Fast läkarkontakt en förutsättning för rätt stöd vid psykisk ohälsa

Fast läkarkontakt för alla en förutsättning för att kunna erbjuda bra stöd vid psykisk ohälsa inom primärvården. Genom kontinuitet och god personkännedom kan tidiga signaler på psykisk ohälsa fångas upp och en bedömning av rätt insatser göras. Svenska Läkaresällskapet kommenterar delbetänkandet God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa.
Läs mer

Satsning på prevention – ett effektivt sätt att använda vårdens begränsade resurser

Om människors levnadsvanor varit i linje med rekommendationer som återfinns i den europeiska kodexen mot cancer hade en tredjedel av cancerfallen i Sverige kunnat undvikas. Vinsterna är omfattande, för såväl patienter som samhället i stort. Nu görs ett kraftfullt omtag i Sverige för att öka och stärka det preventiva arbetet.
Läs mer

BICO har ingått avtal om att förvärva QInstruments, en marknadsledare inom avancerad provberednings-automation för biomedicin och life science-forskning samt klinisk diagnostik

BICO Group AB (publ) (“BICO”) har ingått avtal med aktieägarna i QInstruments GmbH (“QInstruments”) om att förvärva samtliga utestående aktier, på kassa- och skuldfri basis samt under förutsättning att rörelsekapitalet vid tillträdet motsvarar det normaliserade rörelsekapitalet, för en total köpeskilling om 61,25 miljoner euro (“Förvärvet”)
Läs mer