Tack vare app och push-notiser minskar felaktig användning av läkemedel

Tack vare app och push-notiser minskar felaktig användning av läkemedel

Under 2017 har allt fler patienter som använder Kronans Apoteks app fått möjlighet att använda läkemedel på ett korrekt. Det visar den sammanställning som Kronans Apotek presenterat i rapporten ”Ökad följsamhet med påminnelser”.
– I rapporten framgår det att påminnelsetjänsten via vår app lett till mellan 16,6 – 22,7 procent fler receptuttag av läkemedel,säger Anna Skarph chefsapotekare på Kronans Apotek och tillägger.
– Det är positivt eftersom det betyder att fler patienter har möjlighet att använda sina läkemedel på ett korrekt sätt.

I ett flertal studier har det konstaterats att patienters följsamhet till läkemedelsbehandlingen är mellan 33-52 procent.

Bristerna i läkemedelsanvändningen kostar samhället stora summor. Mellan 6 och 16 procent av alla akuta sjukhusinläggningar bedöms vara läkemedelsrelaterade. Hälften av dessa beror på låg följsamhet till läkemedelsbehandling. Det finns flera skäl till bristande följsamhet, att patienten inte tycker sig behöva läkemedlet, att patienten känner sig frisk, att patienten glömmer att hämta ut eller att ta sitt läkemedel med mera.

– Om en patient inte hämtar sitt läkemedel på apoteket innebär det också att läkemedlet inte kan användas, säger Anna Skarph.

– Ett första steg i att förbättra läkemedelsanvändningen är att patienterna hämtar sina läkemedel. Kronans Apoteks app och manuellt inlagda påminnelser har i våra studier visat sig fungera bra, och inneburit att fler patienter under 2017 kan använda sina läkemedel på ett korrekt.

Kronans Apotek har länge erbjudit kunder påminnelser via SMS och e-mail i apoteken, men genom appen får kunden automatiska påminnelser via push-notiser. Studier visar att dessa patienter hämtar sina receptrader i betydligt större utsträckning än de som inte får påminnelser.

Rapporten ”Ökad följsamhet med påminnelser” visar att patienter som får påminnelser hade 16,6 procent fler uttag för andra uttaget, 19,2 procent fler uttag för tredje uttaget och 22,7 procent fler uttag för sitt fjärde uttag än de som inte fick påminnelser.

– Detta är ett väldigt bra resultat som visar att påminnelser kan bidra till en bättre läkemedelsanvändning till nytta för patienten och samhället, säger Anna Skarph.

Urval Totalt antal receptrader Uttag 1 Uttag 2 Uttag 3 Uttag 4
Påminnelsekunder 265 206 100,0% 86,8% 70,0% 49,1%
Ej påminnelsekunder 7 781 036 100,0% 74,4% 58,7% 40,0%
Procentuell skillnad 0% 16,6% 19,2% 22,7%

För ytterligare information, kontakta:
Anna Skarph, chefsapotekare på Kronans Apotek, 072-205 50 25
Andreas Rosenlund, informationsdirektör Kronans Apotek, 010 240 61 58, 070 359 10 58

Kronans Apotek vill att kunderna ska känna sig friskare på insidan och vackrare på utsidan. Kronans Apotek har över 300 apotek i hela Sverige från Trelleborg i söder till Haparanda i norr och cirka 2500 anställda.

Förbrukning av plastpåsar ned 38 procent på Kronans Apotek

Förbrukning av plastpåsar ned 38 procent på Kronans Apotek
Tygpåsen kommer till våren på Kronans Apotek

Förbrukningen av plastpåsar hos Kronans Apoteks har minskat med 38 % sedan den nya EU-förordningen infördes i juni i år. Företaget tar nu nästa steg i sin satsning för att minska sin miljöpåverkan och byter till plastpåsar i 100% återvunnen plast. I samband med detta börjar företaget också att ta betalt för plastpåsarna för att ytterligare sänka efterfrågan.

Sedan den nya EU-förordningen, som tvingar butiker att informera sina kunder om de skadliga effekter som plastpåsar har för miljön, infördes har Kronans Apotek minskat förbrukningen av plastpåsar med 38%. Minskningen beror enbart på att företaget har informerat och frågat kunderna om de vill ha en plastpåse.

Nu tar Kronans Apotek ytterligare ett kliv i sitt hållbarhetsarbete. Från och med den 1 januari, 2018 kommer Kronans Apotek att successivt byta ut gamla plastpåsar mot nya i 100% återvunnen plast, LDPE. I samband med detta börjar företaget även att ta betalt för sina plastpåsar. Kunder som köper receptbelagda läkemedel och önskar en plastpåse får den kostnadsfritt.

– Vi utvärderar kontinuerligt olika alternativ för hur vi kan göra det enklare för våra kunder att minimera sin användning av plastpåsar, säger Carl-Johan Loo etableringsdirektör och även ansvarig för plastpåsar på Kronans Apotek.

– Förutom att ta betalt för plastpåsar så kommer vi även inom kort att börja sälja tygpåsar i tvättbar, organisk bomull. Detta är något som vi vet att många kunder efterfrågar.

Kronans Apotek har arbetat långsiktigt och systematisk med hållbarhet under många år. Bland annat har energiförbrukningen i majoriteten av företagets butiker minskat genom en övergång till vattenkraftsel med 0 % koldioxidutsläpp.

Utöver denna åtgärd har Kronans Apotek agerat för att minska företagets miljöpåverkan, bland annat:

  • Samlar in överblivna läkemedel
  • Använder enbart Svanenmärkta papper i sina trycksaker
  • Alla utskrifter på apotek klimatkompenseras
  • All el som Kronans Apotek köper är koldioxidfri och kommer från vattenkraft

För mer information kontakta:
Andreas Rosenlund, Informationsdirektör Kronans Apotek, 0703591058

Kronans Apotek vill att kunderna ska känna sig friskare på insidan och vackrare på utsidan. Kronans Apotek har över 300 apotek i hela Sverige från Trelleborg i söder till Haparanda i norr och cirka 2500 anställda.

Information angående lock up-åtagande

Information angående lock up-åtagande

I samband med Idogens företrädesemission i juni 2017 ingicks ett lock up-åtagande med ett antal ägare samt styrelse och ledning. I samband med genomgång av aktieägandet har bolaget funnit att Tipajumanica AB av misstag har överskridit gränsen för försäljning i enlighet med lock up-avtalet.

Avtalet innebär att försäljning av maximalt 25% av de innehavda aktierna får ske före sex månader från emissionens sista teckningsdag. Tipajumanica AB som vid lock up-avtalets ingående ägde 5,3 % av Idogen AB, har sålt cirka 46% av sitt innehav eller cirka 350 000 aktier till dags dato. Idogen har stämt av detta med Tipajumanica samt kontaktat Redeye som hanterar lock up-avtalet.

Idogen har kommit överens med Tipajumanica om att Tipajumanica, för att den ursprungliga intentionen med avtalet skall fullgöras, förlänger sin lock up på hela innehavet till den 31 maj 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Agneta Edberg, styrelsens ordförande, Idogen AB

Tel: 0705 55 75 18

E-post: edberg.agneta@gmail.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Almi Invest investerar i Gedea Biotech

Almi Invest investerar i Gedea Biotech
Gedea Biotech utvecklar en ny behandlingsmetod för infektioner i underlivet.

Almi Invest investerar två miljoner kronor i Gedea Biotech, som utvecklar en ny behandlingsmetod för vaginala infektioner. I emissionen på totalt 11 miljoner kronor deltar också privata investerare. Pengarna ska gå till att kliniskt verifiera behandlingsmetoden.

Under 2018 kommer bolaget, som är baserat i Lund, att genomföra en klinisk studie för behandling och prevention av vaginal svampinfektion.

Många kvinnor lider av upprepade vaginala infektioner utan att bli botade. Gedea Biotechs aktiva substans verkar på ett nytt sätt genom att den svamp som oftast ligger bakom mister sin infekterande förmåga, samtidigt som andra svampar och bakterier hämmas av substansens pH-sänkande egenskaper.

Substansen är naturligt förekommande och även godkänd som livsmedelstillsats och dess verkan ger stora förhoppningar om en effektiv och säker behandling som inte bidrar till uppkomsten av antibiotikaresistens.

– Gedea har en intressant lösning med stort medicinskt värde som har möjlighet att snabbt och kostnadseffektivt komma till proof-of-concept och marknad, säger Per Antonsson, Investment Manager på Almi Invest.

Bland investerarna i emissionen finns investmentbolaget Porte-Monnaie som främst investerar i onoterade bolag. Bolaget grundades 2013 av Joakim Falk, Pouyan Kasraian och Staffan Gestrelius.

– Det är glädjande att vi nu har knutit till oss kunniga och engagerade investerare. De har stor kompetens inom bolagsbyggande, försäljning och marknadsföring av den här typen av produkter, säger Annette Säfholm, vd för Gedea Biotech.

 

För ytterligare information, kontakta:

Annette Säfholm, vd Gedea Biotech, tel 0708- 91 86 81, mail annette.safholm@gedeabiotech.com
Per Antonsson, Investment Manager Almi Invest, tel 070-872 87 17, mail per.antonsson@almiinvest.se

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.

Hälso- och sjukvårdens styrning bör utgå från patientmötet

Hälso- och sjukvårdens styrning bör utgå från patientmötet

Olika möjligheter att säkerställa att vårdens pengar går till vård och att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård verkligen ges företräde till vården ses över i utredningen ”Ordning och reda i vården”, under ledning av Göran Stiernstedt.

– Det här är en viktig utredning med koppling till frågor som Svenska Läkaresällskapet driver sedan flera år, säger ordförande Stefan Lindgren. Vi anser att hälso- och sjukvårdens styrning bör utgå från patientmötet, tilliten till professionerna och stödja det professionella beslutsfattandet för en vård på lika villkor, utifrån behov. Vi hoppas att vi ges möjlighet att delta i utredningens arbete, som läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation har vi mycket att tillföra, avslutar Stefan Lindgren.

Utredningen ska bland annat analysera och överväga vilka styrsystem som bäst överensstämmer med målsättningarna i hälso- och sjukvårdslagen och med principen om vård efter behov på lika villkor till hela befolkningen. Man kommer att kartlägga och analysera möjligheter och begränsningar att via förändringar i vårdsystemens ersättnings- och finansieringsmodeller främja en behovsstyrd vård samt användningen av stafettläkare och annan inhyrd vårdpersonal. Utredningen ska även analysera förutsättningarna för samt för- och nackdelarna med att införa viss tillståndsprövning inom hälso- och sjukvårdsområdet med utgångspunkt i den modell som Ägarprövningsutredningen och Välfärdsutredningen föreslår för socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, och verksamhet enligt skollagen.

Ett första delbetänkande kommer den 15 juni 2018 och utredningen kommer att vara klar den 31 december 2018.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Det rör på sig i operationsvården – förbättrad återhämtning efter livmoderoperation

Det rör på sig i operationsvården – förbättrad återhämtning efter livmoderoperation

Hysterektomi, att operera bort livmodern, är en av de vanligaste större gynekologiska operationerna; enbart i Sverige genomförs 7 800 hysterektomier per år. Lena Wijk, överläkare och forskare vid Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Örebro, disputerade i september vid Örebro Universitet med avhandlingen ”Enhanced recovery after hysterectomy”. För detta gedigna och grundläggande arbete har Svenska Läkaresällskapet utsett henne till årets Lennanderföreläsare.

– En av Läkaresällskapets viktigaste, och trevligaste, uppgifter, tack vare generösa donationer, är att belöna och uppmuntra god medicinsk forskning, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets forsknings-delegation.Efter förslag från Sektionen för obstetrik och gynekologi har vi utsett  Lena Wijk, överläkare vid Kvinnokliniken i Örebro att hålla 2018 års Lennander-föreläsning. 

Syftet med Lennanderföreläsningen är att sprida kunskap om utvecklingen inom kirurgi och hygien. Nästa års föreläsning hålls tisdagen den 24 april 2018 kl. 18 på Läkaresällskapet.

– Jag är mycket glad för detta förtroende, säger Lena Wijk. Målet med mitt avhandlingsarbete var att se om återhämtningen efter hysterektomier kan påverkas. 

Operationstekniken för hysterektomi har förändrats. Parallellt med denna utveckling har Enhanced Recovery After Surgery (ERAS), ett multimodalt vårdprogram som i upprepade studier vid tarmkirurgi kunnat visa på kortare vårdtider, förbättrad återhämtning och färre komplikationer, visat potential att påverka återhämtningen även vid hysterektomier.

– Jag studerade i min avhandling effekterna av införandet av vårdprogrammet ERAS vid hysterektomier, där en ökad andel gick hem inom två dagar efter operationen efter införandet, säger Lena Wijk. Studierna visar att ERAS är användbart oavsett indikation för hysterektomi, malign eller benign sjukdom. Eftersom operationen är så vanlig och den peroperativa vården har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena har utfallet av återhämtning och vårdtid stor inverkan för den enskilda kvinnan men även på sjukvårdens resurser, fortsätter Lena Wijk.

I en randomiserad studie jämfördes patienter som genomgick abdominell hysterektomi med robotassisterad laparoskopisk hysterektomi. Förutom den kliniska fördelen med robotkirurgin studerade Lena Wijk också de biologiska reaktionerna efter operation. Operationstraumat utlöser biologiska stressreaktioner i både det inflammatoriska och det metabola systemet. Den inflammatoriska reaktionen minskades vid robotassisterad laparoskopisk teknik medan det metabola svaret i form av insulinresistens inte skiljde sig åt mellan operationsteknikerna. Orsakerna till detta är oklar. Skillnader i kvinnornas hormonella status kunde inte förklara det oförväntade resultatet av det metabola svaret.

Trots att man numera i första hand rekommenderar vaginal och laparoskopisk hysterektomi sker ändå fortfarande omkring hälften av hysterektomierna i Sverige med öppen kirurgi. Den senast utvecklade tekniken, robotassisterad laparoskopisk hysterektomi har använts sedan 2005 men det saknas fortfarande data som visar vid vilka operationer det är fördelaktigt med robot-kirurgi. 

Ytterligare studier behövs nu för att finna större förståelse för de biologiska reaktionerna i samband med operation och hur inflammationen och metabolismen samspelar. Även återhämtningen efter operation på längre sikt behöver studeras mer.

MER OM ÅRETS PRISTAGARE
Lena Wijk gick läkarutbildningen i Linköping. AT-tjänstgöringen gjorde hon i Örebro liksom specialistutbildning i obstetrik och gynekologi. Hon arbetar nu som överläkare vid Kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Örebro, med inriktning mot tumörkirurgi. Lena Wijk disputerade i september 2017 med avhandlingen ”Enhanced recovery after hysterectomy”. Hon har påbörjat post-doc-studier och tjänstgör också på läkarutbildningen som handledare. Kontaktuppgifter: 019-602 20 40, lena.wijk@oru.selena.wijk@regionorebrolan.se

MER OM LENNANDERS FÖRELÄSNINGSFOND
Karl Gustaf Lennanders föreläsningsfond stiftades av Karl Gustaf Lennander och hans mamma Elsa Lennander i början av 1900-talet. Fonden förvaltas sedan 1919 av Svenska Läkaresällskapet och har enligt stiftelsens reglemente ”till ändamål att sätta Sällskapet i tillfälle att genom anordnande av föreläsningar i kirurgi och hygien främja kännedom om nämnda vetenskapers utveckling och tillämpning”. Med stöd av fondens avkastning anordnar Läkaresällskapet årligen föreläsningar, varav en går under namnet Lennanderföreläsningen.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Apoteksgruppen samlade in över 685 000 kronor till cancerforskning i kampanjen ”Färgstarka mot cancer”

Apoteksgruppen samlade in över 685 000 kronor till cancerforskning i kampanjen ”Färgstarka mot cancer”

Under hösten har Apoteksgruppen uppmärksammat våra två vanligaste cancersjukdomar – bröstcancer och prostatacancer – i samlingskampanjen ”Färgstarka mot cancer”. Lagom till jul står det nu klart att Apoteksgruppen med hjälp av sina kunder samlat in över 685 000 kronor till Bröstcancerfonden och Prostatacancerförbundet.

Det insamlade beloppet kommer från försäljning av BRO:s rosa band, reflexer och pins, samt från försäljning av Prostatacancerförbundets tygmustascher och reflexer. Totalt såldes över 21 000 produkter från BRO, och nästan 10 000 produkter från Prostatacancerförbundet. Dessutom anordnades en tävling under kampanjperioden, där Apoteksgruppen skänkte 5 kronor till Prostatacancerförbundet för varje ny följare på Facebooksidan. Alla intäkter går oavkortat och specifikt till Bröstcancerfonden och Prostatacancerförbundet. 

Även i sociala medier har kampanjen ”Färgstarka mot cancer” fått stort genomslag. De tre filmerna som togs fram i samband med kampanjen har i dagsläget visats över 6,4 miljoner gånger på Facebook.

– Vi vill rikta ett stort, varmt tack till alla kunder som handlat rosa band och mustascher hos oss under hösten. Tack vare er kan vi ge en fantastiskt fin julklapp till Bröstcancerfonden och Prostatacancerförbundet, och fortsätta att stödja den livsviktiga forskningen om våra två vanligaste cancersjukdomar, säger Maria Mårfält, kommunikationschef på Apoteksgruppen.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Mårfält, kommunikationschef Apoteksgruppen, maria.marfalt@apoteksgruppen.se, 070–233 48 08.

Apoteksgruppen består av 185 apotek från Norrbotten till Skåne. Apoteken drivs av lokala egenföretagare med en gemensam serviceorganisation. Genom att kombinera den stora kedjans skalfördelar med den lokala entreprenörens kunskap, service och kundfokus, skapas personliga och inspirerande apotek.

Säkrare bevis för artrosbehandling via nätet

Säkrare bevis för artrosbehandling via nätet
Individualiserat behandlingsprogram via nätet för de som har artros.

En ny studie som omfattar 350 patienter bekräftar att artros kan behandlas framgångsrikt via nätet. Resultaten visar kliniskt betydelsefull förbättring hos personer med artros, en kronisk sjukdom som drabbat närmare en miljon människor i Sverige och över 30 miljoner människor i USA. Artrosvården i Sverige är väl strukturerad och det finns god kunskap om vikten av anpassad träning och information, vilket man nu även kan få via nätet.

Deltagarna som ingick i studien minskade sin smärta med 24 % och ökade sin funktionalitet med 21 % efter sex veckor. Hela 22 % uppgav att de kunde dra ner på tidigare medicinering som relaterades till deras artros och en fjärdedel av de som planerat att opereras valde bort det som alternativ. Studien gjordes av Arthro Therapeutics, ett innovativt företag inom eHälsa med kontor i Sverige och USA, och i samarbete med Lunds Universitet. Syftet var att utvärdera effekten av det nätbaserade behandlingsprogrammet Joint Academy för höft- och knäledsartros. Behandlingen går ut på individuellt anpassade övningar med handledning av fysioterapeut och information.

– Resultaten bekräftar vad vi sett i tidigare studie, att deltagarna förbättrar funktionaliteten avsevärt, minskar smärtan, är nöjda och känner sig väl omhändertagna under behandlingen. Studien talar starkt för att det räcker att göra övningarna ett par minuter om dagen vilket gör det enkelt att passa in i vardagen även på lång sikt, säger Leif Dahlberg medicinskt ansvarig på Arthro Therapeutics som utvecklat Joint Academy.

Artros och ekonomi

Att leva med artros kan orsaka stort obehag samt både mentala och ekonomiska påfrestningar för den som är drabbad. Sjukdomen belastar även samhället i form av indirekta kostnader som exempelvis sjukskrivningar och förtidspension. Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) gjorde en studie som visade att artros kostade samhället 12 miljarder kronor bara i Sverige varav 80 % var indirekta kostnader som till exempel sjukersättning och förtidspension.

– För att undvika sjukskrivningar och mental och fysisk ohälsa är det viktigt att komma in tidigt med behandlingen. Genom att göra informationen och behandlingen lättillgänglig underlättar Joint Academy för patienten att själv ta del av sin behandling och möjlighet att påverka sitt resultatet. Det i sin tur avlastar vårdens resurser, säger Leif Dahlberg.

Deltagarna i studien hade en genomsnittsålder på 62 år och av 350 personer var 239 kvinnor. Innan behandlingen uppgav 22 % att de var rädda att vara aktiva och i slutet av studien uppgav endast 7 % samma sak.

Eftersom aktivitet är en central del i behandlingen och för den generella hälsan är det av stor vikt att våga vara just aktiv. Allt fler drabbas av artros och trenden ser likadan ut i flera länder i västvärlden. Därför ser vi det som en viktig uppgift att kunna erbjuda en behandlingsmetod som fungerar långsiktigt för både individ och samhälle, säger Leif Dahlberg.

Så här behandlas artros med Joint Academy

Joint Academy är ett behandlingsprogram baserat på klinisk evidens kombinerat med ett grundligt arbete av duktiga utvecklare och där användaren står i centrum. Genom programmet får personer med artros viktig information och stöttning att göra nödvändiga livsstilsförändringar som håller på lång sikt samt individuellt anpassade övningar som stärker de utsatta lederna och stimulerar broskbildning. De har även en personlig fysioterapeut under hela programmet.

Den kroniska sjukdomen artros behandlas enligt socialstyrelsens riktlinjer i första hand med just anpassad träning och information. Majoriteten återfår sin rörlighet och minskar sina symtom. För ett fåtal personer kan operation bli aktuellt.

Så här fungerar AI i Joint Academy

Arthro arbetar med artificiell intelligens (AI) för att identifiera patienter och deras förutsättningar att bli bättre med av Joint Academy. Detta har möjliggjorts genom att bygga ett screeningverktyg med frågor om hälsa och ledbesvär. Svaren från varje möjlig patient går genom en maskininlärningsmodell som är baserad på resultat från mer än 75.000 patienter som avslutat artrosskolan. Med denna modell kan Arthro upptäcka vilka som är i riskzonen för artros samt vilka patienter som har goda förutsättningar att nå resultat efter det digitala behandlingsprogrammet.

Dessutom genomgår AIn en fortgående förbättringsprocess eftersom aktiviteterna som patienterna gör dagligen leder till nya insikter.

Läs den fullständiga artikeln som är tillgänglig kostnadsfritt på nätet: 
http://www.jmir.org/2017/12/e422

Arthro AB är ett växande, svenskt e-hälsoföretag med huvudkontor i Malmö, där all utveckling av den nätbaserade tjänsten Joint Academy sker. Behandling och uppföljning av patienter med artros i Joint Academy vilar på en grund av banbrytande forskning och beprövad klinisk erfarenhet. Det gör att behandlingen följer Socialstyrelsens riktlinjer som även den traditionella vården ska göra.

FDA godkänner Xeljanz (tofacitinib) för behandling av aktiv psoriasisartrit

Xeljanz, den första orala JAK-hämmaren för vuxna med måttlig till svår reumatoid artrit, är nu även godkänd i USA för vuxna med aktiv proriasisartrit

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt Xeljanz 5 mg två gånger dagligen och XeljanzXR (tofacitinib) extended release 11 mg en gång om dagen för behandling av vuxna patienter med aktiv psoriasisartrit (PsA) som haft ett otillräckligt svar på eller intolerans mot metotrexat eller andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Xeljanz/Xeljanz XR är den första och enda januskinas (JAK) -hämmaren som godkänts av FDA för både måttlig och svår reumatoid artrit (RA) och aktiv psoriasisartrit (PsA).

– Psoriasisartrit är en komplex och progressiv sjukdom med ett oförutsägbart förlopp, säger Petra Neregård, medicinsk rådgivare inom Inflammation och Immunologi på Pfizer. Godkännandet av Xeljanz är ett viktigt steg framåt för patienter som är i behov av nya behandlingar och ett bevis för Pfizers engagemang för att förbättra vården av patienter.

Den rekommenderade behandlingen med Xeljanz/Xeljanz XR är i kombination med icke-biologiska antireumatiska läkemedel. Användning i kombination med biologiska antireumatiska läkemedel eller med potenta immunsuppressiva substanser som azatioprin och ciklosporin rekommenderas inte.

FDA-godkännandet av XELJANZ för behandling av vuxna patienter med aktiv PsA baseras på data från det kliniska Fas 3-programmet Oral Psoriatic Arthritis Trial (OPAL), som bestått av två pivotala studier, OPAL Broaden och OPAL Beyond, samt på tillgängliga data från en pågående långsiktig förlängningsstudie, OPAL Balance. Resultaten från OPAL Broaden och OPAL Beyond publicerades i oktober 2017 i The New England Journal of Medicine.

Båda de pivotala studierna uppnådde sina primära resultatmål för effekt och visade en statistiskt signifikant förbättring av American College of Rheumatology 20 (ACR20) –svar och förändring från baslinjen i Health Assessment Questionnaire-Disability Index (HAQ-DI) resultat efter tre månader med patienter som fick Xeljanz 5 mg två gånger om dagen i kombination med ett icke biologiskt antireumatiskt läkemedel, jämfört med dem som behandlades med placebo i kombination med icke biologiskt antireumatiskt läkemedel. I OPAL Broaden uppnådde 50% av de patienter som tog Xeljanz 5 mg två gånger om dagen ett ACR20-svar, jämfört med 33% av de patienter som tog placebo (p≤0,05) vid tre månader. I OPAL Beyond uppnådde 50%av patienterna ett ACR20-svar med Xeljanz 5 mg två gånger om dagen, jämfört med 24% av de patienter som tog placebo (p≤0,05) vid tre månader. I båda studierna sågs statistiskt signifikanta förbättringar i ACR20-svar också med Xeljanz 5 mg två gånger om dagen jämfört med placebo vid vecka 2, som var ett sekundärt resultatmål och den första utvärderingen (OPAL Broaden: 22% respektive 6% [p=0,0003]; OPAL Beyond: 27% respektive 13% [p=0,0046]).

– Som praktiserande reumatolog ser jag behovet av nya behandlingsalternativ för de personer som lever med psoriasisartrit. Det finns också ett behov av att tidigare sätta diagnos och att tidigare behandla psoriasisartrit för att minska fysisk påverkan på patienterna, säger Petra Neregård.

Säkerhetsprofilen som observerades hos patienter med aktiv psoriasisartrit som behandlades med Xeljanz överenstämde med säkerhetsprofilen som observerats hos patienter med reumatoid artrit. De vanligaste observerade biverkningarna hos mer är 3% av patienter som tog Xeljanz 5 mg två gånger om dagen var nasofaryngit, övre luftvägsinfektion, huvudvärk och diarré.

Om det kliniska utvecklingsprogrammet OPAL
OPAL Broaden var en tolvmånadersstudie med vuxna patienter med aktiv PsA som hade otillräckligt svar på icke-biologiska antireumatiska läkemedel och som var TNFi-naiva (tumor necrosis factor inhibitor). Studien innefattade en aktiv kontrolldel med adalimumab 40mg administrerat subkutant varannan vecka, men studien var inte utformad för jämförelser mellan tofacitinib och adalimumab. OPAL Beyond var en sexmånadersstudie med vuxna patienter med aktiv PsA som hade otillräckligt svar på en TNFi. Alla patienter hade aktiv PsA under minst sex månader, baserat på Classification Criteria for Psoriathic Arthritis (CASPAR), minst tre ömma/smärtande leder och minst tre svullna leder, och aktiv plackpsoriasis. I båda studierna krävdes att alla patienter fick en stabil bakgrundsdos av ett icke-biologiskt antireumatiskt läkemedel.

Om psoriasisartrit
Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk, autoimmun inflammationssjukdom som kan ha manifestationer i både stora och små leder inklusive rygg, senor, ligament och hud. PsA kan ge en rad olika symtom som ledsmärta och stelhet, svullna tår och/eller fingrar och begränsad rörlighet.

Om Xeljanz (tofacitinib)
Xeljanz är den första och enda januskinas (JAK)-hämmaren som godkänts av FDA för måttlig till svår reumatoid artrit (RA) och nu även godkänd av FDA för vuxna med aktiv psoriasisartrit (PsA) med otillräcklig respons på eller bivekan av ett eller flera sjukdomsmodifierade läkemedel.

Xeljanz godkändes i Europa i mars 2017 för behandling av vuxna med måttlig till svår reumatoid artrit (RA).

Pfizer är som utvecklare av Xeljanz engagerat i att utveckla vetenskapen kring JAK-hämmare och öka förståelsen av tofacitinib genom robusta kliniska utvecklingsprogram för behandling av immunmedierade inflammatoriska tillstånd.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Sverige får en miljard i återbäring av läkemedelsindustrin

Tack vare överenskommelser som tecknas mellan företag och landsting dämpas kostnaden för läkemedel i Sverige och för år 2017 beräknas läkemedelsbolagen betala tillbaka närmare en miljard kronor, vilket är trettio procent mer än tidigare år. Det framgår av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) internationella rapport ”Utvecklingen av läkemedelsutgifter i Sverige”.

– Överenskommelserna ger möjlighet att hantera osäkerheter för att få ut nya innovativa och effektiva läkemedel till patienter snabbare och mer jämlikt. De frigör också betydande resurser som kan användas till annan angelägen hälso- och sjukvård, säger Pontus Johansson senior ekonom på TLV.

I rapporten skriver TLV att det finns stora utmaningar på läkemedelsområdet både i Sverige och internationellt. Utvecklingen går mot att nya läkemedel introduceras i ett allt tidigare skede, vilket medför att osäkerheterna kring dessa läkemedel ofta är stora. TLV skriver att det under de kommande åren är sannolikt att de faktorer som ökar kostnaderna för läkemedel kommer att vara starkare än de kostnadsdämpande effekterna. Överenskommelser kommer dock bli ett allt viktigare verktyg för att dämpa kostnadsökningen.

Faktaruta
• Sedan 2014 har landsting och företag genom nationella överenskommelser för vissa läkemedel kommit överens om att företagen lämnar en viss del av läkemedelskostnaden i återbäring till landstingen. TLV koordinerar denna process inom ramen för trepartsöverläggningar och följer löpande upp utfallet av överenskommelserna.

  • De områden med flest överenskommelser är inom hepatit C, cancer samt TNF-hämmare. Det är också inom dessa områden där försäljningen är stor med höga behandlingskostnader och där det finns flera konkurrerande företag.
  • I läkemedelsavtalet mellan staten och SKL om statsbidrag för läkemedelsförmånerna delar staten och landstingen på den återbäring som överenskommelserna genererar. 70 procent av återbäringen tillfaller landstingen och 30 procent staten.