​Apoteket tredubblade insamlingen av överblivna läkemedel under april

​Apoteket tredubblade insamlingen av överblivna läkemedel under april

Tre gånger så många kunder som normalt lämnade in överblivna läkemedel till Apoteket under april månad. Apoteket instiftade i april den Stora Insamlingsdagen och hade under perioden en särskild insamlingskampanj som ytterligare ett steg i företagets miljöarbete.

– Läkemedel hjälper många människor att leva ett liv i hälsa, men överblivna läkemedel som hamnar i soporna eller toaletten har en negativ inverkan på miljön. Vi är därför mycket glada över att så många kunder antog vår uppmaning att lämna in sina överblivna läkemedel till något av våra apotek. Tillsammans gör vi en stor insats för vår miljö, säger Apotekets vd Ann Carlsson.

Apoteket arbetar för att minska mängden överblivna läkemedel som hamnar i naturen på två sätt. Allra viktigast är att motivera kunderna att fullfölja hela sin behandling och därmed få full effekt av sina läkemedel. Om det ändå blir läkemedel över ska det vara enkelt att lämna in dem till Apoteket.

Den 5 april uppmärksammade Apoteket Stora Insamlingsdagen och under flera veckor pågick en kampanj där medlemmar i Apotekets kundklubb fick dubbla poäng när de lämnade in överblivna läkemedel. Över 41 000 medlemmar lämnade in läkemedel under perioden jämfört med 14 000 kunder samma period 2016.

De apotek där flest kunder lämnade in överblivna läkemedel var:

1)Apoteket Örnen, Örnsköldsvik

2)Apoteket Mobilia, Malmö

3)Apoteket Universitetssjukhuset, Örebro

4)Apoteket Lillänge, Östersund

5)Apoteket Svanen, Göteborg

Apoteket kommer att fortsätta att driva frågan om insamling av överblivna läkemedel med särskilda kampanjer och att uppmärksamma Den stora insamlingsdagen som en del av företagets hållbarhetsarbete.

Fakta om överblivna läkemedel:

Många har gamla läkemedel hemma i lådor och badrumsskåp. Läkemedelsverket uppskattar att det varje år slängs eller förstörs cirka 1 500 ton läkemedel i Sverige i samband med användning eller distribution.

Av dessa omhändertas de flesta på rätt sätt, men cirka 250 ton spolas ut i avloppet eller slängs i hushållssoporna. Reningsverk är inte byggda för att bryta ned läkemedel och många ämnen går därför rakt ut i sjöar och vattendrag där de tas upp av bland annat fiskar och groddjur och påverkar bland annat fortplantningsförmågan. De överblivna läkemedel som lämnas in till Apoteket tas om hand och skickas till särskilda förbränningsanläggningar som destruerar dem och tar hand om alla restprodukter.

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör och ett av landets mest omtyckta varumärken. Kombinationen av innovation, lång historia och hållbart företagande gör oss till ett dynamiskt företag som tror på ett liv i hälsa. Vi erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och farmaceutiska tjänster till konsumenter och vården.

Moberg Pharmas delårsrapport januari – mars 2017

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2017)

 • Nettoomsättning 104,6 MSEK (69,5)
 • EBITDA 16,7 MSEK (3,4)
 • EBITDA för den kommersiella verksamheten 21,0 MSEK (7,0)
 • Rörelseresultat (EBIT) 6,9 MSEK (0,5)
 • Resultat efter skatt -3,0 MSEK (-5,6)
 • Resultat per aktie -0,17 SEK (-0,40)
 • Operativt kassaflöde per aktie -0,17 SEK (-0,25)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Rikstäckande lansering i Japan av Zanmira® Nail (Kerasal Nail®)
 • Utökad distribution för New Skin® Spray via Walmart och Walgreens
 • Valberedningen föreslår Sara Brandt till ny styrelseledamot

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Utökad distribution för Dermoplast® via Walmart och CVS

VD-KOMMENTAR

Året har startat intensivt med fokus på våra större varumärken, inklusive nyförvärven, som utvecklas väl och bidrar till både tillväxt och lönsamhet. Den utökade lanseringen i Japan innebär möjligheter på en av världens största marknader och vår pipeline avancerar enligt plan.

Under det första kvartalet ökade omsättningen med 51 % till 104 MSEK och EBITDA femdubblades från 3,4 MSEK till 16,7 MSEK. Tillväxten är framförallt driven av våra förvärv, New Skin® och Dermoplast®, som tillsammans med Kerasal Nail® står för betydligt mer än två tredjedelar av försäljningen och en ännu högre andel av lönsamheten. Kerasal Nail® har en fortsatt stark utveckling med bibehållen marknadsandel sedan föregående års nylansering. Samtidigt ser vi en något svagare utveckling för våra mindre varumärken, vilket är en naturlig följd av att vi väljer att satsa resurserna där de ger störst utdelning. Vi ser goda möjligheter att fortsätta driva organisk tillväxt för våra stora varumärken.

Vi är förväntansfulla inför den utökade lanseringen av Zanmira® Nail (Kerasal Nail®) i Japan som startar med full kraft under det andra kvartalet. Den rikstäckande kampanjen sker i direkt samarbete med vår lokala samarbetspartner CMIC Group och är en betydande satsning från deras sida. Om lanseringen faller väl ut kan Japan komma att bli en av våra största distributionsmarknader. Samtidigt fortskrider vårt samarbete med Menarini runtom i Asien. Distributörsförsäljningen minskade något under det första kvartalet på grund av högre lagernivåer i Asien, medan försäljningen till distributörer i Europa ökade.

Vår pipeline fortsätter att avancera. För BUPI väntar närmast ansökningarna om att påbörja fas 3-programmet medan patientrekryteringen till fas 3-studierna för MOB-015 fortskrider och förväntas slutföras under året. I en färsk undersökning bland närmare 90 amerikanska läkare framgår ett betydande behov av en produkt som MOB-015. Resultaten stärker oss i vår uppfattning om potentialen i vår pipeline där jag personligen ser MOB-015 som bolagets största tillgång.

Närmast avvaktar vi utfallet av den japanska lanseringen, där merparten av produktleveranserna för lanseringen sker och faktureras under andra kvartalet. Vi ser också fram emot att följa utvecklingen för våra största varumärken med utökad distribution för våra förvärv och starkare försäljningsargument för Kerasal Nail® lagom till högsäsongen i USA.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 15.00 idag,
den 9 maj 2017.Telefon 08-566 426 95

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl 08.00 (CET) den 9 maj 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: +46 70 735 71 35, e-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Nya data: Kladribintabletter visar större behandlingseffekt hos patienter med skovvis förlöpande MS med hög risk för sjukdomsprogress

Subgruppsanalys visar mer än 80% lägre risk för progress med Kladribintabletter jämfört med placebo.

Resultatet kommer från en retrospektiv analys av fas 3 studien, CLARITY, och presenterades nyligen på ” the Annual Meeting of the American Academy of Neurology (AAN)”.

Baserat på 289 patienter med skovvis förlöpande MS med hög sjukdomsaktivitet* (både obehandlade och tidigare behandlade med sjukdomshämmande läkemedel) visade analysen att patienter som fick behandling med Kladribintabletter i dosen 3,5 mg/kg (n=140) hade lägre risk att drabbas av ökande funktionsnedsättning och skov jämfört med patienter som fick placebo (n=149).

”Vi vet att en del patienter med MS har en ökad risk för skov och funktionsnedsättning jämfört med den generella MS populationen. Dessa data är viktiga då de visar att patienter med hög sjukdomsaktivitet svarar bättre på behandling med Kladribintabletter”, säger docent Magnhild Sandberg, Universitetssjukhuset i Lund.

Data visade att jämfört med placebo minskade behandling med Kladribintabletter 3,5 mg/kg risken för 6 månaders EDSS-progress (Expanded Disability Status Scale) bland patienter med hög sjukdomsaktivitet (82%, P=0,0001) jämfört med den totala CLARITY populationen (47%, P=0,0016). Analysen visade även att Kladribintabletter reducerade risken för skov bland patienter mer hög sjukdomsaktivitet med 67 procent (P<0,0001) jämfört med de patienter som fick placebo (58%, P<0,0001).

*Hög sjukdomsaktivitet definieras som dels patienter med ≥1 skov under året före studiestart med sjukdomsmodifierade behandling SAMT ≥1 T1 Gd+ lesion eller ≥9 T2 lesioner, dels patienter med ≥2 skov under året före studiestart oavsett tidigare behandling.

Om Kladribintabletter
Kladribin är en prodrug (småmolekylär) som selektivt påverkar lymfocyter vilka tros ha en väsentlig roll i den patologiska processen vid MS. Kladribintabletter är för närvarande under klinisk prövning och produkten är ännu inte godkänd i Europa, USA eller Kanada.

I juli 2016 accepterade den Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) ansökan om marknadsgodkännande av Kladribintabletter för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros.

Om multipel skleros
Multipel skleros, MS, är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i centrala nervsystemet och den vanligaste neurologiska sjukdomen hos unga vuxna. Idag lever cirka 20 000 svenskar med MS. Dubbelt så många kvinnor som män har MS.[1] MS kan ge många olika besvär men det är vanligt att sjukdomen börjar med synnervsinflammation, domningar eller stickningar i armar och ben, ihållande trötthet samt svårigheter med gång och balans.[2]

[1]https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Behandlings–rekommendationer/Behandlingsrekommendation—listan/Multipel-skleros-MS/

[2]http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=717

Merck  är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. http://www.merck.se/

Nomineringsförslag stärker Idogens styrelse inom cellterapi och läkemedelsutveckling

Nomineringsförslag stärker Idogens styrelse inom cellterapi och läkemedelsutveckling

Inför årsstämman den 17 maj 2017 i Idogen AB (publ), har valberedningen framlagt sitt förslag till ny styrelse. Till styrelseordförande föreslås omval av Agneta Edberg och även omval av styrelseledamöterna Leif G. Salford och Ulf Blom. Styrelseledamöterna Cecilia Hollerup och Mikael Ørum har avböjt omval och som nya styrelseledamöter föreslås Christina Herder och Karin Hoogendoorn.

Valberedningen, som representerar Idogens största ägare, föreslår att styrelsen till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att arvode skall utgå med 300.000kr per år till styrelseordförande och med vardera 150.000kr per år till ordinarie styrelseledamöter.

”Idogen går nu in i en ny fas och valberedningen har lagt stor vikt på att nominera en styrelse vars kompetens är anpassad för nästa steg i bolagets utveckling, som leder fram till att bolaget kan skapa nya behandlingar för utsatta patientgrupper. Bolagets större ägare har valt att träda åt sidan för att styrelsens kompetens ska kunna stärkas inom produktion av cellterapi och senare faser av läkemedelsutveckling.” kommenterar valberedningens ordförande Håkan Hollerup.

Christina Herder har över 20 års erfarenhet från utveckling av läkemedel i tidig fas samt affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Hennes tidigare uppdrag inkluderar flertalet seniora roller på bland annat Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) och Biovitrum. De tre senaste åren har Christina varit VD på Modus Therapeutics, ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag. Hon är sedan 2015 styrelseledamot i PCI Biotech Holding ASA (noterat på Oslo Axess). Christina Herder har en doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en Executive MBA från Stockholms Universitet.

Karin Hoogendoorn har betydande erfarenhet av läkemedelstillverkning av cellbaserade behandlingar och det speciella regelverk som gäller för dessa och andra avancerade behandlingar (ATMP). Hon har tidigare uppdrag som Associate Director Global Regulatory Affairs-CMC cell& gene therapy products på Novartis AG, Basel, Schweiz och Associate Director Global Regulatory Affairs-CMC på Janssen Biologics BV, Leiden, Nederländerna samt är Head of CMC på Immunicum AB (publ). Karin Hoogendoorn har en Pharm.D-utbildning från Utrecht University, Nederländerna.

Av de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna är Agneta Edberg, Ulf Blom, Christina Herder och Karin Hoogendoorn oberoende till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i Bolaget. Årsstämman i Idogen AB kommer att hållas den 17 maj 2017 kl. 15.00 i Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. Valberedningen inför årsstämman har bestått av Håkan Hollerup (ordförande), representerande HCN Group AB, Mikael Ørum, representerande Ventac Holdings (Cyprus) Limited, och Leif G. Salford. Styrelsens ordförande Agneta Edberg har adjungerats till valberedningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com

En bok om demens – för personer med demens

En bok om demens – för personer med demens

Svenskt Demencentrum har gett ut En bok för dig med demenssjukdom. Boken är den första i sitt slag som vänder sig direkt till personer som nyligen har fått en demensdiagnos. Den bygger på intervjuer med personer som själva har en demenssjukdom. Vår förhoppning är att deras erfarenheter kan hjälpa andra som befinner sig i en liknande situation.

”Okej, nu får jag rätta mig efter det här och göra det bästa av det. Jag fick bekräftat att något inte stämde. Och det kunde vara mycket värre. Jag är ju fortfarande Ingrid och har inte försvunnit för att
jag fått en diagnos. Det är en sorg, men också en nystart. Nu
har jag tid med mig själv. Solen skiner, blommorna är jättefina
och humlorna surrar. Man tar så mycket för givet annars. Jag
får ta för mig av livet som det är nu.”

Det säger Ingrid Lindberg som citeras i boken. Hon har diagnosen Alzheimers sjukdom och är av en av dem som delar med sig av sina tankar och upplevelser. Boken ger även handfasta tips och råd om bl a bilkörning och fullmakter, hur svårigheter i vardagen kan övervinnas och vart man kan vända sig för att få hjälp.

Författare till boken är Kari Molin. Till sin hjälp har hon haft deltagare från bland annat Demensförbundets Lundagårdsgrupper, Café Irene i Flen och Upplands Bros stödgrupp.

En bok för dig med demenssjukdom är på 60 sidor och kostar 50 kr. Boken kan beställas via Svenskt Demenscentrums webbshop där den även går att ladda ned som pdf: www.webbshop.demenscentrum.se

FAKTA OM DEMENSSJUKDOM
I Sverige har drygt 160 000 personer en demenssjukdom, ca 25 000 insjuknar varje år. Antalet väntas öka kraftigt eftersom allt fler lever allt längre. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom som står för 60–70 procent av samtliga fall. I dag finns inget botemedel men den som drabbas kan leva i många år med demenssjukdom. Läs mer på www.demenscentrum.se

Kari Molin (t.v) visar den nya boken för Ingrid Lindberg som är en av dem som delat med sig sina erfarenheter.

Lungcancerstipendium till Dr Mikael Johansson

Idag tilldelas Överläkare Mikael Johansson, verksam vid Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, SLUSG-stipendiet 2017. Stipendiet har instiftats av Svenska Lungcancerstudiegruppen (SLUSG) och AstraZeneca och uppmärksammar personer som bidrar med betydande insatser inom lungcancerområdet.

Stipendiet, som i år utdelas för nionde året i rad av Svenska Lungcancerstudiegruppen, SLUSG, syftar till att uppmärksamma personer som gör extraordinära insatser inom ett av våra svåraste sjukdomsområden, lungcancer. Stipendiaten utses av styrelsen i Svenska lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse. Stipendiesumman är 75 000 kronor och är instiftad för att möjliggöra framtida insatser till fördel för svenska lungcancerpatienter.

Motiveringen till SLUSG-stipendiet 2017 lyder:

Mikael Johansson har som universitetslektor vid Umeå Universitet och överläkare vid Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus ägnat sig åt forskning rörande bl a LRIG proteiner kopplade till cancer och studier rörande lungcancerpatienter. Hans anknytning både till kliniken och laboratoriet ger honom utomordentliga förutsättningar att fortsatt utveckla sin translationella forskning, ett område av vital betydelse för förbättrad cancerbehandling. Därtill har han såsom sekreterare i Svenska planeringsgruppen för lungcancer gjort en effektiv och viktig insats för att förbättra samarbete och klinisk utveckling av lungcancerbehandlingen i Sverige

Svenska Lungcancerstudiegruppen är sedan 25 år tillbaka en fristående sammanslutning av kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor inom lungcancerområdet.

SLUSG-stipendiet 2017 delas ut i samband med SLUSGs årsmöte fredagen den 5 maj i Åkersberga.

För mer information:

Ola Brodin, sekreterare i Svenska Lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse, överläkare vid Radiumhemmet, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetsjukhuset Solna.

tel 072 7443886, e-post ola.brodin@karolinska.se

Petra Eurenius, Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic-Baltic, tel 08-553 513 96,

tel 0709-186 562, e-post petra.eurenius@astrazeneca.com

Om SLUSG, Svenska lungcancerstudiegruppen

SLUSG bildades 1992. SLUSG är en sammanslutning av läkare, som arbetar kliniskt med lungcancer, framför allt onkologer, lungläkare och thorax­kirurger. Gruppens årliga möte fokuserar på lägesrapporter kring pågående kliniska studier, presentation av förslag till nya studier och föredrag inom lungcancer. Flera pågående kliniska behandlingsstudier i Sverige har diskuterats och accepterats vid SLUSG-möten.

SLUSG verkar för att:

Förbättra överlevnaden vid lungcancer genom bättre behandling.

Snabbare och bättre utredningar av patienter med misstänkt lungcancer, bland annat genom att göra stadieindelning mer korrekt och arbeta på att göra histopatologisk klassificering mer optimal genom att söka tillämpa nya molekylärbiologiska metoder.

Förbättra registreringen av patienter med lungcancer.

Förbättra omhändertagande och rehabilitering av patienter med lungcancer.

Fakta om lungcancer

Omkring 3 700 personer får diagnosen lungcancer årligen i Sverige. De allra flesta är mycket sjuka när diagnosen ställs. Lungcancer är den cancerform som skördar flest liv i Sverige – mer än 3 000 personer avlider årligen till följd av lungcancer. Icke småcellig lungcancer är den vanligaste typen av lungcancer. Den andra huvudtypen benämns småcellig lungcancer.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, sewww.astrazeneca.seoch www.astrazeneca.com

ID SE-1912 ONC 04/17

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Ny lagstiftning för medicinteknik träder i kraft den 25 maj

Ny lagstiftning för medicinteknik träder i kraft den 25 maj

Två nya medicintekniska förordningar har nu publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Förordningarna träder i kraft 20 dagar efter publiceringen, det vill säga torsdagen den 25 maj.

Läkemedelsverket har tidigare informerat om den nya lagstiftning för medicintekniska produkter som förhandlats fram inom EU. Genom att publicering skett i Europeiska unionens officiella tidning den 5 maj kommer två nya förordningar att träda i kraft 20 dagar därefter, den 25 maj. De tidigare direktiven 90/385/EEG och 93/42/EEG ersätts av förordning för medicintekniska produkter och direktivet 98/79/EG ersätts av förordning för in vitro-diagnostiska produkter.

Förordningen för medicintekniska produkter ska börja tillämpas tre år efter ikraftträdandet, den 26 maj 2020, medan förordningen för in vitro-diagnostiska produkter ska tillämpas fem år efter att den trätt i kraft, den 26 maj 2022.

Läkemedelsverkets informationsdagar i maj och juni gällande det nya regelverket är fullbokade men nya tillfällen planeras i höst. Läkemedelsverket arbetar med olika informationsinsatser och publicerar fortlöpande frågor och svar. Se relaterad information.

Relaterad information

EU-förordningar m.m.

Medicintekniska produkter enligt ny lagstiftning från 2017

Official Journal of the European Union

Kontakta oss

Helena Dzojic, enhetschef, Medicinteknik
Tel: 070-213 95 03

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Stockholm Centralstation – Årets LloydsApotek 2016

Stockholm Centralstation – Årets LloydsApotek 2016

LloydsApotek har utsett Stockholm Centralstation till Årets Apotek 2016. Med en stabil grund i företagets värderingar har apoteket utvecklats positivt under de senaste åren. Priset som Årets Apotek delades ut i samband med att apotekschefer och Servicekontor samlades i Stockholm för en gemensam konferens.

LloydsApotek Centralstation har det senaste året tagit ytterligare steg från en redan hög nivå, genom att manövrera långa öppettider, små ytor och komplexa kundflöden till sin fördel. Kunderna erbjuds snabb och professionell service i enlighet med våra värderingar och på daglig basis hjälper och inspirerar apoteket sina kunder till mer positiva liv, säger Karl Eckerdal, Driftchef på LloydsApotek.

Kriterierna för utmärkelsen Årets Apotek utgår från bästa kundfokus, lagarbete och en god resultatutveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karolina Tysell, LloydsApotek, presskontakt, tfn 072-711 65 37 

LloydsApotek öppnade sitt första svenska apotek i Eskilstuna i februari 2010 under det tidigare namnet DocMorris. I maj 2017 har LloydsApotek 79 apotek fördelade på ett 40-tal orter över hela Sverige. LloydsApotek växer och expanderar med e-handel för receptbelagda läkemedel. LloydsApotek vill på ett passionerat och effektivt sätt erbjuda meningsfulla och innovativa apotekstjänster som inspirerar människor till ett mer positivt liv. Hos LloydsApotek möter kunden kompetent och välutbildad personal som kan recept och är experter inom hud och värk. 

LloydsApotek drivs av Admenta Sweden AB som ägs av Celesio Group, ett av de ledande internationella tjänsteföretagen inom läkemedels-, apoteks- och hälsovårdsområdet. Koncernen är verksam i 14 länder runt om i världen och sysselsätter cirka 39 000 människor. Amerikanska McKesson Corporation är huvudägare i Celesio med ett innehav av mer än 75 procent av aktierna. 

​Sex ska inte göra ont

​Sex ska inte göra ont
Doktoranden Philip Haraldson och gynekologen Nina Bohm Starke i samtal med en vestibulitpatient.

Danderyds sjukhus lanserar en ny podcast: Freja – om det senaste inom kvinnosjukvården. Premiäravsnittet handlar om vestibulit – en smärtsam sjukdom som drabbar över 35 000 unga kvinnor i Sverige och trots det är relativt okänd, även inom professionen.

– Sex ska inte göra ont, säger gynekologen och forskaren Nina Bohm Starke i podden. Hon uppmanar alla kvinnor med smärta i underlivet att söka hjälp.

Sofia, som är med i podden, fick vestibulit när hon var 22 år. Helt plötsligt kände hon stark smärta när hon skulle sätta in en tampong. Det hade aldrig hänt förut. På ungdomsmottagningen trodde de att det var svampinfektion. Hon fick läkemedel och samlagsförbud. Men det skulle ta 1,5 år innan Sofia fick rätt diagnos och kunde påbörja en behandling på Vulvamottagningen på Danderyds sjukhus. Nu deltar hon i en dubbelblind studie där man testar botoxinjektioner mot smärtan.

– Jag tror att jag ingår i den gruppen som verkligen får botox, säger Sofia i podden, för min smärta försvinner mer och mer.

Medverkande i premiäravsnittet av podden är gynekolog Nina Bohm Starke, doktoranden gynekolog Philip Haraldson samt patienten Sofia. Presentatör är Lovisa “Lofsan” Sandström och programledare Ingvor Farinotte, presschef Danderyds sjukhus.

Läs mer och lyssna på podden här!

Lovisa “Lofsan” Sandström inleder och avslutar avsnittet om vestibulit.

Freja – om det senaste inom kvinnosjukvården

Vestibulit är bara ett exempel på en ”dold” sjukdom som drabbar över 35 000 unga kvinnor. Andra exempel är endometrios och myom som drabbar ännu fler och gemensamt för många av dessa sjukdomar är att det kan ta flera år innan kvinnan får rätt diagnos och behandling.

Podden Freja vill bidra till att bryta tystnaden kring ”okända” kvinnosjukdomar och berätta om vilken vård som finns.

Med hjälp av medicinska experter och modiga patienter, som delar med sig av sin historia, vill Freja nå ut med relevant information. På Danderyds sjukhus finns en av Sveriges största kvinnokliniker. Där bedrivs även forskning som kontinuerligt utvecklar kvinnosjukvården.

Freja kommer ut med åtta avsnitt under 2017. De första fem avsnitten handlar om vestibulit, myom, hysterektomi, missfall och cellförändringar.

Intresserad av studien?

Den som är intresserad av att vara med i studien som beskrivs i poddavsnittet om vestibulit kan kontakta forskningsbarnmorska Helen Fagraeus på 08-123 570 22 alt 070 737 49 88. Eller maila på helen.fagraeus@ds.se
Läs mer om studien i bifogad pdf

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans. 
Danderyds sjukhus utnämndes i år av Dagens Medicin till Sveriges tredje bästa akutsjukhus i sin klass. I Stockholms län blev Danderyds sjukhus högst rankad av de mellanstora akutsjukhusen.

Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com

​Vårdcentral först ut med Catheasy

​Vårdcentral först ut med Catheasy
Maria Kättström, verksamhetschef på Viksäng/Irsta till vänster, tillsammans med Helene Ståhlgren, avdelningschef.

Viksäng Irsta Vårdcentral blir först i Sverige med att implementera Catheasymetoden för urinvägskateterisering. Den nyligen CE-godkända medicintekniska produkten som används vid kateteriseringen gör att Catheasy nu är godkänd för användning i vården i Sverige.

Urinvägskateterisering är inte sällan förknippad med obehag, genans och smärta för patienten. Blödningar i samband med kateterisering eller uttag av kateter är inte heller ovanliga. Marie Larson, distriktsköterska på Viksäng/Irsta har tidigare erfarenhet av Catheasy och bland annat genom medverkat i en klinisk studie menar att ” Min personliga erfarenhet med Catheasy är att den är så mycket enklare och bättre än den nuvarande metoden. Det känns självklart att fortsätta med Catheasymetoden”.

Maria Kättström, verksamhetschef på Viksäng/Irsta, understryker att ”Det är viktigt att ständigt implementera nya arbetssätt som förbättrar vården för patienterna och arbetet för personalen. ”Med Catheasymetoden, som inte kräver smärtstillande gel, så kan arbetet med urinvägskateterisering dessutom delegeras till undersköterskorna vilket ger en ökad resursflexibilitet” adderar Helene Ståhlgren, avdelningschef.

För Catheasy Västerås AB som tidigare var ett BIO-X projektär det förstås ett genombrott med den första kliniken som implementerar Catheasy. ”Det är oerhört glädjande att få ett så snabbt gensvar från vården, vilket lovar gott för framtiden” menar Christopher Holmström, VD.

Om Catheasymetoden:
Catheasymetoden är en ny enkel, snabb metod för urinvägskateterisering som inte kräver smärtstillande behandling och som har potential att avsevärt underlätta för såväl patient som personal.

Om Catheasy Västerås AB:
Catheasy Västerås AB arbetar för att göra urinvägskateterisering enklare och säkrare för patienter och för vårdpersonal.

Kontakt:
Christopher Holmström, VD, Catheasy Västerås AB
Tel: +46 (0) 70 252 4887
E-post: catheasyab@tele2.se

——————————————————————————-

Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande aktör som verkar för att stärka life science-sektorns långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt. Våra viktigaste insatser handlar om att utifrån uttalade behov inom sjukvården och i övriga samhället öka flödet av innovationer. Det gör vi tillsammans med företagen, universiteten, sjukvården och samhället.

www.uppsalabio.se