AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första halvåret och andra kvartalet 2016

 • De totala intäkterna minskade som förväntat med 3%, vilket återspeglar en minskning i produktförsäljning med 2% och är drivet av patentutgångar, i synnerhet Crestor i USA. Merparten av intäkterna från externa samarbeten förväntas ligga under andra halvåret.
 • Redovisade FoU-kostnader och FoU-kostnader för kärnverksamheten ökade med 6% respektive 9%. Redovisade försäljnings- och administrationskostnader var stabila, försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten minskade med 5%, vilket stödjer vårt åtagande för helåret.
 • Rapporterad vinst per aktie minskade med 45% och påverkades negativt av omstruktureringskostnader i samband med det nyligen tillkännagivna besparingsprogrammet. Vinsten per aktie för kärnverksamheten minskade med 20%, vilket avspeglar att merparten av intäkterna från externa samarbeten förväntas ligga under andra halvåret.
 • En oförändrad utdelning för första halvåret på 0,90 USD
 • Oförändrad prognos för helåret 2016

Affärsverksamheten i sammandrag

 • Tillväxtplattformarna ökade med 7% under det första halvåret. Bland de sex plattformarna:
 • Tillväxtmarknader: +7%. Lovande tillväxt i Kina med 11%
 • Diabetes: +18%. Ett bra resultat som bygger på framgångarna med Farxiga
 • Andningsvägar: +1%. Stark försäljning på tillväxtmarknaderna av Symbicort, prispress i USA och Europa
 • Ny onkologi: Försäljning på 251 MUSD speglade den framgångsrika, pågående lanseringen av Tagrisso

Uppnå ledarskap inom forskningen: Framsteg sedan föregående resultatrapport

Myndighetsgodkännanden/villkorade godkännanden

 • Qtern (saxagliptin/dapagliflozin) – diabetes typ 2 (EU)
 • Zavicefta (tidigare CAZ AVI) – allvarliga infektioner (EU)
 • Pandemic Live Attenuated Influenza Vaccine (P/LAIV)– pandemisk influensa (EU)*

Accepterande av ansökningar om registrering

 • saxagliptin/dapagliflozin (USA) förnyad ansökan om registrering

Positiva övergripande resultat från fas III-studier

 • benralizumab – allvarlig astma
 • Faslodex – bröstcancer (första linjens behandling)
 • Tagrisso – lungcancer (andra linjens behandling)

Övriga viktiga framsteg

 • Särläkemedelsstatus: selumetinib – sköldkörtelcancer (USA)
 • Snabbfilsstatus: Lynparza – andra linjens behandling av äggstockscancer (USA)

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterade resultatet:

”Våra resultat under det första halvåret ligger i linje med förväntningarna och speglar de förutsedda utmaningarna i närtid kring patentutgångar samt infasningen av intäkterna från externa samarbeten under 2016. Våra tillväxtplattformar fortsatte att öka och utgjorde över 60% av de totala intäkterna. Viktigt är också att vår transformerade forskningsportfölj utvecklas snabbt och levererar ett rikt flöde av nya, differentierade läkemedel, vilket bådar gott för vår återgång till tillväxt.

Vid sidan av uppmuntrande resultat för vårt första potentiella biologiska läkemedel för sjukdomar i andningsvägarna, benralizumab och för Tagrisso i andra linjens behandling av lungcancergynnas vi av den mycket snabba patientrekryteringen till våra program inom immuno-onkologi för kombinationen durvalumab-tremelimumab. Detta starka vetenskapliga momentum kommer att fortsätta, särskilt inom immuno-onkologi där vi förväntar avgörande data”

Prognos för helåret 2016

Prognoserna för helåret 2016 är oförändrade och visas i fasta valutakurser1.

Totala intäkter En låg till medelhög ensiffrig procentuell nedgång
Vinst per aktie för kärnverksamheten En låg till medelhög ensiffrig procentuell nedgång

Ovanstående prognos innefattar effekterna från transaktionerna med Acerta Pharma B.V. (Acerta Pharma) och ZS Pharma, Inc. (ZS Pharma) som tillkännagavs i rapporten för helåret 2015.

Intäkterna från externa samarbeten förväntas öka jämfört med budgetåret 2015, inklusive ett inslag av återkommande intäkter från tidigare avtal. Detta är i linje med företagets långsiktiga affärsmodell som innefattar externa samarbeten som en del i portföljstyrningsstrategin.

Aktiviteter från externa samarbeten, ett resultat av en ökad FoU-produktivitet samt fokus på tre terapiområden, avser specifika strategiska risk- och vinstdelningssamarbeten. De breddar, accelererar och maximerar utvecklings- och kommersialiseringspotentialen för ett antal av företagets läkemedel. Initiala intäkter, intäkter baserade på vissa på förhand bestämda milstolpar samt försäljningsrelaterade intäkter inkluderas i företagets resultatrapport i form av intäkter från externa samarbeten. Intäkterna kommer att redovisas som intäkter från externa samarbeten där AstraZeneca behåller ett betydande löpande intresse i det potentiella eller lanserade läkemedlet.

FoU-kostnader för kärnverksamheten förväntas ligga på en liknande nivå som under helåret 2015. Företaget är inriktat på att avsevärt minska försäljnings- och administrationskostnaderna för kärnverksamheten under helåret 2016 jämfört med föregående år. Dessa åtgärder baseras på fasta valutakurser.

Bolaget presenterar prognos för vinst per aktie för kärnverksamheten. Det går inte att ge en prognos baserad på redovisad/GAAP-basis, eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat/GAAP resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser.

Valutakurseffekter helåret 2016

Baserat på genomsnittliga valutakurser under första halvåret och företagets publicerade valutakurskänslighet förväntas det nu bara bli en minimal negativ påverkan på de totala intäkterna för helåret 2016 från valutarörlighet. Vinsten per aktie för kärnverksamheten förväntas nu gynnas av valutarörlighet med en låg till medelhög ensiffrig procentsats jämfört med föregående år. Ytterligare detaljer om valutakänsligheter framgår av Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten.

Forskningsportföljen: kommande större nyheter

Innovation är avgörande för att tillgodose stora patientbehov och är något som ligger i centrum för företagets tillväxtstrategi. Vårt fokus på forskning och utveckling är utformat för att ge starka resultat för forskningsportföljen.

Andra halvåret 2016

benralizumab – allvarlig astma: ansökan om registrering (USA, EU)

brodalumab – psoriasis: myndighetsbeslut (USA)

Brilinta – perifer artärsjukdom (PAD): övergripande resultat

 • ZS-9 – hyperkalemi: förnyad ansökan om registrering (USA)
 • roxadustat – anemi: rullande inlämning av ansökan om registrering (Kina)
 • Lynparza – bröstcancer: övergripande resultat
 • Lynparza – äggstockscancer (andra linjens behandling): övergripande resultat
 • Tagrisso – lungcancer: ansökan om registrering (Kina)
 • cediranib – äggstockscancer: myndighetsbeslut (EU)
  selumetinib – lungcancer: övergripande resultat
 • durvalumab – cancer i huvud och hals (HAWK): övergripande resultat (fas II)*
 • acalabrutinib – blodcancer: Övergripande resultat, ansökan om registrering (USA) (fas II)*

Första halvåret 2017

brodalumab: myndighetsbeslut (EU)

Brilinta – perifer artärsjukdom (PAD): ansökan om registrering

saxagliptin/dapagliflozin – diabetes typ 2: myndighetsbeslut (USA)

ZS-9 – hyperkalemi: myndighetsbeslut (EU)

Lynparza – bröstcancer: ansökan om registrering

Lynparza – äggstockscancer (andra linjens behandling): ansökan om registrering

 • selumetinib – lungcancer: ansökan om registrering
 • durvalumab – cancer i huvud och hals (HAWK): ansökan om registrering (USA) (fas II)*

durva + treme – cancer i huvud och hals (CONDOR): övergripande resultat, ansökan om registrering (USA) (fas II)*

durva + treme – lungcancer (MYSTIC): övergripande resultat

durva + treme – lungcancer (ARCTIC): övergripande resultat

Andra halvåret 2017

 • tralokinumab – allvarlig astma: övergripande resultat
 • roxadustat – anemi: övergripande resultat (AstraZeneca-sponsrad studie)
 • Lynparza – äggstockscancer (första linjens behandling): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Tagrisso– lungcancer (första linjens behandling): övergripande resultat
 • durvalumab – lungcancer (PACIFIC) övergripande resultat, ansökan om registrering (USA)
 • durva + treme – lungcancer (MYSTIC): ansökan om registrering
 • durva + treme – lungcancer (ARCTIC): ansökan om registrering
 • durva + treme – cancer i huvud och hals (KESTREL): övergripande resultat
 • moxetumumab – leukemi: övergripande resultat

Termen ”övergripande resultat” i detta avsnitt avser övergripande resultat från fas III, om inget annat anges.

*Potentiell snabb marknadslansering inför randomiserade, kontrollerade studier.

Den fullständig resultatrapporten på engelska finns som bifogad PDF-fil.

Noter

1.Samtliga tillväxttal anges i fasta valutakurser (CER) om inte annat anges.

2.Se Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten för en definition av de ekonomiska måtten för kärnverksamheten och en avstämning av de ekonomiska måtten mellan kärnverksamheten och redovisat resultat

Presentation av resultaten

En telefonkonferens för investerare och analytiker, anordnat av ledningen, börjar klockan 13.00 CET idag. Detaljer fås via www.astrazeneca.com/investors.

Rapporteringskalender

Företaget kommer att publicera resultaten för det tredje kvartalet den 10 november 2016.

About AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: andningsvägar/inflammation/autoimmunitet (RIA), hjärta/kärl/metabolism (CVMD) och cancer men också områdena infektion och neurovetenskap. Företaget är också aktivt inom inflammation, infektion och neurovetenskap genom ett antal samarbeten. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. För mer information: www.astrazeneca.com.

Frågor från media
Neil Burrows Storbritannien/Globalt +44 203 749 5637
Vanessa Rhodes Storbritannien/Globalt +44 203 749 5736
Karen Birmingham Storbritannien/Globalt +44 203 749 5634
Rob Skelding Storbritannien/Globalt +44 203 749 5821
Jacob Lund Sverige +46 8 553 260 20
Michele Meixell USA +1 302 885 2677
Investor Relations
Storbritannien
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Nick Stone Respiratory & Autoimmunity +44 203 749 5716
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Christer Gruvris Infection & Neuroscience +44 203 749 5711
USA
Lindsey Trickett Cardiovascular & Metabolic Diseases +1 240 543 7970
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771

Adrian Kemp

Company Secretary

AstraZeneca PLC

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden – andningsvägar/inflammation/autoimmunitet (RIA), hjärta/kärl/metabolism (CVMD) och cancer men också områdena infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se