Stark utveckling av Apoteksgruppen trots fortsatt hård konkurrens.

Stark utveckling av Apoteksgruppen trots fortsatt hård konkurrens.
* Avser apoteksdrift inom Apoteksgruppen i sin helhet, det vill säga som om samtliga apotek ingick i en koncern.

Apoteksgruppen fortsatte att utvecklas starkt under tredje kvartalet trots fortsatt hård konkurrens. Försäljningen ökade, lönsamheten förbättrades och antalet nya apotek i gruppen växer som förväntat. För apotek anslutna till Apoteksgruppen uppgick omsättningen tom det tredje kvartalet till 2 828,1 (2 752,1) miljoner kronor, en ökning med 2,8 %. Ökningen förklaras huvudsakligen av en förändrad produktmix samt fler anslutna apotek än föregående år.

– Vi ser att vår strategi att konsekvent satsa på kundvärde, rådgivning och personlig service står sig bra som alternativ till den volymorienterade e-handeln,säger Tony Johansson som är vd på Apoteksgruppen.

Proformaresultat för anslutna apotek i Apoteksgruppen*

Mkr Jan–sep 2017 Jan–sep 2016
Omsättning 2 828,1 2 752,1
Bruttovinst 716,3 701,6
Personalkostnader -317,3 -305,5
Övriga rörelsekostnader -266,4 -260,2
Av- och nedskrivningar -44,6 -47,7
Rörelseresultat (EBIT) 88,0 88,2
Rörelsemarginal (EBIT) 3,1 % 3,2 %

* Avser apoteksdrift inom Apoteksgruppen i sin helhet, det vill säga som om samtliga apotek ingick i en koncern.

Viktiga händelser under Q3 2017

  • Två nya apotek på orter som Apoteksgruppen inte funnits på tidigare, Nyköping och Eskilstuna, har öppnats i kedjan av befintliga medlemmar och ett apotek i egen regi har stängts.
  • Antalet medlemmar i vår kundklubb växer snabbt och nådde under perioden 630 000 medlemmar, 140 000 fler än förra året.
  • Användningen av datastödet, EES, som kvalitetssäkrar rådgivningen i samband med utlämningen av receptbelagda mediciner når en ny hög rekordnivå på 33 %.
  • Apoteksgruppen behåller sin marknadsandel på 9,1 %, trots prispress och ökad konkurrens från e-handeln.

Koncernen Apoteksgruppen i Sverige Holding AB lämnade den 30 oktober delårsrapport för Q1-Q3 2017, och den finns i sin helhet på Apoteksgruppens hemsida.

Mkr Jan –sep 2017** Jan – sep 2016**
Omsättning 196,3 197,6
Rörelseresultat (EBIT) 7,1 10,3
Periodens totalresultat 4,7 9,8

**Resultatet avser kvarvarande verksamhet, som är den serviceorganisation som byggts upp som stöd för lokala apoteksföretagare.

För ytterligare information, kontakta:

Mathias Sandh, CFO, mathias.sandh@apoteksgruppen.se, 0709-22 66 11

Maria Mårfält, Kommunikationschef, maria.marfalt@apoteksgruppen.se, 0702-33 48 08

Apoteksgruppen består av 183 apotek från Norrbotten till Skåne. Apoteken drivs av lokala egenföretagare med en gemensam serviceorganisation. Genom att kombinera den stora kedjans skalfördelar med den lokala entreprenörens kunskap, service och kundfokus, skapas personliga och inspirerande apotek.

Apoteksgruppen består av 183 apotek från Norrbotten till Skåne. Apoteken drivs av lokala egenföretagare med en gemensam serviceorganisation. Genom att kombinera den stora kedjans skalfördelar med den lokala entreprenörens kunskap, service och kundfokus, skapas personliga och inspirerande apotek.