FDA godkänner BAVENCIO® den första immunterapibehandlingen för metastatiskt Merkelcellskarcinom

  • Den enda FDA-godkända behandlingen för metastatiskt Merkelcellskarcinom, en ovanlig och aggressiv form av hudcancer
  • Den första indikationen för BAVENCIO, en human anti-PD-L1 antikropp.

EMD Serono Inc., Merck KGaAs biofarmaverksamhet i USA och Kanada, och Pfizer Inc. meddelar att US Food and Drug Administration (FDA) har godkänt BAVENCIO® (avelumab) injektion 20 mg/mL för intravenöst bruk för behandling av vuxna och barn över 12 år med metastatiskt Merkelcellskarcinom (mMCC). Denna indikation har godkänts enligt proceduren för prioriterad granskning baserat på tumörrespons och varaktighet av respons. Fortsatt godkännande av denna indikation kan vara avhängigt av verifikation och beskrivning av den kliniska nyttan i bekräftande prövningar.1 BAVENCIO har utvecklats, granskats och godkänts inom ramen för FDAs program Breakthrough Therapy Designation och Priority Review.

BAVENCIO, en human anti-PD-L1 antikropp, är den första FDA-godkända behandlingen för patienter med mMCC.2 Metastatiskt Merkelcellskarcinom är en ovanlig och aggressiv form av hudcancer där mindre än hälften av patienterna överlever mer än ett år och färre än 20 % överlever mer än fem år.3

– Grunden för detta FDA-godkännande är vår drivkraft att göra en meningsfull skillnad för patienter med svårbehandlade cancerformer som metastatiskt Merkelcellskarcinom, säger Belén Garijo, CEO Healthcare och medlem av Merck KGaAs Executive Board, Darmstadt, Tyskland. Utvecklingen av BAVENCIO har inneburit många års hårt arbete, allt från forskarna som upptäckte molekylen i våra laboratorier, via vår allians med Pfizer, till deltagarna i de kliniska studierna och prövarna runt om i världen. Vi är tacksamma mot alla som gjort det möjligt för oss att ta detta nya viktiga behandlingsalternativ till patienterna.

– Detta är en betydelsefull milstople för personer som kämpar med Merkelcellskarcinom, som fram till nu inte haft några andra alternativ än kemoterapi, säger Albert Bourla, Group President, Pfizer Innovation Health. Detta godkännande är ett bevis på kraften i att samarbeta för att snabbare ta fram nya alternativ för cancerpatienter.

– Merkelcellskarcinom är visserligen mer sällsynt än några av de mer kända formerna av hudcancer, men det är en väldigt aggressiv sjukdom och andelen patienter som dör i MCC är mycket högre än i melanom, säger Deborah S. Sarnoff, MD, President i Skin Cancer Foundation. Jag tror att detta godkännande ger nytt hopp för patienter och deras familjer som drabbats av denna ovanliga form av hudcancer.

Effekt och säkerhet hos BAVENCIO visades i den kliniska studien JAVELIN Merkel 200, en öppen multicenterstudie med 88 patienter med histologiskt bekräftat metastaserat MCC vars sjukdom hade fortskridit trots behandling med kemoterapi administrerad för spridd metastatisk sjukdom. 65 % av patienterna hade genomgått en tidigare anticancerbehandling för metastatiskt MCC och 35 % hade genomgått två eller fler behandlingar. De viktigaste effektmåtten var bekräftad tumörrrespons (ORR) enligt Response EvaluationCriteria in Solid Tumors (RECIST) v1.1, samt varaktighet av respons (DOR) bedömd av en oberoende central granskningskommitté (IRC).

Tumörrespons var 33 % (95% konfidensintervall [CI]: 23,3–43,8%).1 11 % av patienterna hade komplett respons(95 % CI: 6,6-19,9 %) och 22 % av patienterna hade en partiell respons (95 % CI: 13,5-31,7 %). Tumörresponserna var varaktiga, 86 % varade minst sex månader (n=25)1 och 45 % av responserna varade minst 12 månader (n=13).1 Varaktighet av respons varierade från 2,8 till mer än 23,3 månader.

Varningar och försiktighetsåtgärder för BAVENCIO omfattar immun-relaterade biverkningar (t ex pneumoni, hepatit, kolit, endokrinopati, nefrit och njurdysfunktion), infusionsrelaterade reaktioner och embryofetal toxicitet. De vanligaste biverkningarna (rapporterade i minst 20 % av patienterna) var trötthet (50 %), smärta i muskler och skelett (32 %), diarré (23 %), illamående (22 %), infusionsrelaterade reaktioner (22 %), hudutslag (22 %), minskad aptit (20 %), och perifera ödem (20 %).1

BAVENCIO har utformats för att kunna påverka både det adaptiva och det medfödda immunsystemet. Genom att binda till PD-L1 tros BAVENCIO förhindra tumörceller från att använda PD-L1 för skydd mot vita blodceller, som T-celler, och exponera dem för antitumörresponser.1 BAVENCIO har visats inducera antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (ADCC) in vitro.1

I november 2016 meddelade alliansen att den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA accepterat ansökan om marknadsföringstillstånd för avelumab för den föreslagna indikationen metastatiskt MCC.

Om JAVELIN Merkel 200
Effekt och säkerhet hos BAVENCIO visades i den kliniska studien JAVELIN Merkel 200, en öppen multicenterstudie på 88 patienter med histologiskt bekräftat metastaserat MCC vars sjukdom hade fortskridit trots behandling med kemoterapi administrerad för spridd metastatisk sjukdom. 65 % av patienterna hade genomgått en tidigare anticancerbehandling för metastatiskt MCC och 35 % hade genomgått två eller fler behandlingar. De viktigaste effektmåtten var bekräftad tumörrespons (ORR) enligt Response EvaluationCriteria in Solid Tumors (RECIST) v1.1, samt varaktighet av respons (DOR) bedömda av en oberoende central granskningskommitté (IRC).

Studien exkluderade patienter med autoimmuna sjukdomar, medicinska tillstånd som kräver systemisk immunsuppression, tidigare transplantationer av organ eller allogena stamcellstransplantationer, tidigare behandling med anti-PD-1, anti-PD-L1 eller anti-CTLA-4 antikroppar, CNS-metastaser, HIV-infektion, hepatit B eller hepatit C, eller ECOG performance score ≥2. Patienterna fick BAVENCIO 10 mg/kg som intravenös infusion under 60 minuter varannan vecka fram till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.

Det internationella kliniska utvecklingsprogrammet för avelumab, kallat JAVELIN, omfattar mer än 30 kliniska studier, däribland nio Fas III-prövningar, och mer än 4000 patienter med mer än 15 olika tumörtyper.

Referenser
1. BAVENCIO Prescribing Information. Rockland, MA: EMD Serono Inc.; 2017.
2. National Institutes of Health, U.S. National Library of Medicine, Daily Med. Available at https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/advanced-search.cfm. Accessed March 22, 2017.
3. Lemos B, Storer B, Iyer J, et al. Pathologic Nodal Evaluation Improves Prognostic Accuracy in Merkel Cell Carcinoma: Analysis of 5,823 Cases as the Basis of the First Consensus Staging System for this Cancer. Journal of the American Academy of Dermatology. 2010;63(5):751–761.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se