Maviret – en ny behandling mot hepatit C för alla genotyper – ingår nu i högkostnadskyddet

Nu ingår läkemedlet Maviret i den svenska läkemedelsförmånen enligt ett beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i veckan. Läkemedlet godkändes i slutet av juli i EU och är AbbVies nya generation pangenotypiska hepatit C-behandling.

 • Maviret är en ny pangenotypisk behandling mot hepatit C där 8 veckors behandling räcker för tidigare obehandlade* patienter utan cirros (skrumplever)
 • Marknadsgodkännandet stöds av data som visar att 97,5 procent av dessa patienter blev botade** efter 8 veckors behandling med Maviret1
 • Maviret är en pangenotypisk behandling som är godkänd för användning vid alla stadier av kronisk njursjukdom.1
 • Maviret ingår i den svenska läkemedelsförmånen med vissa begränsningar (se faktaruta)

I slutet av juli godkände EU-kommissionen Maviret (glekaprevir/pibrentasvir), en ribavirinfri behandling som kan ges en gång om dagen för behandling av vuxna med kronisk hepatit C-infektion över alla genotyper (GT1-6), så kallad pangenotypisk. Åtta veckors behandling räcker för patienter utan cirros och som inte tidigare behandlats med interferon-fri behandling* (oavsett genotyp), vilket motsvarar majoriteten av de 71 miljoner människor över världen som lever med hepatit C.2

– Maviret utgör en innovation inom hepatit C-vård eftersom patienterna nu har tillgång till ett pangenotypiskt 8-veckorsalternativ där behandlingen även har hög effekt mot de genotyper som vanligen kopplas till behandlingsresistens, säger Michael Severino, MD, och global forskningschef på AbbVie.

Maviret är även indicerat för patienter som varit svåra att behandla, vilket inkluderar patienter med hepatit C genotyp 3 och kompenserad cirros där rekommendationen tidigare varit att överväga tillägg av ribavirin. Vidare gäller godkännandet patienter som tidigare haft begränsade behandlingsmöjligheter, som patienter med allvarlig kronisk njursjukdom (CKD). Maviret är godkänt för behandling vid alla stadier av njursjukdom oavsett genotyp.1

Godkännandet baseras på data från åtta registerstudier i AbbVies kliniska utvecklingsprogram, som utvärderat mer än 2300 patienter i 27 länder med hepatit C av alla genotyper (GT1-6).

Godkännandet stöds av data som visar att 97,5 procent (n=779/799) blev botade** av åtta veckors behandling av genotyp 1-6 patienter utan levercirros som inte tidigare behandlats med interferon-fri behandling.1 Den höga andelen botade var jämn över studieprogrammet och var oberoende av patienternas olika karakteristika inklusive allvarlig njursjukdom.1 Bland patientermed kompenserad cirros blev 98 procent (n=201/205)‡ botade av 12 veckors behandling, med undantaget för interferon-behandlingserfarna patienter med hepatit C av genotyp 3 , med eller utan kompenserad cirros, där 96 procent botade (66/69) efter 16 veckors behandling.1
I registerstudierna av Maviret avbröt färre än 0,1 procent på grund av läkemedelsrelaterade biverkningar.1 De vanligaste rapporterade biverkningen (hos fler eller lika med 10 procent) var huvudvärk och trötthet (fatigue).1

Maviret är en kombination av två nya potenta§ direktverkande antiviraler som riktas mot och hämmar proteiner som är essentiella för hepatit C-virusets replikation. Förekomsten av mutationer hos hepatit C virus som ofta ger resistensproblem för tidigare interferon-fria behandlingar påverkar inte den kliniska effekten av Maviret.

Maviret har godkänts med påskyndat förfarande, vilket ges till nya behandlingar som har stort värde för folkhälsan. Maviret är nu godkänt för användning i alla 28 medlemsländer i EU, samt Island, Lichtenstein och Norge. Läkemedlet är även godkänt i USA och Japan.

*Patienter utan cirros och som inte behandlats med interferon-fri behandling tidigare [antingen behandlingsnaiva eller som inte botats med interferonbaserade behandlingar ([peg]IFN +/- RBV or SOF/RBV +/- pegIFN)].
** Patienter som har kvarstående effekt (SVR) 12 veckor efter avslutad behandling (SVR12) anses vara botade från hepatit C
Data har poolats från 8-veckorsarmen i ENDURANCE-1 och 3, och SURVEYOR-2 studierna
Data har poolats från 12-veckors GT3 behandlingsnaiva,kompenserad cirros-armen i SURVEYOR-2 och EXPEDITION-1 studierna.
§Baserat på EC50-värden för glekaprevir och pibrentasvir mot både fullängds- och chimära-replikon som uttrycker NS3-proteaset eller NS5A från antingen laboratoriereplikon eller kliniska isolat1

Om Maviret (glekaprevir/pibrentasvir)

Maviret är godkänt I EU för behandling av vuxna med kronisk infektion med hepatit C-virus. Maviret är en fast doskombination av två pangenotypiska, direktverkande virushämmande medel, glekaprevir (NS3/4A-proteashämmare) och pibrentasvir (NS5A-hämmare), inriktade mot flera olika steg i HCV virala livscykel. Behandlingen utgörs av tre tabletter som tas en gång dagligen med mat.

Maviret ingår i den svenska läkemedelsförmånen:

 • för patienter vid genotyp 1 och 4 som har utvecklat fibrosstadium F2-F3.
 • för patienter vid genotyp 1 och 4 som har utvecklat fibrosstadium F4 i de fall behandling med Zepatier inte är lämpligt.
 • för patienter vid genotyp 2, 3, 5 och 6 som har utvecklat fibrosstadium F2-F4.
 • för patienter som, oavsett fibrosstadium, genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra extrahepatiska manifestationer av hepatit C-infektion eller planerar att genomgå IVF-behandling.
 • för behandling under åtta veckor för patienter i fibrosstadium F2-F3 och tolv veckor för patienter i fibrosstadium F4 med undantag för de patienter som utifrån en klinisk bedömning behöver längre behandlingstid.
 • vid förskrivning av läkare vid infektionsklinik eller gastroenterologisk klinik/enhet med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit C-infektion.

Referenser:

1. MAVIRET® tablets (glecaprevir/pibrentasvir) Summary of product characteristics. Maidenhead, UK. AbbVie, Ltd.

2.Global hepatitis report, WHO 2017 (http://www.who.int/hepatitis/publications/global-hepatitis-report2017/en/) 

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2017 utsågs vi, för tredje året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Twitter @abbvie_se.

KI Innovations och UIC i nytt samarbete – startup-program för projekt och bolag inom KI Innovations

KI Innovations och UIC i nytt samarbete – startup-program för projekt och bolag inom KI Innovations
Fyra av KI Innovations sex bolag representerade under affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Lab på campus Solna. Pedro Réu, Running Cell, Lars Tjernberg, AD Diagnostics, Charlotte Edenius, Attgeno och Peter Sommer på Medituner.

Totalt sex projekt och bolag inom KI Innovations får nu stöd i sin affärsutveckling genom UIC:s affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab som hålls på Karolinska Institutets campus i Solna. Programmet ger både inspiration och guidning i finansieringsfrågor vilket kortar tiden till marknad samt ökar konkurrenskraften och överlevnadsgraden. Deltagarna arbetar även med att ta fram en affärs- och genomförandeplan, och får träna i att presentera affärsidén för exempelvis framtida investerare.

– Vi ser mycket fram emot vår första omgång av UIC Business Lab. Vårt mål på KI Innovations är att även i fortsättningen kunna erbjuda programmet till våra projekt och bolag i inkubatorn DRIVE, säger Ethel Luvall, projektledare på KI Innovations.

– Vi ser väldigt positivt på intresset för samarbete och utbyte av kunskap bland inkubatorerna,säger Lilian Wikström, VD på KI Innovations. Vi gläds över att få erbjuda detta unika affärsutvecklingsprogram även för våra bolag och projekt och vi ser fram emot samarbeten även i framtiden.

UIC Business Lab består av seminarier och workshops som sträcker sig över en period på tre månader. UIC genomför sina affärsutvecklingsprogram i nära samarbete med UIC:s partner inom näringslivet, vilka bidrar till bolagens utveckling i form av exempelvis seminarier och individuell rådgivning.

– Vi har ett bra samarbete med KI Innovations sedan tidigare, och är glada över att nu få möjlighet att ge affärsutvecklingsstöd till spännande projekt och bolag som finns inom KI Innovations. Vi ser en stor vinn-vinn-möjlighet i vårt samarbete, säger Per Bengtsson, VD på UIC.

De företag och projekt inom KI Innovations som deltar på UIC Business Lab är:
AD Diagnostics
– Utvecklar metoden ELLA för att analysera glykanbiomarkörer som speglar tidig neurodegeneration och möjliggör tidig detektion av Alzheimers sjukdom.

Attgeno AB – Utveckling av en ny behandling för akut högt tryck i lungan i samband med stor hjärtkirurgi med syfte att minska risken för hjärtsvikt och dödlig utgång.

Doublestrand Bioinformatics AB – Specialiserade på avancerad dataanalys, datavisualisering och strukturerade dataflöden för kunder inom life science-sektorn.

Medituner AB – Utvecklar ett patentsökt system som sammankopplar patienter med sjukvård för förbättrad diagnostik, monitorering och egenvård av andningssjukdomar.

Prognostix AB – Erbjuder PATHFX, ett adaptivt kliniskt beslutsstöd som underlättar en skräddarsydd kirurgisk behandling av patienter med skelettmetastaser genom att prognostisera patientens överlevnad.

Running Cell – Utvecklar en kompakt och prisvärd automatiserad enhet som erbjuder cellodlingsfunktioner på litet utrymme. Målet är att minska mängden plastavfall som genereras i cellodlingslaboratorier.

Om KI Innovations
KI Innovations är en inkubator och ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

Om UIC
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens.www.uic.se

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science.

TAGRISSO INGÅR I LÄKEMEDELSFÖRMÅNERNA

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att AstraZenecas läkemedel Tagrisso® (osimertinib) från och med den 1 oktober ingår i läkemedelsförmånerna för vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) T790M mutationspositiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Osimertinib är sedan februari 2016 godkänt för patienter med T790M mutationspositiv icke-småcellig lungcancer, oberoende av tidigare behandling med en EGFR-tyrosinkinashämmare (TKI). Möjligheten att behandla med osimertinib beror på mutationsstatus, vilken fastställs genom ett validerat diagnostiskt test baserat på prov av tumörvävnad eller plasma.

– Beslutet att osimertinib nu ingår i läkemedelsförmånen är positivt för den aktuella patientgruppen. Osimertinib har visat sig ha bättre effekt samt färre biverkningar jämfört med cytostatika som tidigare var huvudalternativet för dessa patienter, säger Ronny Öhman, Överläkare på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Som underlag för TLV:s beslut finns kliniska data från studierna AURA31, AURA2/AURAext2 samt IMPRESS3. De viktigaste kliniska effektmåtten i den hälsoekonomiska modellen är progressionsfri överlevnad (PSF) och total överlevnad (OS) från ovan nämda studier.

För att ta del av underlag och skäl för TLV:s beslut besök hemsidan www.tlv.se

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com eller följ oss på twitter. Https:/twitter.com/AstraZenecaSE.

Kontaktperson

Petra Eurenius, kommunikationschef AstraZeneca Nordic-Baltic, petra.eurenius@astrazeneca.com, mobil 0709-18 65 62

www.astrazeneca.se

Referenser

1.Osimertinib or Platinum–Pemetrexed in EGFR T790M–Positive Lung Cancer. Mok TS, Wu Y-L, Ahn M-J et al. NEng J Med 2016 Dec 6. DOI: 10.1056/NEJMoa1612674

 • 2.TAGRISSO SPC: www.fass.se
 • 3.Gefitinib plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy in EGFR-mutation-positive non-small-cell lung cancer after progression on first-line gefitinib (IMPRESS): a phase 3 randomised trial. Soria et al. Lancet Oncol 2015; 990-998

Approval no. SE-2140, 10,2017

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Primärvården behöver stärkas och utvecklas men innehållet måste definieras

Primärvården behöver stärkas och utvecklas men innehållet måste definieras

I remissvaret på ”God och nära vård SOU 2017:53” koncentrerar sig Svenska Läkaresällskapet på förslagen om nya styrande principer, med innebörden att hälso- och sjukvården ska ordnas nära befolkningen och som öppen vård i första hand, samt en förstärkt vårdgaranti.

– Vi delar givetvis utredningens uppfattning att det är patienternas behov som ska styra hur vården organiseras, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande. Huvudprincipen bör vara att hälso- och sjukvård ges som öppen vård med adekvat kompetens, för att vi på bästa sätt ska kunna möta patienternas framtida vårdbehov. Primärvården behöver stärkas och utvecklas för att kunna spela en huvudroll i den framtida hälso- och sjukvården, fortsätter han.

Läkaresällskapet bedömer dock att begreppet nära vård inte är tillräckligt definierat. Det kommer sannolikt att bli svårt att styra utvecklingen mot en nära vård, då det fortfarande är oklart vad den innehåller. Begreppet är relaterat till såväl definitionen av primärvård och primärvårdens uppdrag som till öppen och sluten vård; som ska definieras närmare i utredningens fortsatta arbete. Läkaresällskapet anser därför att det fortsatta arbetet bör inväntas innan styrprincipen lagregleras.

När det gäller resursöverföringen lyfter Läkaresällskapet fram vikten av att den genomförs utan risk för försämring av kvaliteten i vården i sin helhet. Frågans komplexitet återspeglas i svaren från Läkaresällskapets olika sektioner och deras skilda ståndpunkter. Det finns en oro såväl bland läkare i primärvården som sjukhusläkare för hur resursfrågan ska lösas.

– Enligt vår mening kommer det att krävas betydande omställningsresurser för att förslagen ska få genomslag och det behövs en tydlig plan för överföringen som alla inblandade parter kan ställa sig bakom, fortsätter Stefan Lindgren. Kompetensöverföring måste ske successivt och utifrån regionala och lokala förutsättningar.

Läkaresällskapet instämmer inte i utredningens förslag om en förstärkt vårdgaranti. Anledningen är att vårdgarantin inte överensstämmer med den etiska plattformen, en av grundprinciperna i svensk hälso- och sjukvård.

– Vårdgarantin värderar inte de medicinska behoven utan tid används som en mekanisk prioriteringsmekanism, säger Mikael Sandlund, ordförande i Läkaresällskapet delegation för medicinsk etik. Det innebär att svårare sjuka patienter riskerar att trängas undan av den friskare befolkningens efterfrågan på snabb tillgänglighet till vård.

Vårdens styrsystem måste utformas så att de stödjer de professionella och legala utgångspunkterna., avslutar han.

Primärvårdsfrågor på SLS 
Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för primärvårdsfrågor arbetar med dessa frågor under ledning av Lars Borgquist.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Förväntningar påverkar effekten av ångestdämpande läkemedel

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) ordineras ofta vid depression och ångest men det har ifrågasatts om effekten överträffar placebo, vilket skapat debatt bland forskare och kliniker. I en ny studie visar forskare från Uppsala universitet att sättet som behandlingen framställs på för patienten kan vara lika viktigt som själva behandlingen.

I debatten om SSRI-preparat som förts bland kliniker och forskare har framförts att SSRI kan sakna specifika verksamma egenskaper och att de positiva effekter som ses i kliniska prövningar kan förklaras av olika förväntningar i läkemedels- och placebogrupperna. I en dubbelblind studie kan upplevda biverkningar göra att deltagaren inser att han eller hon tilldelats läkemedlet istället för placebo vilket ger ökade förväntningar om förbättring och bättre rapporterad effekt. Men hittills har det inte genomförts någon experimentell undersökning som testat i vilken utsträckning den kliniska effekten av SSRI-preparat kan påverkas av de förväntningar som väcks hos patienten genom den information som ges då läkemedlet förskrivs.

I en ny studie publicerad i tidskriften EBioMedicine visar nu forskare från institutionen för psykologi vid Uppsala universitet att man når betydligt bättre effekter av SSRI-medlet escitalopram när läkemedlet ges tillsammans med korrekt jämfört med felaktig verbal information. I den randomiserade studien behandlades alla patienter med social fobi med samma kliniska dos av escitalopram i nio veckor, men endast en grupp fick korrekt information om läkemedlet och dess effektivitet. Med hjälp av en “cover story” leddes den andra gruppen till att tro att de behandlades med så kallad “aktiv placebo” som ger liknande biverkningar som SSRI men där klinisk förbättring inte kunde förväntas.

– Resultaten visade att andelen som svarade på behandlingen var tre gånger högre när korrekt information gavs än när patienter trodde att de behandlades med aktiv placebo, trots att läkemedelsbehandlingen var identisk, säger artikelförfattaren Vanda Faria, postdoktor vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

Undersökningar med magnetkamera visade dessutom att läkemedlet hade olika effekter på hjärnans aktivitet när det gavs med förväntningar om förbättring eller inte. Det fanns skillnader i nervaktivitet mellan de två grupperna i bakre cingulum i hjärnbarken och i hur denna del kommunicerar med amygdala som är viktig för rädsla och ångest.

– Vi tror att detta kan återspegla interaktionen mellan tankar och känslor då hjärnan påverkas olika av medicineringen beroende på vilka förväntningar patienten har, säger medförfattare Malin Gingnell, forskare vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

Resultaten tyder på att det finns en påtaglig placebo-komponent i SSRI-behandling, som har med förväntningar att göra, vilket också understryker betydelsen av kommunikationen mellan läkare och patient.

– Vi säger inte att SSRI-preparat inte fungerar eller att de saknar verksamma egenskaper för ångest, men våra resultat tyder på att hur behandlingen framställs för patienten kan vara lika viktigt som själva behandlingen, säger Tomas Furmark, professor vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet, som ledde studien.


För mer information kontakta:

Vanda Faria, FD, vanda.faria@psyk.uu.se, 018 4712132
Malin Gingnell, FD, MD, malin.gingnell@psyk.uu.se, 070 7544148
Tomas Furmark, professor, tomas.furmark@psyk.uu.se, 018 4712153

Faria, V., Gingnell, M., Motilla Hoppe, J., Hjorth, O., Alaie, I., Frick, A., Hultberg, S., Wahlstedt, K., Engman, J., Månsson, K.N.T., Carlbring, P., Andersson, G., Reis, M., Larsson, E.-M., Fredrikson, M., & Furmark, T. (2017) Do you believe it? Verbal suggestions influence the clinical and neural effects of escitalopram in social anxiety disorder: a randomized trial. EBioMedicine, DOI: 10.1016/j.ebiom.2017.09.031

Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Teknik- och kommunikationsmässan 2017 – Det senaste inom hörselteknik, pedagogik och anpassade lärandemiljöer

Teknik- och kommunikationsmässan 2017 - Det senaste inom hörselteknik, pedagogik och anpassade lärandemiljöer

Teknik- och kommunikationsmässan 2017 – det senaste inom hörselteknik, pedagogik och anpassade lärandemiljöer

Aldrig har utvecklingen gått så snabbt framåt. Detta gynnar naturligtvis också barn och vuxna med dövhet/hörselnedsättning. Den digitala revolutionen bryter barriärer och ökar människors möjligheter till kommunikation. För personer, barn och vuxna med dövhet/hörselnedsättning, innebär digitaliseringen ökade möjligheterna till kommunikation och delaktighet i samhället.

Teknik- och kommunikationsmässan är ett resultat av ett unikt och återkommande samarbete mellan Barnplantorna (Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat), DHB Östra, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län samt Unga Hörselskadade i Stockholms län (UHiS). Mässan sker i samarrangemang med Alvikskolan, Hörselhabiliteringen för barn och ungdom samt vuxna Karolinska och SPSM Specialpedagogiskt stöd.

Kom och bli uppdaterad med det absolut senaste inom digital hörteknik, trådlös mikrofonteknik (streaming), hörapparater, cochleaimplantat, benförankrad hörapparat (Baha), alternativ kommunikation, pedagogiskt material och mycket annat. Teknik- och kommunikationsmässan är även en viktig mötesplats att nätverka på.

En rad utställare är på plats för att informera om möjligheter.

Torsdagen den 5 oktober kl. 14-19

Studion, Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm

Fri entré!

För ytterligare information

Ann-Charlotte Gyllenram

Tel 070-741 14 14

ordforande@barnplantorna.se

BARNPLANTORNA är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt andra typer av hörapparater. BARNPLANTORNA ger ut en tidning, Barnplantabladet samt bedriver kurs- och informationsverksamhet till föräldrar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning.

En miljon pensionärer skyddar sig inte mot influensa – trots Folkhälsomyndighetens rekommendation

En miljon pensionärer skyddar sig inte mot influensa – trots Folkhälsomyndighetens rekommendation

Mer än en miljon pensionärer skyddar sig inte mot säsongsinfluensa trots Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccinering av riskgrupper. När årets säsong drar igång finns vaccin med ett bredare skydd som kan minska risken att drabbas av influensa.

– ”Det är allvarligt att så få i gruppen 65 år eller äldre inte vaccinerar sig, speciellt eftersom denna patientgrupp är extra utsatt för att drabbas allvarligt av säsongsinfluensan. Ett influensavaccin erbjuder ett gott skydd och är en smart investering”, säger Charlotta Zacharias, ansvarig läkare på Vaccin Direkt.

Influensavaccin ger olika skydd

Vaccin är en effektiv åtgärd för att minska de skadliga effekterna av influensa. Det influensavaccin som använts de senaste 40 åren innehåller tre olika typer av influensavirus[1]. Numera finns möjlighet att använda vaccin som skyddar mot fyra olika typer av influensavirus, vilket ger ett bredare skydd. Dessa vacciner innehåller alla de fyra virusstammar som väntas spridas till Europa under vinterhalvåret[2]. Influensavaccin ges normalt sett under perioden november-december[3].

– ”När du vaccinerar dig mot influensa är det bra att välja ett vaccin som skyddar mot flera olika influensavirus. Även om det vanligtvis är ett specifikt influensavirus som dominerar varje säsong så är det svårt att förutsäga vilket det blir och det är dessutom flera olika influensavirus som sprids under en och samma säsong”, säger Charlotta Zacharias.

Fler dör i influensa än i trafikolyckor

Mellan 200 000 och upp till 1,5 miljoner svenskar per år beräknas drabbas av årets säsongsinfluensa[4]. Influensa orsakar feber, värk och andra obehagliga symptom. För många är den årligt återkommande sjukdomen inget att oroa sig över. Men för personer i någon av riskgrupperna kan influensa vara en potentiellt livsfarlig sjukdom.

Säsongsinfluensa skördar fler liv än trafikolyckor och de över 65 år drabbas hårdast. Under influensasäsongen 2016/2017 dog långt fler personer i influensa (725 personer[5]) än i trafikolyckor (263 personer under hela 2016[6]). Av de 725 som avled till följd av influensa under säsongen 2016/2017 tillhörde 95 procent åldersgruppen över 65 år[7].

De som befinner sig i en riskgrupp riskerar att drabbas hårdare av influensa än andra. Det är därför Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer i riskgrupperna att vaccinera sig mot influensa. Enligt myndigheten tillhör du en riskgrupp om du exempelvis är över 65 år, har en hjärtsjukdom eller har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en kronisk sjukdom[8]. Trots detta var det över en miljon över 65 år som inte vaccinerade sig influensasäsongen 2016/2017[9].

Fem tips när du vaccinerar dig mot säsongsinfluensa: [10] [11] [12]

 • Om du är i en riskgrupp – vaccinera dig!
 • Du bör vaccinera dig på hösten innan influensavirusen börjar cirkulera och säsongsinfluensan bryter ut
 • Tänk på att det tar ungefär en till två veckor innan vaccinet ger ett bra skydd
 • Tänk på att välja ett vaccin med så brett skydd som möjligt
 • Du ska inte ha någon infektion med feber när du vaccinerar dig, men det gör ingenting om du är lite förkyld

Kontakt Charlotta Zacharias ansvarig läkare på Vaccin Direkt 
Telefon: 08-6405180

Om Sanofi
Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes & Cardiovascular, General Medicines & Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterad i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).

Sanofi Pasteur, vaccindelen av Sanofi, levererar årligen mer än 1 miljard doser vaccin, vilket innebär vaccinering av mer än 500 miljoner människor världen över. Som en världsledare inom vaccintillverkning producerar Sanofi Pasteur högkvalitativa vacciner som matchar sjukvårdens behov. Företagets historia med att ta fram vacciner som räddar liv sträcker sig mer än ett sekel bakåt i tiden. Sanofi Pasteur är det största företaget som enbart fokuserar på vacciner. Varje dag investerar företaget mer än en miljon euro i forskning och utveckling. För mer information, besök www.sanofi.se

[1] Folkhälsomyndigheten om vaccin mot influensa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/

[2] Ibid.

[3] Folkhälsomyndigheten om influensa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/influensa-/

[4] Läkemedelsverket https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Sjukdom-och-behandling/Behandlingsrekommendationer—listan/Influensa/

[5] Influensarapport 2017, Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-influensa/2016-2017/influensarapport_2017v20_final.pdf

[6] Transportsyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Pressmeddelanden/263-personer-omkom-pa-vag-under-2016/

[7] ”Tuff influensasäsong drabbade särskilt äldre”, Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/juni/tuff-influensasasong-drabbade-sarskilt-aldre/

[8] Folkhälsomyndigheten om vaccin mot influensa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/

[9] Influensasäsongen 2016/2017 Folkhälsomyndigheten (https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-influensa/2016-2017/influensarapport_2017v20_final.pdf) samt befolkningsstatistik Statistiska Centralbyrån.

[10] Vårdguiden 1177 om influensa:https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Influensa/

[11] Folkhälsomyndigheten om influensa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/

[12] Folkhälsomyndigheten om influensa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/influensa-/

SASE.VAXIQ.17.08.0258

Ny vd för Danderyds sjukhus

Ny vd för Danderyds sjukhus
– Min ledningsfilosofi bygger på öppenhet, delaktighet, tydlighet och glädje, säger docent Yvonne Höglund Åkerlind, ny vd på Danderyds sjukhus.

Docent Yvonne Haglund Åkerlind kommer närmast från Karolinska Universitetssjukhuset där hon var temachef för Trauma och Reparativ Medicin.

Vad är ditt intryck av Danderyds sjukhus?

– Det är ett är ett välskött sjukhus med gott renommé och ett av Sveriges största akutsjukhus. De arbetar framgångsrikt med personcentrerad vård och håller en hög vårdkvalitet. Dessutom har Danderyds sjukhus ett stort antal ”ambassadörer”, dvs stolta och nöjda medarbetare som gärna rekommenderar sin arbetsgivare till andra. Sist men inte minst bedrivs en hel del patientnära forskning och klinisk utbildning här.

– Danderyds sjukhus är ett viktigt sjukhus i SLL:s nätverk, som står inför spännande ny- och ombyggnationer samt utveckling av nya arbetssätt.

Vad är det första du kommer att göra som ny vd?

– Jag kommer att gå runt, lyssna och sätta mig in i verksamheten och förstå vilka utmaningar som finns.

– Högt på agendan står DS nya uppdrag, som handlar om mer akut vård till patienter med större behov. Jag kommer även att fortsätta utveckla den personcentrerade vården och förorda teamarbete, där alla medarbetare kan arbeta på toppen av sin kompetens.

Hur är du som chef?

– Min ledningsfilosofi bygger på öppenhet, delaktighet, tydlighet och glädje. Jag delegerar och följer upp systematiskt. Som chef har jag ett coachande förhållningssätt, är positiv, lösningsfokuserad och resultatorienterad.

Bakgrund

Yvonne Haglund Åkerlind, född 1961, är docent i ortopedi och har arbetat som chef och ledare för bland annat trauma, barn- och vuxenortopedi samt flera kirurgiska och medicinska verksamheter för både privata och landstingsdrivna vårdgivare.

Hon har arbetat över 25 år i Stockholms läns landsting, i huvudsak på Karolinska Universitetssjukhuset, och har bred och lång erfarenhet av att leda och utveckla specialiserad vård. Hon har även ansvarat för forskning och utbildning i flera av sina tidigare roller inom sjukvården.

Yvonne Haglund Åkerlind efterträder Stefan Jacobsson som efter sex år som vd valt att återgå till sin ordinarie tjänst som professor och överläkare vid Danderyds sjukhus.

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans. 
Danderyds sjukhus utnämndes i år av Dagens Medicin till Sveriges tredje bästa akutsjukhus i sin klass. I Stockholms län blev Danderyds sjukhus högst rankad av de mellanstora akutsjukhusen.

Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com