CELLINK har genomfört en riktad nyemission om 377 miljoner kronor

Styrelsen för CELLINK AB har med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 18 december 2019, beslutat om en riktad nyemission av 3 890 000 nya aktier av serie B (motsvarande cirka 10 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget) till en teckningskurs om 97 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 377 330 000 kronor före emissionskostnader.
Läs mer