Nu utlyser FuG 2017 års Nippestipendium!

För nionde året i rad utlyser härmed Farmaceuter utan Gränser 2017 års stipendium till minne av Nils-Olof ”Nippe” Strandqvist som gjorde stora insatser för svensk och internationell farmaci och bl.a. grundade FuG i Sverige.

Har du en projektidé du klurat på länge som vill komma ut ur byrålådan och därmed behöver ett ”komma igång” bidrag? Eller har du ett projekt som är i startgroparna redan? Är du kanske student och ska skriva ditt examensarbete? Ta då chansen och sök årets Nippestipendium! Alla projekt är välkomna, stora som små, påbörjade eller planerade!

Behörig att söka eller nomineras är de som verkar i FuGs anda för allas rätt till god läkemedelsbehandling. Du kan nominera dig själv eller annan person, den som nominerar ska ha betalat in medlemsavgift till FuG för 2017.

Motivering eller projektbeskrivning innehållande vad som redan genomförts, pågår eller är i planeringsstadiet ska inkomma senast söndag 30 oktober till FuGs e-post info@fug.se. Stipendiet delas sedan ut under Läkemedelskongressen 7-8 november och ger stipendiaten förutom äran och en mindre summa pengar också tillgång till FuGs kontaktnätverk vilket kan främja projektets framgång ytterligare.

Tidigare projekt har behandlat Ebola, HIV/AIDS, antibiotikaresistens och rotavirus. Vid frågor eller om ni vill komma i kontakt med tidigare stipendiater, kontakta info@fug.se På de övriga flikarna kan du läsa mer om stipendiet samt om tidigare års stipendiater och deras projekt.

Har ni några frågor – kontakta FuG på info@fug.se

FuG Sverige (PwB Sweden). Voluntary forces of Pharmacists in Sweden making a difference for health and medical knowledge globally. Web page www.fug.se e-mail address info@fug.se

Ökad samverkan mellan företagen och sjukvården

Läkemedelsföretagen i Sverige ökade sina investeringar i olika samverkansprojekt med hälso- och sjukvården under 2016. Det visar en preliminär sammanställning av årets Disclosure Code, öppen rapportering av alla ersättningar till sjukvården.

Med start i dag 31 maj rapporterar LIF:s medlemsföretag om de ersättningar som utbetalades till hälso- och sjukvården under 2016 avseende klinisk forskning och olika samverkansprojekt med vårdenheter och enskilda medarbetare, främst läkare, inom sjukvården. De flesta övriga europeiska länder rapporterar med start 30 juni.

Disclosure Code är ett initiativ från den europeiska läkemedelsbranschen (Efpia). Som ett resultat av ett beslut 2013, publicerades läkemedelsföretagens ersättningar till sjukvården för första gången i fjol baserat på ersättningar under 2015. Årets rapportering bygger på ersättningar under år 2016.

Varje företag ansvarar själv för publicering av sina dokument om ersättningar. På LIF:s hemsida finns en portal där dokumenten antingen kan laddas ned direkt eller nås via länk till företagets hemsida. Länk till portalen: http://www.lif.se/etik/samarbetsdatabaser/?type=Disclosure

LIF har gjort en preliminär sammanställning av 2016 års utbetalningar baserad på nyckeltal som nästan samtliga medlemsföretag lämnat kring sina rapporter. Sammanställningen visar att företagens samlade investeringar i sjukvården ökade till närmare 900 miljoner kronor, jämfört med 800 miljoner kronor under 2015.

Investeringar i projekt inom forskning och utveckling dominerar. Under förra året ökade sådana ersättningar preliminärt med omkring 15 procent, till över 700 miljoner kronor. Ersättningar till sjukvårdspersonal för konsultuppdrag minskade med omkring 10 procent till 41 miljoner kronor, inklusive resor och logi.

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) måste enskilda medarbetare inom sjukvården lämna sitt samtycke till öppen rapportering om ersättningar. Sverige låg förra året i topp i Europa vad gäller öppenhet. Då gav cirka 75 procent av dem som fått ersättning, främst läkare, företagen sitt tillstånd till öppen rapportering. Den preliminära sammanställningen av årets rapportering pekar mot att andelen kan öka ytterligare.

– Sverige sticker ut positivt i Europa vad gäller öppenhet. Därför är det mycket glädjande om vi kan öka den andelen ännu mer. Men helt nöjda är vi först när alla ger sitt medgivande. Öppenhet och tydliga regler behövs för att allt djupare samverkan ska kunna ske med bibehållande av omvärldens förtroende, säger Rikard Pellas, Compliance Officer, LIF.

Läkemedelsbranschen, läkarnas professionella och vetenskapliga organisationer, samt sjukvårdshuvudmännen via SKL, är alla överens om att samverkan mellan företagen och hälso- och sjukvården är nödvändig för sjukvårdens utveckling och ständiga förbättring. I en debattartikel i Dagens Samhälle den 24 maj skriver Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet, Stefan Lindgren, ordförande Läkaresällskapet, Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL, och Anders Blanck, generalsekreterare och vd LIF – de forskande läkemedelsföretagen:

”Vi är övertygade om att samverkan mellan vårdens aktörer behöver öka i framtiden, i takt med att medicinska behandlingar blir alltmer komplicerade och individualiserade, och med snabb utveckling inom diagnostiken.”

Läs hela debattartikeln: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/oka-samverkan-mellan-lakare-och-foretag-17301

Fakta om Efpia Disclosure Code

 • Den europeiska branschorganisationen för läkemedelsföretag (EFPIA) antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att ersättningar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård, samt klinisk forskning inom vården, publiceras öppet. Detta initiativ gäller hela Europa och därmed även Sverige.
 • Företagen rapporterar årsvis och den första skedde 2016, baserat på ersättningar som utbetalades 2015. I Sverige publicerar företagen sina rapporter avseende ersättningar för 2016 från onsdag 31 maj.
 • En målsättning för branschen är att öka omvärldens förståelse för de viktiga samarbeten som sker mellan läkemedelsföretag och hälso- och sjukvårdens organisationer och medarbetare.
 • I Sverige har läkemedelsbranschen länge arbetat med öppenhet och transparens. LIF startade redan 2004 LIF:s Samarbetsdatabas som bland annat öppet visar vilka samarbeten som finns mellan läkemedelsföretag och patientorganisationer, som senare utvidgats till att omfatta även samarbeten med hälso- och sjukvården.

Fakta om olika ersättningar

 • Forskning och utveckling: Ersättningar som utbetalats i samband med planering eller utförande av kliniska studier ska inte specificeras utan rapporteras som en totalsumma per år och företag.
 • Donationer: Utbetalningar avser donationer till forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården. Det handlar exempelvis om fria forskningsbidrag. Utbetalningar kan enbart gå till kliniker och institutioner, ej till enskilda forskare.
 • Sponsring: Utbetalningar avser exempelvis reklam för ett företag i samband med olika möten och konferenser.
 • Konsultarvoden: Dessa avser ersättningar för arbete som utbetalas antingen till sjukvårdsenheter eller till enskilda medarbetare, och regleras i trepartsavtal. Exempel på olika typer av konsulttjänster som avses:
  • Föreläsningar vid terapiinriktade utbildningar eller vetenskapliga sammankomster, där den inbjudne föreläsaren bidrar med sin kunskap inom sitt specialistområde. Det kan vara ett sjukdomsområde eller ett forskningsområde. Det kan vara föreläsningar inom, samt även i de fall Sverige har internationellt kända experter, utanför Sverige – det rapporteras likväl i Sverige.
  • Utbildningar som erbjuds av läkemedelsföretagen där en expert från sjukvården deltar aktivt i framtagande och genomförande. Detta säkerställer att utbildningar håller hög kvalitet.
  • Granskningar av företagens informations- och utbildningsmaterial till såväl hälso- och sjukvården som till patienter (via förskrivaren). Detta säkerställer att materialet håller hög kvalitet.
  • Advisory boards där experter inom hälso- och sjukvården anlitas för att ge oberoende råd och bidra med kunskap till företaget inom ett särskilt område. Detta kan exempelvis ske inför godkännande av ett nytt läkemedel eller i samband med en vetenskaplig studie.

För mer information kontakta:

Rikad Pellas, Compliance Officer, 070-388 13 98

Kent Björkqvist, Pressansvarig (vik), 070-77 76 551

LIF – de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket vi vill nå via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare

Läkemedelsindustriföreningen är en branschorganisation som består av ca 85 medlemsföretag vilka tillsammans står som tillverkare av ca 80 procent av alla läkemedel som säljs i Sverige. LIF företräder företagen i för dem gemensamma frågor och har därmed fortlöpande kontakter med för branschen viktiga myndigheter, organisationer och beslutsfattare. LIF är vidare en serviceorganisation för medlemmarna och informerar medlemsföretagen om utvecklingen inom områden, som kan påverka förutsättningar och arbetsförhållanden för deras verksamhet i Sverige.

Socialstyrelsen ger läkemedel för behandling av typ 2-diabetes högre prioritet

Socialstyrelsen har uppdaterat de nationella riktlinjerna för diabetesvård och ger läkemedlet Jardiance (empagliflozin) en hög prioritet för behandling av personer med typ 2-diabetes och manifest hjärtkärlsjukdom.

Enligt Socialstyrelsens nya rekommendation till hälso- och sjukvården bör SGLT-2-hämmaren empagliflozin erbjudas till personer med typ 2-diabetes och manifest hjärtkärlsjukdom. Jardiance får nu prioritet 3 för denna patientgrupp.

– Att Socialstyrelsen nu lyfter rekommendationen för moderna preparat är viktigt så att patienter med typ 2-diabetes och manifest hjärtkärlsjukdom får tillgång till rätt behandlingar, säger Josefin Skogsberg, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim.

Avgörande för Socialstyrelsens nya rekommendation är att empagliflozin har en gynnsam effekt på återinsjuknande i ny kardiovaskulär händelse eller död hos den specifika patientgruppen enligt studien EMPA-REG-OUTCOME. (1)

Om SGLT-2-hämmare och Jardiance

Diabetesläkemedlet Jardiance (empagliflozin) sänker blodsockret och minskar risken för att patienter med typ 2-diabetes och etablerad kardiovaskulär sjukdom ska dö i någon hjärt-kärlsjukdom med 38 procent. (1).

Resultaten från den uppmärksammade EMPA-REG OUTCOME-studien, presenterades i Stockholm under hösten 2015. Den Europeiska läkemedels-myndigheten (EMA) har godkänt en uppdatering med huvudresultaten från studien. Det är det hittills enda moderna diabetesläkemedlet efter metformin där EMA har beslutat att godkänna data på sänkt dödlighet.

Jardiance är numera det mest använda preparatet i klassen SGLT-2-hämmare och har sedan februari i år data på minskad dödlighet inkluderade i FASS-texten.

Referenser:

 • 1)Zinman B et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Typ 2 Diabetes. N Engl J Medx 10. 1056 (2015).

Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för diabetesvård

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/nyaeffektivarelakemedelrekommenderasforpersonermeddiabetes

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-998 699
E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Josefin Skogsberg, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-582 137
E-post: josefin.skogsberg@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

MSD fortsätter att samarbeta med vården

MSD fortsätter att samarbeta med vården
EFPIA, den europeiska paraplyorganisationen för läkemedelsindustrin, antog 2013 en ny etisk uppförandekod.

Företagens öppna redovisning av 2016 års ersättningar till hälso- och sjukvården finns på läkemedelsindustriföreningens webbplats lif.se. Den visar bland annat att MSD ökat sina investeringar i klinisk forskning jämfört med 2015.

– Det är genom transparenta samarbeten med akademin och vården vi når de bästa resultaten för patienterna. Därför välkomnar vi insyn i våra samarbeten, säger Ulf Janzon, Policy & kommunikationsdirektör på MSD.

Investerar i samarbete för patienterTransparenta samarbeten mellan industri, akademi och vård är ett viktigt steg för att på ett förtroendefullt sätt möta framtidens vårdutmaningar. Hälso- och sjukvårdspersonal och akademi bidrar med värdefull expertkunskap och erfarenhet som kliniker till läkemedelsföretagen. Denna kunskap gör att läkemedelsföretagen kan utveckla bättre behandlingar för patienter. Läkemedelsföretagen i sin tur bidrar med sin expertis om komplexa behandlingar som gör att läkare kan ge bättre behandling till patienter.

– Därför är det viktigt att MSD fortsätter att investera i samarbeten och bidrar till bättre vård för patienter i Sverige, säger Ulf Janzon.

Läs mer på msd.se

Om MSD
Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Cancer pain specialists debate latest approaches in breakthrough cancer pain (BTcP) management

Cancer pain specialists debate latest approaches in breakthrough cancer pain (BTcP) management

On June 16, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. will host a webcast to discuss latest approaches to managing breakthrough pain in cancer patients. The webinar – ‘Shifting paradigms in breakthrough cancer pain (BTcP) management’ – will bring together a leading, international panel of oncologists, pains specialists, nurses and patient representatives to share their views on the state of European BTcP management & guidelines. The panel will also address BTcP from the oncologist’s versus pain specialist’s perspective, and will touch on emerging approaches to BTcP – such as individualised use of rapid-onset opioids in managing breakthrough cancer pain. Interested healthcare professionals are encouraged to register for the webcast at www.beconown.com.

On cancer pain and breakthrough cancer pain, Dr. Sebastiano Mercadante, Director of Supportive Care Unit, La Maddalena Cancer Center Palermo, Italy & Adjunct Professor, Supportive Care, MD Anderson, Houston, Texas, said: “Pain is intangible. That’s why cancer patients can struggle to articulate their pain. Patients may also worry that if they make their doctor aware of their pain, their cancer treatment might end up being discontinued. When breakthrough cancer pain occurs on top of a patient’s background pain, diagnosis and treatment can be even more challenging – in particular if a patient’s background pain isn’t well managed.”1

Also participating in the webcast are Dr. Frank Elsner, Vice Chair & Assitant Medical Director at the Department for Palliative Medicine at the University Hospital of RWTH Aachen University, Germany; Dr. Javier de Castro, Head of the Lung Cancer Unit of the Medical Oncology Department, La Paz University Hospital, Spain; Jackie Marshall, Palliative Care Clinical Services Manager at University College London Hospital (UCLH); and Dr. Giovanni Rosti, Medical Oncology Consultant for Research at the Scientific Institute, San Matteo, Pavia, Italy.

Many barriers to effective pain control for cancer patients have been researched, including failure to diagnose breakthrough pain, an emphasis on cancer treatment over pain management, limited prioritisation of pain control in public health, as well as an absence of national policies on opioid use.2 Furthermore, awareness among care providers of BTcP treatment guidelines has been lacking.3 Roughly one third of cancer patients have reported undertreated cancer pain – a rate that has not changed much in 20 years.4,5 Dr. Mario Cepparulo, Medical Affairs Director, Oncology Care Europe, Teva Pharmaceuticals adds: “Cancer pain is challenging. Patients can experience both pain related to their cancer as well as pain related to their treatment.”

The webcast, “Shifting paradigms in BTcP management” will take place on 16 June at 13:00 (CET)/ 12:00 (BST). For information on the webcast or to sign up, please visit www.beconown.com. Healthcare professionals, who are interested in further information on cancer pain and on the latest advances in the field, are also invited to join Teva’s LinkedIn group: ‘Driving advances in cancer pain management’ (www.linkedin.com/groups/8600759/profile).

References:

 1. Mercadante S, Portenoy RK. Breakthrough cancer pain: twenty-five years of study.Pain. 2016157:2657-2663.
 2. Pergolizzi J et al. Treatment Considerations for Cancer Pain: A Global Perspective. World Institute of Pain 2014.3.
 3. Te Boveldt N et al. Adoptation of an evidence-based clinical practice guideline in cancer pain management by medical oncologists: a case vignette study 2015.
 4. Cleeland CS, Gonin R, Hatfield AK, et al. Pain and its treatment in outpatient with metastatic cancer. New England Journal of Medicine 1994; 330: 592-596.
 5. Fisch MJ, Lee JW, Weiss M, et al. Prospective, observational study of pain and analgesic prescribing in medical oncology outpatients with breast, colorectal, lung or prostate cancer. Journal Clinical Oncology 2012; 30: 1980-1988.

Teva Sweden AB är en del av Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Teva tillhör världens 10 största läkemedelsföretag och är ledande när det gäller utveckling, tillverkning och marknadsföring av generikaläkemedel. Även innovativa läkemedel utvecklas och tillverkas inom områdena andningsvägar, centrala nervsystemet och onkologi. Teva har funnits i över 100 år och är idag verksamt i de flesta länder.

Cannabis – både skadligt och ofarligt

Cannabis – både skadligt och ofarligt
Josefin Månsson. Foto: Stockholms universitet.

Liberalisering eller hårda tag? Ny forskning visar att den svenska diskussionen kring cannabis är mycket splittrad. Och mer liberala diskussioner hittar stöd hos internationella forskare.

Josefin Månsson, doktor i socialt arbete på Stockholms universitet undersöker hur man pratar om cannabis i samtida Sverige, vilken narkotikapolitik som ses som rimlig och hur den internationella förändringen i synen på cannabis mottas här. Och det är en splittrad bild som framträder.

Josefin Månsson har studerat internetdiskussioner, tidningsartiklar och presentationer av exempelvis forskare och socialarbetare från informationskonferenser om cannabis. På dessa arenor beskrivs cannabis både som en ganska harmlös substans och som mycket skadlig. De mer liberala diskussionerna återfinns främst på internet, och de finner stöd bland internationell samhällsvetenskaplig kritisk forskning.

– Internetdiskussionerna ses som marginaliserade i Sverige. Trots det verkar de stämma ganska bra överens med hur välrenommerade internationella forskare diskuterar frågan. I många fall bättre än de diskussioner som förs av de professionella som undersöks i avhandlingen, säger Josefin Månsson.

Trots de vitt skilda definitionerna på olika arenor anser sig alla ha vetenskapen på sin sida.

– Det kan verka orimligt, men om det finns olika syn på vad som är problemet med cannabis så blir också olika typer av forskning relevant. Den professionella grupp jag har studerat framhåller att problemet med cannabis är ungdomars konsumtion, och då blir studier om ungdomars användning viktiga. Men på internet kan problemet med cannabis beskrivas som att människor dör i narkotikakrig i Sydamerika, och då blir såklart helt annan forskning relevant, säger Josefin Månsson.

De internationella förändringarna i cannabisfrågan påverkar diskussionerna om substansen i Sverige idag, och fungerar både som avskräckande exempel och tänkbara förslag för hur framtidens cannabispolitik bör se ut. Den nuvarande svenska narkotikapolitiken bygger på att cannabis ses som en mycket skadlig ungdomsdrog, menar Josefin Månsson.

– Men på både internet och i svensk press framträder också bilden av cannabis som medicin och som rekreation eller nöje. Alla dessa konstruktioner kan ses som viktiga, och då bör den samhälleliga hanteringen av substansen vara mer nyanserad än den totala förbudspolitik vi har idag, säger hon.

Länk till avhandlingen ”Cannabis discourses in contemporary Sweden: Continuity and change” (http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1086649).

Kontakt:
E-post: josefin.mansson@sorad.su.se
Telefon: 08-674 7788

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Hos oss är drygt 64 000 studenter, 1 700 doktorander och 5 000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskaplig och humanvetenskapliga området. www.su.se

MSD presenterar data från 16 olika cancerformer vid årets ASCO-möte

MSD presenterar data från 16 olika cancerformer vid årets ASCO-möte

Forskare kommer att presentera mer än 50 abstracts för behandling med Keytruda® (pembrolizumab) vid den årliga kongressen för American Society of Clinical Oncology, ASCO, som i år äger rum i Chicago den 2-6 juni. Bland dessa abstracts finns ytterligare data från Keynote-024 och Keynote-021G om långvarig progressionsfri överlevnad (PFS) och övergripande överlevnadsdata för pembrolizumab som monoterapi och som kombinationsbehandling vid första linjens icke småcellig lungcancer (NSCLC). Totalöverlevnad efter nästan 3 års uppföljning (33 månader) från Keynote-006 studien, pembrolizumab monoterapi vid avancerat malignt melanom, kommer att delges i en annan presentation. Även uppföljande data av totalöverlevnad från fas 3 studien Keynote-045, pembrolizumab monoterapi vid blåscancer, har blivit utvald för presentation. Keynote-045 är den första och hittills enda studien som visar en överlevnadsfördel jämfört med kemoterapi vid behandling av avancerad eller spridd blåscancer efter tidigare platinumbaserad behandling.

Signifikant bättre överlevnad
Pembrolizumab har i registreringsstudien Keynote-024 visat signifikant bättre överlevnadsdata jämfört med kemoterapi. Vid tidpunkten för dataanalys var den relativa risken för död 40 procent lägre och för sjukdomsprogress eller död 50 procent lägre för pembrolizumab än för kemoterapi. Läs mer om Keynote-024.

Läs mer i det amerikanska pressmeddelandet från vårt huvudkontor

Om Pembrolizumab
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt som monoterapi för behandling av:

 • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom hos vuxna
 • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
 • metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
 • vuxna patienter med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin (BV), eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV

Läs mer om pembrolizumab på fass.se

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Alla dagar är mensdagar!

Alla dagar är mensdagar!

Igår var det internationella mensdagen, men egentligen är varje dag en mensdag. Hälften av jordens befolkning har mens under drygt 2000 dagar i sitt liv. Därför re-lanserar Apoteksgruppen sin tampongask ”MENS helt enkelt”, där hälften av intäkterna går till Svenska FN-förbundets projekt Flicka. Projektet arbetar för att stärka flickors rättigheter i världen.

Den specialframtagna tampongasken ”Mens helt enkelt” innehåller åtta Svanenmärkta tamponger och säljs på Apoteksgruppens apotek för 20 kronor, där 10 kronor går oavkortat till projekt Flicka. MENS-askarna går att köpa redan nu, men kampanjen syns i butik 8 juni-26 juli. 

Tanken är att både avdramatisera mensen här hemma i Sverige och att fortsätta att stötta unga flickors rättigheter genom samarbetet med Svenska FN-förbundet. 

– Det ligger i linje med Apoteksgruppens uppdrag och vision att värna om kvinnors hälsa, säger Apoteksgruppens kommunikationschef Maria Mårfält. Därför har det varit självklart för oss att samarbeta med Svenska FN-förbundets projekt Flicka, vilket vi har gjort i snart två år. Det roliga är att vi ser ett tydligt resultat: Från augusti 2015 till sista december 2016 har vi samlat in drygt 800 000 kronor till projektet, som bland annat har lett till att man slutat med könsstympning och barnäktenskap i tre etiopiska städer. 

Om Svenska FN-förbundets projekt Flicka 
Pengarna som samlas in genom kampanjen ”Hej! Vi har mens” går till att stoppa barnäktenskap och könsstympning i Afarregionen i Etiopien, så att flickor kan få en ljusare framtid. Över 90 procent av kvinnorna i regionen är könsstympade och det är vanligt med den värsta formen av ingreppet – infibulation. Det innebär att man skär bort flickans snippa och syr igen den. Hålet som lämnas för urin och mens är ofta för litet och det skapas lätt infektioner vilket gör att mens blir ett mycket större problem än det skulle behöva vara. Genom projekt Flicka får flickor stöd med utbildningsmaterial, boende, mensskydd och hygienprodukter. Detta innebär att de bättre kan ta hand om sin egen hygien men även att de kan fortsätta i skolan. Svenska FN-förbundets projekt Flicka arbetar även långsiktigt med att förändra attityder. Därför fokuserar projektet även på dialog med olika grupper i samhället så att fler ser fördelarna med flickors utbildning och att gifta sig senare i livet. Man räknar med att 10 000 flickor hittills sluppit könsstympning tack vare FN-programmet.

Läs mer om projektet på www.fn.se/flicka

Vill man inte köpa mensasken kan man bidra till Projekt Flicka genom att lägga till 5 kronor vid köp i något av Apoteksgruppens 182 apotek. 

För ytterligare information, kontakta:
Maria Mårfält, kommunikationschef Apoteksgruppen, maria.marfalt@apoteksgruppen.se, 0702/33 48 08. Terri Herrera, presskontakt, terri@editk.se, 0728/ 86 95 00 

Apoteksgruppen består av 182 apotek från Norrbotten till Skåne. Apoteken drivs av lokala egenföretagare med en gemensam serviceorganisation. Genom att kombinera den stora kedjans skalfördelar med den lokala entreprenörens kunskap, service och kundfokus, skapas personliga och inspirerande apotek.

​Kan klipp minska förlossningsskador

​Kan klipp minska förlossningsskador
Erfarenheter från Finland har visat att ett specifikt klipp markant minskade risken för allvarliga bristningar i samband med förlossning.

I mitten av juni startar EVA ­– en stor forskningsstudie som ska visa om ett specifikt klipp i slidöppningen under förlossning med sugklocka kan minska allvarliga bristningar. Erfarenheter från Finland och Nederländerna tyder på att de kan halveras.

De allra flesta förstföderskor brister i underlivet under förlossningen. Inom sjukvården talar man om fyra olika grader av bristningar, där grad ett är den minsta och vanligaste.
Ungefär var tionde förstföderska föder med hjälp av sugklocka. Studier visar att kvinnor som blir förlösta med sugklocka brister i högre grad än de som föder utan hjälp. Omkring 80 procent av dessa kvinnor får en grad 2-bristning eller mer.

Vetenskapsrådet satsar 12,9 miljoner på studie

Sverige slutade med rutinmässiga klipp på 70-talet då den tidens forskning visade att det inte hjälpte kvinnan att undgå bristningar. I Finland och Nederländerna har man dock sedan flera år tillbaka klippt förstföderskor och minskat antalet allvarliga bristningar markant; mindre än en procent av kvinnorna drabbas.
Med utgångspunkt i dessa resultat har Vetenskapsrådet i Sverige beslutat att satsa 12,9 miljoner på en fyra år lång studie för att se hur klipp hos förstföderskor som blir förlösta med sugklocka påverkar kvinnan, jämfört med de som inte blir klippta. Ansvarig för studien är förlossningsläkaren och forskaren Sophia Brismar Wendel, Danderyds sjukhus.

Hur går EVA-studien till, Sophia Brismar Wendel?

– Vi kommer att behöva minst 700 kvinnor som kan tänka sig vara med i studien, för att kunna säkerställa resultaten. Alla förstföderskor blir tillfrågade. Det kommer bland annat att finnas information om studien på mödravårdscentralen, som kvinnan besöker under graviditeten.
Statistiskt sett vet vi att ungefär var tionde kvinna kommer att förlösas med sugklocka, och då blir de lottade till att antingen ingå i gruppen som får klipp, eller i kontrollgruppen som inte får klipp. Kvinnan ska ha gett sitt samtycke till att delta i studien.
I vissa fall kommer ansvarig läkare att bedöma att klipp absolut inte behövs eller absolut behövs, trots att lotten var annorlunda. Klippet läggs efter extra bedövning. Kvinnor som deltar i studien undersöks noga efter förlossningen och alla bristningar och klipp sys av erfaren personal.

Varför gör ni studien bara på kvinnor som blir förlösta med sugklocka?

– Eftersom vi vet att de kvinnorna brister i högre grad än de som haft en normal vaginal förlossning, blir de en grupp som är lämplig för den här studien. Vi kommer inte, och ska inte, klippa alla kvinnor i något slags förebyggande syfte. Det skulle skada mer än lindra. 

Hur ska ni motivera kvinnor att ställa upp i studien?

– Kvinnor som deltar i studien får extra noggrann uppföljning vid flera tillfällen. Då behandlas komplikationer, underlivsbesvär och hur sexlivet fungerar. Kvinnorna erbjuds telefonkontakt samt återbesök efter sex månader. De får också en direktkontakt med barnmorska och läkare som kan ge råd eller undersöka och behandla vid behov. I rutinvård efter sugklocka ges normalt ingen särskild uppföljning.

Vilka risker finns det med klipp jämfört med att brista av sig själv?

– Klipp kan upplevas ge mer skavkänsla och mer smärta, i alla fall på kort sikt jämfört med spontan bristning av motsvarande grad (dvs grad 2). Alltför lite är känt om skillnader mellan grad 2 och klipp. Sfinkterrupturer däremot (grad 3-4) ger mer smärta och en ökad risk för inkontinens plus att samlivet påverkas. På ett års sikt visar en australiensk studie ingen skillnad i samlivsupplevelse oavsett förlossningssätt, bristning eller klipp. Det är med andra ord inte tillräckligt studerat och det är därför den här studien är så viktig.

Hur går själva klippet till, och vem utför det?

– Klippet, som är 3-4 cm, läggs snett i nedre slidöppningen när huvudet syns. Hypotesen är att belastningen på slidöppningens muskelring minskar och bristningen leds bort från analöppningen. Metaforen är ett gummiband som tänjs ut tills det brister okontrollerat och dessutom kanske blir slappt efteråt, jämfört med att man klipper på rätt ställe och knyter ihop efteråt. Det är alltid en läkare som klipper.

Ni tror att andelen allvarliga bristningar kan halveras. Vad bygger ni det antagandet på?

– Internationella registerstudier har visat att andelen kvinnor som fick en sfinkterruptur minst halverades, i de fall man utfört ett specifikt klipp. Vi tror därför att vi kan bevisa eller avfärda detta med vår studie, som är upplagd på ett vetenskapligt mer korrekt sätt. När man använder lottning till en av två möjliga behandlingar undviker man systematiska fel i urval av patienter som får en viss behandling, så resultaten blir säkrare. Med studien kommer vi också att lära ut detta specifika klipp. I Sverige har vi inte varit så bra på att lägga klipp som skyddar mot sfinkterskada, eftersom det inte finns något sådant samband enligt vårt svenska medicinska födelseregister. Dessutom vet vi inte om det är bättre för kvinnan på sikt att spricka av sig själv eller få ett klipp.

Korta fakta om förlossning med sugklocka

 • Alltid en läkare som tar beslutet och utför förlossningen (inom SLL)
 • Ungefär var tionde förlossning. På Danderyd sjukhus föder ca 330 förstföderskor med sugklocka per år. Totalt i Sverige är det ca 5500.
 • Uppskattningsvis får 80 procent av de som föder med sugklocka en grad 2-bristning.
 • Lite drygt var tionde kvinna som föder med sugklocka får en sk sfinkterskada (grad 3).

Korta fakta om olika grader av bristningar

 • Grad 1 innebär en ytlig bristning i slemhinnan eller huden, behöver ofta inte sys.
 • Grad 2 innebär en bristning i muskellagret i slidans öppning eller längre in. Behöver sys.
 • Grad 3 innebär en skada på ändtarmens ringmuskel. Sys av specialistläkare, ofta på operationssal.
 • Grad 4 innebär en skada som går genom väggen till analkanalen. Denna måste sys av specialistläkare, ofta på operationssal och ibland i samarbete med kolorektalkirurg.
  Grad 3-4 brukar benämnas som sfinkterruptur.

EVA står för Episiotomy in Vacuum Assisted delivery. EVA-studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus.

I podden Föda barn kan du bland annat lyssna på ett avsnitt om förlossningsrädsla och kejsarsnitt; Avsnitt 4.

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans. 
Danderyds sjukhus utnämndes i år av Dagens Medicin till Sveriges tredje bästa akutsjukhus i sin klass. I Stockholms län blev Danderyds sjukhus högst rankad av de mellanstora akutsjukhusen.

Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com

Magnetdrivna centrifugalpumpar från Tapflo i två nya storlekar.

Magnetdrivna centrifugalpumpar från Tapflo i två nya storlekar.
Magnetdriven centrifugalpump modell CTM från Tapflo AB

Tapflo introducerar magnetdrivna centrifugalpumpar i två nya storlekar. Det är den framgångsrika CTM serien med pumpar i PP och PVDF, som kompletterats med två större storlekar. Med de nya pumparna finns CTM modellen nu i sex olika storlekar med motorer upp till 4 kW.

Pumparna som klarar att hantera flöden upp till 29 m3/h lämpar sig för korrosiva, giftiga och illaluktande vätskor som absolut inte får läcka ut eller komma i kontakt med luft.

Tapflos stora framgångar med CTM modellen kan till stor del tillskrivas den den unika lösningen med kraftiga glidbussningar istället för en genomgående axel, vilket annars ofta förekommer på den här typen av pumpar. Resultatet är en stryktåligare pump med hög driftsäkerhet, där man samtidigt minskat antalet ingående delar.

Tack vare de olika materialalternativ som erbjuds för pumphus, bussningar och o-ringar, kan pumpen anpassas helt efter den applikation som är aktuell.

Tapflo AB levererar pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom modern kemi- livs- och läkemedelsproduktion. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor samt råvaror och slutprodukter med höga krav på hygien. Vi är verksamma över hela Sverige med huvudkontor, serviceverkstad och lager i Kungälv utanför Göteborg.

Vi har varit verksamma på den svenska marknaden i mer än 30 år och är idag ett av Sveriges största pumpföretag. Lång erfarenhet, kunnig personal och ett starkt kundfokus gör oss till en säker och stabil samarbetspartner i allt som rör pumpar.

Tapflo AB är en del av Svenska Tapflo Group, Europas största producent av tryckluftsdrivna membranpumpar och en ledande distributör av industripumpar med dotterbolag och återförsäljare i nästan 60 länder. Verksamheten är miljöcertifierad och kvalitetscertifierad enligt ISO.