Miljoner till psoriasisforskning

Miljoner till psoriasisforskning
Åtta forskare från norr till söder får stöd från stiftelserna för sina forskningsprojekt

Stiftelserna Psoriasisfonden och Gösta A. Karlssons 60-årsfond delade nyligen ut 1,9 miljoner kronor till svensk psoriasisforskning.

Stiftelserna stödjer vetenskapliga projekt som vill öka kunskapen om psoriasis och psoriasisartrit, de sjukas levnadsvillkor och bättre behandlingsmetoder. Psoriasisförbundet har genom stiftelserna gett över 20 miljoner kronor till svensk forskning under 2000-talet och genom det också skapat ett nära samarbete med universitetssjukhusens främsta dermatologer och reumatologer.

Åtta forskare, från norr till söder, får stöd från stiftelserna och projekten sträcker sig över flera spännande områden. Minnesceller i huden, nya behandlingsmetoder, tarmens betydelse vid psoriasis, kopplingen mellan hjärt- och kärlsjukdom och psoriasisartrit, avancerad genforskning, psoriasis och alkohol samt psoriasisartritregister är exempel på områden som kommer studeras.

– Vi är stolta att Psoriasisförbundet via stiftelserna har möjlighet att bidra till den viktiga psoriasis- och psoriasisartritforskningen. Våra medlemmar är särskilt intresserade av forskningens utveckling och just nu händer det mycket inom området. Det görs nya upptäckter om sjukdomen hela tiden, säger Marie Darin, ledamot i Psoriasisfonden.

Här följer en förteckning över fördelade medel från Psoriasisförbundets forskningsfonder.

Psoriasisfonden

100 000 kr, “Svenska Psoriasisartritregistret. Kliniska och patofysiologiska studier vid psoriasisartrit”, Alenius, Gerd-Marie, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

250 000 kr, “T-cell driven disease memories in the skin cause recurrent psoriasis“, Eidsmo, Liv, Karolinska institutet, Solna

400 000 kr, “Psoriasis: The dermal lesion and genetic predisposition“, Enerbäck, Charlotta, Hälsouniversitetet, Linköping

100 000 kr, “Fortsättningsstudie; Undersökning av komorbiditet, särskilt kardiovaskulär, vid Psoriasisartrit”, Alenius, Gerd-Marie, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

200 000 kr, “The role of MicroRNA-146A in psoriasis”, Sonkoly, Enikö, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

250 000 kr, “Explore the molecular and cellular interactions between skin and adipose tissue in psoriasis”, Landén Ning Xu, Karolinska institutet, Stockholm

200 000 kr, “CD93 och psoriasis – en ny behandling?”, Seifert Oliver, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Gösta A. Karlssons 60 års fond

50 000 kr, “T-cell driven disease memories in the skin cause recurrent psoriasis”, Eidsmo, Liv, Karolinska institutet, Solna

150 000 kr, “Psoriasis, Alkohol och neurotransmittorer”, Klas Norlind, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

200 000 kr, “Tarmens barriärfunktion vid psoriasis: påverkan av immunceller, tarmflora och stressutlösande ämnen”, Lampinen Maria, Akademiska sjukhuset, Uppsala

FAKTA PSORIASISFONDEN
I Psoriasisfonden beslutar Tina Norgren, Marie Darin, Erika Jeppsson och Thomas Holmqvist från Psoriasisförbundet tillsammans med professor Chris Andersson, universitetssjukhuset Linköping, överläkare Ulla Lindqvist, akademiska sjukhuset Uppsala, docent Åke Svensson, universitetssjukhuset MAS, Malmö, professor Lars Iversen, Århus universitetssjukhus, Danmark, om beviljade medel.

FAKTA GÖSTA A KARLSSONS 60 ÅRS FOND
Styrelsen består av ledamöterna i Psoriasisförbundets förbundsstyrelse

Psoriasisförbundet arbetar för att öka kännedomen om systemsjukdomen psoriasis, påverkar och bevakar psoriasissjukas rättigheter och stimulerar psoriasisforskningen. Arbetet bedrivs bl a genom opinionsbildning och informations- och utbildningsinsatser. Vi finns representerade över hela landet via våra läns- och lokalavdelningar.

Idogen offentliggör teckningskurs för TO 1 inför att nyttjandeperiod inleds imorgon

Idogen offentliggör teckningskurs för TO 1 inför att nyttjandeperiod inleds imorgon

I samband med Idogen AB:s (”Idogen”) emission av units inför notering på AktieTorget 2015 utgavs vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 vars nyttjandeperiod inleds imorgon, den 8 september 2016. Det finns 2 500 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie i Idogen och teckningskursen har fastställts till 8,18 SEK per aktie. Nyttjas samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Idogen cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.

Beräkning av teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO 1

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Idogen till en kurs om 8,18 SEK per aktie. Teckningskursen har beräknats till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik, inom intervallet 6,85‒10,25 SEK, under den period på 20 handelsdagar som slutade två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 pågår under perioden 8‒29 september 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 27 september 2016. Teaser kommer att offentliggöras när nyttjandeperioden inleds.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2016.

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com

​Kronans Apotek satsar på receptkunden

​Kronans Apotek satsar på receptkunden
Kronans Apotek satsar på receptkunden.

Kronans Apotek inleder nu en satsning på recept. Målet är att få fler lojala kunder men också ett tydligare fokus på recepttjänsterna. Precis nu pågår rekryteringen till 15 regionala resurser. Det är känt att den felaktiga läkemedelsanvändningen kostar minst 10 miljarder kronor per år för samhället.

Kronans Apotek har sedan länge flera olika tjänster som erbjuds receptkunderna: lagergaranti, boka och hämta recept, olika påminnelsetjänster, läkemedelsamtal, läkemedelsdialog, EES med mera. Alla tjänster som syftar till att förbättra läkemedelsanvändningen. Satsningen leds av apotekare Anna Skarph.

– Vi behöver öka vårt fokus på dessa tjänster och skapa mer tid för kundmötet och dialogen med receptkunden, säger Anna Skarph, apotekare och chef affärsutveckling recept på Kronans Apotek.

– Genom att nu inrätta ett nytt regionlat uppdrag för ett 15-tal medarbetare får vi ett tydligt fokus och ett stöd på regional nivå till apoteken. Rekrytering pågår just nu.

Satsningen innebär att nya regionala uppdrag inrättas: regionala affärsutvecklare recept. Det rör sig om totalt 15 personer som till 50 procent kommer att jobba med det regionala uppdraget att förstärka kundmötet och kunderbjudandet på recept och till 50 procent arbeta som farmaceuter på apotek.

– Genom att tillsätta dessa uppdrag kommer vi att få mer kraft i arbetet med receptkunderna. Vi kommer förstärka kundmötet, bättre stötta apoteken lokalt och öka kontakterna med lokal vård, säger Anna Skarph.

– Vi vill ha ett så bra kundmöte som möjligt för receptkunden. Det handlar om hur vi möter kunden och hur vi arbetar i receptkanalen för att skapa tid för mer dialog kring läkemedlen. Här har vi sammanfallande intressen med kunden, som får bättre effekt av sina läkemedel, samhället, som får bättre utväxling av de förskrivna läkemedlen, läkemedelsbolagen som får bättre effekt på sina läkemedel och vi som bidrar till en bättre läkemedelsanvändning och får lojalare kunder.

I satsningen ligger också att se om Kronans Apotek behöver nya tjänster och utveckla de som redan finns.

– Vinsten för oss är framför allt lojala kunder och bättre samarbete med lokal vård, säger Anna Skarph.

För ytterligare information, kontakta:
Anna Skarph, apotekare och chef affärsutveckling recept Kronans Apotek 010-240 60 62
Andreas Rosenlund, informationsdirektör Kronans Apotek, 010 240 61 58, 070 359 10 58

Kronans Droghandel Apotek AB är ett modernt apotek som verkar för kunden i tiden. Apoteken kännetecknas av ett positivt kundbemötande och ett attraktivt sortiment. Apotekskedjan har över 300 apotek i hela Sverige från Trelleborg i söder till Haparanda i norr och cirka 2500 anställda.

Läkarkåren uppmanas ta större ansvar i tobaksfrågan

Läkarkåren uppmanas ta större ansvar i tobaksfrågan

Den 22-23 september arrangerar Svenska Läkaresällskapet ett symposium om Tobacco Endgame som belyser möjligheterna till en utfasning av rökningen i Sverige. Bland föreläsarna finns världsledande forskare och experter från bl. a. Sverige, Irland, USA, Nya Zeeland, Finland, Danmark och Belgien.

Tobaksrökning är fortfarande den enskilt största, förebyggbara orsaken till sjukdom och död i Sverige. Under 2014 dog fler svenskar i lungcancer och KOL än någonsin, och botande behandling för dessa sjukdomar är mestadels en avlägsen utopi. Minskningen av rökvanorna sker för långsamt och fortfarande finns grupper med skyhöga andelar rökare. Kunskapsbaserad rökavvänjning är en bristvara med stora luckor för struktur och stöd. Här kan läkarkåren göra skillnad genom att ta ett större ansvar och verka för en ökad folkhälsa.

Med inspiration hämtad från en internationell debatt om en bortre parentes – d.v.s. att färre än 5% av den vuxna befolkningen ska vara dagligrökare 2025 – har nu ett radikalt mål formulerats. Målet kan nås under förutsättning att Världshälsoorganisationens tobakskonvention (”Framework for Tobacco Control”) realiseras.

– Det krävs en bred opinionsbildning för att nå ett övergripande politiskt åtagande om ett rökfritt Sverige 2025. Läkarkåren har en skyldighet att ta ett större ansvar i tobaksfrågan. En utfasning av rökningen skulle minska lidandet och stora kostnader för samhället, säger Stefan Lindgren ordförande i Svenska Läkaresällskapet. 

Berzelius symposium 92: Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025
22–23 september 2016, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

För mer information, program och anmälan www.sls.se/tobaccoendgame

Kontaktperson: Hans Gilljam, hans.gilljam@ki.se, tel 070-290 25 66

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränserna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; den hålls nästa gång 2017. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

En tillverkningssats av Glucagon Novo Nordisk, 1 mg, förfylld spruta (HypoKit) med batchnummer FS6X299 dras in

En tillverkningssats av Glucagon Novo Nordisk, 1 mg, förfylld spruta (HypoKit) med batchnummer FS6X299 dras in
Den aktuella förpackningen är märkt på följande sätt: Batch: FS6X299, utgångsdatum: 08/2018

En tillverkningssats av Glucagon Novo Nordisk, 1 mg, i förfylld spruta (HypoKit), dras in av tillverkaren. Det finns risk att sprutan inte fungerar vilket kan leda till allvarliga skador om läkemedlet inte kan ges som avsett vid en akut svår hypoglykemi (lågt blodsocker). Därför ska förpackningar från den aktuella batchen omedelbart lämnas in till närmaste apotek för utbyte. 

Det är bara tillverkningssatser med batchnummer FS6X299 som berörs av indragningen. Patienter som har denna förpackning hemma uppmanas att inte använda läkemedlet, och återlämna det till apoteket.

Läkemedlet används för behandling av svår hypoglykemi (lågt blodsocker) för diabetespatienter som behandlas med insulin. Företaget har gjort en utredning som visade att i ett begränsat antal fall kan nålen lossna från sprutor i den specifika batchen. I Sverige är en batch berörd. Tillverkaren har meddelat samtliga svenska apotek och vården att läkemedlet från den aktuella batchen omedelbart ska sluta säljas, användas och plockas bort från eventuella lager. Man behöver inte heller vara orolig om man använt en spruta från den aktuella batchen eftersom felet bara rör själva sprutan och inte läkemedlet.

Den aktuella förpackningen är märkt på följande sätt:
Batch: FS6X299, utgångsdatum: 08/2018

Om man har en Glucagon Novo Nordisk i förfylld spruta (HypoKit) med ett batchnummer som INTE nämns ovan kan man känna sig trygg med att sprutan med läkemedlet fungerar som den ska.


 • Kontakta oss

  Läkemedelsverket
  Bengt Berglund, gruppchef,
  Inspektion av industri och sjukvård
  Tel: 070-655 45 98


  Novo Nordisk Scandinavia AB
  www.novonordisk.se

  Kundtjänst
  Tel: 020-98 18 10

  Media
  Sara Jensen
  Tel: 0706-388937
  sajn@novonordisk.com

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Blodprov kan hjälpa KOL-patienter att hitta rätt behandling

Blodprov kan hjälpa KOL-patienter att hitta rätt behandling

Ett enkelt blodprov, i kombination med kunskap om försämringsperioder, kan vara till hjälp för att identifiera vilka patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och försämringsperioder, som behöver behandling med en inhalerad steroid (ICS). Färre patienter än vad man tidigare antagit har nytta av ICS. 1,2

Akuta försämringar vid KOL (exacerbationer) kan kräva sjukhusvård och kan vara ett livshotande tillstånd. Inhalationssteroider (ICS) ska enligt rekommendationerna3 enbart användas som tillägg för patienter med ökad risk för exacerbationer. Men inhalationssteroider har kommit att användas inom KOL-vården utöver dessa riktlinjer.

I den ettåriga studien har man utvärderat effekten av att sätta ut ICS hos patienter med svår och mycket svår KOL och med en exacerbationshistoria, som även behandlades med Spiriva (tiotropium) och en långverkande beta-2 agonist (salmeterol)4.

– Att kunna spåra vilka patienter som har förhöjda nivåer av denna typa av vita blodkroppar (eosinifila granulocyter) är bra, eftersom vi vet att dessa patienter har stor nytta av kortisonbehandling. Men här återstår det mycket att ta reda på då det även kan finnas andra grupper som har nytta av kortison men som inte identifierats och därför inte studerats specifikt, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet.

Det visade sig att enbart för fyra av hundra patienter minskade risken för akuta försämringar med tillägg av ICS. Patienterna hade alla haft minst två akuta försämringar under de senaste tolv månaderna och dessutom förhöjda nivåer av en typ av vita blodkroppar (eosinofiler). Därmed kan denna lilla grupp patienter identifieras med hjälp av ett enkelt blodprov och kunskap om hur ofta de drabbats av exacerbationer1,2.

– Det finns en överförskrivning av inhalationssteroider idag både vid behandling av astma och KOL. Enligt Läkemedelsverkets riktlinjer ska inhalationssteroider bara användas hos KOL-patienter som löper en risk att få exacerbationer, men betydligt fler behandlas, säger Kjell Larsson.

Fakta om KOL

Den främsta orsaken till KOL är rökning och att sluta är ett måste för att sjukdomen inte ska försämras hos dessa patienter. KOL kan inte botas men symtomen lindras. Årligen dör närmare 3 000 personer i Sverige av KOL, något fler kvinnor än män (5). I Sverige beräknas mer än en halv miljon personer lida av kroniskt obstruktiv lungsjukdom men de flesta har inte fått diagnos. KOL är en kronisk inflammation som genom successivt försämrad lungfunktion till slut ger bestående skador på lungorna som inte kan repareras. Patienten får allt svårare att andas. Vid långt gången KOL kan patienten vara beroende av syrgas. Ordet obstruktiv betyder hindrande och syftar på att luften inte kan passera fritt då luftvägarna är svullna, sammandragna och delvis blockerade av slem. Att sjukdomen är kronisk innebär att den sjukliga processen ständigt pågår. KOL kan inte botas men rökstopp, motion och läkemedel kan bromsa sjukdomens förlopp och lindra symtomen.

(1) Calverley P, Tetzlaff K, Vogelmeier C, Fabbri LM, Magnussen H, Wouters EFM, et al. Evaluating blood eosinophils and exacerbation history to predict ICS response in COPD. Abstract presented at the ERS International Congress 2016, London, September 3 – 7, 2016.

(2) Calverley P, Wouters EFM, Finnigan H, Tetzlaff K, Magnussen H, et al. Screening eosinophil counts and risk of exacerbations after inhaled corticosteroid withdrawal in severe COPD. Abstract presented at the ERS International Congress 2016, London, September 3 – 7, 2016.

(3) Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2015

(4) Magnussen H, Disse B, Rodriguez-Roisin R, Kirsten A, Watz H, Tetzlaff K, et al. Withdrawal of inhaled glucocorticoids and exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2014;371:1285-1294.

(5) Nationellt vårdprogram för KOL

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim

Telefon: 0708-998 699

E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com


Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

Malin Hanno, medicinsk rådgivare luftvägar, Boehringer Ingelheim

Telefon: 08-721 21 00 eller 070-858 21 68

E-post: malin.hanno@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 145 dotterbolag och fler än 47 500 anställda. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2015 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 14,8 miljarder Euro varav 20.3 procent återinvesterades i forskning och utveckling. I Sverige återinvesterades 54 miljoner kronor i forskning och utveckling under 2015.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

"Svenska MDS- & AML-Dagen": Temadag i Örebro den 10e september

"Svenska MDS- & AML-Dagen": Temadag i Örebro den 10e september

I samband med den årliga blodcancermånaden september kommer Blodcancerförbundet att uppmärksamma blod- och blodcancerdiagnoserna ”Myelodysplastiskt Syndrom” (MDS) samt ”Akut Myeloisk Leukemi” (AML) med Svenska MDS- & AML-Dagen. Den 10e september kommer nämnda temadag att äga rum på Elite Stora Hotellet i hjärtat av Örebro. Alla som vill är välkomna till detta kostnadsfria arrangemang!

Syftet med Svenska MDS- & AML-Dagen är främst att sprida kunskap kring två relativt ovanliga diagnoser till patienter, närstående, hälso- och sjukvården samt allmänheten. ”Vi vill uppmärksamma hur det är att leva med en blod- eller blodcancerdiagnos, och även belysa den fantastiska forskning som bedrivs inom blodcancerområdet. Det är viktigt för oss att sprida hopp till våra medlemmar, samtidigt som vi vet att temadagar som denna är ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenheter och få stöd av andra påverkade av en liknande diagnos som en själv ” säger Förbunds- & Affärsutvecklingsansvarige på Blodcancerförbundet Christian Pedersen. 

Två experter inom MDS respektive AML, läkarna Bengt Rasmussen och Bertil Uggla från Örebro Universitetssjukhus, kommer att tala under dagen om bland annat nya behandlingar och nuvarande forskning. Dessutom innehåller Svenska MDS- & AML-Dagen en föreläsning av kontaktsjuksköterskan Kristina Eklöf från Karolinska Universitetssjukhuset, samt även en engagerande patientberättelse av MDS-patienten Bo Karlsson. “Efter tio år med blodcancer blev jag botad av en stamcellstransplantation och fick ett nytt liv. Jag hade tur som hittade en donator bland drygt tio miljoner stamcellsdonatorer, och vill gärna inspirera andra med min historia” låter Bo hälsa. 

Alla intresserade är välkomna att anmäla sitt intresse till Svenska MDS- & AML-Dagen genom att ringa till Blodcancerförbundets kansli på 08 546 40 540 vardagar mellan 09.00-12.00. Vi tar inget inträde och hoppas på full uppslutning! Det är begränsat med platser, varpå det är först till kvarn som gäller. 

Mer information: 

Christian Pedersen, Förbunds- och Affärsutvecklingsansvarig, Blodcancerförbundet 

070 273 89 72 / christian@blodcancerforbundet.se 

simplesignup.se/event/78484 

www.blodcancerforbundet.se / #attlevamedblodcancer 

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter. www.natverketmotcancer.se

En av de organisationer som ingår i Nätverket mot cancer är Blodcancerförbundet, som är en ideell patientorganisation till för dem som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, närstående och personal inom vuxenhematologin i Sverige. Ett av våra tre huvudsakliga mål är att öka kunskapen om hur det är att leva med en blodcancersjukdom, samt öka medvetenheten om blodcancer överlag. 

ApoEx byter grafisk profil och lanserar ny webbplats

ApoEx byter grafisk profil och lanserar ny webbplats

ApoEx har bytt grafisk profil inklusive logotyp. Den nya profilen tas i bruk i samband med att ApoEx lanserar ny webbplats. Beställningsverktyget Care kommer att uppdateras med den nya grafiska profilen under hösten.

Läs mer om bytet av grafisk profil och lanseringen av den nya webbplatsen här.

ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner avseende försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial. Verksamheten kännetecknas av kunddriven innovation och attityden att ingenting är omöjligt. Vill du utvecklas med oss? Läs mer om ApoEx på www.apoex.se.

Ulrika Berglund – Policychef MSD

Ulrika Berglund blir Policychef hos läkemedelsföretaget MSD och börjar den nyinrättade tjänsten den 5 september 2016.

Ulrika kommer till MSD från medtechföretaget Bactiguard där hon var kommunikationsdirektör och del av ledningsgruppen. Ulrika tar med sig stor erfarenhet och ett etablerat nätverk inom hälso- och sjukvårdens ledande befattningshavare och dess politiska områden, från en solid karriär främst inom medtech-området. Ulrika grundade och drev branschtidningen MedTech Magazine i 10 år innan hon sålde den till Mentor Communications.

Ulrikas viktigaste uppgifter i sin nya roll på MSD kommer dels att innebära att driva företagets viktigaste policyfrågor genom att aktivt etablera och upprätthålla en öppen dialog med ledande beslutsfattare och viktiga externa aktörer samt att vara en stark röst i branschföreningen LIF. Ulrika kommer även att representera MSD i många policyforum.

“-Jag är mycket glad över att ha ett fullt lag ombord, säger Ulf Janzon, policy och kommunikationsdirektör samt tf VD på MSD, och fortsätter, “jag ser verkligen fram emot att få mer resurser i vårt viktiga arbete för att förbättra förutsättningarna för klinisk forskning då vi sedan länge har en oproportionerligt stor andel av företagets studier i Sverige. Kan vi dessutom bidra till en smidigare och snabbare omsättning av forskningsresultaten i fördelar för svenska patienter genom snabb introduktion kopplat till noggrann uppföljning är jag övertygad om att Sverige åter kan bli ledande inom Life science.”

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

Lagringstid lika viktig som ålder

Hur länge ett blodprov som används för medicinsk forskning har legat lagrat i en biobank kan påverka provresultaten lika mycket som blodgivarens ålder gör. Det visar en ny studie från Uppsala universitet, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften EBioMedicine. Hittills har medicinsk forskning tagit hänsyn till ålder, kön och hälsofaktorer för den som lämnat provet, men lagringstiden är alltså lika viktig.

– Den här upptäckten kommer att förändra hela världens arbetssätt med biobanksblod. I all forskning på och i analyser av biobanksblod framöver bör man även ta hänsyn till det vi har upptäckt, nämligen tidsaspekten. Det är helt nytt, säger forskaren Stefan Enroth som tillsammans med professor Ulf Gyllensten fått fram de nya resultaten.

Det är i sin forskning kring behandling och diagnostik av livmoderhalscancer som forskarna har tittat på stora mängder proteinprover. Proverna kommer från Västerbotten interventionsprogram vid Umeå universitet, och har samlats in mellan åren 1988 och 2014.

De har analyserat 380 olika prover från 106 kvinnor i åldrarna 29 till 73 år. För att studera lagringstidens inverkan användes bara kvinnor som är 50 år för att kunna isolera tidseffekten. 108 olika proteiner har analyserats. Förutom hur länge ett prov har varit nedfruset så har forskarna även studerat ålder vid provtagning och vilken årstid det var när provet togs.

– Vi misstänkte att vi skulle hitta påverkan utifrån lagringstiden, men vi trodde att den skulle vara mycket mindre. Nu visar det sig att lagringstid kan vara en minst lika viktig faktor som ålder på individen vid provtagningstillfället, säger Ulf Gyllensten, professor i medicinsk molekylärgenetik.

Blod från biobanker används till forskning som gäller att ta fram nya läkemedel och testa nya behandlingsmetoder. Resultaten från den här studien är viktig för framtida läkemedelsforskning men alla analyser som har gjorts tidigare utifrån biobanker kan och behöver inte göras om.

– De flesta felaktigheter tidigare har mest sannolikt handlat om att preparatet eller behandlingen som testats har gett ett felaktigt negativt resultat. Alltså att man inte sett skillnader mellan grupper tex för att fall samlats in under lång tid, medan kontroller samlats in vid en enskild tidpunkt, säger Stefan Enroth.

Den andra stora upptäckten i studien är att proteinnivåerna i blodplasman varierar beroende på vilken årstid eller månad som proverna har tagits. En viss del av skillnaderna kan man förklara med mängden solljus som vi utsätts för vid provtillfället.

– Det finns tidigare studier på hur proteiner påverkas av lagringstid, men de har handlat om enstaka proteiner och i små grupper av patienter. Vi har gjort den största undersökningen som finns, på flest människor över längst tid, säger Ulf Gyllensten.

EBioMedicine är en relativt nystartad open access-tidskrift som stöds av Cell och The Lancet.

Enroth, S., et al., Effects of Long-Term Storage Time and Original Sampling Month on Biobank Plasma Protein Concentrations, EBioMedicine (2016)

Kontakt:

Stefan Enroth, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, 018-471 49 13, stefan.enroth@igp.uu.se

Ulf Gyllensten, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, 0708-99 34 13, ulf.gyllensten@igp.uu.se

Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se