NEW ANALYSIS shows Repatha (EVOLOCUMAB) reduces CARDIOVASCULAR EVENTs IN PATIENTS WITH HISTORY OF STROKE

NEW ANALYSIS shows Repatha (EVOLOCUMAB) reduces CARDIOVASCULAR EVENTs IN PATIENTS WITH HISTORY OF STROKE

Amgen today announced that a new analysis showed lowering low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels with Repatha (evolocumab) reduced the risk of cardiovascular events in a sub-group of patients with a history of stroke from the Repatha cardiovascular outcomes study (FOURIER). No new safety concerns were identified in this cohort of more than 5,000 patients. Detailed results were presented today in a Late-Breaking Clinical Trials session at the European Society of Cardiology (ESC) Congress 2017 in Barcelona, Spain.

“The clinical benefits of PCSK9 inhibition in stroke patients have not been previously reported. The reduction in cardiovascular event risk in this analysis is similar to what we saw in the broader 27,564-patient FOURIER study, supporting Repatha’s role in reducing the risk of future cardiovascular events for patients with a history of stroke,” said Terje Pedersen, professor emeritus, Department of Endocrinology, Morbid Obesity and Preventive Medicine at the University of Oslo Institute of Clinical Medicine, Oslo, Norway.

Nineteen percent of patients in the Repatha cardiovascular outcomes study had a prior history of non-hemorrhagic stroke (n=5,337). In this analysis, stroke patients treated with Repatha experienced a 56 percent mean reduction in LDL-C levels, compared to placebo (median LDL-C level of 29 mg/dL for patients on Repatha versus median LDL-C of 89 mg/dL for placebo;p<0.001).

In this analysis, the hazard ratio of Repatha compared to placebo for the composite primary endpoint, which included hospitalization for unstable angina, coronary revascularization, heart attack, stroke or cardiovascular death, was 0.85 (95 percent CI, 0.72-1.00; p=0.047). The hazard ratio of Repatha compared to placebo for the secondary composite endpoint of heart attack, stroke or cardiovascular death was 0.89 (95 percent CI, 0.74-1.08). The hazard ratios of Repatha compared to placebo for coronary revascularization, heart attack, stroke and cardiovascular death were 0.68 (95 percent CI, 0.52-0.90), 0.74 (95 percent CI, 0.55-1.00), 0.90 (95 percent CI, 0.68-1.19) and 1.11 (95 percent CI, 0.80-1.56), respectively.

“The cardiovascular outcomes study FOURIER unequivocally showed that lowering LDL-C with Repatha results in a powerful risk reduction for patients at high risk of a cardiovascular event,” said Sean E. Harper, M.D., executive vice president of Research and Development at Amgen. “The fact that we were able to detect a meaningful reduction in the risk of cardiovascular events in the much smaller sub-group of stroke patients is remarkable and demonstrates the importance of the intensive LDL-C lowering Repatha provides for patients with established atherosclerotic cardiovascular disease.”

In the sub-group of patients with a history of stroke, there were no notable differences in the overall rate of adverse events, serious adverse events or adverse events leading to study drug discontinuation. Rates of adjudicated new onset diabetes (2.1 percent Repatha; 2.0 percent placebo), cataract (1.0 percent Repatha; 0.8 percent placebo), and neurocognitive adverse events (1.0 percent Repatha; 1.0 percent placebo) were similar between the two arms.

Primary Analysis of the Repatha Cardiovascular Outcomes Trial
The primary analysis included 27,564 patients with established cardiovascular disease. The study was statistically powered around the hard major adverse cardiovascular event (MACE) composite endpoint of first heart attack, stroke or cardiovascular death (key secondary composite endpoint) and found that adding Repatha to optimized statin therapy resulted in a statistically significant 20 percent (p<0.001) reduction in these events. The study also found a statistically significant 15 percent reduction (p<0.001) in the risk of the extended MACE composite (primary) endpoint, which included hospitalization for unstable angina, coronary revascularization, heart attack, stroke or cardiovascular death.

No new safety concerns were identified in this large clinical trial with roughly 60,000 patient-years of follow-up; this included the assessment of patients who achieved very low levels of low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C).

The detailed results from the Repatha cardiovascular outcomes study were initially presented during a Late-Breaking Clinical Trials Session at the American College of Cardiology 66th Annual Scientific Session and simultaneously published in the New England Journal of Medicine.

Repatha Cardiovascular Outcomes (FOURIER) Study Design
The 27,564-patient Repatha cardiovascular outcomes study, FOURIER (Further Cardiovascular OUtcomes Research with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk), was a multinational Phase 3 randomized, double-blind, placebo-controlled trial, designed to evaluate whether treatment with Repatha in combination with statin therapy compared to placebo plus statin therapy reduces cardiovascular events. The primary endpoint was time to cardiovascular death, myocardial infarction, stroke, hospitalization for unstable angina, or coronary revascularization. The key secondary endpoint was the time to cardiovascular death, myocardial infarction or stroke.

Eligible patients with high cholesterol (LDL-C ≥70 mg/dL or non-high-density lipoprotein cholesterol [non-HDL-C] ≥100 mg/dL) and clinically evident atherosclerotic cardiovascular disease at more than 1,200 study locations around the world were randomized to receive Repatha subcutaneous 140 mg every two weeks or 420 mg monthly plus optimized statin dose; or placebo subcutaneous every two weeks or monthly plus optimized statin dose. Optimized statin therapy was defined as at least atorvastatin 20 mg or equivalent daily with a recommendation for at least atorvastatin 40 mg or equivalent daily where approved. The study was event driven and continued until 1,630 patients experienced a key secondary endpoint.

About Repatha (evolocumab)
Repatha (evolocumab) is a human monoclonal antibody that inhibits proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9). Repatha binds to PCSK9 and inhibits circulating PCSK9 from binding to the low-density lipoprotein (LDL) receptor (LDLR), preventing PCSK9-mediated LDLR degradation and permitting LDLR to recycle back to the liver cell surface. By inhibiting the binding of PCSK9 to LDLR, Repatha increases the number of LDLRs available to clear LDL from the blood, thereby lowering LDL-C levels.1

Repatha is approved in more than 50 countries, including the U.S., Japan, Canada and in all 28 countries that are members of the European Union. Applications in other countries are pending.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Eriksson Svensson, medicinsk chef, Amgen Sverige, tel: 076-1099440

Forskning och språk med hög patientnytta – Läkaresällskapets belönar god forskning

Forskning och språk med hög patientnytta – Läkaresällskapets belönar god forskning

En av Svenska Läkaresällskapets uppgifter är att uppmuntra och uppmärksamma bra medicinsk forskning.  

Erna Ebelings pris, 30 000 kronor, för forskning i medicinsk teknik och fysik tilldelas i år Anders Eklund, professor vid Institutionen för strålningsvetenskaper och medicinsk teknik, Umeå Universitet och Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik (CMTS), Västerbottens läns landsting.

Anders Eklund får priset för framstående forskning och viktiga innovationer när det gäller fysiologiska tryck och flöden främst inom ögonområdet och det centrala nervsystemet. Högklassig forskning som har haft stor patientnytta och resulterat i nya produkter och företag.

Priset delas ut vid sektionens Medicinteknikdagar i Västerås den 10 oktober 2017. Priskommitté har varit Sektionen för medicinsk teknik och fysik.

Bengt I Lindskogs språkpris, 30 000 kronor, går i år till Nils Uddenberg, Lund,för hans strävan att med det vårdade allmänspråket förmedla kunskap om den medicinska vetenskapen. Med sin språkkänsla är han en förgrundsfigur i en tid när journaltext ska läsas av patienter och kraven på medicinsk information till allmänheten ökar. Läkaresällskapets Språkvårdskommitté ser ett stort värde i att kunskap om medicinsk verksamhet sprids på ett språk som förstås utanför den medicinska fackkretsen.

Priset delas ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 14 november.

Mer information: www.sls.se

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Studie i Lancet Oncology: Påtagligt förbättrad överlevnad i myelom med modern proteasomhämmare

Studie i Lancet Oncology: Påtagligt förbättrad överlevnad i myelom med modern proteasomhämmare

Patienter som behandlas med protesomhämmaren Kyprolis överlever i median 7,6 månader längre än om de får standardbehandling med den äldre proteasomhämmaren Velcade. Det visar en analys av total överlevnad från fas III-studien ENDEAVOR som nu publicerats i Lancet Oncology.

– Avsevärt längre tid utan att sjukdomen förvärras, lindrigare biverkningsprofil och nu får vi även svart på vitt att den totala överlevnaden förbättras väsentligt – allt sammantaget innebär det här en klar förbättring för patienter som fått återfall i myelom, säger docent Bo Björkstrand, överläkare vid Hematologiskt centrum på Karolinska Universitetssjukhuset och en av de ledande experterna på området.

Nu publicerar den ansedda vetenskapliga tidskriftenThe Lancet Oncology de starka resultaten som presenterades vid the 16th International Myeloma Workshop i New Delhi i våras. I fas III-studien ENDEAVOR har Kyprolis 56 mg/m2 i kombination med dexametason (Kd56) jämförts head-to-head med den äldre proteasomhämmaren Velcade (bortezomib) plus dexametason (Vd). Den analys av total överlevnad som nu publicerats i The Lancet Oncology visar att den Kyprolis-baserade behandlingen, Kd56, minskar risken för död med 21 procent jämfört med bortrzomib och dexametason, Vd. Den totala överlevnaden i median för Kd56 var 47,6 månader vilket ska jämföras med 40,0 månader för Vd.

Boretzomib är i likhet med Kyprolis en så kallad proetasomhämmare som verkar genom att blockera aktiviteten av ett enzymkomplex som bland annat har till uppgift att bryta ner proteiner som är skadade eller som inte längre behövs. Behandling med proteasomhämmare stör denna reglering vilket får till följd att uttjänta proteiner i myelomceller inte ”städas undan” och förstörs. Detta leder i sin tur till att cellerna upphör att dela sig och genomgår programmerad celldöd, så kallad apoptos.

När den första proteasomhämmaren, bortezomib, introducerade för ett drygt decennium sedan betraktas det som ett mycket stort framsteg i behandlingen av myelom. Emellertid utvecklar myelomcellerna med tiden resistens mot bortezomib varpå återfall strängt taget är oundvikligt. Dessutom kan bortezomib ge upphov till neuropati, en långvarig och plågsam biverkan som inte observerats vid behandling med Kyprolis.

– De här resultaten visar värdet av proteasomhämning vid behandling av myelom – och att Kyprolis bör vara den proteasomhämmare som är standardbehandling vid första återfall, säger Bo Björkstrand.

Den aktuella analysen av total överlevnad är publicerad i The Lancet Oncology, Carfilzomib or bortezomib in relapsed or refractory multiple myeloma (ENDEAVOR): an interim overall survival analysis of an open-label, randomised, phase 3 trial, MA Dimopoulos et al.

Kort om myelom
Myelom är en form av cancer som utgår från benmärgen och som drabbar cirka 600 personer per år i Sverige. Då myelom inte kan botas inriktas behandlingen på att lindra symtom och att i möjligaste mån bibehålla livskvaliteten. Med behandling kan många myelompatienter leva länge och väl, men efter en tid tenderar behandlingen att förlora sin effekt och patienten får återfall i sin sjukdom.

Kort om Kyprolis
Kyprolis (carfilzomib) är en proteasominhibitor (tetrapeptid) av epoxyketontyp som selektivt och irreversibelt binder till N-terminala treonininnehållande aktiva ytor hos 20S proteasom, den proteolytiska kärnpartikeln i 26S proteasom, och uppvisar liten till ingen aktivitet mot andra proteasklasser.

Kyprolis är idag godkänt för användning i kombination med lenalidomid och dexametason alternativt i kombination med enbart dexametason hos patienter med recidiverande myelom som genomgått minst en tidigare behandling.

Det ursprungliga godkännandet av Kyprolis är baserat på resultat från fas III-studien ASPIRE, en kontrollerad, randomiserad fas III-studie där 792 patienter som återfallit i sin myelomsjukdom upp till tre gånger lottades till behandling med antingen Kyprolis, lenalidomid och dexametason eller enbart lenalidomid och dexametason. De vanligaste biverkningarna i Kyprolis-gruppen var neutropeni, anemi och trombocytopeni.

Resultaten från ASPIRE-studien har publicerats i New England Journal of Medicine, Carfilzomib, lenalidomide, and dexamethasone for relapsed multiple myeloma, AK Stewart et al.

Europeiska kommissionen beslutade senare att utvidga indikationen för Kyprolis grundat på resultat från den randomiserade fas III-studien ENDEAVOR (randomizEd, opeN label, phase 3 study of carfilzomib plus DExamethAsone Vs bortezomib plus dexamethasOne in patients with Relapsed multiple myeloma). I denna studie jämfördes Kyprolis + dexametason med Velcade (bortezomib) + dexametason hos 929 patienter som återfallit i myelom efter minst en och högst tre tidigare behandlingar. Det primära effektmåttet i studien var progressionsfri överlevnad (PFS = progression-free survival), definierad som tiden från behandlingsstart till sjukdomsprogression eller död.

De vanligast förekommande biverkningarna (20 procent eller mer) i Kyprolis-armen av ENDEAVOR-studien var anemi, trötthet, diarré, trombocytopeni, illamående, feber, dyspné, luftvägsinfektion, hosta och perifert ödem.

De första resultaten från ENDEAVOR-studien är publicerade i The Lancet, Carfilzomib and dexamethasone versus bortezomib and dexamethasone for patients with relapsed or refractory multiple myeloma (ENDEAVOR): a randomised, phase 3, open-label, multicentre study, MA Dimopoulos et al.

Läs mer om Kyprolis på Fass.se.

För ytterligare information, kontakta:
Michael Grövdal, specialist i hematologi och medicinsk rådgivare vid Amgen, tel. 070–520 77 20

Om Amgen
Alltsedan grundandet 1980 har Amgen varit en pionjär inom bioteknologi. Amgens strävan är att bekämpa allvarliga sjukdomar genom att ständigt expandera potentialen av biologiska läkemedel. Med utgångspunkt i en djupgående förståelse för humangenetiken och den mänskliga biologins grundläggande mekanismer söker Amgen identifiera nya viktiga signalvägar som kan ligga till grund för innovativa behandlingar för svårt sjuka personer.

AstraZeneca highlights latest advances in lung cancer at the ESMO 2017 Congress

AstraZeneca highlights latest advances in lung cancer at the ESMO 2017 Congress

More than 40 presentations, including data from two pivotal trials selected as late-breaking abstracts for oral presentation in the ESMO Presidential Symposia

Phase III PACIFIC data reinforce potential of Imfinzi following US FDA breakthrough therapy designation in locally-advanced (Stage III) unresectable NSCLC

Phase III FLAURA results highlight superiority of Tagrisso over standard of care in previously-untreated patients with advanced EGFRm NSCLC

At the European Society of Medical Oncology (ESMO) 2017 Congress in Madrid, Spain, 8-12 September, AstraZeneca and MedImmune, its global biologics research and development arm, will report results of more than 40 presentations, including two pivotal clinical trial readouts selected for late-breaking abstract presentation at the ESMO Presidential Symposia on Saturday, 9 September, which demonstrate significant improvements over current standard-of-care treatments in lung cancer:

 • Results from the pivotal Phase III PACIFIC trial showing statistically-significant and clinically-meaningful progression-free survival (PFS) benefit with Imfinzi (durvalumab) in patients with locally-advanced (Stage III), unresectable non-small cell lung cancer (NSCLC) following standard chemoradiation therapy, a clinical setting where there are currently no approved treatments.
 • Results of the Phase III FLAURA trial showingstatistically-significant and clinically-meaningful PFS with Tagrisso (osimertinib) over current standard-of-care erlotinib or gefitinib as 1st-line treatments in previously-untreated patients with locally-advanced or metastatic epidermal growth factor receptor mutation-positive (EGFRm) NSCLC.

Jamie Freedman, Executive Vice President, Head of the Oncology Business Unit at AstraZeneca, said: “The superiority of 1st-line treatment with Tagrisso in the FLAURA trial and the potentially transformative Imfinzi data from the PACIFIC trial reinforce our significant contribution to advancing medicines for patients across multiple stages of lung cancer. We are also proud to share with the medical community our progress towards addressing the needs of patients with other types of difficult-to-treat tumours, including advanced ovarian, breast, and head and neck cancers.”

Pushing the boundaries of lung cancer research

In addition to the two Presidential Symposia presentations, data being presented at ESMO demonstrate the breadth and depth of AstraZeneca’s commitment to advancing the treatment of lung cancer:

 • Overall survival data on Tagrisso from the Phase II AURA trials in patients with EGFR T790M mutation-positive advanced NSCLC (Abstract #1348P)
 • PFS data and central nervous system (CNS) responses to Tagrisso in patients with EGFR T790M NSCLC in the Asia Pacific region (AURA17) (Abstracts #1331P, 1353P and 1354P)

Established expertise in women’s cancers

Emerging data from studies of Lynparza, Faslodex, potential new medicines and combinations within women’s cancers will include:

 • Latest Phase III OlympiAD efficacy and health-related quality-of-life data for Lynparza vs. chemotherapy in patients with HER2-negative metastatic breast cancer and a germline BRCA mutation (Abstract #243PD and 290P)
 • Phase III SOLO-2 data for Lynparza maintenance therapy in patients with platinum-sensitive relapsed ovarian cancer (Abstract #932PD)

Sustained commitment in head and neck cancer

AstraZeneca is presenting additional evidence of the efficacy and safety of Imfinzi and the early potential of its combination strategy in head and neck cancer, including oral presentations on:

 • Preliminary data from the Phase II HAWK study of Imfinzi in recurrent/metastatic head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) (Abstract #10420)
 • Safety, tolerability and anti-tumour activity in the Phase Ib/II SCORES study of Imfinzi in combination with STAT3 inhibitor AZD9150 or CXCR2 inhibitor AZD5069, in patients with HNSCC (Abstract #1049PD)

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

AstraZeneca/MedImmune key presentations at the ESMO 2017 Congress

Lead author Abstract title Presentation details

Lung cancer

Paz-Ares L PACIFIC: A double-blind, placebo-controlled Phase III study of durvalumab after chemoradiation therapy (CRT) in patients with Stage III, locally advanced, unresectable NSCLC Oral Lung Cancer Saturday 9th September, 16:30-18:10

Presentation Time: 16:30-16:45

Location: Madrid Auditorium

Abstract #LBA1

Ramalingam S Osimertinib vs SoC EGFR-TKI as first-line treatment in patients with EGFRm advanced NSCLC (FLAURA) Oral Lung Cancer Saturday 9th September, 16:30-18:10

Presentation Time: 17:30-17:45

Location: Madrid Auditorium

Abstract #LBA2

Zhou C Detection of EGFR T790M in Asia-Pacific patients (pts) with EGFR mutation-positive advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): circulating tumour (ct) DNA analysis across 3 platforms Poster Lung Cancer Saturday 9th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #1331P

Zhou C Osimertinib in Asia-Pacific patients (pts) with EGFR T790M-positive advanced NSCLC: updated Phase II study results including progression-free survival (PFS) Poster Lung Cancer Saturday 9th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #135P

Zhou C CNS response to osimertinib in Asian-Pacific patients (pts) with T790M-positive advanced NSCLC: data from an open-label Phase II trial (AURA17) Poster Lung Cancer Saturday 9th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #1353P

Mitsudomi T Overall survival (OS) in patients (pts) with EGFR T790M-positive advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) treated with osimertinib: results from two Phase II studies Poster Lung Cancer Saturday 9th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #1348P

Pinotti G EGFR T790M detection in TKI-naïve NSCLCs carrying sensitive EGFR mutations Poster Lung Cancer Saturday 9th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #1335P

Postel-Vinay S A randomized double-blind Phase II trial evaluating maintenance PARP inhibitor Olaparib versus placebo in patients with platinum-sensitive advanced non-small cell lung cancer: PIPSeN trial Poster Lung Cancer Saturday 9th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #1381TiP

Kim Y C Phase II Trial of AZD9291 in Second Line Treatment after Acquired Resistance with T790M Mutation Detected From Circulating Tumor DNA (LiquidLung-O-Cohort 2) Poster Lung Cancer Saturday 9th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #1360P

Calabuig-Farinas S Clinical value of cfDNA and CTCs in EGFR mutations detected in advanced NSCLC Poster Lung Cancer Monday 11th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #1638P

Leduc C Ultrasensitive detection of EGFR T790M mutation by droplet digital PCR (ddPCR) in TKI naïve non-small cell lung cancer (NSCLC) harboring EGFR mutation: results of the nationwide program Biomarkers France of the French Cooperative Thoracic Intergroup (IFCT) Poster Discussion Lung Cancer Saturday 9th September, 9:00-10:45

Presentation Time: 10:16

Location: Pamplona Auditorium

Abstract #85PD

Wu Y-L A Phase 3 study of first-line durvalumab vs platinum-based chemotherapy in patients with advanced NSCLC and high PD-L1 expression: PEARL Poster Lung Cancer Saturday 9th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #1378TiP

Zhang X Prediction of survival with durvalumab in locally advanced or metastatic NSCLC using early tumor assessments Poster Lung Cancer Saturday 9th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #1312P

Women’s cancers

Martinez Bueno A Disruptive mutations in TP53 associate with survival benefit in a PARPi trial in Ovarian Cancer Oral Ovarian Cancer Saturday 9th September, 09:15-10:45

Presentation Time: 09:15

Location: Cartagena Auditorium

Abstract #LBA42

Ruiz-Borrego M Phase III evaluating the addition of fulvestrant (F) to Anastrozol (A) as adjuvant therapy in postmenopausal women with hormone receptor positive HER2 negative (HR+/HER2-) early breast cancer (EBC): results from the GEICAM/2006-10 study Oral Breast Cancer Friday 8th September, 14:00-15:30

Presentation Time: 14:24-14:36

Location: Pamplona Auditorium

Abstract #148O

Delaloge, S. OlympiAD: Further efficacy outcomes in patients with HER2-negative metastatic breast cancer and a germline BRCA mutation receiving olaparib monotherapy vs standard single-agent chemotherapy treatment of physician’s choice Poster Discussion Breast Cancer Sunday 10th September, 09:15-10:45

Presentation Time: 09:45

Location: Sevilla Auditorium

Abstract #243PD

Wang J FRIEND: A randomized pilot study to compare the efficacy and tolerability of fulvestrant 500mg with exemestane as first line endocrine therapy for post-m ER positive HER2 negative ABC patients relapse after adjuvant non-steroidal aromatase inhibitors (NSAI) Poster Breast Cancer Monday 11th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #311TiP

Kawaguchi H Factors associated with prolonged time to treatment failure with fulvestrant 500 mg in patients with postmenopausal estrogen receptor-positive advanced/metastatic breast cancer (JBCRG-C06; Safari): A subgroup analysis Poster Breast Cancer Monday 11th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #302P

Kaufman P Abemaciclib plus fulvestrant in patients (pts) with HR+/HER2- endocrine therapy naïve (EN) advanced breast cancer – an exploratory analysis of MONARCH 2 Poster Breast Cancer Monday 11th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #235P

Zimmer A A Phase I PK/PD study of durvalumab (D) in combination with olaparib (O) and cediranib (C) in recurrent women’s cancers Poster Ovarian Cancer, Cervical, Breast, Endometrial Monday 11th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #390P

Westin S Phase I Expansion of olaparib (PARP inhibitor) and AZD5363 (AKT inhibitor) in recurrent ovarian, endometrial and triple negative breast cancer Poster Breast Cancer Monday 11th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #391P

Turner N BEECH: A randomised Phase 2 study assessing the efficacy of AKT inhibitor AZD5363 combined with paclitaxel in patients with ER+ve advanced or metastatic breast cancer, and in a PIK3CA mutant sub-population Poster Discussion Breast Cancer Sunday 10th September, 09:15-10:45

Presentation Time: 09:55

Location: Sevilla Auditorium

Abstract #241PD

Lui JF A pilot study to evaluate the feasibility, usability, and perceived satisfaction with eCO (eCediranib-Olaparib), a mobile application for side effect monitoring and reporting, in women with recurrent ovarian cancer Poster Ovarian Cancer Sunday 10th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #1560P

Nicum S OCTOVA: A randomised Phase II trial of olaparib, chemotherapy, or olaparib and cediranib in patients with BRCA-mutated platinum-resistant ovarian cancer Poster Ovarian Cancer Saturday 9th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #989TiP

Taylor J N-DUR: Matched Pair Pharmacodynamics Study of Neoadjuvant Durvalumab in Combination with Chemotherapy in Frontline Ovarian Cancer Poster Ovarian Cancer Saturday 9th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #992TiP

Penson R Efficacy of olaparib maintenance therapy in patients (pts) with platinum-sensitive relapsed ovarian cancer (PSROC) by lines of prior chemotherapy: Phase III SOLO2 trial (ENGOT Ov-21) Poster Discussion Ovarian Cancer Saturday 9th September, 09:15-10:45

Presentation Time: 09:15

Location: Cartagena Auditorium

Abstract #932PD

Dalvi T BREAKOUT: a cross-sectional, prospective, observational study of germline BRCA mutation (gBRCAm) prevalence and real-world outcomes among patients (pts) with HER2-negative (HER2-ve) metastatic breast cancer (mBC) Poster Breast Cancer Monday 11th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #316TiP

Shimomura A Gene alteration in triple negative breast cancer patients in a phase I/II study of combination therapy with eribulin and olaparib Poster Breast Cancer Monday 11th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #282P

Aogi K Efficacy and safety of olaparib combined with eribulin in patients with advanced or metastatic triple negative breast cancer (TNBC) previously treated with anthracyclines and taxanes: the final analysis of a Japanese Phase I/II trial Poster Breast Cancer Monday 11th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #251P

Robson ME OlympiAD: Health-related quality of life (HRQoL) in patients with HER2-negative metastatic breast cancer (mBC) and a germline BRCA mutation (gBRCAm) receiving olaparib monotherapy vs standard single-agent chemotherapy treatment of physician’s choice (TPC) Poster Breast Cancer Monday 11th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #290P

O’Connor M Generation of a novel preclinical PK/PD model provides insights into PARP inhibitor clinical monotherapy activity Poster Women’s Cancer Monday 11th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #393P

Tutt A OlympiA: a randomized Phase III trial of olaparib as adjuvant therapy in patients with high-risk HER2-negative breast cancer (BC) and a germline BRCA1/2 mutation (gBRCAm) Poster Breast Cancer Monday 11th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #216TiP

Sugiyama T Japan CHARLOTTE: Characterizing the cross-sectional approach to ovarian cancer: Genetic testing of BRCA Poster Ovarian Cancer Saturday 9th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #984TiP

Oza A Evaluation of tumour responses and olaparib efficacy in platinum-sensitive relapsed ovarian cancer (PSROC) patients (pts) with or without measurable disease in the SOLO2 trial (ENGOT Ov-21) Poster Ovarian Cancer Saturday 9th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #965P

Callens C BRCA1&2 tumoral and germline status for ovarian cancer patients in first line setting within the PAOLA-01 trial Poster Discussion Ovarian Cancer Saturday 9th September, 09:15-10:45

Location: Cartagena Auditorium

Abstract #935PD

Moore K A Multicentre Phase II Study of AZD1775 plus Chemotherapy in Patients with Platinum-Resistant Epithelial Ovarian, Fallopian Tube, or Primary Peritoneal Cancer Poster Ovarian Cancer Monday 11th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #990TiP

Pjuade-Lauraine E OReO/ENGOT Ov-38: A Phase IIIb trial of olaparib maintenance retreatment in patients with epithelial ovarian cancer Poster Ovarian Cancer Saturday 9th September; 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #987TiP

Head and neck cancer

Cohen EE Phase Ib/II Study (SCORES) Assessing Safety, Tolerability, and Preliminary Anti-tumor Activity of Durvalumab Plus AZD9150 or AZD5069 in Patients With Advanced Solid Malignancies and Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck (SCCHN) Oral Head and Neck Cancer Monday 11th September, 11:00-12:30

Presentation Time: 11:15-11:30

Location: Madrid Auditorium

Abstract #1135O

Zandberg DP Durvalumab for recurrent/metastatic (R/M) head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC): preliminary results from a single-arm, Phase II study Oral Head and Neck Cancer Monday 11th September, 15:00-16:20

Presentation Time: 15:39-15:51

Location: Granada Auditorium

Abstract #1042O

Stokes M Relationship between PD-L1 expression and survival in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) patients (pts) Poster Discussion Head and Neck Cancer Saturday 9th September, 14:45-16:15

Presentation Time: 15:07

Location: Alicante Auditorium

Abstract #1049PD

Pai S Retrospective cohort study of PD-L1 expression in recurrent and/or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (SUPREME-HN) Poster Discussion Head and Neck Cancer Saturday 9th September, 14:45-16:15

Presentation Time: 15:07

Location: Alicante Auditorium

Abstract #1048PD

Even C MEDINDUCTION: Phase I trial evaluating the safety of durvalumab in combination with Docetaxel, Cisplatin and 5-FU (DCF) in induction for locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN) Poster Head and Neck Cancer Sunday 10th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #1109TiP

Other cancers

Choueiri T Savolitinib versus sunitinib in patients with MET-driven, unresectable and locally advanced or metastatic papillary renal cell carcinoma: SAVOIR, a randomised, Phase III trial Poster Urothelial Carcinoma (UC) Sunday 10th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #924TiP

Zheng Y Modeling of Tumor Kinetics and Overall Survival to Identify Predictive Factors for Efficacy of Durvalumab in Patients with Urothelial Carcinoma (UC) Poster Urothelial Carcinoma (UC) Sunday 10th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #869P

Gonzalez-Cao M A Phase II exploratory study of durvalumab (MEDI4736) in HIV-1 patients with advanced solid tumors Poster HIV Sunday 10th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #1208TiP

Wiester T Comparison of continuous measures across diagnostic PD-L1 assays using image analysis Poster Biomarker Testing Monday 11th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #103P

Chen R Efficacy and safety in first-line combined androgen blockade in advanced prostate cancer; a systematic review and meta-analysis Poster Prostate Cancer Sunday 10th September, 13:15-14:15

Location: Hall 8

Abstract #805P

About AstraZeneca in Oncology

AstraZeneca has a deep-rooted heritage in Oncology and offers a quickly growing portfolio of new medicines that has the potential to transform patients’ lives and the Company’s future. With at least six new medicines to be launched between 2014 and 2020 and a broad pipeline of small molecules and biologics in development, we are committed to advance New Oncology as one of AstraZeneca’s five Growth Platforms focused on lung, ovarian, breast and blood cancers. In addition to our core capabilities, we actively pursue innovative partnerships and investments that accelerate the delivery of our strategy as illustrated by our investment in Acerta Pharma in haematology.

By harnessing the power of four scientific platforms – Immuno-Oncology, Tumour Drivers and Resistance, DNA Damage Response and Antibody Drug Conjugates – and by championing the development of personalised combinations, AstraZeneca has the vision to redefine cancer treatment and one day eliminate cancer as a cause of death.

About MedImmune

MedImmune is the global biologics research and development arm of AstraZeneca, a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of small molecule and biologic prescription medicines. MedImmune is pioneering innovative research and exploring novel pathways across Oncology; Respiratory, Cardiovascular & Metabolic Diseases; and Infection and Vaccines. The MedImmune headquarters is located in Gaithersburg, Md., one of AstraZeneca’s three global R&D centres, with additional sites in Cambridge, UK, and Mountain View, CA. For more information, please visit www.medimmune.com.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three main therapy areas – Oncology, Cardiovascular & Metabolic Diseases and Respiratory. The Company also is selectively active in the areas of autoimmunity, neuroscience and infection. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information, please visit www.astrazeneca.comand follow us on Twitter @AstraZeneca.

CONTACTS

Media Enquiries
Esra Erkal-Paler UK/Global +44 203 749 5638
Karen Birmingham UK/Global +44 203 749 5634
Rob Skelding UK/Global +44 203 749 5821
Matt Kent UK/Global +44 203 749 5906
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677
Investor Enquiries
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Nick Stone Respiratory; Brilinta +44 203 749 5716
Christer Gruvris Diabetes; Autoimmunity, Neuroscience & Infection +44 203 749 5711
US toll free +1 866 381 7277

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

​Läkemedelsförsörjning i egen regi

​Läkemedelsförsörjning i egen regi

Nu tas ett helhetsgrepp vad gäller läkemedel inom Landstinget Dalarna. Från och med den 1 september 2017 bedriver Landstinget Dalarna läkemedelsförsörjning i egen regi.

Det är en helt ny avdelning med sjukhusapoteksfunktion, benämnd Läkemedelsförsörjning, som nu startas upp. Läkemedelsförsörjningen kommer att tillhandahålla läkemedel till hälso- och sjukvård samt bereda sterila läkemedel till bland annat cancerpatienter. Därutöver kommer en rad läkemedelsrelaterade tjänster att bedrivas, exempelvis kvalitetsgranskning av läkemedelshantering. Patienterna kommer inte att påverkas av förändringen, inte heller patientapoteken vid sjukhusen.

Hälften av medarbetarna vid Läkemedelsförsörjningen arbetar sedan tidigare med läkemedelsförsörjning i landstingets lokaler men då som anställda av Apoteket AB, andra hälften är nyanställda.

– Tjänsterna på den nya avdelningen har varit eftertraktade, Landstinget Dalarna är en stabil arbetsgivare som nu kan erbjuda en stadigvarande anställning inom ett attraktivt ämnesområde, säger Fredrik Ehrling chef på Läkemedelsförsörjningen.

Som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare har medarbetarna möjlighet att rotera mellan arbetsuppgifter på avdelningen.

– Region Jönköping och Landstinget Blekinge har redan tidigare tagit över läkemedelsförsörjningen i egen regi, de beskriver satsningarna som lyckade och kostnadsbesparande, berättar Fredrik.

Tidigare upphandlades läkemedelsförsörjning enligt lagen om offentlig upphandling. Efter en långdragen juridisk process med överklagan tog landstinget i september 2016 beslut om att driva läkemedelsförsörjning i egen regi. Det är ett aktivt beslut som ger landstinget en långsiktig stabilitet och möjlighet till utveckling vad gäller läkemedelsförsörjning.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning. 

Immunförsvaret och psykisk sjukdom – Läkaresällskapet belönar framgångsrik forskning

Immunförsvaret och psykisk sjukdom – Läkaresällskapet belönar framgångsrik forskning
Fotograf: Angelica Klang (Janet Cunningham)

Läkaresällskapet uppmärksammar och belönar god medicinsk forskning på olika sätt. Särskilt forskning av klinisk karaktär som är av mycket stor betydelse för utvecklingen inom hälso- och sjukvården.  

– Ansökningarna håller mycket god kvalitet, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets Forskningsdelegation. Vi stödjer framför allt forskare i början av deras karriär och forskning av klinisk relevans, eftersom den är av så stor betydelse för den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården. Med Translationella priset uppmärksammar vi forskning av hög och mer omedelbar nytta för sjukvården, avslutar han.

Priset för bästa projektansökan, 100 000 kronor, går i år till Petter Brodin, läkare och forskarassistent på Science for Life Laboratory, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet Solna, för projektet ”A systems biology approach to monitoring the immune system in patients undergoing allogeneic stem cell transplantation”. Translationella priset till docent Janet Cunningham, Allmänpsykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala, för projektet ”Immunopsychiatry and the biology of severe mental illness”.

Ambitionen med Petter Brodins projekt är att göra människors komplexa immunsystem mer begripliga och dess responser mer förutsägbara. Detta kräver stora datamängder och modern dataanalys.

– Ju fler patienter vi studerar, desto bättre blir vi på att särskilja friska ifrån sjuka immunsystem, säger Petter Brodin. I framtiden hoppas vi att detta kan leda till nya terapier, rätt terapi till rätt patient och tidigare upptäckt av allvarliga komplikationer, fortsätter han. Detta är applicerbart på alla patienter med sjukdomstillstånd och behandling som involverar immunsystemet, det vill säga autoimmunitet, allergier, infektioner och cancer.

Forskargruppen kombinerar denna och andra moderna tekniker med analytiska metoder som till exempel maskininlärning och artificiell intelligens för att försöka finna mönster som särskiljer olika grupper av patienter och är kopplade till kliniskt utfall. I en studie följs immunsystemets utmognad hos stamcellstransplanterade patienter med leukemi och ett flertal tidigare okända exempel på störd utmognad och reglering har kunnat påvisas. Sådana mönster skiljer patienter som erfar komplikationer ifrån andra som enkelt tar sig igenom behandlingen och bidrar med nya kunskaper som kan leda till ny behandling.

Mottagaren av det Translationella priset, Janet Cunningham är också fokuserad på att förstå komplexiteten i immunförsvaret fast med fokus på psykisk ohälsa. Patientgruppen hon studerar har allvarlig psykisk sjuklighet i ung ålder. Genom att göra upprepade undersökningar över tid av inflammatoriska markörer hoppas hon kunna identifiera sjukdomsmarkörer och på så vis förbättra den psykiatriska diagnostiken.

– Det är både hedrande och uppmuntrande att tilldelas priset, säger Janet Cunningham när hon får beskedet. Projektet syftar till att kunna identifiera subgrupper av patienter med missriktad aktivering av immunsystemet för att i förlängningen kunna välja rätt typ av immunoterapi. 

Diagnostik och monitorering av psykiatriska förlopp har i stort sätt uteslutande vilat på observation och utfrågning av patient och närstående. De senaste tio årens forskning indikerar tydligt att det finns biologiska subgrupper med klinisk relevans. Att förstå de sjukdomsmekanismerna kan leda till nya behandlingsalternativ för patienter med terapiresistens.

– Det skulle inte varit möjligt att genomföra projektet utan de goda samarbeten som har utvecklats mellan Uppsala Universitet och verksamhetsområdet Psykiatri på Akademiska sjukhuset, samt alla patienter som delar med sig av sin tid och sina erfarenheter, säger Janet Cunningham. Resultaten från våra preliminära data ger en tydlig indikation att projektets mål är nåbara, avslutar hon.

Priserna delas ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 14 november.

MER INFO

Petter Brodins forskargrupp utvecklar experimentella och framförallt dataanalytiska metoder för att försöka förstå sammansättning och funktion hos människors immunsystem. Detta system är otroligt komplext, består av många interagerande cellpopulationer och proteiner som cirkulerar igenom kroppen. För att förstå hur balansen mellan olika celltyper är reglerad vid hälsa och sjukdom måste alla olika typer av celler och relevanta proteiner mätas samtidigt ur samma blodprov. Tack vare ny teknik, som till exempel masscytometri är detta nu möjligt. 

Petter Brodin nås på 08-524 813 96, petter.brodin@ki.se eller petter.brodin@scilifelab.se

Janet Cunningham är docent i experimentell psykiatri med grundutbildning i mikrobiologi och immunologi.och disputerade i preklinisk endokrin-onkologi. Som AT-läkare, blev hon begeistrad av psykiatri och är nu snart specialist i psykiatri..

Sedan oktober 2012 har Janet Cunningham drivit en systematisk insamling av journaldata och biologiskt material från patienter med olika psykiatriska symptombilder. Sedan januari 2015, har hon skapat en särskild mottagning för att utreda och behandla patienter med etablerad eller misstänkt immunmedierad sjukdom i nervsystemet som ger upphov till psykiska symptom.

Immunsystemet kommunicerar direkt med nervceller i hjärnan som i sin tur kommunicerar med kroppen direkt och via hormonella system. Inflammation kan påverka dessa system och störa tankar och beteenden, vilket i vissa fall kan yttra sig som psykiska symtom. Ett friskt immunförsvar ska kunna reagera kraftfullt på hot men ska också kunna stängas av när faran är över. Till exempel blir en person som fått influensa är sjuk under tiden viruset bekämpas men blir sedan åter frisk. I det här projektet testar vi hypotesen att både missriktad aktivering och otillräcklig avaktivering av immunreaktioner kan vara kopplade till psykisk sjukdom. Otillräcklig avaktivering av inflammatoriska processer kan ge en sjukdomskänsla som förlängs över tid och som hos vissa individer kan utvecklas till depression. Tidigare, trodde man att blodhjärnbarriären hindrade passage av signalmolekyler, immunceller och antikroppar till hjärnan men nu vet vi att barriärfunktionen kan rubbas och påverka hjärnans funktion. I det här projektet tittar man bland annat på de strukturer i de celler som förser kroppen med energi (mitokondrierna) för att kunna förstå orsaken till de immunologiska förändringar man ser. Vetenskapligt välgrundade behandlingsriktlinjer saknas för psykisk sjukdom orsakade av immunreaktioner, men i fallstudier har aggressiv immunoterapi haft god effekt.

Janet Cunningham nås på 018-611 21 42 eller 0705-67 96 37 alternativt janet.cunningham@neuro.uu.se eller janet,cunningham@akademiska.se

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Delårsrapport Januari – Juni 2017

Delårsrapport Januari – Juni 2017

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2017)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (12).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 662 KSEK (-3 466).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,38 SEK (-0,35).

FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2017)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (53).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 939 KSEK (-6 106).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,65 SEK (-0,62).
 • Soliditeten uppgick till 49 % (84).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Hyresavtal tecknades med Medicon Village för att i egen regi tillverka bolagets tolerogena vaccin för kommande kliniska studier.
 • Årsstämman beslutade att omvälja styrelseordförande Agneta Edberg och styrelseledamöterna Leif G. Salford och Ulf Blom, samt att utse Christina Herder och Karin Hoogendoorn till nya styrelseledamöter.
 • Bolaget har beslutat att organtransplantation blir nästa terapiområde att utveckla parallellt med det första, hemofili A. Utvecklingsarbetet med tolerogent vaccin för njurtransplantation drivs med avsikt att initiera den första kliniska studien 2019.
 • I stark konkurrens beviljades Idogen 2,9 MEUR (drygt 27 MSEK) i anslag från EU Horizon 2020. Projektbidragets mål är att genomföra prekliniska säkerhetsstudier, skapa en egen produktionskapacitet för tillverkning av tolerogent vaccin för kliniska studier, samt genomföra den första fas I/IIa-studien inom hemofili A.
 • Idogen har genomfört en företrädesemission som tillför bolaget cirka 42,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Syftet med denna finansiering, inklusive de framtida teckningsoptionerna, samt forskningsbidraget på drygt 27 MSEK från EU, är att kunna genomföra och presentera data från två kliniska fas I/II-studier. Emissionen har registrerats i juli månad.
 • För att göra Sverige ledande inom biologiska läkemedel har Vinnova beviljat ett mångmiljonanslag under sex år till Cell- och genterapiprojektet CAMP – Centre for Advanced Medical Products. Idogen är partner i CAMP tillsammans med bland andra AstraZeneca, GE Healthcare, Pfizer samt Sveriges samtliga universitet och flera sjukvårdsregioner och forskningsinstitutioner.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Idogens nyemission registrerades i juli. I samband med den genomförda företrädesemissionen tecknade Idogens enskilt största aktieägare, HCN Group AB, nya aktier i Idogen för motsvarande 6,3 MSEK och flaggade därmed upp sitt ägande i bolaget till 10,84 procent av rösterna och aktiekapitalet.

VD har ordet

Idogen drivs av visionen att kunna behandla svårt sjuka patienter med en helt ny och unik vaccinteknologi. Den här typen av vacciner, som vi kallar tolerogena vacciner, fungerar enkelt uttryckt tvärt om mot vanliga vacciner och omprogrammerar vårt immunförsvar så att det tolererar t.ex. ett transplanterat organ eller ett viktigt proteinbaserat läkemedel som patienten reagerat på. Våra vacciner baseras på att vissa celler från patienten behandlas utanför kroppen för att därefter ges tillbaka till patienten i ett fåtal injektioner. Terapi baserad på celler är ett nytt och mycket attraktivt område som beräknas växa starkt de kommande åren. Enligt läkemedelsanalytiker beräknas tillväxten bli 23 % per år de kommande 4 åren.

Vårt första terapiområde är patienter med hemofili A (blödarsjuka) som utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Under senaste kvartalet beslutade vi, stärkta av våra framgångar i utvecklingsarbetet, att parallellt även påbörja utvecklingen av vårt nästa terapiområde; organtransplantation och mer specifikt njurtransplantation. Målsättningen är här att kunna reducera eller helt undvika den livslånga behandlingen som idag krävs för att trycka ned immunförsvaret och därmed förhindra organavstötning. En behandling som i sig leder till ökade risker för bland annat allvarliga infektioner och cancer.

Vi har under kvartalet stärkt bolaget inom flera områden inför framtiden. Det har gjorts förändringar i styrelsen som nu står mer oberoende och som med våra nya ledamöter Christina Herder och Karin Hoogendoorn fått stärkt kompetens inom läkemedelsutveckling och cellterapi. Vidare har vi beslutat att tillverka vårt tolerogena vaccin för de kommande kliniska studierna i egen regi. Idogen är också en av de pådrivande krafterna i cell- och genterapiprojektet CAMP, som beviljats finansiering från Vinnova och som syftar till att stärka Sverige inom cell- och genterapi. Sammantaget befinner sig Idogen i en stark position för att framgångsrikt kunna utveckla vad vi hoppas skall bli världens första tolerogena vaccin.

Den offensiva utvecklingsplanen som vi följer är väl finansierad för den närmsta framtiden. Under kvartalet beviljades vi ett anslag om drygt 27 miljoner kronor (2,9 M euro) över tre år från EUs ramprogram Horizon 2020. Detta i stark konkurrens då villkoren för dessa anslag är attraktiva. Det här är ett viktigt erkännande från EU om att det vi arbetar med är angeläget, men det är också ett viktigt bidrag till finansieringen av vår utvecklingsplan. Under kvartalet genomförde vi även framgångsrikt en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 42,5 miljoner kronor. I villkoren för emissionen ingick två teckningsoptioner, TO2 och TO3 som blir aktuella 2018 respektive 2019. Vi valde detta upplägg för att möjliggöra för aktieägare att, om man önskar, vara med på vår spännande resa fram till en punkt då vi räknar med att kunna presentera resultat från kliniska studier inom båda våra pågående terapiområden.

Sammanfattningsvis kan vi se tillbaka på ett framgångsrikt kvartal och vi ser positivt på den närmsta framtiden med ett väl rustat företag och en god kassa.

Lars Hedbys, VD, Idogen AB

VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA:

Lars Hedbys, VD

Telefon: +46 (0) 46 – 275 63 30,

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets nästa terapiområde är ett tolerogent vaccin för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena vaccin förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Europeiska kommissionen har godkänt MAVENCLAD® (kladribin tabletter) för behandling av högaktiv skovvis multipel skleros (MS)

Europeiska kommissionen har godkänt MAVENCLAD®för behandling av högaktiv skovvis MS. MAVENCLAD® är den första orala korttidsbehandlingen, med endast 20 dagars tablettbehandling under de första två åren, som visar långvarig hämning av sjukdomsaktiviteten vid skovvis MS upp till fyra år.

Merck, ett ledande läkemedels och forskningsbolag, tillkännagav i fredags Europeiska kommisionens godkännande av MAVENCLAD® 10 mg (kladribintabletter) för behandling av högaktiv skovvis MS[i]. Godkännandet gäller för Europeiska unionens 28 medlemsländer samt Norge, Liechtenstein och Island. MAVENCLAD®är den första orala korttidsbehandlingen som visar på effekt vid högaktiv skovvis MS, med skovreduktion, minskad hastighet av funktionsnedsättning, samt minskat antal nya inflammatoriska härdar i hjärnan registrerad med magnetkamera.

Multipel skleros (MS) är en relativt vanlig neurologisk sjukdom. I Sverige lever cirka 20 000 med sjukdomen och MAVENCLAD utgör ett nytt alternativ till dagens behandlingar. I och med godkännandet av MAVENCLAD® kan vi erbjuda ett nytt läkemedel med annorlunda verkningsmekanism än nuvarande MS läkemedel och med ett kortvarigt doseringsschema som gör behandlingen enkel för både vårdpersonal och MS-patienter, säger Marie Nilsson, Head of Market Access COE vid Merck.

MAVENCLAD®s godkännande grundar sig på väldokumenterade patientdata på 10 000 patientår från över 2 700 patienter som har varit med i olika kliniska studier.Vissa patienter har varit under observation i upp till 10 år.[ii] Data kommer från de tre fas 3-studierna CLARITY[iii],[iv], CLARITY EXTENSION[v]och ORACLE MS[vi], fas 2-studien ONWARD[vii], samt från uppföljningsstudien PREMIERE, med data från åtta års prospektiv registrering.[viii]Resultaten från studierna gällande effekt och säkerhet har legat till grund för karakterisering av risk-nytta profilen och godkännandet av MAVENCLAD®.

MAVENCLAD® utgör ytterligare ett behandlingsalternativ för patienter med MS med hög sjukdomsaktivitet. MAVENCLAD® tas som tabletter i fyra korta kurer om 4-5 dagar under två år. Behandlingen är enkel att ta och är enkel att monitorera. Det är en induktionsbehandling vilket innebär att immunsystemet ställs om efter en kortvarig immunhämmande behandling. Fördelen är att behandlingen tas som tabletter och ger möjlighet till långvarig kontroll av skovvis MS utan att patienterna behöver ta medicin kontinuerligt,” säger Professor Jan Lycke, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Godkännandet kommer efter det att MAVENCLAD® fick en positiv rekommendation av CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) den 23:e juni 2017. MAVENCLAD® förväntas lanseras inom de kommande månaderna, med start i Tyskland och Storbritannien redan i september 2017. Merck planerar även att ansöka om marknadsgodkännande i andra länder som till exempel USA.

“MS drabbar över 700 000 personer i Europa och idag finns ingen bot. Nya behandlingsalternativ kommer att förbättra livskvaliten för människor som lever med aktiv skovvis MS,” säger Anne Winslow, ordförande för ”European Multiple Sclerosis Platform”.

Hos patienter med hög sjukdomsaktivitet visade efteranalyser av den två-åriga fas 3- studien CLARITY3,4, att MAVENCLAD® reducerade risken för årlig skovfrekvens med 67 procent och risken för 6 månaders EDSS-progress (Expanded Disability Status Scale) med 82 procent jämfört med placebo. Enligt resultaten från CLARITY EXTENTION5 behövdes ingen ytterligare MAVENCLAD®-behandling under år tre och fyra. Det omfattande datasetet har gett vägledning om doserings- och monitoreringskraven. De mest kliniskt relevanta biverkningarna var lymfopeni samt herpes zoster. Lymfocytantalet måste mätas före och under behandlingen med MAVENCLAD®. MAVENCLAD® ska inte ges till patienter med försvagat immunförsvar eller till gravida kvinnor.

Om MAVENCLAD®

MAVENCLAD® är godkänd i Europeiska unionen för behandling av högaktiv skovvis MS.

MAVENCLAD®är en småmolekylär prodrog som selektivt påverkar lymfocyter vilka tros ha en väsentlig roll i den patologiska processen vid MS. MAVENCLAD® är för närvarande under klinisk utvärdering och produkten är ännu inte godkänd i USA eller Kanada. I augusti 2017 godkände Europeiska kommissionen MAVENCLAD®som behandling vid skovvis MS i 28 medlemsländer samt Norge, Lichenstein och Island.

Kliniska studier gällande MAVENCLAD®:

CLARITY (CLAdRIbine Tablets Treating MS OrallY): en två-årig placebokontrollerad fas 3-studie som utvärderade effekt och säkerhet gällande behandling med MAVENCLAD® som monoterapi hos patienter med fortlöpande skovvis MS.

CLARITY EXTENSION: en fyra-årig placebokontrollerad fas 3 uppföljning av CLARITY där syftet var att undersöka säkerhet och effekt över fyra år.

ORACLE MS (ORAl CLadribine in Early MS): en två-årig placebokontrollerad studie som syftar till att mäta effekt och säkerhet vid behandling av patienter i ett tidigt stadium av MS (patienter som har fått sitt första kliniska symptom på MS).

ONWARD (Oral Cladribine Added ON To Interferon beta-1a in Patients With Active Relapsing Disease): en placebokontrollerad fas 2 studie med syfte att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av MAVENCLAD® som tilläggsbehandling hos MS-patienter som redan står på en interferonbehandling.

PREMIERE (Prospective Observational Long-term Safety Registry of Multiple Sclerosis Patients Who Have Participated in Cladribine Clinical Studies): ett prospektivt register med interim data från långtidsuppföljning som syftar till att utvärdera säkerhet och effekt av MAVENCLAD®. Studien inkluderar väldokumenterade patientdata från över 2 700 patienter som har varit med i det kliniska programmet.Vissa patienter har varit under observation i upp till 10 år.

Biverkningar vid behandling av MAVENCLAD®är minskning av antalet lymfocyter, ökad risk för infektioner (herpes zoster) och en möjlig ökad risk för maligniteter kan inte uteslutas. I de kliniska studierna utvecklade 20-25% av patienterna som fick en 3.5 mg/kg kumulativ dos av MAVENCLAD® under två år som monoterapi en övergående lymfopeni, av grad 3/4. Patienter som är överkänsliga mot den aktiva substansen, har HIV (human immunodeficiency virus), har en aktiv kronisk infektion eller malignitet, är immunosupprimerade, eller har nedsatt njurfunktion, samt gravida eller ammande kvinnor ska inte använda MAVENCLAD®. Fertila män och kvinnor måste använda effektiva preventivmedel under behandlingen med MAVENCLAD® samt sex månader efter den sista dosen för att minimera risken för fosterskador.

Indikation i EU

MAVENCLAD®(kladribin tabletter) är godkänt för behandling av vuxna patienter med högaktiv skovvis multipel skleros (MS) som definieras av kliniska eller bilddiagnostiska fynd.

Viktig säkerhetsinformation gällande EU

Kontraindikationer:

MAVENCLAD® är kontraindicerat hos patienter som är överkänsliga för den aktiva substansen, patienter som har HIV (human immunodeficiency virus), en kronisk infektion (tuberkolos eller hepatit), magligniteter, de som har en måttlig till allvarig nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <60 ml/min), samt gravida kvinnor eller kvinnor som ammar. MAVENCLAD® är också kontraindicerat för immunosupprimerade patienter, inklusive patienter som får immunosupprimerande eller myelosuppressiv behandling.

Särskild varning och aktsamhet vid användning:

De vanligaste biverkningarna är lymfopeni och herpes zoster.

Hematologisk monitorering

I de kliniska studierna har minskning av antalet neutrofiler samt antalet röda blodkroppar, hematokrit, hemaglobin eller trombocyter observerats. Värdena har dock i de flesta fall legat inom normala gränsvärden.

Hematologiska biverkningar kan förekomma om kladribin används före eller samtidigt med andra behandligar som påverkar den hematologiska profilen.

Antalet lymfocyter måste fastställas:

 • innan behandling påbörjas med MAVENCLAD® år 1
 • innan behandling påbörjas med MAVENCLAD® år 2
 • två och sex månader efter behandlingsstart för varje behandlingsår. Om antalet lymfocyter understiger 500 celler/mm3, ska det aktivt övervakas tills värdena stiger igen.

Infektioner

Kladribin kan försämra kroppens immunförsvar och öka risken för infektioner. HIV-infektion, aktiv tuberkulos samt aktiv hepatit måste uteslutas innan behandling med kladribin initieras.

En ökad förekomst av herpes zoster sågs hos de patienter som fick kladribin. Om lymfocytantalet sjunker under 200 celler/mm ska anti-herpesprofylax enligt gällande lokal standardpraxis övervägas under tiden som lymfopeni grad 4 består. Avbrytande eller senareläggning av behandling med MAVENCLAD® kan övervägas tills att infektionen har läkt ut ordentligt.

Fall av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) har rapporterats vid behandling med parentalt kladribin hos patienter som behandlas för hårcellsleukemi med en annan behandlingsregim.

I den kliniska studiedatabasen för kladribin vid MS (1 976 patienter, 8 650 patientår) har inget fall av PML rapporterats. En undersökning med magnetisk resonanstomografi (MRI) bör emellertid göras innan behandling med MAVENCLAD påbörjas (vanligen inom tre månader).

Om Multipel skleros (MS)

Multipel skleros, MS, är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i centrala nervsystemet och den vanligaste neurologiska sjukdomen hos unga vuxna. Fortlöpande skovvis MS är den vanligaste formen av MS. Runt 85% av de som har MS har denna form av sjukdomen.[ix] Vad som orsakar MS är inte kartlagt men man vet att kroppens immunförsvar attackerar myelinet som leder till att nervkopplingarna försämras. Det finns idag inget botemedel mot MS men det finns behandlingar som fördröjer utvecklingen av sjukdomen.

Referenser:

[i] MAVENCLAD® Summary of Product Characteristics August 2017

[ii] Merck data on file

[iii] Giovannoni G, Comi G, Cook S et al. A Placebo-Controlled Trial of Oral Cladribine for Relapsing Multiple Sclerosis. 2010 New England Journal of Medicine 362:416-426

[iv] Giovannoni G et al. Sustained disease-activity-free status in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis treated with cladribine tablets in the CLARITY study: a post-hoc and subgroup analysis Lancet Neurol 2011; 10:329–337

[v] EU Clinical Trials Register. A Phase IIIb, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter, Parallel Group, Extension Trial to Evaluate the Safety and Tolerability of Oral Cladribine in Subjects with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis Who Have Completed Trial 25643 (CLARITY). Available at https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2007-000381-20/results. Last accessed August 2017

[vi] Leist T, Comi G, Cree B et al. Effect of oral cladribine on time to conversion to clinically definite multiple sclerosis in patients with a first demyelinating event (ORACLE MS): a phase 3 randomised trial. Lancet Neurol 2014; 13: 257–67

[vii] EU Clinical Trials Register. A phase II, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, safety, tolerability and efficacy study of add-on Cladribine tablet therapy with Rebif New Formulation in Multiple Sclerosis Subjects with Active Disease. Available at https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2006-003366-33/results. Last accessed August 2017

[viii] Schreiner T, Miravalle A,. Current and Emerging Therapies for the Treatment of Multiple Sclerosis: Focus on Cladribine. Journal of Central Nervous System Disease. 2012; 4: 1–14

Merck  är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. http://www.merck.se/

Athera completes financing to advance clinic with immunovascular antibody

Stockholm August 29, 2017

Athera Biotechnologies AB has completed a 57 million SEK financing from current major owners; The Foundation for Baltic and East European Studies (Östersjöstiftelsen), Industrifonden and Linc AB, together with new investor Ribbskottet AB, an investment company lead by Anders Bladh. Mr Bladh has a long background from international asset management, finance and banking as well as real estate. Additional investors include Athera´s management team and Antaros Medical AB.

The 57 million SEK will be used to fully finance the next steps in clinical development of Athera’s lead project PC-mAb, currently preparing for start of clinical Phase 2. PC-mAb is designed to mimic the anti-inflammatory role of endogenous antibodies against PC and act to support the immune response to vascular inflammation challenges and thereby reduce the risk for complications.

“This marks the start of a game-changing period for Athera, securing the necessary funding for the next Phase 2 study with our fully human antibody PC-mAb,”, says Athera CEO Carina Schmidt. “The new ownership will further strengthen our team and support the development of this exciting compound in a market with high medical need.”

For more information contact:

Carina Schmidt, CEO, Athera Biotechnologies AB
Phone: +46 (0)76 1938 190, email: c.schmidt@athera.se

About Athera Biotechnologies AB

The mission of Athera is to address the large unmet need for anti-inflammatory therapeutics in the treatment of immunovascular disease. Athera´s focus is on PC-mAb, a clinical stage biopharmaceutical program with block-buster potential. Development of PC-mAb has been co-funded by EU FP7 in the CARDIMMUN project. Major shareholders are Industrifonden, The Foundation for Baltic and East European Studies (Östersjöstiftelsen) and Linc AB. For more information: www.athera.se

Bristol-Myers Squibb och Pfizer presenterar nya forskningsdata om Eliquis (apixaban) för patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer som genomgår elkonvertering

Vid den europeiska kardiologikongressen, ESC, i Barcelona presenterades data från en klinisk fas 4 studie, EMANATE (Eliquis evaluated in acute cardioversion coMpared to usuAl treatmeNts for AnTicoagulation in subjEcts with NVAF). Den deskriptiva, randomiserade öppna studien undersökte säkerhet och effekt hos apixaban 5 mg två gånger dagligen (2,5 mg lägre dos när två av följande faktorer förelåg: ålder ≥80 år, vikt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥1.5 mg/dl (133μmol/l)) jämfört med standardbehandling (parenteralt heparin och/eller K-vitaminantagonist). Resultaten som mättes i studien var fall av akut stroke, systemisk embolism, allvarlig blödning, kliniskt relevant icke allvarlig blödning och dödsfall oavsett orsak hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (non-valvular atrial fibrillation, NVAF) som genomgår elkonvertering.

En risk i samband med elkonvertering är att en blodpropp i hjärtat kan vandra till hjärnan (stroke) eller andra delar av kroppen (systemisk emboli). Riktlinjer rekommenderar minst tre veckors behandling med orala antikoagulantia för patienter som är kandidater för elkonvertering för att minimera risken för stroke.1,2 Men att fördröja behandlingen kan innebära att det blir svårare att uppnå och bibehålla normal hjärtrytm.2 Patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer kan genomgå elkonvertering efter bedömning av kardiolog eller akutläkare för att göra det möjligt för hjärtat att pumpa mer effektivt.

I EMANATE-studien randomiserades patienter med nyligen diagnosticerat icke-valvulärt förmaksflimmer som var antikoagulationsnaiva (definierat som mindre än 48 timmars antikoagulationsbehandling) antingen i förhållande till apixaban eller standardbehandling (warfarin med eller utan heparin). Studieprotokollet uppmanade till användning av bilddiagnostik enligt riktlinjerna för att fastsälla frånvaron av blodpropp i hjärtat, för att möjliggöra tidigare elkonvertering, eller antikoagulationsbehandling i minst tre veckor före elkonvertering. Antikoagulation administrerades från randomisering till 30 dagar efter elkonvertering. Om elkonvertering inte genomfördes administrerades antikoagulationsmedel i högst 90 dagar. Dosen av apixaban var 5 mg två gånger om dagen (eller minskad dos enligt standardkriterierna). Om bilddiagnostiken inte visade någon propp i hjärtat gavs fem doser av apixaban för att åstadkomma stabila nivåer i blodet för elkonverteringen. Alternativt kunde, om ingen propp upptäcktes, en omedelbar elkonvertering göras efter en 10 mg uppladdningsdos av apixaban (eller minskad dos enligt standardkriterierna) administrerad minst två timmar före elkonverteringen, följd av underhållsbehandling. Uppladdningsdosen gjorde det möjligt för patienterna att snabbt uppnå koncentrationer av antikoagulation nära stabila nivåer, vilket möjliggjorde tidigare elkonvertering.

Resultaten visade att det i ”intention-to-treat” (ITT)-populationen (n=1500; Eliquis n=753, heparin/VKA n=747), inte förekom några fall av stroke eller systemisk emboli i Eliquis-gruppen, jämfört med sex fall av stroke (en hemorragisk och fem ischemiska) och inga fall av systemisk emboli i standardbehandlingsgruppen. I säkerhetsanalyspopulationen (n=1436; Eliquis n=735, heparin/VKA n=721), som omfattade alla patienter som fick en dos av det studerade läkemedlet, inträffade färre antal fall av allvarliga blödningar i gruppen som behandlades med apixaban (n=3) än bland dem som fick standardbehandling (n=6), och färre fall av kliniskt relevant icke allvarliga blödningar i apixaban-gruppen (n=11) än i gruppen som fick standardbehandling (n=13). Det är viktigt att notera att Eliquis ökar risken för blödning och kan orsaka allvarliga, potentiellt livshotande blödningar. Det inträffade två dödsfall i Eliquis-gruppen (ett på grund av akut alkoholrelaterad hepatit före behandlingen, ett på grund av komplikationer i samband med perforering av tjocktarmen) och ett i gruppen med standardbehandling.

– Den nuvarande standardbehandlingen med warfarin inför konvertering innebär utmaningar för patienter och sjukvården på grund av att konvertering ofta blir fördröjd eftersom det tar tid att ställa in adekvat antikoagulation, säger Dr Jonas Oldgren, Uppsala Clinical Research Center. EMANATE- data går helt i linje med tidigare resultat och visar att apixaban är en potentiell alternativ behandling för förmaksflimmerpatienter som ska påbörja blodförtunnande behandling inför konvertering.

– Läkare föredrar ofta elkonvertering tidigare efter att en patient diagnostiserats med icke-valvulärt förmaksflimmer, ju tidigare behandlingen sker, desto sannolikare är det att patienten kan återfå normal hjärtrytm, säger Dr Jonas Oldgren. Dessa forskningsdata ger preliminära insikter om de potentiella effekterna av Eliquis i denna kliniska högrisksituation. Ytterligare studier behövs för att vi bättre ska förstå antikoagulation för tidig elkonvertering.

Om Eliquis
Eliquis (apixaban) är en oral selektiv Faktor Xa-hämmare. Genom att hämma Faktor Xa, ett protein som spelar en nyckelroll för blodkoagulering, minskar Eliquis produktionen av trombin och risken för blodproppar. Eliquis är godkänt för ett flertal indikationer baserat på effekt- och säkerhetsdata från sju kliniska Fas 3-prövningar. Eliquis är ett receptbelagt läkemedel indikerat för att minska risken för stroke och systemisk embolism hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer, för profylax av djup ventrombos (DVT) som kan leda till lungembolism (LE), hos patienter som genomgått höft- eller knäplastikkirurgi, för behandling av DVT och LE, samt för att minska risken för återfall av DVT och LE efter initial behandling3.

Referenser
1. January, C. T., et. al (2014). 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of Patients with Atrial Fibrillation. Journal of the American College of Cardiology , 64(21), 1-76. Retrieved August 08, 2017.

2. Kirchhof, P., et. al (2016). 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. European Society of Cardiology, 1-90. Retrieved August 08, 2017. 10.1093/europace/euw295

3. Eliquis produktresumé tillgänglig på www.fass.se

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se