God tillväxt och fler kunder till Apoteksgruppens apotek

Under perioden januari – september 2016 ökade omsättningen på de anslutna apoteken med 4,0 % i jämförelse med motsvarande period 2015, en ökning som huvudsakligen förklaras av fler kunder i apoteken. Även rörelseresultatet (EBIT) ökade under motsvarande period med 2,4 %.

– Det är glädjande att den främsta orsaken till ökningen är att vi har fler kunder i våra apotek jämfört med samma period 2015, säger Tony Johansson, vd för Apoteksgruppen.

– Under det fjärde kvartalet kommer vi att lansera ett helt nytt butikskoncept på några pilotapotek i kedjan och planerar för en större lansering under 2017, så vi tror på en fortsatt god tillväxt för vår apotekskedja fortsätter Tony Johansson.

Fjolårets kampanj ”Hej Snippan! En kampanj för livet och underlivet” har vunnit Svenska Designpriset 2016 i kategorin ”Årets reklam print”. Apoteksgruppen gläds över att Hej Snippan får den uppmärksamhet som kampanjen förtjänar, något som också motiveringen till priset tagit fasta på: “För att tabun kring en angelägen fråga förvandlas till förståelse och kunskap”.

– Apoteksgruppen är bäst i apoteksbranschen på användning av expertstödet EES, vilket är mycket glädjande då det är något vi arbetar aktivt med. EES- användningen på apotek har lyfts i flera media, bl.a. SVT Nyheter, som en möjlighet för att förbättra läkemedelsanvändningen. Bakom inslagen ligger e-Hälsomyndigheten som på sin hemsida också uppmanar kunder att be apoteken att använda EES.

– I oktober samlades 16 förväntansfulla apotekschefer, från Jokkmokk i norr till Svalöv i söder, för att starta upp första delen i sitt Chefsprogram. Programmet löper under 1 år. Chefsprogrammet är startskottet på vår stora satsning på Apoteksgruppen Akademi.

Proformaresultat för anslutna apotek i Apoteksgruppen*

Mkr Jan–sep
2016
Jan–sep
2015
Omsättning 2 752,1 2 647,4
Bruttovinst 701,6 686,5
Personalkostnader -305,5 -296,8
Övriga rörelsekostnader -260,2 -246,4
Av -och nedskrivningar -47,7 -57,2
Rörelseresultat 88,2 86,1
Rörelsemarginal (EBIT) 3,2 % 3,3 %

*Avser apoteksdrift inom Apoteksgruppen i sin helhet, det vill säga som om samtliga apotek ingick i en koncern.

Viktiga händelser under Q3, 2016

1.Två nya apotek har anslutits till Apoteksgruppen.
2.Under miljövänliga veckan offentliggjorde Naturskyddsföreningen en stickprovsundersökning på apotek och butiker som visade att Apoteksgruppen hade högst andel (12 %) miljömärkta hygienprodukter.

Koncernen Apoteksgruppen i Sverige Holding AB lämnade den 26 oktober delårsrapport för jan-sep 2016, och den finns i sin helhet på Apoteksgruppens hemsida.

Mkr Jan-sep 2016** Jan-sep 2015**
Omsättning 197,6 191,3
Rörelseresultat (EBIT) 10,3 -8,2
Periodens totalresultat 9,8 -1,5

**Resultatet avser kvarvarande verksamhet, som är den serviceorganisation som byggts upp
som stöd för lokala apoteksföretagare, och som utgör den långsiktiga organisationen.

För ytterligare information, kontakta:
Tony Johansson, VD Apoteksgruppen, tony.johansson@apoteksgruppen.se, 0705-36 98 42
Matthias Sandh, CFO Apoteksgruppen, mathias.sandh@apoteksgruppen.se, 0709-22 66 11

Apoteksgruppen är din lokala hälsopartner från Gällivare i norr till Borrby i söder. De 177 apoteken drivs av lokala egenföretagare med en gemensam serviceorganisation. Genom att kombinera den stora kedjans skalfördelar med den lokala entreprenörens kunskap, service och kundfokus, skapar vi personliga och inspirerande apotek.