EU godkänner Taltz för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna

EU-komissionen har godkänt Taltz (ixekizumab) för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Taltz kan användas som monoterapi eller i kombination med metotrexat och är sedan tidigare även godkänt för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna i behov av systemisk behandling.

Godkännandet baseras på resultaten från två randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas 3-studier, SPIRIT-P1 och SPIRIT-P2, i vilka Taltz utvärderades med hänsyn till effekt och säkerhet hos 780 vuxna med aktiv psoriasisartrit. I SPIRIT-P1 jämfördes Taltz med placebo hos patienter som aldrig tidigare behandlats med ett biologiskt sjukdomsmodifierande antireumatiskt läkemedel. I SPIRIT-P2 jämfördes Taltz med placebo hos patienter med tidigare behandlingser-farenheter av TNF-hämmare (en eller två misslyckade behandlingsförsök med TNF-hämmare).

I SPIRIT-P1 och SPIRIT-P2 var den så kallade primära endpointen (effektmått av Taltz behandling) andelen patienter som vid 24 veckors behandling uppnått en ACR20 respons (en 20 procentig minskning av sjukdomsaktiviteten i lederna). I båda studierna utvärderades dessutom behandlingseffekten av Taltz för plackpsoriasis, mätt som en 75-procentig förbättring i Psoriasis Area Severity Index (PASI) vid 12 veckor.

Resultaten från båda studierna visade att patienter som behandlades med Taltz upplevde signifikanta förbättringar av sina ledsymtom (mätt med ACR20) och sina hudsymtom (mätt med PASI 75) i jämförelse med patienterna som behandlades med placebo.

Om psoriasisartrit

Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk progredierande form av inflammatorisk artrit som kan orsaka svullnad, stelhet och smärta i och runt lederna samt en försämrad fysisk förmåga.1 Sjukdomen uppstår när ett överaktivt immunförsvar skickar ut felaktiga signaler som orsakar inflammation med svullna och smärtsamma leder och senor som följd.1 PsA kan påverka perifera leder i armar och ben (armbågar, handleder, händer och fötter) vilket kan leda till permanenta ledskador om inte behandling påbörjas.1 För de som lever med psoriasis utvecklar drygt 30 procent även PsA.1

Om Taltz

Taltz (ixekizumab) är en är en humaniserad IgG4 monoklonal antikropp som selektivt binder till cytokinet (signalämnet) interleukin-17A (IL-17A) och hämmar dess möjlighet att interagera med IL-17 receptorn. Naturligt förekommande IL-17A är inblandad i normala inflammatoriska och autoimmuna processer som pågår i kroppen och i inflammatoriska sjukdomar som psoriasartrit. När Taltz binder till IL-17A hämmas frisättningen av pro-inflammatoriska cytokiner och kemokiner och därmed inflammationen i kroppen.

För ytterligare information vänligen kontakta: Morten Auscher, Corporate Affairs Director, tel: 08-737 88 00.

1 Ritchlin C, et. al. Psoriatic Arthritis. New England Journal of Medicine. 2017;376:957-70.

PP-IX-SE/01.2018

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.