Nordisk konferens – NCFIE 2016. Barn med hörselnedsättning – från familjeintervention till ett livslångt lärande

Nordisk konferens - NCFIE 2016. Barn med hörselnedsättning - från familjeintervention till ett livslångt lärande
Vincent – en aktiv kille som hör med cochleaimplantat

Barnplantorna och Sahlgrenska universitetssjukhuset erbjuder fortbildning utifrån ett unikt koncept

Tid:Den 3-4 oktober

Plats:Konferenscentrum Wallenberg, Göteborg

Det finns bred evidens för att föräldraengagemang (s.k. maternal sensitivity) spelar stor roll i barns utveckling. Samverkan och dialog mellan föräldrar och professionella inom förskola, skola och familjeintervention är väsentlig rörande barn med hörselnedsättning och deras möjligheter till utveckling av språk och kognition.

Barnplantorna och Sahlgrenska universitetssjukhuset fortsätter mångårig samverkan med NCFIE 2016. Unik därför att konferensen riktar sig till både professionella och föräldrar.

NCFIE 2016 ämnar visa på modeller, metoder och konkreta verktyg. Tiden är inne att ta steget från ord till handling. Vad gör skillnad för barn med hörselnedsättning? Vad finns det evidens för? NCFIE 2016 länkar ihop kunskap inom en rad områden för omvandling till handling d.v.s. interventionsplanering i tiden samt pedagogiska åtgärder i förskola och skola till nytta för det enskilda barnet.

Radi Jönsson, verksamhetschef ÖNH avdelningen Sahlgrenska universitetssjukhuset konstaterar

– det har aldrig funnits större möjligheter att förbättra och optimera förutsättningarna för barn med hörselnedsättning. Nya behandlingsmetoder, teknologiska landvinningar och specialpedagogiska modeller har sin grund i tvärvetenskapligt arbete och tänkande.

Programmet erbjuder aktuell forskning, information om lärande i skolan samt om hörselträning i vardagen. Jacob Johanen (en av föreläsarna) hör med cochleaimplantat och säger

– när man är aktiv i sin egen hörselträning stimuleras man även socialt, kognitivt, intellektuellt, filosofiskt och kreativt.

Cirka 260 deltagare från Norden strålar samman för kunskap och lärande i framkanten av utvecklingen där teknologiska landvinningar som cochleaimplantat, digitala hörapparater och trådlös hörteknik erbjuder barn och vuxna med hörselnedsättning fantastiska möjligheter till ett rikt liv.

Föreläsare från Sverige, Danmark, Norge, Australien, Nederländerna och Kanada kommer att förse alla med kunskap, ge upphov till reflektion och frågor om verksamheters behov av förändring och utveckling.

Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande i Barnplantorna

– förutom ett konferensprogram i tiden erbjuder vi föräldrar och professionella en unik mötesplattform. Det ligger i tiden och främjar dialoger med fokus på barnens bästa. Barnplantornas motto ”Barn lever i nuet men äger framtiden” har aldrig varit mer aktuellt.

Barnplantorna utnämner fyra nya hedersmedlemmar under konferensen.

Konferensprogram:www.ncfie.se

För ytterligare information:

Ann-Charlotte Gyllenram; , 070-741 14 14

ordforande@barnplantorna.se

Följ oss under konferensdagarna på Facebook, Twitter och Instagram. #NCFIE2016, #cochleaimplantat, @barnplantorna

BARNPLANTORNA är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt andra typer av hörapparater. BARNPLANTORNA ger ut en tidning, Barnplantabladet samt bedriver kurs- och informationsverksamhet till föräldrar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning. Vi distribuerar ett elektroniskt Nyhetsbrev var tredje vecka.