Apoteksgruppen fortsätter att utvecklas i ett högt tempo

Apoteksgruppen fortsätter att utvecklas i ett högt tempo
* Avser apoteksdrift inom Apoteksgruppen i sin helhet, det vill säga som om samtliga apotek ingick i en koncern.

För apotek anslutna till Apoteksgruppen uppgick omsättningen under första kvartalet till 930,1 (898,3) miljoner kronor en ökning med 3,5 %. Ökningen förklaras huvudsakligen av fler kunder i apoteken samt fler anslutna apotek än föregående år. Intresset är stort bland farmaceuter som vill starta eget eller som redan driver apotek och vill ansluta sig till kedjan. Under första kvartalet tillkom fyra apotek och den sista mars bestod Apoteksgruppen av 181 apotek.

Marknaden var under perioden stabil och vi håller våra marknadsandelar. Det pågående priskriget i e-handeln, har i viss mån påverkat även vår försäljning men vår affärsmodell bygger på en hög ambitionsnivå när det gäller att ge kunderna tillgång till kvalificerad rådgivning och jag tror att det är ett skäl till att vi försvarar vår marknadsposition, säger Tony Johansson som är vd på Apoteksgruppen.

Proformaresultat för anslutna apotek i Apoteksgruppen*

Mkr Jan–mar   2017 Jan–mar   2016
Omsättning 930,1 893,1
Bruttovinst 231,8 223,1
Personalkostnader -106,5 -105,3
Övriga rörelsekostnader -87,3 -86,8
Av- och nedskrivningar -15,0 -16,2
Rörelseresultat (EBIT) 22,9 14,7
Rörelsemarginal (EBIT) 2,5 % 1,6 %

* Avser apoteksdrift inom Apoteksgruppen i sin helhet, det vill säga som om samtliga apotek ingick i en koncern.

Viktiga händelser under Q1 2017

  • Fyra apotek öppnas i kedjan. Två genom nyetableringar av befintliga medlemmar, i Sollentuna samt Stenungssund, och ett genom anslutning av tidigare fristående apotek i Tullinge som dessutom har nyetablerat Södra station i Stockholm under denna period.
  • Användningen av datastödet, EES, som kvalitetssäkrar rådgivningen i samband med utlämningen av receptbelagda mediciner når nya höga nivåer och vår kvot på 26 % är unik i branschen
  • 75 apotekschefer deltar nu i den interna fortbildningen som sträcker sig över ett år.
  • Regeringen beslutade den 20 april i särpropositionen Statliga bolag i omvandling att söka riksdagens bemyndigande att avyttra Apoteksgruppen Holding i Sverige AB

Koncernen Apoteksgruppen i Sverige Holding AB lämnade den 28 april delårsrapport för Q1 2017, och den finns i sin helhet på Apoteksgruppens hemsida, som också nås här via länk.

Mkr Jan –mar 2017** Jan – mar 2016**
Omsättning 65,2 66,3
Rörelseresultat (EBIT) 5,8 1,1
Periodens totalresultat 4,5 1,1

**Resultatet avser kvarvarande verksamhet, som är den serviceorganisation som byggts upp som stöd för lokala apoteksföretagare, och som utgör den långsiktiga organisationen.

För ytterligare information, kontakta:

Tony Johansson, VD Apoteksgruppen, tony.johansson@apoteksgruppen.se, 0705-36 98 42

Mathias Sandh, CFO Apoteksgruppen, mathias.sandh@apoteksgruppen.se, 0709-22 66 11

Apoteksgruppen består av 182 apotek från Norrbotten till Skåne. Apoteken drivs av lokala egenföretagare med en gemensam serviceorganisation. Genom att kombinera den stora kedjans skalfördelar med den lokala entreprenörens kunskap, service och kundfokus, skapar vi personliga och inspirerande apotek.