AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första kvartalet 2017

AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första kvartalet 2017

En positiv start med fortsatt nyhetsflöde kring vår forskningsportfölj i det som har potential att bli ett avgörande år för bolaget

Ekonomisk sammanfattning

MUSD Förändring i %
Utfall1 i fasta valutakurser2
Totala intäkter 5 405 (12) (10)
Produktförsäljning 4 843 (13) (12)
Externa samarbeten 562 2 3
Redovisat rörelseresultat 917 (12) (23)
Rörelseresultat för kärnverksamheten3 1 667 5 (2)
Redovisad vinst per aktie (EPS) 0,42 USD (17) (35)
Vinst per aktie för kärnverksamheten 0,99 USD 4 (4)

Produktförsäljningen speglade huvudsakligen kvarvarande effekter av patentutgången för Crestor i USA

Återkommande och löpande intäkter4 representerade en tredjedel av intäkterna för Externa samarbeten

Fortsatta goda framsteg vad gäller kostnadskontroll, vilket återspeglar företagets pågående omvandling:

-Redovisade FoU-kostnader minskade med 2% (upp 2% i fasta valutakurser) till 1 453 MUSD; FoU-kostnader för kärnverksamheten minskade med 6% (3% i fasta valutakurser) till 1 338 MUSD

-Redovisade försäljnings- och administrationskostnader minskade med 11% ( 8% i fasta valutakurser) till 2 300 MUSD; försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten minskade med 14% (12% i fasta valutakurser) till 1 829 MUSD

Rapporterad vinst per aktie minskade med 17% (35% i fasta valutakurser); vinst per aktie för kärnverksamheten ökade med 4% (ned 4% i fasta valutakurser)

Prognosen för 2017 bekräftas

Affärsverksamheten i sammandrag

Tillväxtplattformarna ökade med 4% (5% i fasta valutakurser) och motsvarade 66% av de totala intäkterna:

Tillväxtmarknader: 7% tillväxt (9% i fasta valutakurser), blev därmed AstraZenecas största försäljningsregion

Andningsvägarna: En minskning på 2% (stabilt i fasta valutakurser), där tillväxten påverkades av Symbicorts resultat i USA

Ny CVMD5: Tillväxt på 5% (6% i fasta valutakurser), med fortsatt konkurrens på den amerikanska marknaden

Japan: Tillväxt på 5% (3% i fasta valutakurser), speglar delvis den pågående framgångsrika lanseringen av Tagrisso och resultatet för Symbicort

Ny onkologi6: Försäljning på 236 MUSD (Q1 2016: 99 MUSD), åtföljd av myndighetsgodkännande för Tagrisso i Kina

Uppnå ledarskap inom forskningen

Informationen nedan beskriver antalet framsteg inom sen klinisk utvecklingsfas sedan föregående resultatrapport:

Myndighetsgodkännanden

Tagrisso – lungcancer (USA, EU; fullständigt godkännande)

Tagrisso – lungcancer (KINA)

Forxiga – diabetes typ 2 (KINA)

Qtern – diabetes typ 2 (USA)

Siliq – psoriasis (USA; genom partner)

Accepterade ansökningar om registrering

Lynparza – äggstockscancer (andra linjens behandling) (USA) (prioriterad granskning)

Bydureon – diabetes typ 2 (autoinjektor) (USA)

Symbicort – KOL-exacerbationer (USA)

benralizumab – allvarlig, okontrollerad astma (JAPAN)

Övergripande resultat från fas III eller andra viktiga studier

Lynparza – bröstcancer

Farxiga – diabetes typ 2 (CVD-REAL observationsstudie)

Övriga viktiga händelser

Särläkemedelsstatus: Lynparza – äggstockscancer (JAPAN)

Svarsbrev (CRL): ZS-9 (natriumzirkoniumcyklosilikat) – hyperkalemi (USA)

Särläkemedelsstatus: inebilizumab – neuromyelitis optica (EU)

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

”Vår goda start på året är i linje med prognosen för 2017.Värt att notera är att tillväxtmarknaderna blev vår största region och står för 32% av vår försäljning. Vi fortsatte att leverera från vår forskningsportfölj, i vad vi förväntar kommer att bli ett viktigt år för AstraZeneca, med presentation av viktiga utvecklingar, i synnerhet inom onkologi. Utöver tillgängligheten av positiva data för Lynparza för äggstocks- och bröstcancer fick vi också ett fullständigt godkännande i USA och Europa av Tagrisso för lungcancer, och vi lanserade detta viktiga läkemedel på rekordtid i Kina. Trots att vi blev besvikna över svarsbrevet avseende ZS-9, har vi fortsatt förtroende för denna behandling av hyperkalemi.

”De totala intäkterna speglade övergångseffekterna avnyligen utgångna patent, något som förväntas avta under andra halvåret. Viktigt är att vi förutser att de betydande framstegen i forskningsportföljen kommer att fortsätta, inklusive våra immuno-onkologi och riktade behandlingar. Vi kommer också att upprätthålla vårt fokus på att driva företaget mer effektivt för att stödja vårt arbete med att få ut nya läkemedel till patienter.”

Prognos för helåret 2017: Bekräftad

Företaget lämnar enbart en prognos för totala intäkter samt vinst per aktie för kärnverksamheten. Alla kommentarer i detta avsnitt avser fasta valutakurser och är oförändrade sedan föregående resultatrapport:

Totala intäkter En låg till medelhög ensiffrig procentuell nedgång
Vinst per aktie för kärnverksamheten En ”low to mid teens” procentuell nedgång*

*I prognosen för vinst per aktie för kärnverksamheten räknar vi med en normaliserad effektiv skattesats för kärnverksamheten på 16–20% för helåret 2017 (helåret 2016: 11%)Prognosen bygger på grundscenarioantaganden om forskningsportföljens framsteg samt den omfattande nivån på nyhetsflödet som beskrivs på nästa sida. De kvartalsvisa variationerna i resultatet kan förväntas fortsätta medan årsjämförelserna förväntas jämnas ut under den andra halvan av 2017, då påverkan från lanseringen i juli 2016 av flera generiska Crestor-läkemedel i USA kan ses på årsbasis.

Bolaget presenterar enbart prognos för vinst per aktie för kärnverksamheten i fasta valutakurser. Det går inte att ge en prognos baserad på redovisat/GAAP eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat/GAAP-resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser.

Se avsnittet ”Risker beträffande framåtriktade kommentarer” i slutet av den fullständiga resultatrapporten.

Förutom den oförändrade prognosen ovan lämnar företaget också indikationer inom andra delar av resultaträkningen. Summan av externa samarbeten och övriga rörelseintäkter under helåret 2017 förväntas ligga över dem för helåret 2016. Återkommande och löpande intäkter förväntas öka ytterligare i proportion till totala externa samarbeten under helåret 2017. FoU-kostnader för kärnverksamheten förväntas ligga i stort sett i linje med dem under helåret 2016 och företaget väntar sig en ytterligare minskning av försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten under helåret 2017, vilket speglar företagets utveckling framöver. En fullständig redovisning av dessa poster återfinns i Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten.

Valutakurseffekter helåret 2017

Baserat enbart på genomsnittliga valutakurser under första kvartalet 2017 samt företagets publicerade valutakurskänslighet förväntar vi oss en låg ensiffrig procentsats i negativ påverkan från valutarörlighet vad gäller totala intäkter och en minimal påverkan på vinst per aktie för kärnverksamheten. Ytterligare detaljer om valutakänsligheter framgår av Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten.

Noter

1.Samtliga tillväxttal anges i fasta valutakurser om inte annat anges.

2.Fasta valutakurser. Dessa är ekonomiska nyckeltal som inte regleras av god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten.

3.Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten. Dessa mått överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de, i motsats till redovisat resultat, inte kan härledas direkt ur informationen i koncernens bokslut. Se Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten för en definition av de ekonomiska måtten för kärnverksamheten och en avstämning av de ekonomiska måtten mellan kärnverksamheten och redovisat resultat.

4.Återkommande och löpande intäkter definieras som externa samarbeten exklusive initiala ersättningar.

5.Ny kardiovaskulära och metabola sjukdomar, innefattar Brilinta och diabetes.

6.Ny onkologi omfattar Tagrisso, Lynparza och Iressa (USA).

Forskningsportföljen: Kommande större nyheter

Innovation är avgörande för att tillgodose stora patientbehov och är något som ligger i centrum för företagets tillväxtstrategi. Vårt fokus på forskning och utveckling är utformat att ge starka resultat för forskningsportföljen.

Q2 2017

 • Faslodex – bröstcancer (första linjens behandling): myndighetsbeslut (JAPAN)
 • Lynparza – äggstockscancer (andra linjens behandling): ansökan om registrering (EU)
  durvalumab (durva) – cancer i urinblåsan: myndighetsbeslut (USA)
 • acalabrutinib – blodcancer: övergripande resultat, ansökan om registrering (USA) (fas II)#

Bevespi – KOL: registreringsansökan (EU)

Mitten av 2017

 • durva +/- tremelimumab (treme) – lungcancer (MYSTIC): övergripande resultat

Andra halvåret 2017

 • Faslodex – bröstcancer (första linjens behandling): myndighetsbeslut (USA, EU)
 • Lynparza – äggstockscancer (andra linjens behandling): myndighetsbeslut (USA)
 • Lynparza – bröstcancer: ansökan om registrering
 • Lynparza – äggstockscancer (första linjens behandling):övergripande resultat
 • Tagrisso– lungcancer (första linjens behandling): övergripande resultat
 • durvalumab – lungcancer (PACFIC) övergripande resultat, ansökan om registrering (USA)
 • durva +/- treme – lungcancer (ARCTIC): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • durva +/- treme – lungcancer (MYSTIC): ansökan om registrering
 • durva +/- treme – cancer i huvud och hals (KESTREL): övergripande resultat
 • moxetumomab – leukemi: övergripande resultat

 • Bydureon – resultat från kardiovaskulär studie: övergripande resultat, ansökan om registrering

 • benralizumab – allvarlig, okontrollerad astma: myndighetsbeslut (USA)
 • tralokinumab – allvarlig, okontrollerad astma: övergripande resultat

2018

 • Lynparza – äggstockscancer (första linjens behandling): ansökan om registrering
 • Tagrisso – lungcancer (första linjens behandling): ansökan om registrering
 • durva + treme – lungcancer (NEPTUNE): övergripande resultat
 • durva +/- treme – cancer i huvud och hals (KESTREL):ansökan om registrering
 • durva +/- treme – cancer i huvud och hals (EAGLE): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • durva +/- treme – cancer i urinblåsan (DANUBE): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • moxetumomab – leukemi: ansökan om registrering
 • selumetinib – sköldkörtelcancer: övergripande resultat, ansökan om registrering

 • Bydureon – autoinjektor: myndighetsbeslut (USA)
 • roxadustat – anemi: övergripande resultat (AstraZeneca-sponsrade studier), ansökan om registrering

 • Duaklir – KOL: Ansökan om registrering (USA)
 • benralizumab – allvarlig, okontrollerad astma: myndighetsbeslut (EU, JAPAN)
 • benralizumab – KOL: övergripande resultat, ansökan om registrering
 • tralokinumab – allvarlig, okontrollerad astma: ansökan om registrering
 • PT010 – KOL: övergripande resultat, ansökan om registrering

anifrolumab – lupus: övergripande resultat

Termen ”övergripande resultat” i detta avsnitt avser övergripande resultat från fas III, om inget annat anges.

#Potentiell snabb marknadslansering inför randomiserade, kontrollerade studier.

En fullständig version av resultatrapporten hittar du bifogad nedan

Telefonkonferens

En telefonkonferens med tillhörande webbsändning för investerare och analytiker, anordnat av ledningen, börjar klockan 13.00 CET idag. Ytterligare detaljer finns på www.astrazeneca.com/investors.

Rapporteringskalender

Företaget kommer att publicera resultaten för det första halvåret och andra kvartalet den 27 juli 2017.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, hjärta/kärl/metabolism och andningsvägar. Företaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion.. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. För ytterligare information:www.astrazeneca.com ochwww.astrazeneca.se. Följ oss på Twitter @AstraZeneca och @AstraZenecaSE.

Frågor från media
Esra Erkal-Paler Storbritannien/Globalt +44 203 749 5638
Rob Skelding Storbritannien/Globalt +44 203 749 5821
Vanessa Rhodes Storbritannien/Globalt +44 203 749 5736
Karen Birmingham Storbritannien/Globalt +44 203 749 5634
Jacob Lund Sverige +46 8 553 260 20
Michele Meixell USA +1 302 885 2677
Investor Relations
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Lindsey Trickett Cardiovascular & Metabolic Diseases (CVMD) +1 240 543 7970
Nick Stone Respiratory +44 203 749 5716
Christer Gruvris Autoimmunity, Neuroscience & Infection +44 203 749 5711
Ring avgiftsfritt inom USA +1 866 381 7277

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se