Första fas III-studien med Rinvoq (upadacitinib) som monoterapi vid atopisk dermatit uppvisar förbättrad hudläkning och minskad klåda jämfört med placebo

Measure Up 1 är den första pivotala fas III-studien som utvärderar effekten och säkerheten hos upadacitinib vid behandling av måttlig till svår atopisk dermatit (AD). AbbVie meddelade att monoterapi med upadacitinib (15 mg och 30 mg, en gång dagligen) uppnådde de båda uppsatta primära effektmåtten vid vecka 16 hos vuxna och ungdomar med måttlig till svår AD som är aktuella för systemisk behandling
Läs mer