hela världen har diabetes och antalet beräknas öka till 642 miljoner fram till år 2040 (1 av 10 vuxna).2 Personer med typ-2 diabetes har en 2–3 gånger högre risk för att få hjärtsvikt och löper ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, och cirka 50% av dödsfallen hos personer med typ-2 diabetes orsakas av hjärt-kärlsjukdom.3,4,5

”Dessa data talar för att klassen SGLT-2 hämmare minskar risken för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt och död i en bred diabetespopulation. Kliniskt är det av stor vikt att blodsockersänkande läkemedel är hjärtsäkra och även minskar risken för hjärtkärlkomplikationer och död.6,7 Resultaten är förvånansvärt lika en tidigare stor klinisk studie.8 Studien CVD-REAL är ett fantastiskt internationellt samarbete där vi visar att registerdata är av betydelse för att studera behandling i ett vardagligt perspektiv, utanför de ramar som sätts för en klinisk studie”, säger Anna Norhammar, medlem i den vetenskapliga kommittén för CVD-REAL, docent i kardiologi Karolinska Institutet och överläkare Capio S:t Görans sjukhus.

Analysen av antalet sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt genomfördes med hjälp av avidentifierade patientdata från Danmark, Tyskland, Norge, Sverige, Storbritannien och USA. I den analyserade datan behandlades 41,8 % av patienterna med dapagliflozin, 52,7 % med canagliflozin och 5,5 % med empagliflozin. Analysen av dödsfall oavsett orsak genomfördes med hjälp av avidentifierade patientdata från Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien och USA, där 51,0 % av patienterna behandlades med dapagliflozin, 42,3 % med canagliflozin och 6,7 % med empagliflozin.

Det här är den första av flera jämförande analyser av CVD-REAL. Insamlingen av ytterligare observationell data pågår och framtida analyser kommer även inkludera data från andra länder. Alla data som användes för studien har samlats in från avidentifierade källor, däribland patientjournaler, försäkringsdatabaser och nationella register.Analysen har validerats av den oberoende akademiska statistikgruppen vid St. Luke’s Mid America Heart Institute, Kansas City, USA.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com eller följ oss på twitter.Https:/twitter.com/AstraZenecaSE.

Kontaktperson:

Petra Eurenius, External Communications AstraZeneca Nordic-Baltic, +46 709 186562.

Petra.eurenius@astrazeneca.com

www.astrazeneca.se

NOTES TO EDITORS

About SGLT-2 inhibitorsDapagliflozin (Forxiga) is part of a class of medicines called sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors (SGLT-2i) used to manage type-2 diabetes, which remove glucose via the kidneys. Dapagliflozin is not indicated to reduce the risk of cardiovascular events, death, heart failure or the progression of chronic kidney disease.

About AstraZeneca in Diabetes

AstraZeneca is pushing the boundaries of science with the goal of developing life-changing medicines that aim to reduce the global burden and complications of diabetes. As a core therapy area for the company, we are focusing our research and development efforts on

diverse populations and patients with significant co-morbidities, such as cardiovascular disease, obesity, non-alcoholic steatohepatitis (NASH), and chronic kidney disease.

Our commitment to diabetes is exemplified by the depth and breadth of our global clinical research programme. This commitment is advancing understanding of the treatment effects of our diabetes medicines in broad patient populations, as well as exploring combination product approaches to help more patients achieve treatment success earlier in their disease progression. Our ambition is to reduce the long-term impact of diabetes.

About AstraZeneca in Cardiovascular and Metabolic Diseases

Cardiovascular, renal and metabolic diseases are key areas of focus for AstraZeneca as part of the company’s strategy for achieving scientific leadership and returning to growth. By collaborating across therapeutic disciplines within the CVMD therapy area, we are addressing the underlying disorders that drive CVMD risk, with the goal of reducing morbidity, mortality and organ damage through innovative therapies. Recognising the growing unmet needs and challenges faced by the millions of people worldwide living with these interrelated diseases, we are determined to understand how they interact and impact one another – and how they can be treated together to save more patients’ lives.

Referenser

1.The CVD-REAL Study: Lower Rates of Hospitalization for Heart Failure in New Users of SGLT-2 Inhibitors Versus Other Glucose Lowering Drugs — Real-World Data From Four Countries and More Than 360,000 Patients; presented 19 March at ACC 2017

2.International Diabetes Federation. Facts and Figures. Accessed 15 March 2017http://www.idf.org/WDD15-guide/facts-and-figures.html

3.Nwaneri C, Cooper H, Bowen-Jones D. Mortality in type 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. The British Journal of Diabetes & Vascular Disease. 2013;13(4):192-207

4.Morrish NJ, et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia. 2001;44 Suppl 2:S14-21.

5.World Heart Federation. Diabetes as a risk factor for cardiovascular disease. Available from:http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/cardiovascular-disease-risk-factors/diabetes/

6.World Health Organization. Media Centre: Diabetes Fact Sheet. Reviewed November 2016. Accessed 9 March 2017. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/

7.American Diabetes Association. The Cost of Diabetes. Accessed 9 March 2017http://www.diabetes.org/advocacy/news-events/cost-of-diabetes.html?referrer=https://www.google.com/

8.Zinman B, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes and Mortality in Type 2 Diabetes. New Engl Journal of Medicine. 2015 Nov 26;373(22):2117-28

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

LOWERING LDL LEVELS WITH REPATHA (EVOLOCUMAB) DID NOT ADVERSELY affect COGNITIve Function IN LANDMARK PHASE 3 Study

  • Repatha Cognitive Function Trial Evaluated Subset of Patients From Cardiovascular Outcomes Trial
  • No Signal for Worsening Cognitive Function Observed Even in Patients Who Reached LDL Cholesterol Below 25 mg/dL
  • Detailed Results From One of the Largest Randomized, Controlled Studies of Cognitive Function Presented at a Late-Breaking Clinical Trials Session at ACC.17

THOUSAND OAKS, Calif. (March 18, 2017) – Amgen (NASDAQ:AMGN) today announced detailed results from the Repatha® (evolocumab) cognitive function trial (EBBINGHAUS) evaluating the impact on cognitive function in 1,974 patients enrolled in the Repatha cardiovascular outcomes study (FOURIER). The study demonstrated that the effect of Repatha on the primary endpoint of executive function was non-inferior to placebo. In addition, there was no statistical difference between Repatha and placebo on the other cognitive domains tested: working memory, memory function and psychomotor speed (secondary endpoints). The detailed results from EBBINGHAUS were presented at a Late-Breaking Clinical Trials Session at the American College of Cardiology 66th Annual Scientific Session (ACC.17) inWashington, D.C.

“There has long been a debate that low LDL cholesterol levels could lead to negative effects on memory or other cognitive functions,” said Robert P. Giugliano, M.D., S.M., Brigham and Women’s Hospital, Boston and lead study investigator. “We did not find evidence for a decline in neurocognitive function after nearly two years of treatment with evolocumab using a dedicated series of neuropsychologic tests. We also asked patients and their physicians to provide their assessments and found no differences between evolocumab and placebo. These findings provide strong support for the safety of reducing LDL with evolocumab to levels well below current treatment targets.”

In the primary cohort of 1,204 patients, followed for a median of 19 months, the change from baseline raw score of spatial working memory strategy index of executive function was similar in the Repatha and placebo groups (mean baseline score 17.8; mean change from baseline ‑0.2 versus -0.3, respectively). The primary endpoint was below the pre-specified margin, demonstrating non-inferiority. The primary endpoint was assessed by the Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB) Spatial Working Memory strategy index of executive function, an established language- and culture-independent computerized, tablet-based cognitive assessment tool.

“These results, from one of the largest randomized controlled trials on cognitive function, clearly demonstrated that lowering LDL-C to unprecedented levels with Repatha did not negatively impact cognition,” said Sean E. Harper, M.D., executive vice president of Research and Development at Amgen. “These results further support the safety of Repatha as an effective LDL-lowering therapy with no observed negative effects on memory or other cognitive functions.”

Secondary endpoint results in the three cognitive domains of working memory, memory function and psychomotor speed were consistent with the primary endpoint result. Patients treated with Repatha experienced change from baseline similar to placebo in all three cognitive domains tested: spatial working memory between-errors score (baseline 21.0, Repatha -0.5 versus placebo -0.9), paired associates learning total errors adjusted (baseline 25.8, change with Repatha -1.5 versus -1.5 with placebo), RTI median five-choice reaction time (baseline 355.9, 5.2 milliseconds change with Repatha versus 0.9 milliseconds with placebo). Changes from baseline in the global composite score were similar between treatment arms (baseline -0.008, changes with Repatha 0.03 versus 0.06 with placebo). Results in the full cohort were consistent with those in the primary cohort.

In an exploratory analysis, these results were consistent regardless of achieved low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels, including 661 patients with the lowest LDL-C level (<25 mg/dL).

In the EBBINGHAUS study, neurocognitive adverse event rates were similar between treatment arms. In the full cohort, 19 (1.9 percent) neurocognitive adverse events were reported in the Repatha group compared to 16 (1.6 percent) events in the placebo group. In the 27,564-patient Repatha cardiovascular outcomes trial (FOURIER), neurocognitive adverse events were reported in 1.6 percent in the Repatha group compared to 1.5 percent in the placebo group. The adverse events identified in EBBINGHAUS were consistent with the adverse events identified in FOURIER.

Repatha Cognitive Function (EBBINGHAUS) Study Design

EBBINGHAUS (Evaluating PCSK9 Binding antiBody Influence oN coGnitive HeAlth in high cardiovascUlar risk Subjects) is a double-blind, placebo-controlled randomized non-inferiority trial involving of 1,974 patients with clinically evident atherosclerotic cardiovascular disease enrolled in the Repatha cardiovascular outcomes trial (FOURIER). The primary non-inferiority assessment of the primary endpoint spatial working memory strategy index of executive function (assessing executive function, or high-level thinking and decision making) was performed on the primary cohort of 1,204 patients who enrolled on or before the first dose of investigational product and had at least one post-baseline CANTAB assessment. The full cohort (1,974 patients) included all randomized patients. The primary endpoint was assessed by comparing the 95 percent confidence interval (CI) with the pre-specified non-inferiority margin for the treatment difference between Repatha and placebo. Secondary endpoints were the CANTAB Spatial Working Memory between-errors score (assessing working memory, or the ability to hold material in mind while that material is being actively processed); the CANTAB Paired Associates Learning Total Errors Adjusted (assessing memory function, or the ability to store and retrieve information by associating an event with a time and place); and the CANTAB Reaction Time Five-Choice Median Reaction Time (assessing psychomotor speed, which is responsible for detecting and responding to a stimulus). For all three secondary endpoints, the 95 percent CI for the estimated treatment difference between Repatha and placebo spanned equivalence.

Primary and secondary endpoints were assessed using a tablet-based tool at baseline, weeks 24, yearly, and at study end. The primary analysis compared the mean change from baseline in patients who had a baseline cognitive assessment on or prior to the first day of study drug.

About Amgen in the Cardiovascular Therapeutic Area

Building on more than three decades of experience in developing biotechnology medicines for patients with serious illnesses, Amgen is dedicated to addressing important scientific questions to advance care and improve the lives of patients with cardiovascular disease, the leading cause of morbidity and mortality worldwide.2 Amgen’s research into cardiovascular disease, and potential treatment options, is part of a growing competency at Amgen that utilizes human genetics to identify and validate certain drug targets. Through its own research and development efforts, as well as partnerships, Amgen is building a robust cardiovascular portfolio consisting of several approved and investigational molecules in an effort to address a number of today’s important unmet patient needs, such as high cholesterol and heart failure.

About Amgen
Amgen is committed to unlocking the potential of biology for patients suffering from serious illnesses by discovering, developing, manufacturing and delivering innovative human therapeutics. This approach begins by using tools like advanced human genetics to unravel the complexities of disease and understand the fundamentals of human biology.

Amgen focuses on areas of high unmet medical need and leverages its expertise to strive for solutions that improve health outcomes and dramatically improve people’s lives. A biotechnology pioneer since 1980, Amgen has grown to be one of the world’s leading independent biotechnology companies, has reached millions of patients around the world and is developing a pipeline of medicines with breakaway potential.

For more information, visit www.amgen.com and follow us on www.twitter.com/amgen.

Bristol-Myers Squibb och Pfizer presenterar den största ”real-world”-analysen som gjorts av effekt och säkerhet hos direktverkande orala antikoagulantia jämfört med warfarin till patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer

En analys av över 180 000 patienter i U.S. Medicares databas visar på en lägre risk för stroke eller systemisk embolism och allvarlig blödning hos patienter som behandlades med Eliquis (apixaban) jämfört med patienter behandlade med warfarin.

Bristol Myers Squibb och Pfizer presenterar resultaten från en analys av ”real world data” i U.S. Medicares databas där risken för stroke eller systemisk embolism och allvarlig blödning hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer som behandlats med direktverkande orala antikoagulantia jämförs med warfarin. Analysen ”Effectiveness and Safety of Apixaban, Dabigatran, and Rivaroxaban Compared to Warfarin among Non-Valvular Atrial Fibrillation Patients in the U.S. Medicare Population”, visar att Eliquis (apixaban) är associerat med en signifikant lägre risk för stroke eller systemisk embolism och allvarlig blödning jämfört med warfarin.1 Dessa data, som kompletterar resultaten från randomiserade studier, presenteras vid The 66th Annual American College of Cardiology (ACC) Scientific Session i Washington, D.C.

I analysen utvärderas sjukhusjournaler från U.S. Medicares databas (n=186 132) som inkluderar patienter 65 år och äldre som för första gången förskrevs oral antikoagulationsbehandling mellan 1 januari 2013 och 31 december 2014. Analysen omfattar 41 606 patienter som behandlats med Eliquis eller warfarin (20 803 patienter i vardera delen) balanserade med avseende på demografiska och kliniska karaktäristika. De matchade kohorterna, som följdes i medeltal 5,7 och 6,5 månader vardera, hade en medelålder på 78 år, en CHA2DS2-VASc score på 4,6 och 4,7, och en HAS-BLED score på 3,3. CHA2DS2-VASc score är en metod för att uppskatta risken för stroke hos patienter med förmaksflimmer, HAS-BLED score är ett hjälpmedel för att förutsäga risken för allvarlig blödning.

– Studier som denna stora analys av U.S. Medicares databas kompletterar pivotala prövningar genom att bredda och fördjupa den vetenskapliga kunskapen om hur patienter svarar på direkta orala antikoagulantia i klinisk vardag, säger Claes Held, hjärtläkare och docent vid Akademiska sjukhuset och Uppsala Clinical Research Center, Uppsala. Med tanke på den stora mångfalden bland patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer är noggranna och robusta analyser av real-world data ett viktigt komplement till data som genererats i randomiserade kliniska prövningar.

Resultaten från analysen visar att patienter som behandlats med Eliquis var associerade med en signifikant lägre risk för sjukhusinläggning på grund av stroke eller systemisk embolism (HR: 0,40, 95% CI: 0,31-0,53; p<0,0001)och allvarlig blödning (HR: 0,51, 95% CI: 0,44-0,58; p<0,0001)än patienter behandlade med warfarin. Dessa resultat kompletterar resultaten från den randomiserade Fas 3-prövningen ARISTOTLE (Apixaban for Reduction In Stroke and Other ThromboemboLic Events in Atrial Fibrillation), där Eliquis signifikant minskade risken både för stroke och allvarlig blödning jämfört med warfarin2.[i]För data från andra kohorter, se fullständigt abstract.

Analysen av U.S. Medicares databas är en del av den globala satsningen ACROPOLIS™ (Apixaban ExperienCe Through Real-WOrld POpuLatIon Studies). Syftet med ACROPOLIS är att generera evidens från klinisk vardag för att ge beslutsfattare en bredare förståelse för behandlingsresultat med Eliquis, och även kunskap om andra mått på effekten av sjukvård, t ex sjukhusinläggningar och kostnader.

– Alliansen Bristol-Myers Squibb och Pfizer fortsätter att göra stora investeringar i forskning som förbättrar vården för patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer och venös tromboembolism, säger Christoph Koenen, M.D., MBA, VP, Development Lead, Eliquis, Bristol-Myers Squibb. ACROPOLIS syftar till att generera resultatbaserade analyser av patientdatabaser runt om i världen, inklusive medicinska journaler, data om försäkringsersättningar för sjukvård och apotek och nationella hälsodata.

Metodologi
Förutom apixaban-delen omfattade denna analys av U.S. Medicares databas även delar som jämförde två andra direktverkande orala antikoagulantia (rivaroxaban och dabigatran) med warfarin. Analysen gjordes med patienter i åldern 65 år eller äldre med icke-valvulärt förmaksflimmer som inte hade fått en oral antikoagulant under minst ett år.

Analysen var utformad enligt International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPORs) riktlinjer för studier av effekt, som innefattar rekommendationer för utveckling av forskningsfrågor, transparens av analytiska planer och kontroll av påverkande faktorer. 3,4,5 Metodologi för propensity score matching tillämpades för att korrigera för potentiell urvalsbias i behandlingsval eller behandlingsresultat genom att balansera demografiska och kliniska karaktäristika i kohorterna. Cox proportional hazard models användes för att uppskatta hazard ratio (HR) för stroke/systemisk embolism och allvarlig blödning, med hjälp av ICD-9 koder.

Begränsningar med ”real-world data”-analyser och analysen av U.S. Medicares databas
”Real-world data” kan komplettera data från randomiserade kliniska prövningar genom att ge ytterligare information om hur ett läkemedel uppträder i klinisk vardag. Analyser av ”real-world data” har många begränsningar. Till exempel, källan och typen av data kan begränsa generaliserbarheten av resultaten och resultatmålen. Det är viktigt att notera att inga jämförande studier mellan olika direktverkande orala antikoagulantia har genomförts.

I analysen av U.S. Medicares databas fanns inte information om laboratorieresultat och tid i terapeutiskt intervall tillgängliga. Diagnoserna identifierades med hjälp av ICD-9 koder och läkemedelsförskrivningar identifierades genom receptanspråk. PSM-metodologi användes för att efterlikna randomisering genom att balansera fördefinierade demografiska och kliniska karaktäristika för båda behandlingskohorterna, men påverkan på urvalet av ej mätta eller omätbara faktorer kan inte garanteras. Som i alla analyser av real-world data kan saknade värden, kodningsfel och brist på klinisk exakthet ha orsakat bias.

På grund av dessa begränsningar kan inte analyser av real-world data användas som enda bevis för att validera effekt och/eller säkerhet hos en behandling. Jämförande effektstudier kan endast mäta associering, inte kausalitet.6,7

Om Eliquis
Eliquis (apixaban) är en oral selektiv Faktor Xa-hämmare. Genom att hämma Faktor Xa, ett protein som spelar en nyckelroll för blodkoagulering, minskar Eliquis bildandet av trombin och risken för blodproppar. Eliquis är godkänt för ett flertal indikationer baserat på effekt och säkerhetsdata från sju kliniska Fas 3-prövningar. Eliquis är ett receptbelagt läkemedel indikerat för att minska risken för stroke och systemisk embolism hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer; för profylax av djupvenstrombos (DVT) som kan leda till pulmonär embolism (PE) hos patienter som har genomgått höft- eller knäplastikkirurgi; för behandling av DVT och PE; samt för att minska risken för återkommande DVT och PE efter initial behandling.

Referenser
1 Amin A, Keshishian A, Trocio J, et al. Effectiveness and safety of apixaban, dabigatran, and rivaroxaban compared to warfarin among non-valvular atrial fibrillation patients in the US Medicare population. Presented at the 66th Annual American College of Cardiology (ACC) Scientific Session; March 17, 2017; Washington, D.C.

2 Granger, CB, Alexander JH, McMurray JJV, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011;365:981-992.

3 Berger ML, Mamdani M, Atkins D, Johnson ML. Good Research Practices for Comparative Effectiveness Research: Defining, Reporting and Interpreting Nonrandomized Studies of Treatment Effects Using Secondary Data Sources: The ISPOR Good Research Practices for Retrospective Database Analysis Task Force Report—Part I. Value in Health. 2009:12(8):1044-1052.

4 Cox E, Martin BC, Van Staa T, et al. Good Research Practices for Comparative Effectiveness Research: Approaches to Mitigate Bias and Confounding in the Design of Nonrandomized Studies of Treatment Effects Using Secondary Data Sources: The International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research Good Research Practices for Retrospective Database Analysis Task Force Report—Part II. Value in Health. 2009:12(8):1053-1061.

5 Johnson ML, Crown W, Martin BC, Dormuth CR, Siebert U. Good Research Practices for Comparative Effectiveness Research: Analytic Methods to Improve Causal Inference from Nonrandomized Studies of Treatment Effects Using Secondary Data Sources: The ISPOR Good Research Practices for Retrospective Database Analysis Task Force Report—Part III. Value in Health. 2009:12(8):1062-1073.

6 Garrison LP, Neumann PJ, Erickson P, Marshall D, Mullins CD. Using real-world data for coverage and payment decisions: the ISPOR real-world data task force report. Value Health, 2007; 10:326-335.

7 Hannan EL. Randomized clinical trials and observational studies. J AmColl Cardiol Intv. 2008;1:211-217.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se