​EU-kommissionen godkänner utvidgat användande av Janssens STELARA® (ustekinumab) för behandling av pediatriska patienter med moderat till svår plackpsoriasis

Den utökade användningen av ustekinumab tillgodoser ett stort behov bland barn med måttlig till svår plackpsoriasis i åldern 6–11 år, för vilka det idag endast finns begränsade biologiska behandlingsalternativ.
Läs mer

Linköpingsbaserade Black Pond förvärvar halva PXL Energy av Restless Industries

Linköpingsföretaget Black Pond som bland annat äger Servistore och Arcade Dreams förvärvar hälften av aktierna i PXL Energy från Restless Industries som är grundat och ägs av Mikael Hollsten. Verksamheten förbereds för återlansering under 2020 av 2016 års succé av energidrycken PXL. PXL är en energidryck speciellt framtagen för att öka gamers välbefinnande och förbättra spelupplevelse.
Läs mer

CELLINK har genomfört en riktad nyemission om 377 miljoner kronor

Styrelsen för CELLINK AB har med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 18 december 2019, beslutat om en riktad nyemission av 3 890 000 nya aktier av serie B (motsvarande cirka 10 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget) till en teckningskurs om 97 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 377 330 000 kronor före emissionskostnader.
Läs mer

Utvecklingen i hälso- och sjukvården oroar yngre läkare – nu höjer de sin röst och lanserar åsiktsprogram

SLS KUF lanserar åsiktsprogram som beskriver centrala områden för en god hälso- och sjukvård ur ett yngre läkarperspektiv. Programmet lyfter vikten av en modern läkarutbildning, möjligheten att forska som läkarstudent, arbetet för att bidra till bästa möjliga hälsa för alla, samt principer för sjukvårdens styrning som stödjer läkares möjlighet att arbeta enligt de etiska principerna.
Läs mer